2005R0980 — SK — 01.03.2008 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 980/2005

z 27. júna 2005,

ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

(Ú. v. ES L 169, 30.6.2005, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 566/2007 z 24. mája 2007,

  L 133

12

25.5.2007

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 606/2007 z 1. júna 2007,

  L 141

4

2.6.2007

►M3

NARIADENIE RADY (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008,

  L 20

1

24.1.2008


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 079, 20.3.2007, s. 41  (980/05)
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 980/2005

z 27. júna 2005,

ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferenciíRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

keďže:

(1)

Od roku 1971 Spoločenstvo udeľuje obchodné výhody rozvojovým krajinám v rámci svojho systému všeobecných colných preferencií.

(2)

Spoločná obchodná politika Spoločenstva má byť v súlade s cieľmi rozvojovej politiky a zjednocovať ich, hlavne odstraňovať chudobu a podporovať trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných v rozvojových krajinách. Má spĺňať požiadavky WTO a najmä splnomocňujúcej doložky GATT z roku 1979 ( 3 ).

(3)

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru zo 7. júla 2004 s názvom „Rozvojové krajiny, medzinárodný obchod a trvalo udržateľný rozvoj: funkcia všeobecného systému preferencií (VSP) Spoločenstva na desaťročné obdobie od 2006 do 2015“ stanovuje usmernenia pre uplatňovanie systému všeobecných colných preferencií na obdobie rokov 2006 až 2015.

(4)

Toto nariadenie je prvým nariadením, ktorým sa vykonávajú uvedené usmernenia. Malo by sa uplatňovať do 31. decembra 2008.

(5)

Systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „systém“) by sa mal skladať zo všeobecného dojednania udeleného všetkým prijímajúcim krajinám a územiam a z dvoch osobitných dojednaní zohľadňujúcich rôzne rozvojové potreby rozvojových krajín v podobnej situácii.

(6)

Všeobecné dojednanie by sa malo udeliť každej prijímajúcej krajine, pokiaľ nebola Svetovou bankou označená ako krajina s vysokými príjmami a pokiaľ jej vývoz nie je dostatočne diverzifikovaný.

(7)

Osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných vychádza z integrálnej koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, ako ho uznávajú medzinárodné dohovory a nástroje, ako napríklad Deklarácia OSN o právach na rozvoj z roku 1986, Deklarácia z Ria o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992, Deklarácia MOP o základných zásadách a právach na prácu z roku 1998, Miléniová deklarácia OSN z roku 2000 a Deklarácia z Johannesburgu o trvalo udržateľnom rozvoji z roku 2002. Preto rozvojové krajiny, ktoré sú v dôsledku chýbajúcej diverzifikácie a nedostatočného začlenenia do medzinárodného obchodného systému zraniteľné, pričom ratifikáciou a účinným vykonávaním ťažiskových medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, ochrane životného prostredia a dobrej správe vecí verejných preberajú na seba osobitné bremená a zodpovednosti, by mali byť zvýhodnené ďalšími colnými preferenciami. Tieto preferencie sú navrhnuté tak, aby podporovali ďalší hospodársky rast, a tým pozitívne reagovali na potrebu trvalo udržateľného rozvoja. Podľa tohto dojednania sú clá ad valorem a osobitné clá (pokiaľ nie sú skombinované s clom ad valorem) pre prijímajúce krajiny pozastavené. Osobitné stimulačné dojednania pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných by sa mali výnimočne uplatňovať pred nadobudnutím účinnosti celého nariadenia, aby sa zosúladili s rozhodnutím WTO o osobitných dojednaniach na boj proti výrobe a obchodovaniu s drogami.

(8)

Rozvojové krajiny, ktoré už v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia spĺňajú kritériá osobitného dojednania pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, by mali výhody z tohto dojednania využívať čo najskôr. Preto by mali byť predbežne uvedené ako prijímajúce krajiny. Naďalej by mali využívať preferencie, ak po podaní prihlášky Komisia do 15. decembra 2005 potvrdí, že spĺňajú kritériá.

(9)

Komisia by mala sledovať účinné vykonávanie medzinárodných dohovorov v súlade s príslušnými mechanizmami v nich zakotvenými a vyhodnocovať vzťah medzi dodatočnými colnými preferenciami a podporou trvalo udržateľného rozvoja.

(10)

Osobitné dojednanie pre najmenej rozvinuté krajiny by malo pokračovať udelením bezcolného prístupu k výrobkom s pôvodom z najmenej rozvinutých krajín tak, ako ich uznáva a klasifikuje Organizácia spojených národov. Pre krajinu, ktorú už Organizácia spojených národov neklasifikuje ako najmenej rozvinutú krajinu, by sa malo stanoviť prechodné obdobie na zmiernenie nepriaznivých účinkov spôsobených zrušením colných preferencií udelených podľa tohto dojednania.

(11)

Preferencie by sa mali naďalej diferencovať podľa citlivosti výrobkov rozlišovaním na necitlivé a citlivé výrobky s cieľom zohľadniť situáciu v sektoroch, ktoré vyrábajú rovnaké výrobky v rámci Spoločenstva.

(12)

Colné sadzby na necitlivé výrobky by mali byť naďalej pozastavené, zatiaľ čo clá na citlivé výrobky by mali byť znížené, aby sa zabezpečil uspokojivý koeficient ich použitia a súčasne sa zohľadnila situácia v príslušných výrobných odvetviach Spoločenstva.

(13)

Takéto zníženie by malo byť dostatočne atraktívne, aby motivovalo obchodníkov využívať možnosti, ktoré im systém ponúka. Pokiaľ ide o clo ad valorem, zníženie by preto malo predstavovať paušálne 3,5 percentuálneho bodu zo sadzby cla krajiny s režimom najvyšších výhod (MFN). Osobitné clá budú znížené o 30 %. Keď sa clá stanovujú v minimálnej výške, toto minimálne clo by sa nemalo uplatňovať.

(14)

Clá by mali byť úplne pozastavené, ak sú výsledkom preferenčného zaobchádzania pri individuálnom dovoznom vyhlásení sú clá ad valorem vo výške 1 % alebo nižšej alebo osobitné clá vo výške 2 EUR alebo nižšej, keďže náklady na výber týchto ciel by mohli byť vyššie ako dosiahnutý výnos.

(15)

Kvôli súdržnosti obchodnej politiky Spoločenstva by prijímajúca krajina nemala čerpať výhody zo systému Spoločenstva aj z dohody o voľnom obchode, ak sa uvedená dohoda vzťahuje aspoň na všetky preferencie, ktoré stanovuje súčasný systém pre uvedenú krajinu.

(16)

Odstupňovanie by malo vychádzať z kritérií, ktoré sa viažu na oddiely spoločného colného sadzobníka. Odstupňovanie oddielu pre prijímajúcu krajinu by sa malo uplatňovať, keď tento oddiel spĺňa kritériá pre odstupňovanie tri roky po sebe, aby sa zvýšila predvídateľnosť a objektívnosť stupňovania odstránením účinku veľkých a výnimočných rozdielov v štatistických údajoch o dovoze.

(17)

Pravidlá pôvodu, týkajúce sa definície pojmu pôvodné výrobky, postupy a metódy administratívnej spolupráce s tým súvisiace, ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva ( 4 ) sa uplatňujú pre colné preferencie ustanovené týmto nariadením, aby sa zabezpečilo, že výhody tohto systému budú čerpať len tí, pre ktorých sú určené.

(18)

Dôvody na dočasné zrušenie by mali zahŕňať závažné a systematické porušovania zásad stanovených v dohovoroch uvedených v prílohe III na podporu cieľov týchto dohovorov a na zabezpečenie toho, aby žiadny prijímateľ nečerpal výhodu nečestným spôsobom prostredníctvom stáleho porušovania týchto dohovorov.

(19)

Kvôli politickej situácii v Mjanmarsku zostáva v platnosti dočasné zrušenie všetkých colných preferencií v súvislosti s dovozom výrobkov s pôvodom z Mjanmarska.

(20)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 5 ).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.  Systém všeobecných colných preferencií Spoločenstva (ďalej len „systém“) sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2008 uplatňuje v súlade s týmto nariadením.

2.  Toto nariadenie stanovuje:

a) všeobecné dojednanie,

b) osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných,

c) osobitné dojednanie pre najmenej rozvinuté krajiny.

Článok 2

Zoznam prijímajúcich krajín, ktoré čerpajú výhody z dojednaní uvedených v článku 1 ods. 2 je uvedený v prílohe I.

Článok 3

1.  Prijímajúca krajina je vyňatá z tohto systému, keď ju Svetová banka počas troch po sebe nasledujúcich rokoch klasifikuje ako krajinu s vysokými príjmami a keď hodnota dovozu piatich najväčších oddielov jej dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva predstavuje menej ako 75 % z celkového dovozu prijímajúcej krajiny, na ktorý sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva.

2.  Ak prijímajúca krajina využíva výhody preferenčnej obchodnej dohody so Spoločenstvom, ktorá sa vzťahuje aspoň na všetky preferencie, ktoré poskytuje súčasný systém týkajúci sa tejto krajiny, je vyňatá zo zoznamu prijímajúcich krajín v prílohe I.

3.  Komisia informuje prijímajúcu krajinu o jej vyňatí zo zoznamu prijímajúcich krajín v prílohe I.

Článok 4

Zoznam výrobkov zahrnutých do dojednaní uvedených v písmenách a) a b) článku 1 ods. 2 je uvedený v prílohe II.

Článok 5

1.  Colné preferencie, ktoré stanovuje toto nariadenie sa uplatňujú na dovoz výrobkov zahrnutých do dojednaní využívaných prijímajúcou krajinou, z ktorej tieto výrobky pochádzajú.

2.  Na účely dojednaní uvedených v článku 1 ods. 2, pravidlá pôvodu týkajúce sa definície pojmu výrobky s pôvodom, postupy a metódy správnej spolupráce s tým súvisiacej sú ustanovené v nariadení (EHS) č. 2454/93.

3.  Regionálna kumulácia v zmysle nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplatňuje tiež vtedy, ak výrobok, ktorý sa používa pri ďalšej výrobe v krajine patriacej do regionálnej skupiny, pochádza z inej krajiny tejto skupiny, ktorá nečerpá výhody z dojednaní uplatňovaných na konečný výrobok, za predpokladu, že obidve tieto krajiny čerpajú výhody z regionálnej kumulácie pre túto skupinu.

Článok 6

Na účely tohto nariadenia:

a) „clá podľa Spoločného colného sadzobníka“ znamenajú clá bližšie určené v druhej časti prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku ( 6 ) okrem tých ciel, ktoré sú stanovené v rámci colných kvót;

b) „oddiel“ znamená ktorýkoľvek oddiel Spoločného colného sadzobníka prijatého nariadením Rady (EHS) č. 2658/87. Iba na účely tohto nariadenia, sa oddiel XI považuje za dva osobitné oddiely: oddiel XI(a) zahŕňajúci Spoločný colný sadzobník kapitoly 50–60 a oddiel XI(b) zahŕňajúci Spoločný colný sadzobník kapitoly 61–63;

c) „výbor“ znamená výbor uvedený v článku 28.KAPITOLA II

DOJEDNANIA A COLNÉ PREFERENCIEODDIEL 1

Všeobecné dojednanie

Článok 7

1.  Clá ad valorem podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v prílohe II ako necitlivé výrobky sa celkom pozastavia s výnimkou ciel z poľnohospodárskych zložiek.

2.  Clá ad valorem podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky zahrnuté do zoznamu v prílohe II ako citlivé výrobky sa znížia o 3,5 percentuálneho bodu. Pre výrobky z oddielu XI (a) a XI (b) je toto zníženie 20 %.

3.  Ak preferenčné colné sadzby, vypočítané podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 2501/2001 ( 7 ) týkajúceho sa ciel podľa spoločného colného sadzobníka ad valorem, platné ku dňu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, stanovujú zníženie sadzby na výrobky uvedené v odseku 2 tohto článku o viac ako 3,5 percentuálneho bodu, uplatnia sa uvedené preferenčné colné sadzby.

4.  Osobitné clá podľa spoločného colného sadzobníka iné ako minimálne alebo maximálne clá na výrobky uvedené v prílohe II ako citlivé výrobky sa znížia o 30 %.

5.  Ak clá podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky zaradené do zoznamu v prílohe II ako citlivé výrobky zahŕňajú clá ad valorem a osobitné clá, osobitná clá sa neznížia.

6.  Ak clá znížené v súlade s odsekmi 2 a 4 určujú maximálne clo, toto maximálne clo sa nezníži. Ak tieto clá určujú minimálne clo, toto minimálne clo sa neuplatňuje.

7.  Colné preferencie uvedené v odsekoch 1 až 4 sa neuplatňujú na výrobky z oddielov, vo vzťahu ku ktorým boli tieto colné preferencie pre dotknutú krajinu pôvodu zrušené podľa článku 14, článku 21 ods. 8 a stĺpca C prílohy I.ODDIEL 2

Osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných

Článok 8

1.  Clá ad valorem podľa spoločného colného sadzobníka na všetky výrobky uvedené v prílohe II s pôvodom z krajiny zahrnutej do osobitného stimulačného dojednania pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, sa pozastavia.

2.  Osobitné clá podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v odseku 1 sa pozastavia úplne s výnimkou výrobkov, pri ktorých clá podľa spoločného colného sadzobníka zahŕňajú aj clá ad valorem. Pre výrobky s číselným znakom KN 1704 10 91 a 1704 10 99 sa osobitné clo obmedzí na 16 % z colnej hodnoty.

3.  Pre prijímajúcu krajinu osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných nezahŕňa pre výrobky z oddielov, pre ktoré boli colné preferencie zrušené podľa stĺpca C prílohy I.

Článok 9

1.  Osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných sa môže udeliť krajine, ktorá

a) ratifikovala a účinne vykonávala dohovory uvedené v časti A prílohy III, a

b) ratifikovala a účinne vykonávala aspoň sedem dohovorov uvedených v časti B prílohy III, a

c) zaväzuje sa ratifikovať a účinne vykonávať do 31. decembra 2008 tie dohovory uvedené v časti B prílohy III, ktoré ešte neratifikovala a účinne nevykonávala, a

d) ktorá sa zaviaže, že bude pokračovať v ratifikácii dohovorov a ich vykonávacích právnych predpisov a opatrení a ktorá akceptuje pravidelné sledovanie a preskúmanie záznamov o vykonávaní v súlade s ustanoveniami pre vykonávanie v dohovoroch, ktoré ratifikovala, a

e) sa považuje za zraniteľnú krajinu tak, ako je definované v odseku 3.

2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) a c) pre krajiny, v ktorých existujú osobitné ústavné prekážky, možno osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných udeliť krajine, ktorá zatiaľ neratifikovala a účinne nevykonala najviac dva zo šestnástich dohovorov uvedených v časti A prílohy III za predpokladu, že:

a) dotknutá krajina prijala najneskôr do 31. októbra 2005 formálny záväzok podpísať, ratifikovať a vykonať akýkoľvek chýbajúci dohovor, ak sa zistilo, že neexistuje nezlučiteľnosť s jej ústavou, a

b) v prípade nezlučiteľnosti s jej ústavou sa dotknutá krajina formálne zaviazala podpísať a ratifikovať akýkoľvek chýbajúci dohovor najneskôr do 31. decembra 2006.

Pred koncom roku 2006, Komisia podá Rade správu o dodržiavaní horeuvedených záväzkov dotknutou krajinou. Udelenie osobitného stimulačného dojednania pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných tejto krajine po 1. januári 2007 podlieha rozhodnutiu Rady. V prípade potreby a na základe horeuvedenej správy Komisia navrhne Rade takéto pokračovanie.

3.  Zraniteľná krajina je krajina:

a) ktorú Svetová banka neklasifikuje počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako krajinu s vysokými príjmami a ktorej päť najväčších oddielov jej dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva predstavuje viac ako 75 % z hodnoty jej celkového dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva a

b) ktorej dovoz, na ktorý sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva predstavuje menej ako 1 % z hodnoty jej celkového dovozu, na ktorý sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva.

Údaje, ktoré sa použijú, sú tie, ktoré sú dostupné 1. septembra 2004 ako priemer za tri po sebe nasledujúce roky.

4.  Komisia dohliada na stav ratifikácie a účinné vykonávania dohovorov uvedených v prílohe III. Pred uplynutím doby uplatňovania tohto nariadenia a v čase na diskusiu o budúcom nariadení Komisia predloží Rade správu o stave ratifikácie týchto dohovorov vrátane odporúčaní monitorovacích orgánov.

Článok 10

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, osobitné stimulačné ustanovenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných sa udelí za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) krajina alebo územie uvedené v prílohe I oň požiadalo do 31. októbra 2005 a

b) preskúmanie žiadosti ukáže, že žiadajúca krajina spĺňa podmienky stanovené v článku 9 ods. 1, 2 a 3.

2.  Žiadajúca krajina predloží svoju žiadosť Komisii v písomnej forme a poskytne komplexné informácie o ratifikácii dohovorov uvedených v prílohe III, právne predpisy a opatrenia na účinné vykonávanie ustanovení týchto dohovorov a svoj záväzok akceptovať a v plnej miere sa riadiť sledovacím a kontrolným mechanizmom, ktorý sa predpokladá v príslušných dohovoroch a súvisiacich nástrojoch.

3.  Tie krajiny, ktorým sa dočasne udelí osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, taktiež podajú žiadosť podľa odseku 1 a 2 do 31. októbra 2005. Komisia posúdi žiadosť podľa článku 11.

Článok 11

1.  Keď Komisia dostane žiadosť spolu s informáciami uvedenými v článku 10, posúdi ju. Pri posudzovaní sa zohľadnia zistenia relevantných medzinárodných organizácií a agentúr. Môže položiť žiadajúcej krajine ľubovoľné otázky, ktoré považuje za relevantné, a poskytnuté informácie si môže overiť v žiadajúcej krajine alebo u ktoréhokoľvek relevantného zdroja.

2.  V súlade s posudzovaním podľa odseku 1 a postupom uvedeným v článku 28 ods. 4 Komisia rozhodne, či žiadajúcej krajine udelí osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od 1. januára 2006.

3.  Komisia oznámi žiadajúcej krajine rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 2. Keď sa krajine udelí osobitné stimulačné dojednanie, bude informovaná o dátume, kedy toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Komisia do 15. decembra 2005 uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom uvedie zoznam krajín, ktoré čerpajú výhody z osobitného stimulačného ustanovenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných.

4.  Ak Komisia žiadajúcej krajine osobitné stimulačné dojednanie neudelí, vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia, ak o to táto krajina požiada.

5.  Celú komunikáciu so žiadajúcou krajinou v súvislosti so žiadosťou Komisia vedie v úzkej súčinnosti s výborom konajúcim v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 4.ODDIEL 3

Osobitné dojednanie pre najmenej rozvinuté krajiny

Článok 12

1.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2, 3 a 4, clá podľa spoločného colného sadzobníka na všetky výrobky z kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému okrem výrobkov z kapitoly 93 tohto sadzobníka s pôvodom z krajiny, ktorá podľa prílohy I čerpá výhody z osobitných dojednaní pre najmenej rozvinuté krajiny, sa úplne pozastavia.

2.  Clá podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky z položky 1006 sa znížia o 20 % k 1. septembru 2006, o 50 % k 1. septembru 2007 a o 80 % k 1. septembru 2008. Úplne sa pozastavia od 1. septembra 2009.

3.  Clá podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené pod číselným znakom KN 0803 00 19 sa od 1. januára 2002 ročne znížia o 20 %. Od 1. januára 2006 sa úplne pozastavia.

4.  Clá podľa spoločného colného sadzobníka na výrobky položky 1701 sa znížia o 20 % k 1. júlu 2006, o 50 % k 1. júlu 2007 a o 80 % k 1. júlu 2008. Úplne sa pozastavia od 1. júla 2009.

5.  Pokiaľ clá podľa spoločného colného sadzobníka nie sú celkom pozastavené podľa odsekov 2 a 4, otvorí sa globálna colná kvóta pri nulovom cle pre každý hospodársky rok na výrobky z položky 1006, resp. podpoložky 1701 11 10 s pôvodom z krajín, ktoré čerpajú výhody z tohto osobitného dojednania. Počiatočné colné kvóty pre hospodársky rok 2001/2002 sú ekvivalentné 2 517 tonám nevylúpanej ryže pre výrobky z položky 1006 a 74 185 tonám bieleho cukru pre výrobky z podpoložky 1701 11 10. Pre každý ďalší hospodársky rok sa kvóty zvýšia o 15 % oproti kvótam za predchádzajúci obchodný rok.

6.  Komisia prijme podrobné pravidlá, ktorými sa bude spravovať otváranie a spravovanie kvót uvedených v odseku 5 v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 4. Pri otváraní a spravovaní týchto kvót Komisii pomáhajú riadiace výbory pre relevantné organizácie spoločného trhu.

7.  Ak Organizácia Spojených národov vylúči krajinu zo zoznamu najmenej rozvinutých krajín, je táto krajina vyňatá zo zoznamu prijímateľov výhod z tohto dojednania. O vyňatí krajiny z tohto dojednania a o zavedení prechodného obdobia najmenej troch rokov rozhodne Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 4.

Článok 13

Článok 12 ods. 4 a ustanovenia článku 12 ods. 5 odkazujúce na výrobky podpoložky 1701 11 10 sa neuplatňujú na výrobky s pôvodom v krajinách, ktoré využívajú preferencie uvedené v tomto oddieli a ktoré sú uvoľnené do voľného obehu vo francúzskych zámorských departamentoch.ODDIEL 4

Spoločné ustanovenia

Článok 14

1.  Colné preferencie uvedené v článku 7 a 8 sa zrušia vo vzťahu k výrobkom z niektorého oddielu s pôvodom v prijímajúcej krajine, ak priemerná hodnota dovozu Spoločenstva výrobkov, ktoré sú zahrnuté v dotknutom oddieli a na ktoré sa vzťahuje dojednanie udelené tejto krajine, z uvedenej krajiny, je vyššia ako 15 % hodnoty dovozu do Spoločenstva tých istých výrobkov zo všetkých krajín a území podľa zoznamu v prílohe I tri po sebe nasledujúce roky na základe najnovších údajov z 1. septembra 2004. Pre každý z oddielov XI(a) a XI (b) je limit 12,5 %.

2.  Oddiely vyňaté v súlade s odsekom 1 sú uvedené v prílohe I, stĺpci C.

3.  Vyňatie oddielov z tohto systému sa uplatňuje od 1. januára 2006 do 31. decembra 2008.

4.  Komisia informuje prijímajúcu krajinu o vyňatí oddielu.

5.  Odsek 1 sa nevzťahuje na prijímajúcu krajinu vzhľadom na ten oddiel, ktorý predstavuje viac ako 50 % hodnoty dovozov, na ktoré sa vzťahuje VSP, do Spoločenstva, s pôvodom v danej krajine.

6.  Štatistickým zdrojom používaným na účely tohto článku sú štatistické údaje COMEXT.

Článok 15

1.  Ak sadzba cla ad valorem pri individuálnom dovoznom vyhlásení znížená podľa ustanovení tejto kapitoly je 1 % alebo nižšia, toto clo sa úplne pozastaví.

2.  Ak sadzba osobitného cla pri individuálnom dovoznom vyhlásení znížená podľa ustanovení tejto kapitoly je 2 EUR alebo nižšia z každej jednej sumy v eurách, toto clo sa úplne pozastaví.

3.  Pokiaľ odseky 1 a 2 neustanovujú inak, konečná sadzba preferenčného cla sa vypočítaná podľa tohto nariadenia sa zaokrúhli nadol na prvé desatinné miesto.KAPITOLA III

USTANOVENIA PRE DOČASNÉ ZRUŠENIE A OCHRANNÉ USTANOVENIAODDIEL 1

Dočasné zrušenie

Článok 16

1.  Preferenčné dojednania ustanovené týmto nariadením možno dočasne zrušiť vo vzťahu ku všetkým alebo určitým výrobkom s pôvodom v prijímajúcej krajine z akéhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:

a) závažné a systematické porušovanie zásad stanovených v dohovoroch, ktoré sú uvedené v časti A prílohy III na základe záveru príslušných monitorovacích orgánov;

b) vývoz tovarov vytvorených väzenskou prácou;

c) závažné nedostatky v colnej kontrole pri vývoze alebo tranzite drog (zakázaných látok alebo prekurzorov) alebo nedodržiavanie medzinárodných dohovorov o praní špinavých peňazí;

d) závažné a systematické nekalé obchodné praktity, ktoré majú nepriaznivý vplyv na výrobné odvetvie Spoločenstva a ktoré prijímajúca krajina neriešila. Za tie nekalé obchodné praktiky, ktoré sú zakázané a postihnuteľné podľa dohôd WTO, uplatňovanie tohto článku vychádza z predchádzajúceho určenia tohto účinku príslušným orgánom WTO;

e) závažné a systematické porušovanie cieľov regionálnych rybolovných organizácií alebo dojednaní, ktorých členom je Spoločenstvo, o zachovaní a správe zdrojov rybolovu.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, osobitné stimulačné dojednanie podľa časti 2 kapitoly II sa môže dočasne zrušiť vo vzťahu ku všetkým alebo určitým výrobkom zahrnutým do tohto dojednania, s pôvodom v prijímajúcej krajine, najmä ak vnútroštátne právne predpisy už ďalej neobsahujú tie dohovory uvedené v prílohe III, ktoré boli ratifikované pre splnenie požiadaviek článku 9 ods. 1 a 2 uvedené alebo ak sa tieto právne predpisy účinne nevykonávajú.

3.  Preferenčné dojednania stanovené v tomto nariadení sa podľa odseku 1 písm. d) nezrušia vo vzťahu k výrobkom, ktoré podliehajú antidumpingovým alebo vyrovnávacím opatreniam podľa nariadení (ES) č. 384/96 ( 8 ) alebo (ES) č. 2026/97 ( 9 ) z dôvodov, ktoré zakladajú odôvodňujú tieto opatrenia.

Článok 17

1.  Preferenčné dojednania stanovené v tomto nariadení možno dočasne zrušiť vo vzťahu ku všetkým alebo určitým výrobkom s pôvodom v prijímajúcej krajine v prípade podvodov, nezrovnalostí alebo systematického nedodržiavania alebo nezabezpečenia súladu s pravidlami pôvodu výrobkov a postupov s tým súvisiacich a neposkytovanie správnej spolupráce, ktorá sa vyžaduje pri vykonávaní a kontrole v súvislosti s dojednaniami uvedenými v článku 1 ods. 2.

2.  Správna spolupráca uvedená odseku 1 okrem iného vyžaduje, aby prijímajúca krajina:

a) oznamovala Komisii a aktualizovala informácie potrebné na vykonávanie pravidiel pôvodu a na kontrolu ich dodržiavania;

b) na žiadosť colných orgánov členských krajín pomáhala Spoločenstvu vykonaním následného overenia pôvodu a včas oznámila výsledky svojej kontroly;

c) pomáhala Spoločenstvu tým, že umožní Komisii v súčinnosti a úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských krajín uskutočniť správne a vyšetrovacie misie v tejto krajine za účelom overenia pravosti dokladov alebo presnosti informácií dôležitých pre udelenie výhod z dojednaní uvedených v článku 1 ods. 2;

d) vykonávala alebo organizovala príslušné vyšetrovanie s cieľom zistiť a zabrániť porušovaniu pravidiel pôvodu;

e) plnila alebo zabezpečovala plnenie pravidiel pôvodu v súvislosti s regionálnou kumuláciou v zmysle nariadenia (EHS) č. 2454/93, ak z nej krajina čerpá výhody;

f) pomáhala Spoločenstvu pri overovaní konania, ak existuje predpoklad o podvode súvisiacim s pôvodom. Existenciu podvodu je možné predpokladať tam, kde dovozy tovarov spadajúcich pod preferenčné režimy podľa tohto nariadenia výrazne prekračujú bežné úrovne vývozov z prijímajúcej krajiny.

3.  Komisia môže dočasne pozastaviť preferenčné dojednania stanovené týmto nariadením vo vzťahu ku všetkým alebo k určitým s pôvodom v prijímajúcej krajine, ak sa domnieva, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že dočasné zrušenie by mohlo byť odôvodnené z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 za predpokladu, že vopred:

 informovala výbor;

 vyzvala členské štáty, aby prijali také preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie finančných záujmov Spoločenstva a/alebo zabezpečili, aby prijímajúca krajina dodržiavala svoje povinnosti;

 uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie informujúce o tom, že existujú podklady pre odôvodnené pochybnosti o uplatňovaní preferenčných dojednaní a/alebo dodržiavaní svojich povinnosti prijímajúcou krajinou, ktoré môžu spochybniť právo pokračovať v čerpaní výhod udelených týmto nariadením.

Komisia informuje dotknutú prijímajúcu krajinu o každom rozhodnutí prijatom podľa tohto odseku skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Komisia o ňom upovedomí výbor.

4.  Každý členský štát môže do jedného mesiaca postúpiť Rade rozhodnutie vydané v súlade s odsekom 3. Rada kvalifikovanou väčšinou môže prijať iné rozhodnutie do jedného mesiaca.

5.  Doba pozastavenia neprekročí 6 mesiacov. Po ukončení tohto obdobia Komisia rozhodne buď o ukončení pozastavenia po informovaní výboru, alebo o predĺžení obdobia pozastavenia v súlade s postupom uvedeným v odseku 3.

6.  Členské krajiny oznámia Komisii všetky dôležité informácie, ktorými sa môže zdôvodniť pozastavenie preferencií alebo jeho predĺženie.

Článok 18

1.  Ak Komisia alebo členský štát dostane informácie, ktorými možno odôvodniť dočasné zrušenie, a ak Komisia alebo členský štát usúdi, že existujú dostatočné dôvody na vyšetrovanie, informuje o tom výbor a požiada o konzultácie, ktoré by sa mali uskutočniť do jedného mesiaca.

2.  Po konzultáciách Komisia môže do jedného mesiaca a v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 5 rozhodnúť o začatí vyšetrovania.

Článok 19

1.  Ak Komisia rozhodne o začatí vyšetrovania, uverejní o tom oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie a oznámi túto skutočnosť danej prijímajúcej krajine. Toto oznámenie poskytne súhrn získaných informácií a výzvu, že Komisii možno zaslať akékoľvek dôležité informácie. Upresní lehotu, ktorá nesmie prekročiť štyri mesiace od dátumu uverejnenia oznámenia, v rámci ktorej môžu zainteresované strany písomne predložiť svoje stanoviská.

2.  Komisia poskytne dotknutej prijímacej krajine všetky možnosti na spoluprácu pri vyšetrovaní.

3.  Komisia pátra po všetkých informáciách, ktoré považuje za potrebné, vrátane dostupných hodnotení, komentárov, rozhodnutí, odporúčaní a záverov dôležitých dozorných orgánov OSN, MOP a iných príslušných medzinárodných organizácií. Tieto slúžia ako východiskový bod pre vyšetrovanie toho, či je dočasné zrušenie odôvodnené z dôvodu uvedeného v písm. a) článku 16 ods. 1. Komisia môže overiť informácie získané od hospodárskych subjektov a dotknutej prijímajúcej krajiny.

4.  Komisii môžu pomáhať úradníci členského štátu, na území ktorého sa môže vykonávať overovanie, ak o to tento členský štát požiada.

5.  Ak sa informácie, ktoré Komisia vyžaduje, neposkytnú v lehote uvedenej v oznámení o vyšetrovaní alebo ak sa vyšetrovaniu kladú významné prekážky, zistenia sa môžu sformulovať na základe dostupných skutočností.

6.  Vyšetrovanie by sa malo ukončiť do jedného roka. Komisia môže toto obdobie predĺžiť v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 5.

Článok 20

1.  Komisia predloží správu o svojich zisteniach výboru.

2.  Ak Komisia usúdi, že zistenia nie sú dôvodom pre dočasné zrušenie, v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 5 rozhodne o ukončení vyšetrovania. V takom prípade Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom oznámi ukončenie vyšetrovania a uvedie svoje hlavné závery.

3.  Ak Komisia usúdi, že zistenia sú dôvodom pre dočasné zrušenie z dôvodu uvedeného v písmene a) článku 16 ods. 1, v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 5 rozhodne o sledovaní a hodnotení situácie v príslušnej prijímajúcej krajine po dobu šiestich mesiacov. Komisia oznámi toto rozhodnutie dotknutej prijímajúcej krajine a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom oznámi svoj úmysel predložiť Rade návrh na dočasné zrušenie, pokiaľ sa do konca tohto obdobia dotknutá prijímajúca krajina nezaviaže vykonať v primeranom čase nevyhnutné opatrenia potrebné na splnenie dohovorov uvedených v časti A prílohy III.

4.  Ak Komisia považuje dočasné zrušenie za nevyhnutné, predloží príslušný návrh Rade, ktorá o ňom rozhodne kvalifikovanou väčšinou do 1 mesiaca. V prípadoch uvedených v odseku 3 Komisia predloží svoj návrh na ukončenie obdobia uvedeného v uvedenom odseku.

5.  Ak Rada rozhodne o dočasnom zrušení, toto rozhodnutie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po jeho prijatí, pokiaľ sa pred týmto termínom nerozhodne, že dôvody na jeho uplatňovanie už pominuli.ODDIEL 2

Ochranná doložka

Článok 21

1.  Ak sa výrobok s pôvodom v prijímajúcej krajine dováža za podmienok, ktoré spôsobujú, alebo existuje nebezpečenstvo, že spôsobia závažné ťažkosti výrobcovi podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v Spoločenstve, môže sa kedykoľvek znova zaviesť bežné clo podľa spoločného colného sadzobníka na žiadosť členského štátu alebo na základe podnetu Komisie.

2.  Komisia formálne rozhodne o začatí vyšetrovania v primeranej lehote. Ak sa Komisia rozhodne začať vyšetrovanie, uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom oznámi vyšetrovanie. Toto oznámenie obsahuje súhrn získaných informácií a výzvu, že Komisii možno zaslať akékoľvek relevantné informácie. Stanoví lehotu, ktorá nesmie prekročiť 4 mesiace, v rámci ktorej zainteresované strany môžu písomne oznámiť svoje stanoviská.

3.  Komisia pátra po všetkých informáciach, ktoré považuje za potrebné, a získané informácie si môže overiť v dotknutej prijímajúcej krajine alebo u akéhokoľvek významného zdroja. Komisii môžu pomáhať úradníci členského štátu, na území ktorého sa môže vykonávať overovanie, ak o to tento členský štát požiada.

4.  Pri skúmaní existencie závažných problémov Komisia okrem iného zohľadní tieto skutočnosti o výrobcoch Spoločenstva, ak sú takéto informácie dostupné:

 podiel na trhu,

 výroba,

 zásoby,

 výrobná kapacita,

 konkurzy,

 ziskovosť,

 využívanie kapacít,

 zamestnanosť,

 dovozy,

 ceny.

5.  Vyšetrovanie sa ukončí do 6 mesiacov po uverejnení oznámenia uvedeného v odseku 2. Komisia môže v prípade výnimočných okolností a po porade s výborom predĺžiť toto obdobie v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 5.

6.  Komisia rozhodne do jedného mesiaca v súlade s postupom ustanoveným v článku 28 ods. 5. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť do jedného mesiaca po jeho uverejnení.

7.  Ak vyšetrovanie znemožnia výnimočné okolnosti, ktoré vyžadujú okamžité konanie, Komisia môže, po tom, ako informovala výbor, vykonať akékoľvek nevyhnutné preventívne opatrenie.

8.  Ak sa dovoz výrobkov uvedených v oddiele XI(b) podľa článku 14 ods.1 s pôvodom v prijímajúcej krajine:

a) zvýši najmenej o 20 % množstva (objemu) v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom, alebo

b) presiahne 12,5 % hodnoty dovozu Spoločenstva pre výrobky uvedené v oddiele XI (b) zo všetkých krajín a území uvedených v prílohe I počas obdobia dvanástich mesiacov,

Komisia môže 1. januára každého roku počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia na základe vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu a po tom, ako informuje výbor, zrušiť preferencie uvedené v článkoch 7 a 8 vo vzťahu k výrobkom uvedeným v oddiele XI (b). Toto ustanovenie sa neuplatňuje na krajiny, pre ktoré existuje osobitné dojednanie pre najmenej rozvinuté krajiny uvedené v článku 12, a na krajiny, ktorých podiel na dovoze do Spoločenstva v zmysle článku 14 ods. 1 nepresahuje 8 %. Komisia oznámi prijímajúcej krajine zrušenie preferencií. Zrušenie preferencií nadobúda účinnosť dva mesiace po uverejnení rozhodnutia Komisie na tento účel v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 22

Ak dovoz výrobkov zaradených do prílohy I Zmluvy spôsobí, alebo existuje nebezpečenstvo, že spôsobí závažné narušenie trhov Spoločenstva, najmä jedného alebo viacerých vzdialenejších regiónov alebo regulačných mechanizmov týchto trhov, Komisia môže pozastaviť preferenčné dojednania vo vzťahu k príslušným výrobkom po predchádzajúcom informovaní riadiaceho výboru pre organizáciu príslušného spoločného trhu.

Článok 23

1.  Komisia čo najskôr informuje dotknutú prijímajúcu krajinu o každom rozhodnutí prijatom podľa článkov 21 alebo 22 pred tým, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Komisia o tom informuje aj Radu a členské štáty.

2.  Každý členský štát môže do jedného mesiaca vrátiť Rade rozhodnutie vydané podľa článku 19 alebo 20. Rada môže kvalifikovanou väčšinou do 1 mesiaca prijať iné rozhodnutie.ODDIEL 3

Dozorné opatrenia v sektore poľnohospodárstva

Článok 24

Výrobky v kapitolách 1 až 24 s pôvodom v prijímajúcej krajine môžu podliehať osobitnému dozornému mechanizmu s cieľom zabrániť narušeniu trhu Spoločenstva. Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu rozhodne o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje tento dozorný výkaz.

Všetky doby uvedené v článku 21, ktoré prekračujú 2 mesiace, sa skrátia na 2 mesiace v týchto prípadoch:

 ak prijímajúca krajina nedodržiava pravidlá pôvodu alebo neposkytuje administratívnu pomoc podľa článku 17, alebo

 ak dovozy výrobkov v kapitolách 1 až 24 podľa preferenčného režimu udeleného podľa tohto nariadenia výrazne prekračujú obvyklé úrovne vývozov prijímajúcej krajiny.ODDIEL 4

Spoločné ustanovenie

Článok 25

Nič z tejto kapitoly neovplyvní uplatňovanie ochranných doložiek prijatých ako súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa článku 37 zmluvy alebo ako súčasť spoločnej obchodnej politiky podľa článku 133 zmluvy prípadne iných použiteľných ochranných doložiek.KAPITOLA IV

PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 5 prijme zmeny v prílohách tohto nariadenia, ktorých nevyhnutnosť je daná:

a) zmenami a doplneniami kombinovanej nomenklatúry;

b) zmenami medzinárodného postavenia alebo klasifikácie krajín alebo území;

c) uplatňovaním článku 3 ods. 2;

d) ak krajina dosiahla limity uvedené v článku 3 ods. 1;

e) vypracovaním konečného zoznamu prijímacích krajín najneskôr do 15. decembra 2005 v súlade s článkom 11.

Článok 27

1.  Do šiestich týždňov od ukončenia každého štvrťroka zašlú členské štáty Štatistickému úradu Európskeho spoločenstva svoje štatistické údaje o výrobkoch určených na colné konanie pre voľný obeh počas tohto štvrťroka s preferenčnými colnými sadzbami stanovenými v tomto nariadení. Tieto údaje poskytnuté s odvolaním na číselné znaky kombinovanej nomenklatúry a prípadne na číselné znaky TARIC ukážu hodnoty, množstvá a všetky doplnkové údaje v členení podľa krajín pôvodu, ktoré sa vyžadujú v zmysle definícií v nariadení Rady (ES) č. 1172/95 ( 10 ) a v nariadení Komisie (ES) č. 1917/2000 ( 11 ).

2.  V súlade s článkom 308 písm. d) nariadenia (EHS) č. 2454/93 členské krajiny poskytnú Komisii na jej žiadosť podrobné údaje o množstvách výrobkov povolených pre voľný obeh počas predchádzajúcich mesiacov s preferenčnými colnými sadzbami stanovenými v tomto nariadení. Tieto údaje obsahujú výrobky uvedené v odseku 3.

3.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi monitoruje dovoz výrobkov s číselným znakom KN 0803 00 19 z colných položiek 0603, 1006, 1701, 1704 a 6403 a s číselnými znakmi KN 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 a 2103 20 s cieľom zistiť, či sú splnené podmienky uvedené v článkoch 21 a 22.

Článok 28

1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre všeobecné preferencie (ďalej len „výbor“).

2.  Výbor môže preskúmať akúkoľvek záležitosť v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, ktorú predloží Komisia, alebo na žiadosť členského štátu.

3.  Výbor skúma účinky systému na základe správy Komisie za obdobie od 1. januára 2006. Táto správa obsahuje všetky preferenčné dojednania uvedené v článku 1 ods. 2 a predkladá sa v čase pre diskusiu nového nariadenia.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

5.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

6.  Výbor prijme svoj rokovací poriadokKAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Nariadenie Rady (ES) č. 552/97 ( 12 ), ktoré odkazuje na nariadenia Rady (ES) č. 3281/94 ( 13 ) a (ES) č. 1256/96 ( 14 ), sa považuje za odkaz na zodpovedajúce ustanovenia tohto nariadenia. Nariadenia Komisie (ES) č. 1381/2002 ( 15 ) a (ES) č. 1401/2002 ( 16 ) sa považujú za odkaz na zodpovedajúce ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 30

1.  Osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných v oddiele 2 kapitoly II tohto nariadenia, ako aj ustanovenia uplatňované v spojení s uvedeným dojednaním nadobudnú účinnosť 1. júla 2005. Uvedeným dojednaním sa od nadobudnutia jeho účinnosti zrušujú osobitné stimulačné dojednania na boj proti výrobe a obchodovaniu s drogami v hlave IV nariadenia (ES) č. 2501/2001 a ustanovenia nariadenia (ES) č. 2501/2001 uplatňované v spojení s týmito dojednaniami. Ostatné ustanovenia tohto nariadenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2006 a od tohto dátumu sa nimi zrušujú uvedené stále účinné ustanovenia nariadenia (ES) č. 2501/2001.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2008. Tento dátum sa však neuplatňuje na osobitné dojednania pre najmenej rozvinuté krajiny, ani na žiadne iné ustanovenia tohto nariadenia za predpokladu, že sa uplatňujú v spojení s týmito dojednaniami.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IPrijímajúce krajiny (1) a územia systému všeobecných colných preferencií Spoločenstva

A

B

C

D

E

AE

Spojené arabské emiráty

 
 
 

AF

Afganistan

 

X

 

AG

Antigua a Barbuda

 
 
 

AI

Anguilla

 
 
 

AM

Arménsko

 
 
 

AN

Holandské Antily

 
 
 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktída

 
 
 

AR

Argentína

 
 
 

AS

Americká Samoa

 
 
 

AW

Aruba

 
 
 

AZ

Azerbajdžan

 
 
 

BB

Barbados

 
 
 

BD

Bangladéš

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrajn

 
 
 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermudy

 
 
 

BN

Brunej Darussalam

 
 
 

BO

Bolívia

 
 

X

BR

Brazília

S-IV Pripravené potraviny; nealkoholické, alkoholické nápoje a ocot; tabak a vyrobené tabakové náhradky.

 
 

S-IX Drevo a drevené výrobky; drevené uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia.

BS

Bahamy

 
 
 

BT

Bhután

 

X

 

BV

Bouvetov ostrov

 
 
 

BW

Botswana

 
 
 

BY

Bielorusko

 
 
 

BZ

Belize

 
 
 

CC

Kokosové ostrovy (alebo Keelingove ostrovy)

 
 
 

CD

Konžská demokratická republika

 

X

 

CF

Stredoafrická republika

 

X

 

CG

Kongo

 
 
 

CI

Pobrežie Slonoviny

 
 
 

CK

Cookove ostrovy

 
 
 

▼M1 —————

▼B

CM

Kamerun

 
 
 

CN

Čínska ľudová republika

S-VI Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví.

 
 

S-VII Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z neho.

S-VIII Surové kože a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas).

S-IX Drevo a drevené výrobky; drevené uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia.

S-X Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich.

S-XI(a) Textílie, S-XI(b) textilné výrobky.

S-XII Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety z neho vyrobené; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov.

S-XIII Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar.

S-XIV Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria; mince.

S-XV Základné kovy a predmety zo základných kovov.

S-XVI Stroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a ich časti, súčasti a príslušenstvo.

S-XVII Vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia.

S-XVIII Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo.

S-XX Rôzne výrobky.

CO

Kolumbia

 
 

X

CR

Kostarika

 
 

X

CU

Kuba

 
 
 

CV

Kapverdy

 

X

 

CX

Vianočné ostrovy

 
 
 

DJ

Džibutsko

 

X

 

DM

Dominika

 
 
 

DO

Dominikánska republika

 
 
 

DZ

Alžírsko

S-V Nerastné produkty.

 
 

EC

Ekvádor

 
 

X

EG

Egypt

 
 
 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiópia

 

X

 

FJ

Fidži

 
 
 

FK

Falklandy

 
 
 

FM

Mikronézske federatívne štáty

 
 
 

GA

Gabon

 
 
 

GD

Grenada

 
 
 

GE

Gruzínsko

 
 

X

GH

Ghana

 
 
 

GI

Gibraltár

 
 
 

GL

Grónsko

 
 
 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Rovníková Guinea

 

X

 

GS

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

 
 
 

GT

Guatemala

 
 

X

GU

Guam

 
 
 

GW

Guinea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 
 
 

HM

Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy

 
 
 

HN

Honduras

 
 

X

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonézia

S-III Živočíšne alebo rastlinné tuky a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky.

 
 

S-IX Drevo a drevené výrobky; drevené uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia.

IN

India

S -XI(a) Textílie

S-XIV Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria; mince.

 
 

IO

Britské indickooceánske územie

 
 
 

IQ

Irak

 
 
 

IR

Iránska islamská republika

 
 
 

JM

Jamajka

 
 
 

JO

Jordánsko

 
 
 

KE

Keňa

 
 
 

KG

Kirgizsko

 
 
 

KH

Kambodža

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Komory

 

X

 

KN

Sv. Krištof a Nevis

 
 
 

KW

Kuvajt

 
 
 

KY

Kajmanie ostrovy

 
 
 

KZ

Kazachstan

 
 
 

LA

Laoská ľudovodemokratická republika

 

X

 

LB

Libanon

 
 
 

LC

Sv. Lucia

 
 
 

LK

Srí Lanka

 
 

X

LR

Libéria

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Líbyjská arabská džamahírija

 
 
 

MA

Maroko

 
 
 

▼M3 —————

▼B

MG

Madagaskar

 

X

 

MH

Marshallove ostrovy

 
 
 

ML

Mali

 

X

 

MM

Mjanmarsko

 

X

 

MN

Mongolsko

 
 

X

MO

Macao

 
 
 

MP

Severné Mariány

 
 
 

MR

Mauritánia

 

X

 

MS

Montserrat

 
 
 

MU

Maurícius

 
 
 

MV

Maldivy

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexiko

 
 
 

MY

Malajzia

S-III Živočíšne alebo rastlinné tuky a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky.

 
 

MZ

Mozambik

 

X

 

NA

Namíbia

 
 
 

NC

Nová Kaledónia

 
 
 

NE

Niger

 

X

 

NF

ostrov Norfolk

 
 
 

NG

Nigéria

 
 
 

NI

Nikaragua

 
 

X

NP

Nepál

 

X

 

NR

Nauru

 
 
 

NU

Niue

 
 
 

OM

Omán

 
 
 

PA

Panama

 
 

X

PE

Peru

 
 

X

PF

Francúzska Polynézia

 
 
 

PG

Papua – Nová Guinea

 
 
 

PH

Filipíny

 
 
 

PK

Pakistan

 
 
 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 
 
 

PN

Pitcairnove ostrovy

 
 
 

PW

Palau

 
 
 

PY

Paraguay

 
 
 

QA

Katar

 
 
 

RU

Ruská federácia

S-VI Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví.

S-X Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich.

S-XV Základné kovy a predmety zo základných kovov.

 
 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Saudská Arábia

 
 
 

SB

Šalamúnove ostrovy

 

X

 

SC

Seychely

 
 
 

SD

Sudán

 

X

 

SH

Svätá Helena

 
 
 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somálsko

 

X

 

SR

Surinam

 
 
 

ST

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 

X

 

SV

Salvádor

 
 

X

SY

Sýrska arabská republika

 
 
 

SZ

Svazijsko

 
 
 

TC

Turks a Caicos

 
 
 

TD

Čad

 

X

 

TF

Francúzske južné územia

 
 
 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thajsko

S-XIV Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria; mince.

 
 

S-XVII Vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia.

TJ

Tadžikistan

 
 
 

TK

Tokelau

 
 
 

TL

Východný Timor

 

X

 

TM

Turkménsko

 
 
 

TN

Tunisko

 
 
 

TO

Tonga

 
 
 

TT

Trinidad a Tobago

 
 
 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzánijská zjednotená republika

 

X

 

UA

Ukrajina

 
 
 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Malé mimoúzemné ostrovy Spojených štátov

 
 
 

UY

Uruguaj

 
 
 

UZ

Uzbekistan

 
 
 

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

 
 
 

VE

Venezuela

 
 

X

VG

Panenské ostrovy (Britské)

 
 
 

VI

Panenské ostrovy (USA)

 
 
 

VN

Vietnam

 
 
 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis a Futuna

 
 
 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemen

 

X

 

YT

Mayotte

 
 
 

ZA

Južná Afrika

S-XVII Vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia.

 
 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 
 
 

(1)   Tento zoznam môže obsahovať krajiny, ktoré sú dočasne vyňaté z VSP EÚ, alebo nesplnili požiadavky na administratívnu spoluprácu, ktoré sú predpokladom pre využívanie výhod z colných preferencií na tovar. Komisia alebo príslušné orgány dotknutej krajiny poskytnú aktualizovaný zoznam.

▼M2
PRÍLOHA II

Zoznam výrobkov zahrnutých do dojednaní uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b)

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry treba opis výrobkov považovať za orientačný, pričom colné preferencie sa určujú podľa číselných znakov KN. Tam, kde sú uvedené „ex“ číselné znaky KN, sa colné preferencie určujú podľa číselného znaku KN a zároveň podľa opisu.

Na zaradenie výrobkov číselného znaku KN označených hviezdičkou sa vzťahujú podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Spoločenstva.

Stĺpec „citlivosť/necitlivosť“ sa týka výrobkov zahrnutých do všeobecného dojednania (článok 7) a do osobitného stimulačného dojednania pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (článok 8). Tieto výrobky sú uvedené buď ako NC (necitlivé, na účely článku 7 ods. 1), alebo C (citlivé, na účely článku 7 ods. 2).

Pre zjednodušenie sú výrobky zoradené v skupinách. Tieto skupiny môžu obsahovať výrobky, ktoré sú oslobodené od cla podľa Spoločného colného sadzobníka, alebo pri ktorých je vyberanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pozastavené.Číselný znak KN

Opis

Citlivosť/necitlivosť

0101 10 90

Živé plemenné čistokrvné somáre a ostatné

C

0101 90 19

Živé kone, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá, iné ako jatočné

C

0101 90 30

Živé somáre, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

C

0101 90 90

Živé muly a mulice

C

0104 20 10 *

Živé plemenné čistokrvné kozy

C

0106 19 10

Živé domáce králiky

C

0106 39 10

Živé holuby

C

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

C

0206 80 91

Jedlé droby z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé alebo chladené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

C

0206 90 91

Jedlé droby z koní, somárov, múl alebo mulíc, mrazené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

C

0207 14 91

Pečene, mrazené, z hydiny druhu Gallus domesticus

C

0207 27 91

Pečene, mrazené, z moriakov a moriek

C

0207 36 89

Pečene, mrazené, z kačíc, husí alebo perličiek, iné ako tučné pečienky z kačíc alebo husí

C

ex02 08 (1)

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené, okrem výrobkov podpoložky 0208 90 55 (okrem výrobkov podpoložky 0208 90 70, na ktoré sa nevzťahuje poznámka pod čiarou)

C

0208 90 70

Žabie stehienka

NC

0210 99 10

Mäso z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

C

0210 99 59

Droby z hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hrubá bránica a tenká bránica

C

0210 99 60

Droby z oviec alebo kôz, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

C

0210 99 80

Droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, iné ako hydinová pečeň, iné ako zo svine domácej, z hovädzích zvierat alebo z oviec alebo kôz

C

ex kapitola 3 (2)

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem výrobkov podpoložky 0301 10 90

C

0301 10 90

Živé ozdobné morské ryby

NC

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt, ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

C

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

C

0405 20 10

0405 20 30

Mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

C

0407 00 90

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené, iné ako hydinové

C

0409 00 00 (3)

Prírodný med

C

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

C

0511 99 39

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu, iné ako surové

C

ex kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie, okrem výrobkov podpoložky 0604 91 40

C

0604 91 40

Vetvy ihličnanov, čerstvé

NC

0701

Zemiaky, čerstvé alebo chladené

C

0703 10

Cibuľa a šalotka, čerstvá alebo chladená

C

0703 90 00

Pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

C

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel kučeravý a podobné jedlé plody druhu Brassica, čerstvé alebo chladené

C

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

C

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, buľvový zeler, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

C

ex070700 05

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené, od 16. mája do 31. októbra

C

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené

C

0709 20 00

Špargľa, čerstvá alebo chladená

C

0709 30 00

Baklažán, čerstvý alebo chladený

C

0709 40 00

Zeler, iný ako buľvový, čerstvý alebo chladený

C

0709 51 00

0709 59

Huby, čerstvé alebo chladené, okrem výrobkov podpoložky 0709 59 50

C

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená

C

0709 60 99

Plody rodu Capsicum alebo Pimenta, čerstvé alebo chladené, iné ako sladká paprika, iné ako na výrobu kapsicínu alebo kapsikumových oleorezínových farieb a iné ako na priemyselnú výrobu éterických olejov alebo rezinoidov

C

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, čerstvý alebo chladený

C

0709 90 10

Šaláty, čerstvé alebo chladené, iné ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.)

C

0709 90 20

Kardy a kardony (artičok kardový jedlý a stopky kardy), čerstvé alebo chladené

C

0709 90 31 *

Olivy, čerstvé alebo chladené, na iné účely ako na výrobu oleja

C

0709 90 40

Kapary, čerstvé alebo chladené

C

0709 90 50

Fenikel, čerstvý alebo chladený

C

0709 90 70

Tekvice, čerstvé alebo chladené

C

ex070990 80

Artičoky pravé, čerstvé alebo chladené, od 1. júla do 31. októbra

C

0709 90 90

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

C

ex07 10

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená, okrem výrobku podpoložky 0710 80 85

C

0710 80 85 (4)

Špargľa (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená

C

ex07 11

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu, okrem výrobkov podpoložky 0711 20 90

C

ex07 12

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, okrem olív a výrobkov podpoložky 0712 90 19

C

0713

Sušené strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

C

0714 20 10 *

Sladké zemiaky, čerstvé, celé a určené na ľudskú konzumáciu

NC

0714 20 90

Sladké zemiaky, čerstvé alebo chladené, mrazené alebo sušené, tiež v plátkoch alebo vo forme peliet, iné ako čerstvé a celé a určené na ľudskú spotrebu

C

0714 90 90

Topinambury a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež v plátkoch alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

NC

0802 11 90

0802 12 90

Mandle, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané, iné ako horké

C

0802 21 00

0802 22 00

Lieskové oriešky (Corylus spp.), čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané

C

0802 31 00

0802 32 00

Vlašské orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané

C

0802 40 00

Jedlé gaštany (Castanea spp.), čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané alebo obielené

C

0802 50 00

Pistácie, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané alebo obielelené

NC

0802 60 00

Makadamové orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané alebo obielené

NC

0802 90 50

Píniové oriešky, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané alebo obielené

NC

0802 90 85

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané alebo obielené

NC

0803 00 11

Plantajny, čerstvé

C

0803 00 90

Banány vrátane plantajnov, sušené

C

0804 10 00

Datle, čerstvé alebo sušené

C

0804 20 10

0804 20 90

Figy, čerstvé alebo sušené

C

0804 30 00

Ananásy, čerstvé alebo sušené

C

0804 40 00

Avokáda, čerstvé alebo sušené

C

ex08 05 20

Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov) a klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené, od 1. marca do 31. októbra

C

0805 40 00

Grapefruity vrátane pomiel, čerstvé alebo sušené

NC

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé alebo sušené

C

0805 90 00

Ostatné citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

C

ex080610 10

Stolové hrozno, čerstvé, od 1. januára do 20. júla a od 21. novembra do 31. decembra, okrem odrody hrozna Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. decembra

C

0806 10 90

Ostatné hrozno, čerstvé

C

ex08 06 20

Sušené hrozno okrem výrobkov podpoložky ex080620 30 v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom presahujúcim 2 kg

C

0807 11 00

0807 19 00

Melóny (vrátane vodových melónov), čerstvé

C

0808 10 10

Muštové jablká, čerstvé, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembra

C

0808 20 10

Muštové hrušky, čerstvé, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

C

ex080820 50

Ostatné hrušky, čerstvé, od 1. mája do 30. júna

C

0808 20 90

Duly, čerstvé

C

ex080910 00

Marhule, čerstvé, od 1. januára do 31. mája a od 1. augusta do 31. decembra

C

0809 20 05

Višne (Prunus cerasus), čerstvé

C

ex080920 95

Čerešne, čerstvé, od 1. januára do 20. mája a od 11. augusta do 31. decembra, iné ako višne (Prunus cerasus)

C

ex08 09 30

Broskyne vrátane nektáriniek, čerstvé, od 1. januára do 10. júna a od 1. októbra do 31. decembra

C

ex080940 05

Slivky, čerstvé, od 1. januára do 10. júna a od 1. októbra do 31. decembra

C

0809 40 90

Trnky, čerstvé

C

ex081010 00

Jahody, čerstvé, od 1. januára do 30. apríla a od 1. augusta do 31. decembra

C

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a ostružinové maliny, čerstvé

C

0810 40 30

Plody druhu Vaccinium myrtillus, čerstvé

C

0810 40 50

Plody druhu Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum, čerstvé

C

0810 40 90

Ostatné plody rodu Vaccinium, čerstvé

C

0810 50 00

Kivi, čerstvé

C

0810 60 00

Duriany, čerstvé

C

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše, čerstvé

C

0810 90 95

Ostatné ovocie, čerstvé

C

ex08 11

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, okrem výrobkov podpoložiek 0811 10 a 0811 20

C

0811 10 a 0811 20 (5)

Jahody, maliny, ostružiny, moruše, ostružinové maliny, čierne, biele a červené ríbezle a egreše

C

ex08 12

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, okrem výrobkov podpoložky 0812 90 30

C

0812 90 30

Papáje

NC

0813 10 00

Marhule, sušené

C

0813 20 00

Slivky, sušené

C

0813 30 00

Jablká, sušené

C

0813 40 10

Broskyne, vrátane nektáriniek, sušené

C

0813 40 30

Hrušky, sušené

C

0813 40 50

Papáje, sušené

NC

0813 40 95

Ostatné ovocie, sušené, iné ako výrobky položiek 0801 až 0806

NC

0813 50 12

Zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806) z papájí, tamarínd, jabĺčok kešu, liči, jackfruitu, sapot, plodov mučenky, caramboly alebo pitahaye, neobsahujúce slivky

C

0813 50 15

Ostatné zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806), neobsahujúce slivky

C

0813 50 19

Zmesi sušeného ovocia (iné ako položiek 0801 až 0806), obsahujúce slivky

C

0813 50 31

Zmesi výlučne zo sušených tropických orechov položiek 0801 a 0802

C

0813 50 39

Zmesi výlučne zo sušených orechov položiek 0801 a 0802, iné ako z tropických orechov

C

0813 50 91

Ostatné zmesi z orechov a sušeného ovocia kapitoly 8, neobsahujúce slivky alebo figy

C

0813 50 99

Ostatné zmesi z orechov a sušeného ovocia kapitoly 8

C

0814 00 00

Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v ostatných konzervačných roztokoch

NC

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a korenie, okrem výrobkov podpoložiek 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 a 0904 20 10, položiek 0905 00 00 a 0907 00 00 a podpoložiek 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 a 0910 99 99

NC

0901 12 00

Káva, nepražená, dekofeínovaná

C

0901 21 00

Káva, pražená, s kofeínom

C

0901 22 00

Káva, pražená, dekofeínovaná

C

0901 90 90

Kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

C

0904 20 10

Sladké papriky, sušené, nedrvené ani nemleté

C

0905 00 00

Vanilka

C

0907 00 00

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

C

0910 91 90

Zmesi dvoch alebo viacerých výrobkov rôznych položiek z položiek 0904 až 0910, drvené alebo mleté

C

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tymián; bobkový list

C

0910 99 99

Ostatné korenie, drvené alebo mleté, iné ako zmesi dvoch alebo viacerých výrobkov rôznych položiek z položiek 0904 až 0910

C

ex100890 90

Quinoa

C

1105

Múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

C

1106 10 00

Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713

C

1106 30

Múka hladká, múka hrubá a prášok z produktov kapitoly 8

C

1108 20 00

Inulín

C

ex kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrno, semená a plody, okrem výrobkov podpoložiek 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 a 1209 99 91; priemyselné a liečivé rastliny, okrem výrobkov položky 1210 a podpoložky 1211 90 30 a okrem výrobkov podpoložiek 1212 91 a 1212 99 20; slama a suché krmivo

C

1209 21 00

Semená lucerny (alfalfa), druhu používaného na siatie

NC

1209 23 80

Ostatné semená kostravy, druhu používaného na siatie

NC

1209 29 50

Semená vlčieho bôbu, druhu používaného na siatie

NC

1209 29 80

Semená ostatných kŕmnych rastlín, druhov používaných na siatie

NC

1209 30 00

Semená bylinných rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety, druhov používaných na siatie

NC

1209 91 10

1209 91 90

Ostatné semená zeleniny, druhov používaných na siatie

NC

1209 99 91

Semená rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety, druhov používaných na siatie, iné ako výrobky podpoložky 1209 30 00

NC

1210 (6)

Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

C

1211 90 30

Tonkové fazule, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

NC

ex kapitola 13

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky, okrem výrobkov podpoložky 1302 12 00

C

1302 12 00

Rastlinné šťavy a výťažky, zo sladkého drievka

NC

1501 00 90

Hydinový tuk, iný ako položky 0209 alebo 1503

C

1502 00 90

Tuk z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503 a iný ako na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

C

1503 00 19

Stearín a olostearín zo sadla, iný ako na priemyselné účely

C

1503 00 90

Sadlový olej, oleo-olej a lojový olej, neemulzifikovaný alebo nezmiešaný ani inak neupravený, iný ako lojový olej na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

C

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1505 00 10

Tuk z ovčej vlny, surový

C

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1511 10 90

Palmový olej, surový, iný ako na technické alebo priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

C

1511 90

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný, iný ako surový olej

C

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1513

Kokosový (kopra) olej, olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1514

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

C

ex15 16

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravované, okrem výrobkov podpoložky 1516 20 10

C

1516 20 10

Hydrogenovaný ricínový olej, tiež nazývaný „opalwax“

NC

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov kapitoly 15, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516

C

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov olejov kapitoly 15, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

C

1521 90 99

Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené, iné ako surové

C

1522 00 10

Degras

C

1522 00 91

Olejové zvyšky a usadeniny; mydlové kaly, iné ako obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja

C

1601 00 10

Párky a salámy a podobné výrobky, z pečene a potravinové prípravky na základe pečene

C

1602 20 11

1602 20 19

Pečeň z husí alebo z kačíc, pripravená alebo konzervovaná

C

1602 41 90

Stehná a ich časti, pripravené alebo konzervované, z iných ako domácich svíň

C

1602 42 90

Pliecko a jeho časti, pripravené alebo konzervované, z iných ako domácich svíň

C

1602 49 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, vrátane zmesí, z iných ako domácich svíň

C

1602 50 31, 1602 50 39 a 1602 50 80 (7)

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, varené, z hovädzieho dobytka, tiež v hermeticky uzavretých nádobách

C

1602 90 31

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, zo zveriny alebo králikov

C

1602 90 41

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, zo sobov

C

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby, z oviec alebo kôz alebo z iných zvierat, neobsahujúce tepelne neupravené hovädzie mäso alebo droby a neobsahujúce mäso alebo droby domácich svíň

C

1603 00 10

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

C

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier

C

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

C

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

C

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

C

1704 (8)

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

C

Kapitola 18

Kakao a kakaové prípravky

C

ex kapitola 19

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky, okrem výrobkov podpoložiek 1901 20 00 a 1901 90 91

C

1901 20 00

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

NC

1901 90 91

Ostatné, neobsahujúce mliečne tuky, sacharín, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z výrobkov položiek 0401 až 0404

NC

ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín, okrem výrobkov položky 2002 a podpoložiek 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex20 08 40 a ex20 08 70

C

2002 (9)

Rajčiny, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

C

2005 80 00 (10)

Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata), pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

C

2008 20 19

2008 20 39

Ananásy, inak pripravené alebo konzervované, obsahujúce pridaný alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

NC

ex20 08 40 (11)

Hrušky, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté (okrem výrobkov podpoložiek 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 a 2008 40 39, na ktoré sa nevzťahuje poznámka pod čiarou)

C

ex20 08 70 (12)

Broskyne, vrátane nektáriniek, inak pripravené alebo konzervované, tiež s obsahom pridaného cukru alebo iného sladidla alebo alkoholu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté (okrem výrobkov podpoložiek 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 a 2008 70 59, na ktoré sa nevzťahuje poznámka pod čiarou)

C

ex kapitola 21

Rôzne jedlé prípravky, okrem výrobkov podpoložiek 2101 20 a 2102 20 19 a okrem výrobkov podpoložiek 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

C

2101 20

Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté

NC

2102 20 19

Ostatné neaktívne kvasinky

NC

ex kapitola 22

Nápoje, liehoviny a ocot, okrem výrobkov položky 2207 a okrem výrobkov podpoložiek 2204 10 11 až 2204 30 10 a podpoložky 2208 40

C

2207 (13)

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

C

2302 50 00

Zvyšky a odpady podobného druhu, tiež vo forme peliet, vzniknuté z mletia alebo iného spracovania strukovín

C

2307 00 19

Ostatný vínny kal

C

2308 00 19

Ostatné hroznové výlisky

C

2308 00 90

Ostatné rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

NC

2309 10 90

Ostatná výživa pre psov a mačky, v balení na predaj v malom, iná ako obsahujúca škrob alebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky

C

2309 90 10

Rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

NC

2309 90 91

Repné rezky s pridanou melasou, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

C

2309 90 95

2309 90 99

Ostatné prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá, tiež obsahujúce 49 % hmotnosti alebo viac cholínchloridu na organickom alebo anorganickom základe

C

Kapitola 24

Tabak a vyrobené tabakové náhradky

C

2519 90 10

Oxid horečnatý, iný ako kalcinovaný prírodný uhličitan horečnatý

NC

2522

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý položky 2825

NC

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné hydraulické cementy, tiež farbené alebo vo forme slinkov

NC

Kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

NC

2801

Fluór, chlór, bróm a jód

NC

2802 00 00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

NC

ex28 04

Vodík, vzácne plyny a ostatné nekovy, okrem výrobkov podpoložky 2804 69 00

NC

2806

Chlórovodík (kyselina chlórovodíková); kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)

NC

2807 00

Kyselina sírová; oleum

NC

2808 00 00

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)

NC

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, tiež chemicky definované

NC

2810 00 90

Oxidy bóru, iné ako oxid boritý; kyseliny borité

NC

2811

Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov

NC

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov

NC

2813

Sulfidy nekovov; komerčný sulfid fosforitý

NC

2814

Amoniak (čpavok), bezvodý alebo vo vodnom roztoku

C

2815

Hydroxid sodný (lúh sodný); hydroxid draselný (lúh draselný); peroxid sodíka alebo draslíka

C

2816

Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária

NC

2817 00 00

Oxid zinočnatý; peroxid zinku

C

2818 10

Umelý korund, tiež chemicky definovaný

C

2819

Oxidy a hydroxidy chrómu

C

2820

Oxidy mangánu

C

2821

Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac viazaného železa vyjadreného ako Fe2O3

NC

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčné oxidy kobaltu

NC

2823 00 00

Oxidy titánu

C

2824

Oxidy olova; červené mínium a oranžové mínium

NC

ex28 25

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy hydroxidy a peroxidy kovov, okrem výrobkov podpoložiek 2825 10 00 a 2825 80 00

NC

2825 10 00

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli

C

2825 80 00

Oxidy antimónu

C

2826

Fluoridy; fluorokremičitany, fluorohlinitany a ostatné komplexné soli fluóru

NC

ex28 27

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy, okrem výrobkov podpoložiek 2827 10 00 a 2827 32 00; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

NC

2827 10 00

Chlorid amónny

C

2827 32 00

Chlorid hliníka

C

2828

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany

NC

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

NC

ex28 30

Sulfidy, okrem výrobkov podpoložky 2830 10 00; polysulfidy, tiež chemicky definované

NC

2830 10 00

Sodné sulfidy

C

2831

Ditioničitany a sulfoxyláty

NC

2832

Siričitany, tiosírany

NC

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

NC

2834 10 00

Dusitany

C

2834 21 00

2834 29

Dusičnany

NC

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany; polyfosforečnany, tiež chemicky definované

C

ex28 36

Uhličitany, okrem výrobkov podpoložiek 2836 20 00, 2836 40 00 a 2836 60 00; peroxouhličitany (peruhličitany), komerčný uhličitan amónny obsahujúci amónium-karbamát (karbamát amónny)

NC

2836 20 00

Uhličitan sodný

C

2836 40 00

Uhličitany draselné

C

2836 60 00

Uhličitan bárnatý

C

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy, sodný a komplexné kyanidy

NC

2839

Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov

NC

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

NC

ex28 41

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín, okrem výrobku podpoložky 2841 61 00

NC

2841 61 00

Manganistan draselný

C

2842

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín (vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných), iné ako azidy

NC

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

NC

ex284430 11

Cermety obsahujúce urán ochudobnený o U-235 alebo zlúčeniny tohto výrobku, iné ako nespracované

NC

ex284430 51

Cermety obsahujúce tórium alebo zlúčeniny tória, iné ako nespracované

NC

2845 90 90

Izotopy iné ako položky 2844 a zlúčeniny, anorganické alebo organické takýchto izotopov, tiež chemicky definované, iné ako deutérium a jeho zlúčeniny, vodík a jeho zlúčeniny obohatené deutériom alebo zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky

NC

2846

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesi týchto kovov

NC

2847 00 00

Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou

NC

2848 00 00

Fosfidy, tiež chemicky definované, okrem ferofosforu

NC

ex28 49

Karbidy, tiež chemicky definované, okrem výrobkov podpoložiek 2849 20 00 a 2849 90 30

NC

2849 20 00

Karbid kremíka, tiež chemicky definovaný

C

2849 90 30

Karbidy volfrámu, tiež chemicky definované

C

ex28 50 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, tiež chemicky definované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky 2849, okrem výrobkov podpoložky 2850 00 70

NC

2850 00 70

Silicidy, tiež chemicky definované

C

2852 00 00

Zlúčeniny ortute, anorganické alebo organické, okrem amalgámov

NC

2853 00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy vzácnych kovov

NC

2903

Halogénderiváty uhľovodíkov

C

ex29 04

Sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované, okrem výrobkov podpoložky 2904 20 00

NC

2904 20 00

Deriváty obsahujúce len nitro- alebo len nitrózo skupiny

C

ex29 05

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov položky 2905 45 00 a okrem výrobkov podpoložiek 2905 43 00 a 2905 44

C

2905 45 00

Glycerol

NC

2906

Cyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

ex29 07

Fenoly, okrem výrobkov podpoložiek 2907 15 90 a ex290722 00; fenolalkoholy

NC

2907 15 90

Naftoly a ich soli, iné ako 1-naftol

C

ex290722 00

Hydrochinón (chinol)

C

2908

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov

NC

2909

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované) a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

C

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

2911 00 00

Acetáty a poloacetáty (hemiacetáty), tiež s inou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

ex29 12

Aldehydy, tiež s inou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd, okrem výrobku podpoložky 2912 41 00

NC

2912 41 00

Vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

C

2913 00 00

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov položky 2912

NC

ex29 14

Ketóny a chinóny, tiež s inou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2914 11 00, 2914 21 00 a 2914 22 00

NC

2914 11 00

Acetón

C

2914 21 00

Gáfor

C

2914 22 00

Cyklohexanóm a metylcyklohexanóny

C

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

C

ex29 16

Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek ex291611 00, 2916 12 a 2916 14

NC

ex291611 00

Kyselina akrylová

C

2916 12

Estery kyseliny akrylovej

C

2916 14

Estery kyseliny metakrylovej

C

ex29 17

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 a 2917 36 00

NC

2917 11 00

Kyselina šťaveľová, jej soli a estery

C

2917 12 10

Kyselina adipová a jej soli

C

2917 14 00

Anhydrid kyseliny maleínovej

C

2917 32 00

Dioktylortoftaláty

C

2917 35 00

Ftalanhydrid

C

2917 36 00

Kyselina tereftalová a jej soli

C

ex29 18

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, okrem výrobkov podpoložiek 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 a 2918 29 10

NC

2918 14 00

Kyselina citrónová

C

2918 15 00

Soli a estery kyseliny citrónovej

C

2918 21 00

Kyselina salicylová a jej soli

C

2918 22 00

Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery

C

2918 29 10

Sulfosalicylové kyseliny, hydroxynaftovékyseliny; ich soli a estery

C

2919

Estery kyseliny fosforečnej a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

2920

Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

NC

2921

Zlúčeniny s amínovou funkciou

C

2922

Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou

C

2923

Kvartérne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoamidolipidy, tiež chemicky definované

NC

ex29 24

Zlúčeniny s funkčnou karboxamidovou skupinou; zlúčeniny kyseliny uhličitej s funkčnou amidovou funkciou, okrem výrobkov podpoložky 2924 23 00

C

2924 23 00

Kyselina 2-acetamidobenzoová (kyselina N-acetylantranilová) a jej soli

NC

2925

Zlúčeniny s karboxyimidovou funkciou (vrátane sacharínu jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkciou

NC

ex29 26

Zlúčeniny s nitrilovou funkciou, okrem výrobkov podpoložky 2926 10 00

NC

2926 10 00

Akrylonitril

C

2927 00 00

Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny

C

2928 00 90

Ostatné organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu

NC

2929 10

Izokyanáty

C

2929 90 00

Ostatné zlúčeniny s inou dusíkatou funkciou

NC

2930 20 00

2930 30 00

ex293090 85

Tiokarbamáty a ditiokarbamáty a tirám mono- di alebo tetrasulfidy; ditiokarbonáty (xantáty)

NC

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex293090 85

Metionín, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) a ostatné organické zlúčeniny síry, iné ako ditiokarbonáty (xantáty)

C

2931 00

Ostatné organo-anorganické zlúčeniny

NC

ex29 32

Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom(-ami), okrem výrobkov podpoložiek 2932 12 00, 2932 13 00 a 2932 21 00

NC

2932 12 00

2-furaldehyd (furfural)

C

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

C

2932 21 00

Kumarín, metylkumaríny a etylkumaríny

C

ex29 33

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), okrem výrobku podpoložky 2933 61 00

NC

2933 61 00

Melamín

C

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

NC

2935 00 90

Ostatné sulfónamidy

C

2938

Glykozidy, prírodné alebo vyrobené syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

NC

ex294000 00

Cukry, chemicky čisté, iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza a iné ako ramnóza, rafinóza a manóza; étery cukrov, acetály cukrov a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938 alebo 2939

C

ex294000 00

Ramnóza, rafinóza a manóza

NC

2941 20 30

Dihydrostreptomycín, jeho soli, estery a hydráty

NC

2942 00 00

Ostatné organické zlúčeniny

NC

3102 (14)

Minerálne alebo chemické dusíkaté hnojivá

C

3103 10

Superfosfáty

C

3105

Minerálne alebo chemické hnojivá, obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík; ostatné hnojivá; výrobky kapitoly 31 v tabletách alebo podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg

C

ex kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiace výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem výrobkov položiek 3204 a 3206 a okrem výrobkov podpoložiek 3201 20 00, 3201 90 20, ex320190 90 (trieslovinové výťažky z eukalyptu), ex320190 90 (trieslovinové výťažky odvodené z plodov gambíru a myrobalnu) a ex320190 90 (iné trieslovinové výťažky rastlinného pôvodu)

NC

3204

Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; prípravky špecifikované v poznámke 3 ku kapitole 32 na základe syntetického organického farbiva; syntetické organické výrobky používané ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované

C

3206

Ostatné farbivá; prípravky špecifikované v poznámke 3 ku kapitole 32, iné ako položiek 3203, 3204 alebo 3205; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry, tiež chemicky definované

C

Kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

NC

Kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry

NC

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje

C

3502 90 90

Albumináty a ostatné deriváty albumínu

NC

3503 00

Želatína (vrátane želatíny v štvorcových a obdĺžnikových fóliách, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; vyzina; ostatné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

NC

3504 00 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný

NC

3505 10 50

Esterifikované a éterifikované škroby

NC

3506

Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá s netto hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg

NC

3507

Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

C

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

NC

Kapitola 37

Fotografický alebo kinematografický tovar

NC

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky, okrem výrobkov položiek 3802 a 3817 00, podpoložiek 3823 12 00 a 3823 70 00 a položky 3825 a okrem výrobkov podpoložiek 3809 10 a 3824 60

NC

3802

Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty; živočíšne uhlie, vrátane použitého živočíšneho uhlia

C

3817 00

Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako položky 2707 alebo 2902

C

3823 12 00

Kyselina olejová

C

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

C

3825

Zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; komunálny odpad; kal z čističiek odpadových vôd; ostatný odpad uvedený v poznámke 6 ku kapitole 38

C

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, okrem výrobkov položiek 3901, 3902, 3903 a 3904, podpoložiek 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 a 3907 99, položiek 3908 a 3920 a podpoložiek 3921 90 19 a 3923 21 00

NC

3901

Polyméry etylénu v primárnych formách

C

3902

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách

C

3903

Polyméry styrénu v primárnych formách

C

3904

Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénovaných olefínov, v primárnych formách

C

3906 10 00

Poly(metylmetakrylát)

C

3907 10 00

Polyacetály

C

3907 60

Poly(etyléntereftalát)

C

3907 99

Ostatné polyestery, iné ako nenasýtené

C

3908

Polyamidy v primárnych formách

C

3920

Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky z plastov, neľahčené, nelaminované, nevystužené ani inak nekombinované s inými materiálmi

C

3921 90 19

Ostatné platne listy, filmy, fólie, pruhy, pásky z polyesterov, iné ako ľahčené výrobky a iné ako vlnité listy a platne

C

3923 21 00

Vrecia, vrecúška (vrátane kornútov), z polymérov etylénu

C

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho, okrem výrobkov položky 4010

NC

4010

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene, z vulkanizovaného kaučuku

C

ex41 04

Činené alebo krustované kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, ale ďalej neupravené, okrem výrobkov podpoložiek 4104 41 19 a 4104 49 19

C

ex41 06 31

4106 32

Činené alebo krustované kože a kožky svíň, odchlpené, v mokrom stave (vrátane wet-blue), štiepané, ale ďalej neupravené, alebo v suchom stave (krustované), tiež štiepané, ale ďalej neupravené, okrem výrobkov podpoložky 4106 31 10

NC

4107

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114

C

4112 00 00

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových koží, z oviec alebo jahniat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114

C

ex41 13

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových koží, z ostatných zvierat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114, okrem výrobkov podpoložky 4113 10 00

NC

4113 10 00

Z kôz alebo kozliat

C

4114

Semišové usne (vrátane kombinovaného semišu) usne; lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne

C

4115 10 00

Kompozitné usne na základe usní alebo usňových vlákien, v doskách, listoch alebo pásoch, tiež vo zvitkoch

C

ex kapitola 42

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas); okrem výrobkov položiek 4202 a 4203

NC

4202

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, aktovky, školské tašky, puzdrá na okuliare, puzdrá na ďalekohľady, puzdrá na divadelné ďalekohľady, puzdrá na fotografické prístroje a kamery, puzdrá na hudobné nástroje, puzdrá na pušky, puzdrá na pištole a revolvery a podobné schránky; cestovné vaky, izolačné tašky na potraviny alebo nápoje, tašky na toaletné potreby, plecniaky, kabely a kabelky, nákupné tašky, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá na mapy, puzdrá na cigarety, mešteky na tabak, schránky na náradie a nástroje, športové tašky a vaky, puzdrá na fľaše, šperkovnice, pudrenky, škatule na nože a podobné schránky, z usne alebo kompozitnej usne, z plastových fólií, z textilných materiálov, vulkánfíbra alebo lepenky, alebo celkom alebo čiastočne potiahnuté týmito materiálmi alebo papierom

C

4203

Odevy a odevné doplnky, z usne alebo kompozitnej usne

C

Kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

NC

ex kapitola 44

Drevo a výrobky z dreva, okrem výrobkov položiek 4410, 4411, 4412, podpoložiek 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 a 4420 90 91; drevené uhlie

NC

4410

Drevotrieskové dosky, dosky s orientovanými vláknami (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo inými organickými spojivami

C

4411

Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami

C

4412

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované dosky

C

4418 10

Okná, francúzske okná a ich rámy, z dreva

C

4418 20 10

Dvere a ich rámy, zárubne a prahy, z tropického dreva, špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 44

C

4418 71 00

Zostavené podlahové dosky na mozaikové podlahy, z dreva

C

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Figúrky a ostatné ozdobné predmety z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 44; intarzované a inkrustované dosky z dreva; puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky a nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94, z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 44

C

ex kapitola 45

Korok a výrobky z korku, okrem výrobkov položky 4503

NC

4503

Výrobky z prírodného korku

C

Kapitola 46

Výrobky zo slamy, z esparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia

C

Kapitola 50

Hodváb

C

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat, okrem výrobkov položky 5105; priadza a tkaniny z vlásia

C

Kapitola 52

Bavlna

C

Kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

C

Kapitola 54

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov

C

Kapitola 55

Chemické strižné vlákna

C

Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

C

Kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

C

Kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

C

Kapitola 59

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

C

Kapitola 60

Pletené alebo háčkované textílie

C

Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

C

Kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

C

Kapitola 63

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

C

Kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov

C

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

NC

Kapitola 66

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

C

Kapitola 67

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

NC

Kapitola 68

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

NC

Kapitola 69

Keramické výrobky

C

Kapitola 70

Sklo a sklenený tovar

C

ex kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince; okrem výrobkov položky 7117

NC

7117

Bižutéria

C

7202

Ferozliatiny

C

Kapitola 73

Výrobky zo železa alebo z ocele

NC

Kapitola 74

Meď a predmety z nej

C

7505 12 00

Tyče, prúty a profily zo zliatin niklu

NC

7505 22 00

Drôty zo zliatin niklu

NC

7506 20 00

Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatin niklu

NC

7507 20 00

Niklové rúry alebo príslušenstvo na ne

NC

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho, okrem výrobkov položky 7601

C

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho, okrem výrobkov položky 7801

C

ex kapitola 79

Zinok a predmety z neho, okrem výrobkov položiek 7901 a 7903

C

ex kapitola 81

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich, okrem výrobkov podpoložiek 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20

C

Kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

C

Kapitola 83

Rôzne predmety zo základných kovov

C

ex kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti, okrem výrobkov podpoložiek 8401 10 00 a 8407 21 10

NC

8401 10 00

Jadrové reaktory

C

8407 21 10

Závesné motory s objemom valcov nepresahujúcim 325 cm3

C

ex kapitola 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov, okrem výrobkov podpoložiek 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 až 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 až 8519 89 19, položiek 8521, 8525 a 8527, podpoložiek 8528 49, 8528 59 a 8528 69 až 8528 72, položky 8529 a podpoložiek 8540 11 a 8540 12

NC

8516 50 00

Mikrovlnné rúry a pece

C

8517 69 39

Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, iné ako prenosné prijímače na volanie, odkazovanie alebo vyhľadávanie osôb

C

8517 70 15

8517 70 19

Antény a parabolické antény všetkých druhov, iné ako antény pre prístroje na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi

C

8519 20

8519 30

Prístroje fungujúce po vložení mince, bankovky, bankovej karty, známky alebo ostatných platidiel; gramofónové šasi

C

8519 81 11 až 8519 81 45

Zvukové reprodukčné prístroje (vrátane kazetových prehrávačov), bez zariadenia na záznam zvuku

C

8519 81 85

Ostatné prístroje na záznam zvuku na magnetickú pásku so zabudovaným zariadením na reprodukciu zvuku, iné ako kazetové prístroje

C

8519 89 11 až 8519 89 19

Ostatné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku

C

8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

C

8525

Vysielacie prístroje pre rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam, alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a videokamery

C

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

C

8528 49

8528 59

8528 69 až 8528 72

Monitory a projektory, ktoré nezahŕňajú televízne prijímače, iné ako druhov používaných výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

C

8529

Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528

C

8540 11

8540 12 00

Televízne CRT obrazovky, vrátane CRT obrazoviek pre videomonitory, farebné alebo čierno-biele alebo inak monochromatické

C

Kapitola 86

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenie všetkých druhov

NC

ex kapitola 87

Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo, okrem výrobkov položiek 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 a 8714

NC

8702

Motorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb, vrátane vodiča

C

8703

Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (iné vozidlá ako sú uvedené v položke 8702), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov

C

8704

Motorové vozidlá na nákladnú dopravu

C

8705

Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napríklad vyslobodzovacie automobily, žeriavové nákladné automobily, požiarne automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)

C

8706 00

Šasi (chassis) s motorom motorových vozidiel položiek 8701 až 8705

C

8707

Karosérie (vrátane kabín) motorových vozidiel položiek 8701 až 8705

C

8708

Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek 8701 až 8705

C

8709

Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti

C

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

C

8712 00

Cestovné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora

C

8714

Časti, súčasti a príslušenstvá vozidiel položiek 8711 až 8713

C

Kapitola 88

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

NC

Kapitola 89

Lode, člny a plávajúce zariadenia

NC

Kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo

C

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a ich časti

C

Kapitola 92

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

NC

ex kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby, okrem výrobkov položky 9405

NC

9405

Svietidlá a príslušenstvo k svietidlám vrátane pátracích svetiel a svetlometov a ich častí a súčastí, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné oznamovacie tabule, svetelné štíty a podobne s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

C

ex kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem výrobkov podpoložiek 9503 00 30 až 9503 00 99

NC

9503 00 30 až 9503 00 99

Ostatné hračky; zmenšené modely a podobné modely na hranie, tiež mechanické; skladačky všetkých druhov

C

Kapitola 96

Rôzne výrobky

NC

(1)   Na výrobky tejto položky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(2)   Na výrobky podpoložky 0306 13 sa uplatňuje clo 3,6 % podľa dojednania uvedeného v oddiele 2 kapitoly II.

(3)   Na výrobok tejto podpoložky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(4)   Na výrobok tejto podpoložky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(5)   Na výrobky týchto podpoložiek sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(6)   Na výrobky tejto položky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(7)   Na výrobky týchto podpoložiek sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(8)   Na výrobky podpoložiek 1704 10 91 a 1704 10 99 je osobitné clo obmedzené na 16 % colnej hodnoty podľa dojednania uvedeného v oddiele 2 kapitoly II.

(9)   Na výrobky tejto položky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(10)   Na výrobok tejto podpoložky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(11)   Na výrobky tejto podpoložky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(12)   Na výrobky tejto podpoložky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(13)   Na výrobky tejto položky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

(14)   Na výrobky tejto položky sa nevzťahuje dojednanie uvedené v oddiele 1 kapitoly II.

▼B
PRÍLOHA III

Dohovory uvedené v článku 9

ČASŤ A

Základné ľudské a pracovné práva podľa dohovorov OSN/MOP

1. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach

2. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

3. Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

4. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

5. Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

6. Dohovor o právach dieťaťa

7. Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia

8. Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania (č. 138)

9. Dohovor o zákaze a okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce (č. 182)

10. Dohovor o zrušení nútenej práce (č. 105)

11. Dohovor o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)

12. Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)

13. Dohovor o diskriminácii zamestnaní a povolaní (č. 111)

14. Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)

15. Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98)

16. Medzinárodný dohovor o potlačení a trestaní zločinu apartheidu

ČASŤ B

Dohovory súvisiace so zásadami pre životné prostredie a správu vecí verejných

17. Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

18. Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

19. Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

20. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

21. Dohovor o biologickej diverzite

22. Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti

23. Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách

24. Jednotný dohovor Organizácie Spojených národov o omamných látkach (1961)

25. Dohovor Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach (1971)

26. Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (1988)

27. Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (Mexiko)( 1 ) Stanovisko z 9. marca 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)

( 2 ) Stanovisko z 9. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)

( 3 ) „Diferencované a priaznivejšie zaobchádzanie, reciprocita a plnšia účasť rozvojových krajín“, rozhodnutie GATT z 28. novembra 1979 (L/4903)

( 4 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 837/2005 (Ú. v. EÚ L 139, 2.6.2005, s. 1).

( 5 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 6 ) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

( 7 ) Nariadenie Rady (ES) č. 2501/2001 z 10. decembra 2001 uplatňujúce systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2004 (Ú. v. ES L 346, 31.12.2001, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1828/2004 (Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 23).

( 8 ) Nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

( 9 ) Nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004.

( 10 ) Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 11 ) Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 179/2005 (Ú. v. EÚ L 30, 3.2.2005, s. 6).

( 12 ) Nariadenie Rady (ES) č. 552/97 z 24. marca 1997, ktoré dočasne odníma prístup k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu (Ú. v. ES L 85, 27.3.1997, s. 8).

( 13 ) Nariadenie Rady (ES) č. 3281/94 z 19. decembra 1994, ktoré stanovuje štvorročný systém všeobecných colných preferencií (1995 až 1998) vo vzťahu k určitým priemyselným výrobkom s pôvodom v rozvojových krajinách (Ú. v. ES L 348, 31.12.1994, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2820/98 (Ú. v. ES L 357, 30.12.1998, s. 1).

( 14 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1256/96 z 20. júna 1996, ktorým sa uplatňuje viacročný systém všeobecných colných preferencií od 1. júla 1996 do 30. júna 1999 vo vzťahu k určitým poľnohospodárskym výrobkom s pôvodom v rozvojových krajinách (Ú. v. ES L 160, 29.6.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 602/98 (Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 1).

( 15 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1381/2002 z 29. júla 2002, ktoré stanovuje podrobné pravidlá otvorenia a spravovania colných kvót na surový trstinový cukor na rafináciu, ktorý má pôvod v najmenej rozvinutých krajinách, na hospodárske roky 2002/03 až 2005/06 (Ú. v. ES L 200, 30.7.2002, s. 14).

( 16 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1401/2002 z 31. júla 2002 o ustanovení podrobných pravidiel na otvorenie a správu colných kvót na ryžu s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách na hospodárske roky 2002/03 až 2008/09 (Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 42).