24.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 279/36


5. mail 2015 esitatud hagi – Arbuzov versus nõukogu

(Kohtuasi T-221/15)

(2015/C 279/44)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Sergej Arbuzov (Kiiev, Ukraina) (esindaja: advokaat M. Machytková)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, ja nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, mille kohaselt on rikutud õigust heale haldusele

Hageja väidab selle kohta, et rikutud on õigust heale haldusele, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta”) artikli 41 lõikega 1 ja artikli 41 lõike 2 punktidega a ja c, kuna kostja ei ole tema hinnangul nõuetekohase hoolsusega põhjalikult ja erapooletult analüüsinud kõiki hageja juhtumiga seotud asjaolusid.

2.

Teine väide, mille kohaselt on rikutud omandiõigust

Hageja väidab selle kohta, et rikutud on omandiõigust, mis on tagatud harta artikli 17 lõikega 1 ja inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni protokolliga nr 1, ning mis seisneb asjaolus, et rikkudes õigust heale haldusele, võeti hageja omandiõigust piiravad vaidlustatud aktid vastu õigusliku aluseta ja vastuolus harta artikli 52 lõikes 1 sätestatud tingimustega.