24.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 279/36


Žaloba podaná dne 5. května 2015 – Arbuzov v. Rada

(Věc T-221/15)

(2015/C 279/44)

Jednací jazyk: český

Účastníci řízení

Žalobce: Sergej Arbuzov (Kyjev, Ukrajina) (zástupce: M. Machytková, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, a prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015, kterým se provádí nařízení č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobce; a

uložil žalované nahradit žalobci jím vynaložené náklady řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení práva na řádnou správu

Žalobce v této souvislosti uvádí, že došlo k porušení práva na řádnou správu garantovaného čl. 41 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), protože žalovaná nepostupovala dle jeho názoru s řádnou péčí ukládající žalované důsledně a nestranně zkoumat všechny relevantní skutečnosti případu žalobce.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení vlastnického práva

Žalobce na daném místě tvrdí, že došlo k porušení vlastnického práva garantovaného žalobci čl. 17 odst. 1 Listiny a článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, které spočívá v tom, že v důsledku porušení práva na řádnou správu došlo přijetím napadených aktů k omezení vlastnického práva žalobce bez právního důvodu a v rozporu s podmínkami vyjmenovanými v ustanovení čl. 52 odst. 1 Listiny.