24.8.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 279/36


Kanne 5.5.2015 – Arbuzov v. neuvosto

(Asia T-221/15)

(2015/C 279/44)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraina) (edustaja: asianajaja M. Machytková)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 5.3.2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) sekä Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2015 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/357 siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan oikeutta hyvään hallintoon on loukattu.

Kantaja väittää tältä osin, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 41 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a ja c alakohdassa vahvistettua oikeutta hyvään hallintoon on loukattu, koska vastaaja ei kantajan mukaan tutkinut kaikkia kantajan asiaan liittyviä merkityksellisiä tosiseikkoja yksityiskohtaisesti ja puolueettomasti.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan omaisuudensuojaa on loukattu.

Kantaja väittää tältä osin, että perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettua omaisuudensuojaa on loukattu, koska sen johdosta, että oikeutta hyvään hallintoon loukattiin, riidanalaiset toimet, joilla rajoitetaan kantajan omaisuudensuojaa, annettiin ilman oikeudellisia perusteita ja vastoin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä.