2005R0980 — RO — 01.03.2008 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 980/2005 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2005

de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate

(JO L 169, 30.6.2005, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 566/2007 AL COMISIEI din 24 mai 2007

  L 133

12

25.5.2007

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2007 AL COMISIEI din 1 iunie 2007

  L 141

4

2.6.2007

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 55/2008 AL CONSILIULUI din 21 ianuarie 2008

  L 20

1

24.1.2008
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 980/2005 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2005

de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizateCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 2 ),

întrucât:

(1)

Din 1971, Comunitatea acordă preferințe comerciale țărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului său de preferințe tarifare generalizate.

(2)

Politica comercială comună a Comunității trebuie să corespundă obiectivelor politicii de dezvoltare, pe care trebuie să le consolideze, în special în ceea ce privește eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile și a bunei guvernări în țările în curs de dezvoltare. Aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele OMC, în special cu clauza de abilitare GATT 1979 ( 3 ).

(3)

O comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European din 7 iulie 2004 intitulată „Țări în curs de dezvoltare, comerț internațional și dezvoltare durabilă: rolul Sistemului de Preferințe Generalizate (SPG) al Comunității în deceniul 2006-2015” prezintă orientările de aplicare a sistemului de preferințe tarifare generalizate pentru perioada 2006-2015.

(4)

Prezentul regulament este primul regulament de punere în aplicare a respectivelor orientări. Ar trebui să se aplice până la 31 decembrie 2008.

(5)

Sistemul de preferințe tarifare generalizate (denumit în continuare „sistemul”) trebuie să constea dintr-un regim general acordat tuturor țărilor și teritoriilor beneficiare și două regimuri speciale, luând în considerare diversele necesități de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare care se află în situații asemănătoare.

(6)

Regimul general ar trebui să se acorde tuturor țărilor beneficiare, cu excepția cazului în care acestea sunt clasificate de Banca Mondială ca țări cu venit ridicat și exporturile acestora nu sunt suficient de diversificate.

(7)

Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă recunoscut de către convențiile și instrumentele internaționale precum Declarația Organizației Națiunilor Unite privind dreptul la dezvoltare din 1986, Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea din 1992, Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale în muncă din 1998, Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 2000 și Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002. În consecință, țările în curs de dezvoltare care, datorită unei lipse de diversificare și a unei integrări insuficiente în sistemul comercial internațional, sunt vulnerabile având, în același timp, sarcini și responsabilități speciale care decurg din ratificarea și punerea în aplicare efectivă a principalelor convenții internaționale privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor, precum și protecția mediului și buna guvernare, ar trebui să beneficieze de preferințe tarifare suplimentare. Respectivele preferințe sunt destinate să încurajeze creșterea economică și, astfel, să răspundă pozitiv cerințelor unei dezvoltări durabile. În cadrul respectivului regim, drepturile vamale ad valorem se suspendă, în consecință, pentru țările beneficiare, precum și drepturile specifice (cu excepția cazului în care acestea sunt combinate cu un drept vamal ad valorem). Regimul special de încurajare în favoarea dezvoltării durabile și a bunei guvernări ar trebui, în mod excepțional, să se aplice înainte de intrarea în vigoare a întregului regulament pentru a se conforma hotărârii OMC privind regimurile speciale de luptă împotriva producției și a traficului de droguri.

(8)

Țările în curs de dezvoltare care, în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, îndeplinesc criteriile regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări, ar trebui să beneficieze de respectivul regim cât mai repede posibil. În consecință, acestea ar trebui desemnate provizoriu drept beneficiarii respectivului regim. Acestea ar trebui să continue să beneficieze de respectivele preferințe dacă, după cererea acestora, Comisia confirmă, până la 15 decembrie 2005, că îndeplinesc criteriile în cauză.

(9)

Comisia ar trebui să supravegheze punerea în aplicare efectivă a convențiilor internaționale în conformitate cu mecanismele respective pe care acestea le prevăd și să evalueze raportul dintre preferințele tarifare suplimentare și promovarea dezvoltării durabile.

(10)

Este necesar ca regimul special pentru țările mai puțin dezvoltate să continue să acorde acces cu scutire de drepturi vamale pentru produsele originare din țările mai puțin dezvoltate, recunoscute și clasificate astfel de Organizația Națiunilor Unite. Atunci când o țară nu mai este clasificată de Organizația Națiunilor Unite ca țară mai puțin dezvoltată, ar trebui să se stabilească o perioadă de tranziție pentru a atenua orice efect defavorabil determinat de eliminarea preferințelor tarifare acordate în cadrul respectivului regim.

(11)

Ar trebui să se mențină diferențierea preferințelor în funcție de clasificarea produselor după cum este vorba de produse sensibile sau nesensibile, pentru a ține seama de situația industriilor Comunității care produc aceleași produse.

(12)

Este necesar ca produsele nesensibile să continue să beneficieze de o suspendare a drepturilor tarifare, în timp ce produsele sensibile ar trebui să beneficieze de o reducere a respectivelor drepturi, pentru a asigura o rată de utilizare a preferințelor care respectă și ține seama, în același timp, de situația industriilor comunitare corespunzătoare.

(13)

O astfel de reducere ar trebuie să fie suficient de atractivă pentru a stimula agenții economici să folosească oportunitățile oferite de sistem. În ceea ce privește drepturile vamale ad valorem, reducerea ar trebui să corespundă, în consecință, unui tarif forfetar de 3,5 puncte procentuale din taxa pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate (MFN). Drepturile specifice ar trebui reduse cu 30 %. Atunci când drepturile prevăd un drept minim, acesta nu ar trebui să se aplice.

(14)

Drepturile ar trebui suspendate în totalitate, atunci când tratamentul preferențial implică, pentru o declarație de import, drepturi vamale ad valorem mai mici sau egale cu 1 % sau drepturi specifice mai mici sau egale cu 2 EUR în măsura în care costul perceperii unor asemenea drepturi ar putea fi superior încasărilor.

(15)

Din motive de coerență a politicii comerciale a Comunității, o țară beneficiară nu ar trebui să beneficieze în același timp de sistemul comunitar și de un acord comercial de liber schimb, în cazul în care respectivul acord reglementează cel puțin toate preferințele prevăzute de prezentul sistem pentru respectiva țară.

(16)

Este necesar ca gradarea să se bazeze pe criteriile legate de secțiunile Tarifului Vamal Comun. Gradarea unei secțiuni pentru o țară beneficiară ar trebui să se aplice atunci când secțiunea în cauză respectă criteriile de gradare timp de trei ani consecutivi, pentru a ameliora predictibilitatea și imparțialitatea gradării, eliminând efectele variațiilor semnificative și excepționale ale statisticilor privind importurile.

(17)

Regulile de origine, în ceea ce privește definiția conceptului de produse originare, precum și procedurile și metodele de cooperare administrative aferente, prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 4 ) se aplică preferințelor tarifare prevăzute de prezentul regulament pentru a asigura că beneficiul sistemului se acordă numai acelora cărora li se adresează efectele sale.

(18)

Motivele retragerii temporare ar trebui să includă încălcarea gravă și sistematică a normelor prevăzute de convențiile menționate în anexa III, pentru a promova obiectivele respectivelor convenții și a proceda în așa fel încât nici un beneficiar să nu primească un avantaj necuvenit prin intermediul unei încălcări continue a respectivelor convenții.

(19)

Ținând seama de situația politică din Myanmar, retragerea temporară a tuturor preferințelor tarifare la importul produselor originare din respectiva țară ar trebui să rămână în vigoare.

(20)

Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ( 5 ),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1)  Sistemul comunitar de preferințe tarifare generalizate (denumit în continuare „sistemul”) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2008, în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Prezentul regulament prevede:

(a) un regim general;

(b) un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări;

(c) un regim special în favoarea țărilor mai puțin dezvoltate.

Articolul 2

Țările care beneficiază de regimurile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) se enumeră în anexa I.

Articolul 3

(1)  O țară beneficiară se retrage din sistem atunci când a fost clasificată ca țară cu venit ridicat de Banca Mondială timp de trei ani consecutivi și atunci când principalele cinci secțiuni ale importurilor comunitare de produse reglementate prin SPG provenind din respectiva țară reprezintă mai puțin de 75 % din valoarea totalului importurilor comunitare de produse reglementate prin SPG provenind din respectiva țară.

(2)  Atunci când o țară beneficiară beneficiază de un acord comercial preferențial cu Comunitatea care reglementează cel puțin toate preferințele prevăzute pentru respectiva țară de prezentul sistem, aceasta se retrage de pe lista țărilor beneficiare enumerate în anexa I.

(3)  Comisia notifică țării beneficiare în cauză retragerea acesteia de pe lista țărilor beneficiare din anexa I.

Articolul 4

Produsele care intră sub incidența regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) se enumeră în anexa II.

Articolul 5

(1)  Preferințele tarifare prevăzute de prezentul regulament se aplică importurilor de produse care intră sub incidența regimului acordat țării beneficiare din care sunt originare.

(2)  În sensul regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2), normele privind definirea noțiunii de produse originare, dovezii de origine și metodelor de cooperare administrativă sunt stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(3)  Cumulul regional în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 se aplică, de asemenea, atunci când un produs utilizat în fabricarea ulterioară într-o țară care este membră a unui grup regional este originar dintr-o altă țară a grupului, care nu beneficiază de regimul care se aplică produsului finit, cu condiția ca cele două țări să beneficieze de cumulul regional pentru respectivul grup.

Articolul 6

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a) „drepturi din Tariful Vamal Comun”, drepturile menționate în cea de-a doua parte a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun ( 6 ), cu excepția drepturilor stabilite în cadrul contingentelor tarifare;

(b) „secțiune”, orice secțiune din Tariful Vamal Comun prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 2658/87. În sensul exclusiv al prezentului regulament, secțiunea XI se consideră două secțiuni separate: secțiunea XI(a) care cuprinde capitolele 50-60 din Tariful Vamal Comun și secțiunea XI(b) care cuprinde capitolele 61-63 din Tariful Vamal Comun;

(c) „comitet”, comitetul menționat la articolul 28.CAPITOLUL II

REGIMURI ȘI PREFERINȚE TARIFARESECȚIUNEA 1

Regimul general

Articolul 7

(1)  Drepturile din Tariful Vamal Comun se suspendă în totalitate pentru produsele enumerate în anexa II ca produse nesensibile, cu excepția componentelor agricole.

(2)  Drepturile vamale ad valorem din Tariful Vamal Comun aplicabile produselor enumerate în anexa II ca produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte procentuale. Pentru produsele de la secțiunile XI(a) și XI(b), respectiva reducere este de 20 %.

(3)  În cazul în care drepturile preferențiale, calculate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2501/2001 ( 7 ) privind drepturile vamale ad valorem din Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua premergătoare intrării în vigoare a prezentului regulament, prevăd, pentru produsele prevăzute la alineatul (2) din respectivul articol, o reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte procentuale, se aplică respectivele drepturi preferențiale.

(4)  Drepturile specifice din Tariful Vamal Comun, altele decât drepturile minime sau maxime aplicabile produselor enumerate în anexa II ca produse sensibile, se reduc cu 30 %.

(5)  În cazul în care drepturile din Tariful Vamal Comun aplicabile produselor enumerate în anexa II ca produse sensibile conțin drepturi vamale ad valorem și drepturi specifice, drepturile specifice nu fac obiectul unei reduceri.

(6)  În cazul în care drepturile reduse în conformitate cu alineatele (2) și (4) prevăd un drept maxim, respectivul drept maxim nu se reduce. Atunci când respectivele drepturi prevăd un drept minim, respectivul drept minim nu se aplică.

(7)  Preferințele tarifare menționate la alineatele (1)-(4) nu se aplică produselor din secțiunile pentru care s-au retras respectivele preferințe tarifare, pentru țara de origine în cauză, în conformitate cu articolul 14, articolul 21 alineatul (8) și coloana C din anexa I.SECȚIUNEA 2

Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări

Articolul 8

(1)  Drepturile vamale ad valorem din Tariful Vamal Comun se suspendă pentru toate produsele enumerate în anexa II care sunt originare dintr-o țară care intră sub incidența regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări.

(2)  Drepturile specifice din Tariful Vamal Comun aplicabile produselor prevăzute la alineatul (1) se suspendă în totalitate, cu excepția produselor pentru care drepturile din Tariful Vamal Comun prevăd, de asemenea, drepturi vamale ad valorem. Pentru produsele încadrate la codurile NC 1704 10 91 și 1704 10 99, dreptul specific este limitat la 16 % din valoarea în vamă.

(3)  Pentru o țară beneficiară, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a guvernării nu include produsele din secțiunile pentru care respectivele preferințe tarifare s-au retras, în conformitate cu coloana C din anexa I.

Articolul 9

(1)  Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări se poate acorda unei țări care:

(a) a ratificat și a pus efectiv în aplicare convențiile stabilite în partea A din anexa III și

(b) a ratificat și a pus efectiv în aplicare cel puțin șapte dintre convențiile stabilite în partea B din anexa III și

(c) se angajează să ratifice și să pună efectiv în aplicare, până la 31 decembrie 2008, convențiile prevăzute în partea B din anexa III pe care încă nu le-a ratificat sau pus efectiv în aplicare și

(d) își ia angajamentul să mențină ratificarea convențiilor și legislația și măsurile de aplicare și acceptă ca punerea în aplicare să facă periodic obiectul unei supravegheri și a unei examinări, în conformitate cu dispozițiile de aplicare a convențiilor pe care le-a ratificat și

(e) este considerată o țară vulnerabilă în sensul alineatului (3).

(2)  Prin derogare de la alineatul (1) literele (a) și (c), pentru țările confruntate cu obligații constituționale specifice, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări poate să se acorde unei țări care nu a ratificat și pus efectiv în aplicare cel mult două din cele șaisprezece convenții enumerate în anexa III partea A, cu condiția ca:

(a) țara în cauză să își fi luat angajamentul formal de a semna, ratifica și de a pune în aplicare orice convenție care lipsește, în cazul în care s-ar stabili, până la 31 octombrie 2005, că nu există vreo incompatibilitate cu constituția acesteia și

(b) în caz de incompatibilitate cu constituția acesteia, țara în cauză să se fi angajat formal că va semna și ratifica orice convenție care lipsește până la 31 decembrie 2006.

Înainte de sfârșitul anului 2006, Comisia prezintă Consiliului un raport privind respectarea angajamentelor menționate anterior de către țara în cauză. Acordarea regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări respectivei țări după 1 ianuarie 2007 se supune unei decizii a Consiliului. După caz și pe baza raportului menționat anterior, Comisia propune Consiliului menținerea respectivului regim.

(3)  O țară vulnerabilă este aceea:

(a) care nu este clasificată de Banca Mondială ca țară cu venit ridicat timp de trei ani consecutivi și ale cărei principale cinci secțiuni ale importurilor comunitare de produse reglementate prin SPG reprezintă mai mult de 75 % din valoarea totalului importurilor reglementate prin SPG și

(b) pentru care importurile comunitare reglementate prin SPG reprezintă mai puțin de 1 % din valoarea totală a importurilor comunitare reglementate prin SPG.

Datele care se vor utiliza sunt cele disponibile la 1 septembrie 2004, în medie pe trei ani consecutivi.

(4)  Comisia urmărește evoluția ratificării și punerea în aplicare efectivă a convențiilor menționate în anexa III. Înainte de expirarea perioadei de aplicare a prezentului regulament și în timp util pentru examinarea regulamentului următor, Comisia prezintă Consiliului un raport privind situația de ratificare a convențiilor, care cuprinde recomandările formulate de organele de supraveghere.

Articolul 10

(1)  Fără a aduce atingere alineatului (3), regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări se acordă în condițiile următoare:

(a) cererea se face de o țară sau un teritoriu enumerat în anexa I până la 31 octombrie 2005 și

(b) examinarea cererii arată că țara solicitantă respectă condițiile stabilite la articolul 9 alineatele (1), (2) și (3).

(2)  Țara solicitantă prezintă Comisiei cererea sa în scris și furnizează informații complete privind ratificarea convențiilor prevăzute în anexa III, privind legislația și măsurile destinate punerii în aplicare efective a dispozițiilor convențiilor și angajamentul acesteia de a accepta mecanismul de supraveghere și de examinare prevăzut de convențiile în cauză și instrumentele conexe și să se conformeze pe deplin.

(3)  Țările care beneficiază provizoriu de regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări de la data intrării în vigoare a prezentului regulament prezintă, de asemenea, o cerere, în conformitate cu alineatele (1) și (2), până la 31 octombrie 2005. Comisia evaluează cererile în conformitate cu articolul 11.

Articolul 11

(1)  Atunci când Comisia primește o cerere însoțită de informațiile prevăzute la articolul 10, aceasta o examinează. Examinarea ține seama de constatările făcute de organizațiile și agențiile internaționale competente. Comisia poate să adreseze țării solicitante orice problemă pe care aceasta o consideră utilă și poate verifica informațiile primite de la țara solicitantă sau de la orice altă sursă în cauză.

(2)  Comisia decide, în conformitate cu examinarea menționată la alineatul (1) și cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (4), dacă trebuie să se acorde unei țări solicitante beneficiul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări de la 1 ianuarie 2006.

(3)  Comisia comunică țării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatul (2). Atunci când regimul special de încurajare se acordă unei țări, aceasta este informată cu privire la data la care respectiva decizie intră în vigoare. Până la 15 decembrie 2005, Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care conține o listă a țărilor beneficiare ale regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări.

(4)  Atunci când unei țări solicitante i se refuză regimul special de încurajare, Comisia își motivează decizia, dacă țara solicită acest lucru.

(5)  Comisia desfășoară toate contactele cu o țară solicitantă, în ceea ce privește cererea, în strânsă coordonare cu comitetul, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (4).SECȚIUNEA 3

Regimul special în favoarea țărilor mai puțin dezvoltate

Articolul 12

(1)  Fără a aduce atingere alineatelor (2), (3) și (4), drepturile din Tariful Vamal Comun se suspendă în totalitate pentru toate produsele de la capitolele 1-97 din Sistemul Armonizat, cu excepția celor de la capitolul 93, originare dintr-o țară beneficiară a regimului special pentru țările mai puțin dezvoltate, în conformitate cu anexa I.

(2)  Drepturile din Tariful Vamal Comun aplicabile produselor încadrate la poziția tarifară 1006 se reduc cu 20 % la 1 septembrie 2006, cu 50 % la 1 septembrie 2007 și cu 80 % la 1 septembrie 2008. Acestea se suspendă în totalitate de la 1 septembrie 2009.

(3)  Drepturile din Tariful Vamal Comun aplicabile produselor încadrate la codul NC 0803 00 19 se reduc cu 20 % în fiecare an de la 1 ianuarie 2002. Acestea se suspendă în totalitate de la 1 ianuarie 2006.

(4)  Drepturile din Tariful Vamal Comun aplicabile produselor încadrate la poziția tarifară 1701 se reduc cu 20 % la 1 iulie 2006, cu 50 % la 1 iulie 2007 și cu 80 % la 1 iulie 2008. Acestea se suspendă în totalitate de la 1 iulie 2009.

(5)  Până la suspendarea totală a drepturilor din Tariful Vamal Comun în conformitate cu alineatele (2) și (4), se deschide un contingent tarifar global cu drepturi vamale zero în fiecare an de comercializare pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006 și la subpoziția 1701 11 10, originare din țările beneficiare ale regimului special. Contingentele tarifare de plecare pentru anul de comercializare 2001/2002 se stabilesc la 2 517 tone, exprimate în echivalent orez decorticat, pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, și la 74 185 tone, exprimate în echivalent zahăr alb, pentru produsele încadrate la subpoziția 1701 11 10. Pentru fiecare an de comercializare ulterior, respectivele contingente cresc cu 15 % față de cele ale anului de comercializare precedent.

(6)  Comisia adoptă procedura de deschidere și de administrare a contingentelor prevăzute la alineatul (5), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (4). Comitetele de gestionare însărcinate de organizațiile comune ale piețelor în cauză asistă Comisia în deschiderea și administrarea respectivelor contingente.

(7)  Atunci când o țară este exclusă de pe lista țărilor mai puțin dezvoltate de Organizația Națiunilor Unite, aceasta este retrasă de pe lista beneficiarilor regimului. Comisia decide cu privire la retragerea unei țări din regim și punerea în aplicare a unei perioade de tranziție de cel puțin trei ani în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (4).

Articolul 13

Dispozițiile articolului 12 alineatele (4) și (5), în ceea ce privește produsele încadrate la subpoziția 1701 11 10, nu se aplică produselor originare din țările care beneficiază de preferințele prevăzute în prezenta secțiune care se pun în liberă circulație în departamentele franceze de peste mări.SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune

Articolul 14

(1)  Preferințele tarifare prevăzute la articolele 7 și 8 se elimină în ceea ce privește produsele originare dintr-o țară beneficiară și care aparțin unei secțiuni atunci când, timp de trei ani consecutivi, pe baza celor mai recente date disponibile la 1 septembrie 2004, valoarea medie a importurilor comunitare, provenind din respectiva țară, de produse care intră sub incidența secțiunii în cauză și reglementate de regimul de care beneficiază respectiva țară depășește 15 % din valoarea importurilor comunitare de aceleași produse care provin din toate țările și teritoriile enumerate în anexa I. Pragul este de 12,5 % pentru fiecare dintre secțiunile XI(a) și XI(b).

(2)  Secțiunile eliminate în conformitate cu alineatul (1) se enumeră în coloana C din anexa I.

(3)  Eliminarea secțiunilor din sistem se aplică de la 1 ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2008.

(4)  Comisia notifică eliminarea unei secțiuni țării beneficiare în cauză.

(5)  Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică unei țări beneficiare pentru nici o secțiune care reprezintă mai mult de 50 % din valoarea tuturor importurilor comunitare reglementate prin SPG provenind din respectiva țară.

(6)  Sursele statistice utilizate în sensul prezentului articol sunt statisticile COMEXT.

Articolul 15

(1)  Atunci când, pentru o declarație de import, rata unui drept vamal ad valorem redusă în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol este mai mică sau egală cu 1 %, respectivul drept se suspendă în totalitate.

(2)  Atunci când, pentru o declarație de import, rata unui drept specific redusă în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol este mai mică sau egală cu 2 EUR pentru fiecare sumă calculată în euro, respectivul drept se suspendă în totalitate.

(3)  Sub rezerva alineatelor (1) și (2), rata finală a drepturilor preferențiale calculată în conformitate cu prezentul regulament se rotunjește la prima zecimală.CAPITOLUL III

RETRAGEREA TEMPORARĂ ȘI DISPOZIȚII DE SALVGARDARESECȚIUNEA 1

Retragerea temporară

Articolul 16

(1)  Beneficiul regimurilor preferențiale prevăzute de prezentul regulament se poate retrage temporar, pentru toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară pentru unul dintre motivele următoare:

(a) încălcarea gravă și sistematică a principiilor definite de convențiile menționate în partea A din anexa III, pe baza concluziilor organelor de supraveghere competente;

(b) exportul produselor fabricate în închisori;

(c) deficiențe grave ale controlului vamal în materie de export și de tranzit al drogurilor (produse ilicite și precursori) sau nerespectarea convențiilor internaționale în materie de spălare a banilor;

(d) practici comerciale neloiale grave și sistematice care au efecte negative asupra industriei comunitare și pe care țara beneficiară nu le-a remediat. În ceea ce privește practicile comerciale neloiale care se interzic sau care pot da naștere la o acțiune în temeiul acordurilor OMC, prezentul articol se aplică după ce organul competent al OMC hotărăște în acest sens;

(e) încălcările grave și sistematice ale obiectivelor organizațiilor regionale de pescuit sau ale acordurilor privind conservarea și gestionarea rezervelor halieutice la care Comunitatea este parte.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), beneficiul regimului special de încurajare prevăzut la secțiunea 2 din capitolul II se poate retrage temporar, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele care intră sub incidența respectivului regim și originare dintr-o țară beneficiară, în special dacă legislația națională nu mai integrează convențiile prevăzute în anexa III și ratificate în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) și (2) sau dacă respectiva legislație nu este efectiv pusă în aplicare.

(3)  Beneficiul regimurilor preferențiale prevăzute de prezentul regulament nu se retrage temporar în conformitate cu alineatul (1) litera (d), în ceea ce privește produsele care fac obiectul unor măsuri antidumping sau compensatorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 384/96 ( 8 ) sau (CE) nr. 2026/97 ( 9 ), din motive care justifică respectivele măsuri.

Articolul 17

(1)  Beneficiul regimurilor preferențiale prevăzute de prezentul regulament se poate retrage temporar, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, în caz de fraudă, nereguli sau neîndeplinirea sistematică a regulilor de origine sau a garantării respectării acestora și a procedurilor conexe, de neîndeplinire a aducerii dovezii de origine sau absenței cooperării administrative necesare pentru punerea în aplicare și controlul respectării regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2).

(2)  Cooperarea administrativă prevăzută la alineatul (1) obligă, în special, ca țara beneficiară:

(a) să comunice Comisiei informațiile necesare punerii în aplicare a regulilor de origine și a controlului respectării acestora și să le actualizeze;

(b) să asiste Comunitatea efectuând, la cererea autorităților vamale ale statelor membre, controlul ulterior al dovezii de origine și să comunice rezultatele la termen;

(c) să asiste Comunitatea autorizând Comisia, în coordonare și în strânsă colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre, să efectueze misiuni de cooperare administrativă și în materie de anchete în respectiva țară pentru a verifica autenticitatea documentelor sau exactitatea informațiilor determinante pentru acordarea beneficiului regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2);

(d) să efectueze sau să prevadă anchete corespunzătoare pentru a actualiza și pentru a preveni orice neîndeplinire a regulilor de origine;

(e) să respecte sau să asigure respectarea regulilor de origine în ceea ce privește cumulul regional, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, dacă țara este beneficiara acestuia;

(f) să asiste Comunitatea în verificarea comportamentelor care ar putea să constituie o încălcare a regulilor de origine. Se poate presupune o încălcare atunci când importurile de produse care intră sub incidența regimurilor preferențiale prevăzute de prezentul regulament depășesc considerabil nivelurile obișnuite de export ale țării beneficiare.

(3)  Comisia poate suspenda regimurile preferențiale prevăzute de prezentul regulament, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, atunci când aceasta estimează că există probe suficiente pentru ca retragerea temporară să se justifice pentru motivele prevăzute la alineatele (1) și (2), sub rezerva ca, în prealabil:

 să fi informat comitetul;

 să fi invitat statele membre să ia măsurile de precauție necesare pentru a asigura apărarea intereselor financiare ale Comunității și/sau respectarea obligațiilor sale de către țara beneficiară;

 să fi publicat un anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene declarând că există o îndoială rezonabilă privind aplicarea regimurilor preferențiale și/sau respectarea obligațiilor sale de către țara beneficiară în cauză, de natură să pună în discuție dreptul său de a continua să beneficieze de regimurile prevăzute de prezentul regulament.

Comisia informează țara beneficiară în cauză cu privire la orice decizie luată în conformitate cu prezentul alineat înaintea intrării sale în vigoare. Comisia informează, de asemenea, comitetul.

(4)  Orice stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la o decizie luată în conformitate cu alineatul (3) în decurs de o lună. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termen de o lună.

(5)  Perioada de suspendare nu poate depăși șase luni. La încheierea acesteia, Comisia decide fie să ridice suspendarea, după informarea comitetului, fie să prelungească suspendarea în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3).

(6)  Comisiei îi este comunicată de către statele membre orice informație relevantă susceptibilă de a justifica suspendarea preferințelor sau prelungirea suspendării.

Articolul 18

(1)  În cazul în care Comisia sau un stat membru primește informații susceptibile de a justifica retragerea temporară și estimează că există motive suficiente pentru a justifica inițierea unei anchete, informează comitetul cu privire la aceasta și solicită consultări, care au loc în termen de o lună.

(2)  După consultări, Comisia poate decide, în termen de o lună și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (5), inițierea unei anchete.

Articolul 19

(1)  În cazul în care Comisia decide inițierea unei anchete, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz de inițiere a anchetei și informează țara beneficiară în cauză cu privire la aceasta. Respectivul aviz conține un rezumat al informațiilor primite și precizează că orice informație pertinentă ar trebui comunicată Comisiei. În aviz se stabilește termenul în care părțile în cauză își pot face cunoscute observațiile în scris, termen care nu poate depăși patru luni de la data publicării avizului.

(2)  Comisia permite țării beneficiare interesate să coopereze la anchetă.

(3)  Comisia caută toate informațiile pe care le consideră necesare, inclusiv evaluările, comentariile, deciziile, recomandările și concluziile disponibile care provin de la organele de supraveghere în cauză ale Organizației Națiunilor Unite, ale OIM și ale altor organizații internaționale competente. Respectivele informații servesc drept punct de plecare pentru anchete pentru a determina dacă o retragere temporară se justifică pentru motivele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera (a). Comisia poate verifica informațiile primite de la operatorii economici și țara beneficiară în cauză.

(4)  Comisia poate fi asistată în respectiva sarcină de către agenți ai statului membru pe teritoriul căruia se efectuează aceste verificări, dacă respectivul stat formulează o cerere în acest sens.

(5)  În cazul în care informațiile solicitate de Comisie nu se furnizează în termenul prevăzut de avizul de inițiere a anchetei sau atunci când ancheta este obstrucționată în mod semnificativ, se pot stabili concluzii pe baza datelor disponibile.

(6)  Ancheta ar trebui să se încheie în mai puțin de un an. Comisia poate prelungi respectiva perioadă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (5).

Articolul 20

(1)  Comisia prezintă comitetului un raport privind concluziile sale.

(2)  În cazul în care Comisia consideră că respectivele concluzii nu justifică retragerea temporară, aceasta decide încheierea anchetei, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (5). În respectivul caz, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz de încheiere a anchetei, care conține o expunere a concluziilor esențiale.

(3)  În cazul în care Comisia consideră că respectivele concluzii justifică retragerea temporară din motivul menționat la articolul 16 alineatul (1) litera (a), aceasta decide în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (5) să controleze și să evalueze situația din țara beneficiară în cauză pe o perioadă de șase luni. Comisia notifică respectiva decizie țării beneficiare în cauză și publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță intenția sa de a prezenta Consiliului o propunere de retragere temporară, cu condiția ca înainte de sfârșitul perioadei în cauză țara beneficiară în cauză să se fi angajat să ia măsurile necesare pentru a se conforma, în termen rezonabil, convențiilor din partea A din anexa III.

(4)  În cazul în care Comisia estimează că este necesară o măsură de retragere temporară, aceasta face o propunere corespunzătoare Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată în termen de o lună. În cazurile prevăzute la alineatul (3), Comisia își face propunerea la sfârșitul perioadei prevăzute la alineatul în cauză.

(5)  În cazul în care Consiliul decide retragerea temporară, respectiva decizie intră în vigoare la șase luni de la adoptare, cu condiția să nu se decidă între timp că nu mai există motivele care o justifică.SECȚIUNEA 2

Clauza de salvgardare

Articolul 21

(1)  În cazul în care un produs originar dintr-o țară beneficiară se importă în asemenea condiții încât se cauzează sau riscă să se cauzeze dificultăți grave producătorilor comunitari de produse similare sau direct concurente, drepturile din Tariful Vamal Comun pot, în orice moment, să se restabilească pentru respectivul produs, la cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei.

(2)  Comisia ia decizia formală de a iniția o anchetă în termen rezonabil. În cazul în care Comisia decide inițierea unei anchete, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță respectiva anchetă. Avizul furnizează un rezumat al informațiilor primite și precizează că orice informație relevantă ar trebui comunicată Comisiei. În aviz se stabilește termenul în care părțile interesate își pot face cunoscute observațiile în scris, termen care nu poate depăși patru luni de la data publicării avizului.

(3)  Comisia caută toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare și poate verifica informațiile primite de la țara beneficiară în cauză și de la orice altă sursă în cauză. Comisia poate fi asistată în respectiva sarcină de către agenți ai statului membru pe teritoriul căruia se efectuează aceste verificări, dacă respectivul stat formulează o cerere în acest sens.

(4)  Atunci când aceasta examinează existența eventuală a unor dificultăți grave, Comisia ține seama, în special, de elementele următoare privind producătorii comunitari, în măsura în care acestea sunt disponibile:

 cota de piață;

 producția;

 stocurile;

 capacitățile de producție;

 falimentele;

 rentabilitatea;

 utilizarea capacităților;

 ocuparea forței de muncă;

 importurile;

 prețul.

(5)  Ancheta trebuie definitivată în termen de șase luni de la data publicării avizului prevăzut la alineatul (2). Comisia poate, în circumstanțe excepționale și după consultarea comitetului, să prelungească respectiva perioadă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (5).

(6)  Comisia adoptă o decizie în termen de o lună, în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (5). Decizia intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării.

(7)  Atunci când circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată fac ancheta imposibilă, Comisia, după informarea comitetului, poate lua orice măsură preventivă strict necesară.

(8)  Atunci când importurile de produse de la secțiunea XI(b), prevăzute la articolul 14 alineatul (1), provenite dintr-o țară beneficiară:

(a) cresc cu cel puțin 20 % în cantitate (în volum) în raport cu anul calendaristic precedent sau

(b) depășesc cu 12,5 % valoarea importurilor comunitare de produse de la secțiunea XI(b) care provin din toate țările și teritoriile enumerate în anexa I pe durata unei perioade oarecare de 12 luni,

Comisia, la data de 1 ianuarie a fiecărui an în timpul perioadei de aplicare a prezentului regulament, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui stat membru și după ce a informat comitetul cu privire la acesta, elimină toate preferințele prevăzute la articolele 7 și 8 în ceea ce privește produsele de la secțiunea XI(b). Prezenta dispoziție nu se aplică țărilor care beneficiază de regimul special în favoarea țărilor celor mai puțin dezvoltate prevăzut la articolul 12 și țărilor a căror cotă a importurilor în Comunitate, astfel cum este definită la articolul 14 alineatul (1), nu depășește 8 %. Comisia notifică țării beneficiare eliminarea preferințelor. Eliminarea preferințelor produce efecte la două luni de la data publicării deciziei Comisiei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22

În cazul în care importurile produselor prevăzute în anexa I la tratat perturbă sau amenință să perturbe grav piețele comunitare, în special în una sau mai multe regiuni ultraperiferice, sau mecanismele de reglementare ale piețelor în cauză, Comisia poate, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, să suspende regimurile preferențiale aplicabile produselor menționate, după consultarea comitetului de gestionare însărcinat cu organizarea comună a pieței în cauză.

Articolul 23

(1)  Comisia informează țara beneficiară în cauză, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice decizie luată în conformitate cu articolul 21 sau 22 înainte de intrarea acesteia în vigoare. Comisia informează, de asemenea, Consiliul și statele membre.

(2)  Orice stat membru poate înainta Consiliului, în termen de o lună, o decizie luată în conformitate cu articolul 21 sau 22. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate să adopte o decizie diferită în termen de o lună.SECȚIUNEA 3

Măsuri de supraveghere în sectorul agricol

Articolul 24

Produsele care intră sub incidența capitolelor 1-24, originare din țările beneficiare, se pot supune unui mecanism de supraveghere special, pentru a evita orice perturbare pe piața comunitară. Comisia, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, determină produsele cărora li se aplică respectiva supraveghere.

Toate termenele prevăzute la articolul 21 care depășesc două luni se reduc la două luni în următoarele cazuri:

 în cazul în care țara beneficiară nu îndeplinește regulile de origine sau nu furnizează cooperarea administrativă solicitată la articolul 17 sau

 în cazul în care importurile de produse care intră sub incidența capitolelor 1-24 în cadrul regimurilor preferențiale acordate în temeiul prezentului regulament depășesc masiv nivelurile obișnuite ale exporturilor țării beneficiare.SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune

Articolul 25

Dispozițiile prezentului capitol nu împiedică aplicarea clauzelor de salvgardare, adoptate în temeiul politicii agricole comune în conformitate cu articolul 37 din tratat, nici a celor adoptate în temeiul politicii comerciale comune în conformitate cu articolul 133 din tratat, nici a vreunei alte clauze de salvgardare care ar putea să se aplice.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII DE PROCEDURĂ

Articolul 26

Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 28 alineatul (5), adaptările anexelor la prezentul regulament care sunt necesare:

(a) prin modificări ale nomenclaturii combinate;

(b) prin modificări în statutul internațional sau în clasificarea țărilor sau teritoriilor;

(c) prin aplicarea articolului 3 alineatul (2);

(d) în cazul în care o țară beneficiară a atins pragurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1);

(e) pentru a stabili, până la 15 decembrie 2005, lista finală a țărilor beneficiare în conformitate cu articolul 11.

Articolul 27

(1)  În cele șase săptămâni care urmează sfârșitului fiecărui trimestru, statele membre transmit Biroului Statistic al Comunităților Europene datele lor statistice privind produsele care fac obiectul procedurii vamale de liberă circulație în timpul trimestrului de referință pentru beneficiul preferințelor tarifare prevăzute de prezentul regulament. Respectivele date, furnizate prin referință la numerele de cod ale nomenclaturii combinate (NC) și, după caz, la numerele de cod din Tariful vamal integrat al Comunităților Europene (TARIC), trebuie să detalieze, pe țară de origine, valorile, cantitățile și unitățile suplimentare eventual impuse în conformitate cu definițiile din Regulamentul (CE) nr. 1172/95 ( 10 ) al Consiliului și din Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 ( 11 ) al Comisiei.

(2)  În conformitate cu articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, statele membre furnizează Comisiei, la cererea acesteia, detalierea cantităților de produse puse în liberă circulație care au beneficiat de regimurile tarifare preferențiale prevăzute de prezentul regulament în cursul lunilor precedente. Datele includ produsele prevăzute la alineatul (3).

(3)  Comisia controlează, în strânsă colaborare cu statele membre, importurile de produse încadrate la codul NC 0803 00 19, la pozițiile tarifare 0603, 1006, 1701, 1704 și 6403 și la codurile NC 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 și 2103 20 pentru a stabili dacă se respectă condițiile prevăzute la articolele 21 și 22.

Articolul 28

(1)  Pentru aplicarea prezentului regulament, Comisia este asistată de un Comitet pentru preferințe generalizate (denumit în continuare „comitetul”).

(2)  Comitetul poate examina orice problemă privind aplicarea prezentului regulament ridicată de Comisie sau la cererea unui stat membru.

(3)  Comitetul examinează efectele sistemului pe baza unui raport al Comisiei privind perioada de la 1 ianuarie 2006. Respectivul raport cuprinde toate regimurile preferențiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2) și se prezintă în timp util pentru examinarea regulamentului următor.

(4)  În cazul în care se fac trimiteri la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(5)  În cazul în care se fac trimiteri la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CEE.

(6)  Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 29

Regulamentul (CE) nr. 552/97 ( 12 ), care se referă la Regulamentele (CE) nr. 3281/94 ( 13 ) și (CE) nr. 1256/96 ( 14 ) ale Consiliului, se consideră ca trimitere la dispozițiile corespunzătoare ale prezentului regulament. Regulamentele (CE) nr. 1381/2002 ( 15 ) și (CE) nr. 1401/2002 ( 16 ) ale Comisiei care fac trimitere la Regulamentul (CE) nr. 2501/2001 se consideră ca trimiteri la dispozițiile corespunzătoare din prezentul regulament.

Articolul 30

(1)  Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări din capitolul II secțiunea 2 din prezentul regulament, precum și dispozițiile aplicabile în comun cu respectivul regim intră în vigoare la 1 iulie 2005. Respectivul regim abrogă, cu efect de la data intrării în vigoare, regimurile speciale de luptă împotriva producției și traficului de droguri de la titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 2501/2001, precum și dispozițiile respectivului regulament aplicabile în comun cu regimurile în cauză. Celelalte dispoziții ale prezentului regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2006 și abrogă, cu efect de la respectiva dată, celelalte dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 2501/2001 în vigoare încă la momentul respectiv.

(2)  Prezentul regulament se aplică până la 31 decembrie 2008. Cu toate acestea, respectiva dată nu se aplică regimului special pentru țările mai puțin dezvoltate, nici oricărei alte dispoziții a prezentului regulament, în măsura în care acesta se aplică împreună cu respectivul regim.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Țările ( 17 ) și teritoriile care beneficiază de sistemul comunitar de preferințe tarifare generalizate

Coloana A

:

codul țării în conformitate cu nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile de comerț exterior ale Comunității

Coloana B

:

numele țării

Coloana C

:

secțiuni pentru care s-au eliminat preferințele tarifare pentru țara beneficiară în cauză (articolul 14)

Coloana D

:

țară care intră sub incidența regimului special pentru țările mai puțin dezvoltate (articolul 12)

Coloana E

:

țară care intră sub incidența regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări (articolul 8)A

B

C

D

E

AE

Emiratele Arabe Unite

 
 
 

AF

Afganistan

 

X

 

AG

Antigua și Barbuda

 
 
 

AI

Anguilla

 
 
 

AM

Armenia

 
 
 

AN

Antilele Olandeze

 
 
 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarctica

 
 
 

AR

Argentina

 
 
 

AS

Samoa Americană

 
 
 

AW

Aruba

 
 
 

AZ

Azerbaidjan

 
 
 

BB

Barbados

 
 
 

BD

Bangladesh

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrain

 
 
 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermude

 
 
 

BN

Brunei Darussalam

 
 
 

BO

Bolivia

 
 

X

BR

Brazilia

S-IV Produse ale industriilor alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțeturi; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați.

 
 

S-IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele.

 
 

BS

Bahamas

 
 
 

BT

Bhutan

 

X

 

BV

Insula Bouvet

 
 
 

BW

Botswana

 
 
 

BY

Belarus

 
 
 

BZ

Belize

 
 
 

CC

Insulele Cocos

(sau Insulele Keeling)

 
 
 

CD

Republica Democrată Congo

 

X

 

CF

Republica Centrafricană

 

X

 

CG

Congo

 
 
 

CI

Coasta de Fildeș

 
 
 

CK

Insulele Cook

 
 
 

▼M1 —————

▼B

CM

Camerun

 
 
 

CN

Republica Populară Chineză

S-VI Produse ale industriilor chimice sau ale industriilor conexe.

 
 

S-VII Materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din cauciuc.

 
 

S-VIII Piei, piei prelucrate și produse din aceste materiale; articole de curelărie și de șelărie; articole de voiaj, genți de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase).

 
 

S-IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele.

 
 

S-X Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură); hârtie și articole din acestea.

 
 

S-XI(a) Materiale textile; S-XI(b) articole din aceste materiale.

 
 

S-XII Încălțăminte, articole de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman.

 
 

S-XIII articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă.

 
 

S-XIV Perle naturale sau de cultură, pietre geme sau similare, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; bijuterii de fantezie; monede.

 
 

S-XV Metale comune și articole din metale comune

 
 

S-XVI Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate.

 
 

S-XVII Vehicule, aeronave, nave și mijloace de transport asociate.

 
 

S-XVIII Instrumente și aparate optice, de fotografiat sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora.

 
 

S-XX Mărfuri și produse diverse.

 
 

CO

Columbia

 
 

X

CR

Costa Rica

 
 

X

CU

Cuba

 
 
 

CV

Capul Verde

 

X

 

CX

Insula Christmas

 
 
 

DJ

Djibouti

 

X

 

DM

Dominica

 
 
 

DO

Republica Dominicană

 
 
 

DZ

Algeria

S-V Produse minerale

 
 

EC

Ecuador

 
 

X

EG

Egipt

 
 
 

ER

Eritreea

 

X

 

ET

Etiopia

 

X

 

FJ

Fiji

 
 
 

FK

Insulele Falkland

 
 
 

FM

Statele Federate ale Microneziei

 
 
 

GA

Gabon

 
 
 

GD

Grenada

 
 
 

GE

Georgia

 
 

X

GH

Ghana

 
 
 

GI

Gibraltar

 
 
 

GL

Groenlanda

 
 
 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guineea

 

X

 

GQ

Guineea Ecuatorială

 

X

 

GS

Georgia de Sud și insulele Sandwich de Sud

 
 
 

GT

Guatemala

 
 

X

GU

Guam

 
 
 

GW

Guineea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 
 
 

HM

Insula Heard și Insulele McDonald

 
 
 

HN

Honduras

 
 

X

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonezia

S-III Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală.

 
 

S-IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele.

 
 

IN

India

S-XI(a) Materiale textile.

S-XIV Perle naturale sau de cultură, pietre geme sau pietre similare, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; bijuterii de fantezie; monede.

 
 

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

 
 
 

IQ

Irak

 
 
 

IR

Iran (Republica Islamică Iran)

 
 
 

JM

Jamaica

 
 
 

JO

Iordania

 
 
 

KE

Kenya

 
 
 

KG

Kârgâzstan

 
 
 

KH

Cambodgia

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Comore

 

X

 

KN

Sfântul Kitts și Nevis

 
 
 

KW

Kuwait

 
 
 

KY

Insulele Cayman

 
 
 

KZ

Kazahstan

 
 
 

LA

Republica Populară Democratică Laos

 

X

 

LB

Liban

 
 
 

LC

Sfânta Lucia

 
 
 

LK

Sri Lanka

 
 

X

LR

Liberia

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Jamahiria Arabă Libiană

 
 
 

MA

Maroc

 
 
 

▼M3 —————

▼B

MG

Madagascar

 

X

 

MH

Insulele Marshall

 
 
 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongolia

 
 

X

MO

Macao

 
 
 

MP

Insulele Mariane de Nord

 
 
 

MR

Mauritania

 

X

 

MS

Montserrat

 
 
 

MU

Mauritius

 
 
 

MV

Maldive

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexic

 
 
 

MY

Malaysia

S-III Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală.

 
 

MZ

Mozambic

 

X

 

NA

Namibia

 
 
 

NC

Noua Caledonie

 
 
 

NE

Niger

 

X

 

NF

Insula Norfolk

 
 
 

NG

Nigeria

 
 
 

NI

Nicaragua

 
 

X

NP

Nepal

 

X

 

NR

Nauru

 
 
 

NU

Niue

 
 
 

OM

Oman

 
 
 

PA

Panama

 
 

X

PE

Peru

 
 

X

PF

Polinezia Franceză

 
 
 

PG

Papua Noua Guinee

 
 
 

PH

Filipine

 
 
 

PK

Pakistan

 
 
 

PM

Saint Pierre și Miquelon

 
 
 

PN

Pitcairn

 
 
 

PW

Palau

 
 
 

PY

Paraguay

 
 
 

QA

Qatar

 
 
 

RU

Federația Rusă

S-VI Produse ale industriilor chimice sau ale industriilor conexe.

S-X Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură); hârtie și articole din acestea.

S-XV Metale comune și articole din metale comune.

 
 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Arabia Saudită

 
 
 

SB

Insulele Solomon

 

X

 

SC

Seychelles

 
 
 

SD

Sudan

 

X

 

SH

Sfânta Elena

 
 
 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somalia

 

X

 

SR

Surinam

 
 
 

ST

São Tomé și Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 
 

X

SY

Republica Arabă Siriană

 
 
 

SZ

Swaziland

 
 
 

TC

Insulele Turks și Caicos

 
 
 

TD

Ciad

 

X

 

TF

Teritoriile Australe Franceze

 
 
 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thailanda

S-XIV Perle naturale sau de cultură, pietre geme sau similare, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; bijuterii de fantezie; monede.

 
 

S-XVII Vehicule, aeronave, nave și mijloace de transport asociate.

 
 

TJ

Tadjikistan

 
 
 

TK

Tokelau

 
 
 

TL

Timorul de Est

 

X

 

TM

Turkmenistan

 
 
 

TN

Tunisia

 
 
 

TO

Tonga

 
 
 

TT

Trinidad și Tobago

 
 
 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzania

(Republica Unită)

 

X

 

UA

Ucraina

 
 
 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Insulele minore îndepărtate ale Statelor Unite

 
 
 

UY

Uruguay

 
 
 

UZ

Uzbekistan

 
 
 

VC

Sfântul Vincent și Grenadine

 
 
 

VE

Venezuela

 
 

X

VG

Insulele Virgine (britanice)

 
 
 

VI

Insulele Virgine (Statele Unite)

 
 
 

VN

Vietnam

 
 
 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis și Futuna

 
 
 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Yemen

 

X

 

YT

Mayotte

 
 
 

ZA

Africa de Sud

S-XVII Vehicule, aeronave, nave și mijloace de transport asociate.

 
 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 
 
 

▼M2
ANEXA II

Lista produselor incluse în regimul menționat la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b)

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, descrierea produselor trebuie să fie considerată orientativă, preferințele tarifare fiind determinate de codurile NC. Atunci când sunt indicate coduri NC „ex”, preferințele tarifare sunt determinate nu numai de codul NC, ci și de descrierea produselor.

Adăugarea produselor având codul NC marcat cu un asterisc se supune condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante.

Coloana „Sensibile/nesensibile” se referă la produsele incluse în regimul general (articolul 7) și în regimul special de stimulare pentru dezvoltare durabilă și bună guvernare (articolul 8). Aceste produse sunt enumerate fie cu inițialele NS [nesensibile, în sensul articolului 7 alineatul (1)], fie cu S [sensibile, în sensul articolului 7 alineatul (2)].

Din considerente de simplificare, produsele sunt enumerate pe grupe. Printre acestea se pot afla produse care beneficiază de scutire sau suspendare a taxelor din Tariful Vamal Comun.Codul NC

Descriere

Sensibile/nesensibile

0101 10 90

Măgari vii, reproducători de rasă pură și alții

S

0101 90 19

Cai vii, alții decât reproducătorii de rasă pură, alții decât cei destinați sacrificării

S

0101 90 30

Măgari vii, alții decât reproducătorii de rasă pură

S

0101 90 90

Catâri și bardoi vii

S

0104 20 10 *

Caprine vii, reproducători de rasă pură

S

0106 19 10

Iepuri de casă vii

S

0106 39 10

Porumbei vii

S

0205 00

Carne de cal, de măgar, de catâr sau de bardou proaspătă, refrigerată sau congelată

S

0206 80 91

Organe comestibile de cai, de măgari, de catâri sau de bardoi, proaspete sau refrigerate, cu excepția celor destinate fabricării produselor farmaceutice

S

0206 90 91

Organe comestibile de cai, de măgari, de catâri sau de bardoi, congelate, cu excepția celor destinate fabricării produselor farmaceutice

S

0207 14 91

Ficat de pasăre din specia Gallus domesticus, congelat

S

0207 27 91

Ficat de curcan, congelat

S

0207 36 89

Ficat congelat de rațe, de gâște, de bibilici, altul decât ficat gras de rațe sau de gâște

S

ex02 08 (1)

Altă carne și organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate, excluzând produsele de la subpoziția 0208 90 55 (cu excepția produselor de la subpoziția 0208 90 70, la care nota de subsol nu se aplică)

S

0208 90 70

Pulpe de broască

NS

0210 99 10

Carne de cal sărată, în saramură sau uscată

S

0210 99 59

Organe de bovine, sărate, în saramură, uscate sau afumate, altele decât mușchiul gros și mușchiul subțire al diafragmei

S

0210 99 60

Organe de oaie sau de capră, sărate, în saramură, uscate sau afumate

S

0210 99 80

Organe sărate, în saramură, uscate sau afumate, cu excepția ficatului de pasăre, provenind de la alte animale decât porcine domestice, bovine, ovine sau caprine

S

ex capitolul 3 (2)

Pește și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, cu excepția produselor de la subpoziția 0301 10 90

S

0301 10 90

Pești vii ornamentali, de apă sărată

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Iaurt, aromatizat sau cu adaos de fructe sau cacao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

S

0405 20 10

0405 20 30

Pastă din lapte pentru tartine, cu conținut de grăsimi peste 39 %, dar maximum 75 % din greutate

S

0407 00 90

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte, altele decât cele de la păsări de curte

S

0409 00 00 (3)

Miere naturală

S

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite sau necuprinse în altă parte

S

0511 99 39

Bureți naturali de origine animală, alții decât cei în stare brută

S

ex capitolul 6

Arbori vii și alte plante; bulbi, rădăcini și plante similare; flori tăiate și frunze pentru ornamente, cu excepția produselor de la subpoziția 0604 91 40

S

0604 91 40

Ramuri de conifere, proaspete

NS

0701

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0703 10

Ceapă și ceapă eșalotă, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0703 90 00

Praz și alte legume aliacee, proaspete sau congelate

S

0704

Varză, conopidă, gulie, varză creață și produse comestibile similare din genul Brassica, proaspete sau refrigerate

S

0705

Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

S

0706

Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, proaspete sau refrigerate

S

ex070700 05

Castraveți, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 16 mai la 31 octombrie

S

0708

Legume cu păstaie, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 20 00

Sparanghel, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 30 00

Vinete, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 40 00

Țelina, alta decât țelina de rădăcină, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 51 00

0709 59

Ciuperci, în stare proaspătă sau refrigerată, excluzând produsele de la subpoziția 0709 59 50

S

0709 60 10

Ardei dulci, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 60 99

Legume din genul Capsicum sau din genul Pimenta, proaspete sau refrigerate, altele decât ardei dulci, altele decât cele destinate fabricării capsicinei sau a extractului de oleorășini și altele decât cele destinate fabricării industriale a uleiurilor esențiale sau a rezinoidelor

S

0709 70 00

Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 10

Salată, în stare proaspătă sau refrigerată, alta decât salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Cardon (anghinară americană) și frunze comestibile ale acesteia în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 31 *

Măsline, proaspete sau refrigerate, destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei

S

0709 90 40

Capere, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 50

Mărar, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 70

Dovleci, în stare proaspătă sau refrigerată

S

ex070990 80

Anghinare, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 iulie la 31 octombrie

S

0709 90 90

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

S

ex07 10

Legume (nefierte sau fierte în abur sau în apă), congelate, cu excepția produsului de la subpoziția 0710 80 85

S

0710 80 85 (4)

Sparanghel (nefiert sau fiert în apă sau în aburi), congelat

S

ex07 11

Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar improprii consumului alimentar in această stare, cu excepția produselor de la subpoziția 0711 20 90

S

ex07 12

Legume uscate, întregi, tăiate bucăți sau felii, sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel, excluzând măslinele și produsele de la subpoziția 0712 90 19

S

0713

Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

S

0714 20 10 *

Batate, proaspete, întregi, destinate consumului alimentar

NS

0714 20 90

Batate proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate rondele sau sub formă de pelete, altele decât în stare proaspătă și întregi și destinate consumului alimentar

S

0714 90 90

Topinambur și rădăcini și tuberculi similari cu conținut ridicat de inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau sub formă de pelete; măduvă de sagotier

NS

0802 11 90

0802 12 90

Migdale proaspete sau uscate, în coajă sau decojite, altele decât migdale amare

S

0802 21 00

0802 22 00

Alune (Corylus spp.), proaspete sau uscate, în coajă sau decojite

S

0802 31 00

0802 32 00

Nuci comune, proaspete sau uscate, în coajă sau decojite

S

0802 40 00

Castane (Castanea spp.), proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

S

0802 50 00

Fistic, în stare proaspătă sau uscată, chiar decojit sau fără pieliță

NS

0802 60 00

Nuci de macadamia, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

NS

0802 90 50

Semințe de pin dulce, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

NS

0802 90 85

Alte nuci, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

NS

0803 00 11

Banane din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete

S

0803 00 90

Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), uscate

S

0804 10 00

Curmale, proaspete sau uscate

S

0804 20 10

0804 20 90

Smochine, proaspete sau uscate

S

0804 30 00

Ananas, proaspăt sau uscat

S

0804 40 00

Avocado, proaspăt sau uscat

S

ex08 05 20

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas) și clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete sau uscate, de la 1 martie la 31 octombrie

S

0805 40 00

Grapefruit, inclusiv pomelo, proaspete sau uscate

NS

0805 50 90

Lămâi mici (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), proaspete sau uscate

S

0805 90 00

Alte citrice, proaspete sau uscate

S

ex080610 10

Struguri de masă, proaspeți, de la 1 ianuarie la 20 iulie și de la 21 noiembrie la 31 decembrie, excluzând strugurii din soiul Emperor (Vitis vinifera), de la 1 decembrie la 31 decembrie

S

0806 10 90

Alțe soiuri de struguri, proaspeți

S

ex08 06 20

Struguri uscați, excluzând produsele de la subpoziția ex080620 30, în ambalaje directe cu conținut net de maximum 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspeți

S

0808 10 10

Mere pentru cidru, proaspete, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie

S

0808 20 10

Pere pentru cidru, proaspete, prezentate în vrac, de la 1 august la 31 decembrie

S

ex080820 50

Alte pere, proaspete, de la 1 mai la 30 iunie

S

0808 20 90

Gutui, proaspete

S

ex080910 00

Caise, proaspete, de la 1 ianuarie la 31 mai și de la 1 august la 31 decembrie

S

0809 20 05

Vișine (Prunus cerasus), proaspete

S

ex080920 95

Cireșe, proaspete, de la 1 ianuarie la 20 mai și de la 11 august la 31 decembrie, altele decât vișine (Prunus cerasus)

S

ex08 09 30

Piersici, inclusiv nectarine, proaspete, de la 1 ianuarie la 10 iunie și de la 1 octombrie la 31 decembrie

S

ex080940 05

Prune, proaspete, de la 1 ianuarie la 10 iunie și de la 1 octombrie la 31 decembrie

S

0809 40 90

Porumbe, proaspete

S

ex081010 00

Căpșuni, proaspete, de la 1 ianuarie până la 30 aprilie și de la 1 august până la 31 decembrie

S

0810 20

Zmeură, mure, dude și hibrizi ai acestora, proaspete

S

0810 40 30

Fructe din specia Vaccinium myrtillus, proaspete

S

0810 40 50

Fructe din speciile Vaccinium macrocarpon și Vaccinium corymbosum, proaspete

S

0810 40 90

Alte fructe din specia Vaccinium, proaspete

S

0810 50 00

Kiwi, proaspete

S

0810 60 00

Durian, proaspăt

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Coacăze negre, albe, roșii și agrișe, proaspete

S

0810 90 95

Alte fructe, proaspete

S

ex08 11

Fructe și fructe cu coajă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu excepția fructelor de la subpozițiile 0811 10 și 0811 20

S

0811 10 și 0811 20 (5)

Căpșuni, zmeură, mure, dude și hibrizi ai acestora, coacăze negre, albe și roșii și agrișe

S

ex08 12

Fructe și fructe cu coajă, conservate provizoriu (de exemplu, cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar improprii consumului alimentar în această stare, cu excepția produselor de la subpoziția 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaia

NS

0813 10 00

Caise, uscate

S

0813 20 00

Prune

S

0813 30 00

Mere, uscate

S

0813 40 10

Piersici, inclusiv nectarine, uscate

S

0813 40 30

Pere, uscate

S

0813 40 50

Papaya, în stare uscată

NS

0813 40 95

Alte fructe, uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806

NS

0813 50 12

Amestecuri de fructe uscate (altele decât cele de la pozițiile 0801-0806) de papaia, tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, fructe de carambola sau pitahaya, care nu conțin prune

S

0813 50 15

Alte amestecuri de fructe uscate (altele decât cele de la pozițiile 0801-0806), care nu conțin prune

S

0813 50 19

Amestecuri de fructe uscate (altele decât cele de la pozițiile 0801-0806), care conțin prune

S

0813 50 31

Amestecuri constituite numai din fructe tropicale cu coajă uscate de la pozițiile 0801 și 0802

S

0813 50 39

Amestecuri constituite numai din fructe cu coajă uscate de la pozițiile 0801 și 0802, altele decât fructe tropicale cu coajă lemnoasă

S

0813 50 91

Alte amestecuri de fructe cu coajă și fructe uscate de la capitolul 8, care nu conțin prune și smochine

S

0813 50 99

Alte amestecuri de fructe cu coajă și fructe uscate de la capitolul 8

S

0814 00 00

Coajă de citrice sau pepeni galbeni (inclusiv pepeni verzi), proaspată, congelată, uscată sau conservată temporar în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare

NS

ex capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii, cu excepția produselor de la subpozițiile 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 și 0904 20 10, de la pozițiile 0905 00 00 și 0907 00 00, și de la subpozițiile 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 și 0910 99 99

NS

0901 12 00

Cafea, neprăjită, decafeinizată

S

0901 21 00

Cafea, prăjită, nedecafeinizată

S

0901 22 00

Cafea, prăjită, decafeinizată

S

0901 90 90

Înlocuitori de cafea conținând cafea, indiferent de proporțiile amestecului

S

0904 20 10

Ardei dulce, uscat, nemăcinat și nepulverizat

S

0905 00 00

Vanilie

S

0907 00 00

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și tulpini)

S

0910 91 90

Amestecuri de două sau mai multe produse de la poziții de la 0904 până la 0910, măcinate sau pulverizate

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Cimbru; frunze de dafin

S

0910 99 99

Alte mirodenii, măcinate sau pulverizate, altele decât amestecuri de două sau mai multe produse de la poziții diferite de la 0904 până la 0910,

S

ex100890 90

Quinoa

S

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

S

1106 10 00

Făină, griș și pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziția 0713

S

1106 30

Făină, griș și pudră din produsele de la capitolul 8

S

1108 20 00

Inulină

S

ex capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse, cu excepția produselor de la subpozițiile 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 și 1209 99 91; plante industriale sau medicinale, cu excepția produselor de la poziția 1210 și de la subpoziția 1211 90 30, și excluzând produsele de la subpozițiile 1212 91 și 1212 99 20; paie și furaje

S

1209 21 00

Semințe de lucernă, destinate însămânțării

NS

1209 23 80

Alte semințe de iarbă, destinate însămânțării

NS

1209 29 50

Semințe de lupin, destinate însămânțării

NS

1209 29 80

Alte semințe de plante furajere, destinate însămânțării

NS

1209 30 00

Semințe de plante erbacee cultivate în special pentru flori, destinate însămânțării

NS

1209 91 10

1209 91 90

Alte semințe de legume, destinate însămânțării

NS

1209 99 91

Semințe de plante cultivate în principal pentru florile lor, destinate însămânțării, altele decât cele de la subpoziția 1209 30 00

NS

1210 (6)

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, măcinate sau nu, pudră sau în formă de pelete; lupulină

S

1211 90 30

Semințe de tonka, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere

NS

ex capitolul 13

Lac; gume, rășini și alte seve și extracte, cu excepția produselor de la subpoziția 1302 12 00

S

1302 12 00

Seve și extracte vegetale, din lemn dulce

NS

1501 00 90

Grăsime de pasăre, alta decât cea de la poziția 0209 sau 1503

S

1502 00 90

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503 și altele decât cele destinate altor utilizări industriale decât fabricarea produselor pentru alimentația umană

S

1503 00 19

Stearina din untură și oleo-stearina, alta decât cea destinată utilizărilor industriale

S

1503 00 90

Ulei de untură și oleo-margarină neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate, altele decât uleiul de seu destinat altor utilizări industriale decât fabricarea produselor pentru alimentația umană

S

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, din pește sau mamifere marine, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

S

1505 00 10

Grăsime de usuc, brută (suintină)

S

1507

Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1508

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1511 10 90

Ulei de palmier, brut, cu excepția celui destinat altor utilizări tehnice sau industriale decât fabricarea de produse pentru alimentația umană

S

1511 90

Ulei de palmier și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, altele decât uleiul brut

S

1512

Ulei de semințe de floarea soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1513

Ulei de cocos (ulei de copra), de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1514

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1515

Alte grăsimi și uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile lor, stabilizate, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

ex15 16

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile lor, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel, cu excepția produselor de la subpoziția 1516 20 10

S

1516 20 10

Uleiuri de ricin hidrogenat, numit „ceară opal”

NS

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri de la capitolul 15, altele decât grăsimile sau uleiurile alimentare sau fracțiunile acestora de la poziția 1516

S

1518 00

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, uscate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri de la capitolul 15, nedenumite sau necuprinse în altă parte

S

1521 90 99

Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată, cu excepția celei brute

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Uleiuri de borhot sau de drojdie; paste de neutralizare (soapstocks), altele decât cele care conțin ulei având caracteristici de ulei de măsline

S

1601 00 10

Cârnați și produse similare din ficat și produse alimentare pe bază de ficat

S

1602 20 11

1602 20 19

Ficat de gâscă sau rață, preparat sau conservat

S

1602 41 90

Jamboane și părți din acestea, preparate sau conservate, din animale din specia porcine, altele decât porcine domestice

S

1602 42 90

Spete și părți din acestea, preparate sau conservate, din animale din specia porcine, altele decât porcine domestice

S

1602 49 90

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, inclusiv amestecuri de la animale din specia porcine, altele decât porcine domestice

S

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80 (7)

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe de bovine, fierte, în recipiente închise ermetic sau în alte recipiente

S

1602 90 31

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, de vânat sau de iepure

S

1602 90 41

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, de ren

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, de ovine, de caprine sau de alte animale, care nu conțin carne sau organe nefierte de bovine și care nu conțin carne sau organe de porcine domestice

S

1603 00 10

Extracte și sucuri de carne de pești, de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice, în ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg

S

1604

Preparate sau conserve din pește; caviar și înlocuitorii săi preparați din icre de pește

S

1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

S

1702 50 00

Fructoză chimic pură

S

1702 90 10

Maltoză chimic pură

S

1704 (8)

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

S

capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

S

ex capitolul 19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon sau de lapte; produse de patiserie, cu excepția produselor de la subpozițiile 1901 20 00 și 1901 90 91

S

1901 20 00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie de la poziția 1905

NS

1901 90 91

Altele, care nu conțin grăsimi provenite din lapte, sucroză, izoglucoză sau amidon sau care conțin în greutate sub 1,5 % grăsimi provenite din lapte, sub 5 % sucroză (inclusiv zahăr invertit) sau izoglucoză, 5 % glucoză sau amidon, cu excepția preparatelor alimentare sub formă de pudră de la pozițiile 0401-0404

NS

ex capitolul 20

Preparate din legume, din fructe, din nuci sau din alte părți comestibile de plante, cu excepția produselor de la poziția 2002 și de la subpozițiile 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex20 08 40 și ex20 08 70

S

2002 (9)

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic

S

2005 80 00 (10)

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelat, cu excepția produselor de la poziția 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, altfel preparat sau conservat, cu adaos de alcool, nedenumit sau neinclus în altă parte

NS

ex20 08 40 (11)

Pere, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, sau de alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte (cu excepția produselor de la subpozițiile 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 și 2008 40 39, la care nota de subsol nu se aplică)

S

ex20 08 70 (12)

Piersici, inclusiv nectarine, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte (cu excepția produselor de la subpozițiile 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 și 2008 70 59, la care nota de subsol nu se aplică)

S

ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse, cu excepția produselor de la subpozițiile 2101 20 și 2102 20 19 și excluzând produsele de la subpozițiile 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 și 2106 90 59

S

2101 20

Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté

NS

2102 20 19

Alte drojdii inactive

NS

ex capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet, cu excepția produselor de la poziția 2207 și excluzând produsele de la subpozițiile 2204 10 11-2204 30 10 și de la subpoziția 2208 40

S

2207 (13)

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 %; alcool etilic și alte distilate, denaturate, de orice concentrație

S

2302 50 00

Reziduuri și deșeuri similare, chiar sub formă de pelete, rezultate din măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a plantelor leguminoase

S

2307 00 19

Alte drojdii de vin

S

2308 00 19

Alte drojdii de struguri

S

2308 00 90

Alte materiale vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite sau necuprinse în altă parte

NS

2309 10 90

Alte alimente pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, cu excepția celor cu conținut de amidon sau de glucoză, de sirop de glucoză, de maltodextrină sau de sirop de maltodextrină de la subpozițiile 1702 30 51-1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau de produse lactate

S

2309 90 10

Produse solubile din pește sau din mamifere marine, de tipul celor folosite în hrana animalelor

NS

2309 90 91

Pulpă de sfeclă de zahăr cu adaos de melasă, de tipul celei folosite în hrana animalelor

S

2309 90 95

2309 90 99

Alte preparate de tipul celor folosite în hrana animalelor, chiar cu un conținut în greutate de minimum 49 % de clorură de colină pe o bază organică sau anorganică

S

capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

S

2519 90 10

Oxid de magneziu, altul decât carbonatul natural de magneziu calcinat

NS

2522

Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825

NS

2523

Ciment Portland, ciment aluminos, ciment de furnal înalt, ciment supersulfatat și cimenturi hidraulice similare, chiar colorate sau sub formă de „clinker”

NS

capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse obținute din distilarea acestora; substanțe bituminoase; ceară minerală

NS

2801

Fluor, clor, brom și iod

NS

2802 00 00

Sulf, sublimat sau precipitat; sulf coloidal

NS

ex28 04

Hidrogen, gaze rare și alte nemetale, excluzând produsele de la subpoziția 2804 69 00

NS

2806

Clorură de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric

NS

2807 00

Acid sulfuric; oleum

NS

2808 00 00

Acid azotic; acizi sulfonitrici

NS

2809

Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu

NS

2810 00 90

Oxizi de bor, cu excepția trioxidului de bor; acizi borici

NS

2811

Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

NS

2812

Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale

NS

2813

Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială

NS

2814

Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă

S

2815

Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxid de sodiu sau de potasiu

S

2816

Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu

NS

2817 00 00

Oxid de zinc; peroxid de zinc

S

2818 10

Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu

S

2819

Oxizi și hidroxizi de crom

S

2820

Oxizi de mangan

S

2821

Oxizi și hidroxizi de fier; pământuri colorante conținând minimum 70 %, în greutate, fier combinat evaluat în Fe2O3

NS

2822 00 00

Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali

NS

2823 00 00

Oxizi de titan

S

2824

Oxizi de plumb; miniu de plumb roșu și portocaliu

NS

ex28 25

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi de metale, cu excepția produselor de la subpozițiile 2825 10 00 și 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice

S

2825 80 00

Oxizi de antimoniu

S

2826

Fluoruri; fluorosilicați; fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor

NS

ex28 27

Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri, cu excepția produselor de la subpozițiile 2827 10 00 și 2827 32 00; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri

NS

2827 10 00

Clorură de amoniu

S

2827 32 00

Clorură de aluminium

S

2828

Hipocloriți; hipoclorit de calciu comercial; cloriți; hipobromiți

NS

2829

Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați

NS

ex28 30

Sulfuri, cu excepția produselor de la subpoziția 2830 10 00; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu

NS

2830 10 00

Sulfuri de sodiu

S

2831

Ditioniți și sulfoxilați

NS

2832

Sulfiți; tiosulfați

NS

2833

Sulfați; alauni; persulfați

NS

2834 10 00

Nitriți

S

2834 21 00

2834 29

Nitrați

NS

2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu

S

ex28 36

Carbonați, cu excepția produselor de la subpozițiile 2836 20 00, 2836 40 00 și 2836 60 00; percarbonați; carbonat de amoniu comercial conținând carbamat de amoniu

NS

2836 20 00

Carbonat disodic

S

2836 40 00

Carbonați de potasiu

S

2836 60 00

Carbonat de bariu

S

2837

Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe

NS

2839

Silicați; silicați de metale alcaline comerciali

NS

2840

Borați; perborați

NS

ex28 41

Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici, cu excepția produsului de la subpoziția 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganat de potasiu

S

2842

Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele

NS

2843

Metale prețioase în stare coloidală; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase

NS

ex284430 11

Materiale metaloceramice conținând uraniu sărăcit în U-235 sau compușii acestui produs, altele decât cele neprelucrate

NS

ex284430 51

Materiale metaloceramice conținând toriu sau compuși de toriu, altele decât cele neprelucrate

NS

2845 90 90

Izotopi, alții decât cei de la poziția 2844 și compuși anorganici sau organici ai acestor izotopi, cu compoziție chimică definită sau nu, alții decât deuteriu și compuși de deuteriu, hidrogen și compuși de hidrogen îmbogățiți în deuteriu sau amestecuri și soluții conținând aceste produse

NS

2846

Compuși anorganici sau organici ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale

NS

2847 00 00

Peroxid de hidrogen, chiar solidificat cu uree

NS

2848 00 00

Fosfuri, cu compoziție chimică definită sau nu, excluzând ferofosfurile

NS

ex28 49

Carburi, cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția produselor de la subpozițiile 2849 20 00 și 2849 90 30

NS

2849 20 00

Siliciuri, cu compoziție chimică definită sau nu

S

2849 90 30

Carburi de wolfram, cu compoziție chimică definită sau nu

S

ex28 50 00

Hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri, cu compoziție chimică definită sau nu, altele decât compușii care constituie în același timp carburi de la poziția 2849, cu excepția produselor de la subpoziția 2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliciuri, cu compoziție chimică definită sau nu

S

2852 00 00

Compuși, anorganici sau organici, ai mercurului, excluzând amalgamele

NS

2853 00

Alți compuși anorganici (inclusiv apa distilată, apa de conductibilitate și apa de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase

NS

2903

Derivați halogenați ai hidrocarburilor

S

ex29 04

Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, chiar halogenate, cu excepția produselor de la subpoziția 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivați conținând numai grupe nitro sau nitrozo

S

ex29 05

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produsului de la subpoziția 2905 45 00 și excluzând produsele de la subpozițiile 2905 43 00 și 2905 44

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

ex29 07

Fenoli, cu excepția produsului de la subpozițiile 2907 15 90 și ex290722 00; fenoli-alcooli

NS

2907 15 90

Naftoli și sărurile lor, altele decât 1-naftol

S

ex290722 00

Hidrochinonă

S

2908

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor

NS

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

S

2910

Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli și epoxi-eteri cu trei atomi în ciclu și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

2911 00 00

Acetali și semiacetali, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

ex29 12

Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehida, cu excepția produsului de la subpoziția 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilină (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehidă)

S

2913 00 00

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912

NS

ex29 14

Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produsului de la subpozițiile 2914 11 00, 2914 21 00 și 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetonă

S

2914 21 00

Camfor

S

2914 22 00

Ciclohexanona și metilciclohexanone

S

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

S

ex29 16

Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați, acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produsului de la subpozițiile ex291611 00, 2916 12 și 2916 14

NS

ex291611 00

Acid acrilic

S

2916 12

Esteri ai acidului acrilic

S

2916 14

Esteri ai acidului metacrilic

S

ex29 17

Acizi policarboxilici și anhidrele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produsului de la subpozițiile 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 și 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acid oxalic, sărurile și esterii lui

S

2917 12 10

Acid adipic și sărurile lui

S

2917 14 00

Anhidridă maleică

S

2917 32 00

Ortoftalați de dioctil

S

2917 35 00

Anhidridă ftalică

S

2917 36 00

Acid tereftalic și sărurile lui

S

ex29 18

Acizi carboxilici conținând funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produsului de la subpozițiile 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 și 2918 29 10

NS

2918 14 00

Acid citric

S

2918 15 00

Săruri și esteri ai acidului citric

S

2918 21 00

Acid salicilic și sărurile lui

S

2918 22 00

Acid o-acetilsalicilic, sărurile și esterii lui

S

2918 29 10

Acizi sulfosalicilici, acizi hidroxinaftoici; sărurile și esterii lor

S

2919

Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

2920

Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

2921

Compuși cu funcție aminică

S

2922

Amino compuși cu funcții oxigenate

S

2923

Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu

NS

ex29 24

Compuși cu funcție carboxiamidă și compuși cu funcție amida ai acidului carbonic, cu excepția produsului de la subpoziția 2924 23 00

S

2924 23 00

Acid 2-acetamidobenzoic (acid N-acetilantranilic) și sărurile lui

NS

2925

Compuși cu funcție carboximida (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imina

NS

ex29 26

Compuși cu funcție nitril, cu excepția produsului de la subpoziția 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitril

S

2927 00 00

Compuși diazoici, azoici sau azoxici

S

2928 00 90

Alți derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei

NS

2929 10

Izocianați

S

2929 90 00

Alți compuși cu alte funcții azotate

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex293090 85

Tiocarbamați și ditiocarbamați și mono-, di- sau tetrasulfuri de tiouram; ditiocarbonați (xantați)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex293090 85

Metionină, captafol (ISO), metamidofos (ISO) și alți compuși organo-sulfuroși, alții decât ditiocarbonați (xantați)

S

2931 00

Alți compuși organo-anorganici

NS

ex29 32

Compuși heterociclici care conțin ca hetero-atom(i) numai oxigen, cu excepția produsului de la subpozițiile 2932 12 00, 2932 13 00 și 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldehida (furfuraldehida, furfural)

S

2932 13 00

Alcool furfurilic și alcool tetrahidrofurfurilic

S

2932 21 00

Cumarina, metilcumarine și etilcumarine

S

ex29 33

Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate, cu excepția produsului de la subpoziția 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamină

S

2934

Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimică definită sau nu; alți compuși heterociclici

NS

2935 00 90

Alte sulfonamide

S

2938

Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați

NS

ex294000 00

Zaharuri chimic pure, cu excepția zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei și a fructozei, cu excepția ramnozei, rafinozei și manozei; eteri, acetali și esteri ai zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 2937, 2938 sau 2939

S

ex294000 00

Ramnoză, rafinoză și manoză

NS

2941 20 30

Dihidrostreptomicina, săruri, esteri și hidrați ai acesteia

NS

2942 00 00

Alți compuși organici

NS

3102 (14)

Îngrășăminte minerale sau chimice, azotate

S

3103 10

Superfosfați

S

3105

Îngrășăminte minerale sau chimice conținând două sau trei dintre următoarele elemente fertilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la capitolul 31 prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

S

ex capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; chit și alte masticuri; cerneluri; cu excepția produsului de la pozițiile 3204 și 3206 și excluzând produsele de la subpozițiile 3201 20 00, 3201 90 20, ex320190 90 (extracte tanante de eucalipt), ex320190 90 (extracte tanante obținute din fructe de gambier și mirobalan) și ex320190 90 (alte extracte tanante de origine vegetală)

NS

3204

Substanțe colorante organice sintetice, cu compoziție chimică definită sau nu; preparate prevăzute la nota 3 de la capitolul 32, pe bază de substanțe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, cu compoziție chimică definită sau nu

S

3206

Alte substanțe colorante; preparate prevăzute la nota 3 de la capitolul 32, altele decât cele de la poziția 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, cu compoziție chimică definită sau nu

S

capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie, preparate cosmetice sau de toaletă

NS

capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, preparate de lustruit sau de curățat, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos sau ghips

NS

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați din cazeină; cleiuri de cazeină

S

3502 90 90

Albuminați și alți derivați din albumine

NS

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește; alte cleiuri de origine animală, excluzând cleiurile de cazeină de la poziția 3501

NS

3504 00 00

Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom

NS

3505 10 50

Amidonuri esterificate sau eterificate

NS

3506

Cleiuri și alți adezivi preparați, nedenumiți și necuprinși în altă parte; produse adecvate pentru utilizare ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, având o greutate netă de maximum 1 kg

NS

3507

Enzime; enzime preparate nedenumite și necuprinse în altă parte

S

capitolul 36

Explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; anumite preparate inflamabile

NS

capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

NS

ex capitolul 38

Produse chimice diverse, cu excepția produsului de la pozițiile 3802 și 3817 00, subpozițiile 3823 12 00 și 3823 70 00, și poziția 3825, excluzând produsele de la subpozițiile 3809 10 și 3824 60

NS

3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual

S

3817 00

Alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, altele decât cele de la pozițiile 2707 sau 2902

S

3823 12 00

Acid oleic

S

3823 70 00

Alcooli grași industriali

S

3825

Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate la nota 6 de la capitolul 38

S

ex capitolul 39

Materiale plastice și articole din material plastic, cu excepția produsului de la pozițiile 3901, 3902, 3903 și 3904, subpozițiile 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 și 3907 99, pozițiile 3908 și 3920, și subpozițiile 3921 90 19 și 3923 21 00

NS

3901

Polimeri de etilenă sub forme primare

S

3902

Polimeri de propilenă sau de alte olefine sub forme primare

S

3903

Polimeri de stiren sub forme primare

S

3904

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme primare

S

3906 10 00

Poli(metacrilat de metil)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 60

Poli(etilena tereftalat)

S

3907 99

Alți poliesteri, cu excepția celor nesaturați

S

3908

Poliamide, sub forme primare

S

3920

Alte plăci, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, din materiale plastice nealveolare, neranforsate, stratificate, susținute sau combinate în mod similar cu alte materiale

S

3921 90 19

Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din poliesteri, altele decât produse alveolare și altele decât folii și plăci ondulate

S

3923 21 00

Saci, sacoșe, pungi și cornete, din polimeri de etilenă

S

ex capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc, cu excepția produsului de la poziția 4010

NS

4010

Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat

S

ex41 04

Piei tăbăcite sau piei semifinite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări, excluzând produsele de la subpozițiile 4104 41 19 și 4104 49 19

S

ex41 06 31

4106 32

Piei tăbăcite sau semifinite de porcine, epilate, în stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom „wet-blue”), șpăltuite, dar fără prelucrări suplimentare, excluzând produsele de la subpoziția 4106 31 10

NS

4107

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei pergament de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate, chiar șpăltuite, altele decât pieile de la poziția 4114

S

4112 00 00

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei pergament, de ovine, epilate, chiar șpăltuite, altele decât pieile de la poziția 4114

S

ex41 13

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei pergamentate ale altor animale, epilate, chiar șpăltuite, altele decât pieile de la poziția 4114, cu excepția produsului de la subpoziția 4113 10 00

NS

4113 10 00

De caprine

S

4114

Piei finite tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”), inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată; piei finite lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate

S

4115 10 00

Piei reconstituite, pe bază de piele sau fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate

S

ex capitolul 42

Articole din piele naturală; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și produse similare; produse din intestine de animale (altele decât intestine de vierme de mătase); cu excepția produsului de la pozițiile 4202 și 4203

NS

4202

Valize, geamantane și cufere, casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau pentru arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de voiaj, cutii izolate termic pentru produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri, genți de mâna, sacoșe pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, saci pentru articole de sport, cutii pentru flacoane sau pentru tacâmuri, cutii pentru pudră, casete pentru bijuterii și articole similare, din piele naturală sau reconstituită, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibre vulcanizate, din carton sau acoperite, în totalitate sau în mare parte, cu astfel de materiale sau cu hârtie

S

4203

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

S

capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

NS

ex capitolul 44

Lemn și articole din lemn, cu excepția produsului de la pozițiile 4410, 4411, 4412, subpozițiile 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 și 4420 90 91; cărbune din lemn

NS

4410

Plăci aglomerate, panouri numite „oriented strand board” (OSB) și panouri similare (de exemplu, panourile numite „waferboard”), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

S

4411

Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

S

4412

Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar

S

4418 10

Ferestre, uși-ferestre și ramele și pervazurile lor

S

4418 20 10

Uși și ramele lor, pervazuri și praguri, din lemn tropical menționat în nota 2 complementară la capitolul 44

S

4418 71 00

Panouri asamblate pentru acoperit podele mozaicate, din lemn

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuete și alte obiecte de ornament, din lemn tropical, astfel cum sunt specificate în nota 2 la capitolul 44; lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau orfevrărie și articole similare și articole de mobilier care nu se încadrează la capitolul 94, din lemn tropical, astfel cum se specifică în nota 2 complementară la capitolul 44

S

ex capitolul 45

Plută și articole din plută, cu excepția produsului de la poziția 4503

NS

4503

Articole din plută naturală

S

capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau de nuiele; coșuri și împletituri

S

capitolul 50

Mătase

S

ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale, excluzând produsele de la poziția 5105; fire și țesături din păr de cal

S

capitolul 52

Bumbac

S

capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie

S

capitolul 54

Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice

S

capitolul 55

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

S

capitolul 56

Vată, pâslă (fetru) și materiale nețesute; fire speciale; sfori, odgoane, funii și frânghii și articole din acestea

S

capitolul 57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

S

capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii

S

capitolul 59

Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile

S

capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

S

capitolul 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

S

capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate

S

capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe

S

capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole

S

capitolul 65

Articole pentru acoperit capul și părți ale acestora

NS

capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora

S

capitolul 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

NS

capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

NS

capitolul 69

Produse din ceramică

S

capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă

S

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede; cu excepția produsului de la poziția 7117

NS

7117

Bijuterii fantezie

S

7202

Feroaliaje

S

capitolul 73

Articole din fontă, din fier sau din oțel

NS

capitolul 74

Cupru și articole din cupru

S

7505 12 00

Bare, tije și profile din aliaje de nichel

NS

7505 22 00

Sârmă din aliaje de nichel

NS

7506 20 00

Table, benzi și folii din aliaje de nichel

NS

7507 20 00

Tuburi, țevi sau accesorii de țevării din nichel

NS

ex capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu, excluzând produsele de la poziția 7601

S

ex capitolul 78

Plumb și articole din plumb, excluzând produsele de la poziția 7801

S

ex capitolul 79

Zinc și articole din zinc, excluzând produsele de la pozițiile 7901 și 7903

S

ex capitolul 81

Alte metale comune; materiale metalo-ceramice; articole din aceste materiale, excluzând produsele de la subpozițiile 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 și 8113 00 20

S

capitolul 82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune

S

capitolul 83

Diverse articole din metale de bază

S

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice și părți ale acestora, cu excepția produsului de la subpozițiile 8401 10 00 și 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reactoare nucleare

S

8407 21 10

Motoare pentru propulsia navelor, cu capacitatea cilindrică de maximum 325 cm3

S

ex capitolul 85

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate, cu excepția produsului de la subpozițiile 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11-8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11-8519 89 19, de la pozițiile 8521, 8525 și 8527, subpozițiile 8528 49, 8528 59 și 8528 69-8528 72, de la poziția 8529 și subpozițiile 8540 11 și 8540 12

NS

8516 50 00

Cuptoare cu microunde

S

8517 69 39

Aparate de recepție pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie, altele decât receptoare portabile pentru apelare, alertare sau de căutare a persoanelor

S

8517 70 15

8517 70 19

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile, altele decât antene destinate aparatelor de radiotelefonie sau de radiotelegrafie; părți care se utilizează împreună cu aceste articole

S

8519 20

8519 30

Electrofoane care funcționează prin introducerea unei monede, a unui bilet de bancă, a unui card bancar, a unui jeton sau a altor mijloace de plată; patefoane, gramofoane și picupuri

S

de la 8519 81 11 la 8519 81 45

Aparate de reproducere a sunetului (inclusiv cititoarele de casete), care nu au încorporat un dispozitiv de înregistrare a sunetului

S

8519 81 85

Alte aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului, pe bandă magnetică, care încorporează un dispozitiv de reproducere a sunetului, altul decât tipul cu casete

S

de la 8519 89 11 la 8519 89 19

Alte aparate de reproducere a sunetului, care nu încorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului

S

8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere video, chiar încorporând un receptor de semnale video

S

8525

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune; aparate fotografice numerice și alte camere video cu înregistrare

S

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

S

8528 49

8528 59 de la 8528 69 la 8528 72

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, altele decât de tipul utilizat exclusiv sau în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor de la poziția 8471; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat de recepție de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor

S

8529

Piese care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8525-8528

S

8540 11

8540 12 00

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video color sau alb-negru sau altele monocrome

S

capitolul 86

Locomotive și locomotoare, material rulant și părți ale acestora; material fix și aparatură pentru căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare pentru căile ferate, de toate tipurile

NS

ex capitolul 87

Alte vehicule decât materialul rulant de cale ferată sau tramvai, părți și accesorii ale acestora, cu excepția produselor de la pozițiile 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 și 8714

NS

8702

Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv șoferul

S

8703

Autoturisme și alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702), inclusiv mașinile de tipul „break” și mașinile de curse

S

8704

Autovehicule pentru transportul mărfurilor

S

8705

Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decât cele concepute în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curățarea străzilor, pentru împrăștiat materiale, autoateliere, unități autoradiologice)

S

8706 00

Șasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8705

S

8707

Caroserii, inclusiv cabinele, pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8705

S

8708

Părți și accesorii de autovehicule de la pozițiile 8701-8705

S

8709

Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare sau de manevrare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanțe scurte; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părțile lor

S

8711

Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete sau similare, echipate cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe

S

8712 00

Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor

S

8714

Părți și accesorii de vehicule de la pozițiile 8711-8713

S

capitolul 88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

NS

capitolul 89

Vapoare, nave și dispozitive plutitoare

NS

capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; părți și accesorii ale acestora

S

capitolul 91

Aparate de ceasornicărie și părți ale acestora

S

capitolul 92

Instrumente muzicale; părți și instrumente ale acestora

NS

ex capitolul 94

Mobilă; articole de pat, saltele, somiere, perne și accesorii similare; lămpi și aparate de iluminat, nedenumite sau necuprinse în altă parte; însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate, cu excepția produsului de la poziția 9405

NS

9405

Lămpi și aparate de iluminat inclusiv proiectoare și spoturi și părți ale acestora, nedenumite sau necuprinse în altă parte; însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă și părți ale acestora nedenumite sau necuprinse în altă parte

S

ex capitolul 95

Jucării, jocuri, articole pentru sport; părți și accesorii ale acestora părți și accesorii ale acestora, cu excepția produsului de la subpozițiile 9503 00 30-9503 00 99

NS

de la 9503 00 30 la 9503 00 99

Alte jucării; minimodele și modele similare pentru recreare, animate sau nu; puzzle de orice tip

S

capitolul 96

Articole diverse

NS

(1)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(2)   Pentru produsele de la subpoziția 0306 13, taxa este de 3,6 %, conform regimului prevăzut la capitolul II secțiunea 2.

(3)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(4)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta subpoziție.

(5)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(6)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(7)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(8)   Pentru produsele de la subpozițiile 1704 10 91 și 1704 10 99, taxa specifică este limitată la 16 % din valoarea în vamă, conform regimului prevăzut la capitolul II secțiunea 2.

(9)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(10)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta subpoziție.

(11)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta subpoziție.

(12)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta subpoziție.

(13)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(14)   Regimul prevăzut la capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

▼B
ANEXA III

Convențiile prevăzute la articolul 9

PARTEA A

Principalele convenții ale ONU/OIM privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor

1. Pactul internațional privind drepturile civile și politice

2. Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale

3. Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

4. Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei

5. Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante

6. Convenția privind drepturile copilului

7. Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid

8. Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă (nr. 138)

9. Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (nr. 182)

10. Convenția privind abolirea muncii forțate (nr. 105)

11. Convenția privind munca forțată sau obligatorie (nr. 29)

12. Convenția privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine și a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală (nr. 100)

13. Convenția privind discriminarea în domeniul forței de muncă și exercitării profesiei (nr. 111)

14. Convenția privind libertatea sindicală și protecția dreptului sindical (nr. 87)

15. Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și de negociere colectivă (nr. 98)

16. Convenția internațională asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid.

PARTEA B

Convenții privind mediul și principiile bunei guvernări

17. Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon

18. Convenția de la Basel privind controlul transportului transfrontalier al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora

19. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți

20. Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție

21. Convenția privind diversitatea biologică

22. Protocolului de la Cartagena privind prevenirea riscurilor biotehnologice

23. Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbărilor climatice

24. Convenția unică a Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante (1961)

25. Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope (1971)

26. Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (1988)

27. Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (Mexic).( 1 ) Avizul din 9 martie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 2 ) Avizul din 9 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 3 ) „Tratamentul diferențiat și mai favorabil, reciprocitatea și o mai mare participare a țărilor în curs de dezvoltare”, Decizia GATT din 28 noiembrie 1979 (L/4903).

( 4 ) JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 837/2005 al Consiliului (JO L 139, 2.6.2005, p. 1).

( 5 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 493/2005 (JO L 82, 31.3.2005, p. 1).

( 7 ) Regulamentul (CE) nr. 2501/2001 al Consiliului din 10 decembrie 2001 privind aplicarea unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada 1 ianuarie 2002-31 decembrie 2004 (JO L 346, 31.12.2001, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1828/2004 al Comisiei (JO L 321, 22.10.2004, p. 23).

( 8 ) Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 56, 6.3.1996, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004.

( 9 ) Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului din 6 octombrie 1997 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 288, 21.10.1997, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004.

( 10 ) Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte (JO L 118, 25.5.1995, p. 10). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 11 ) Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului nr. 1172/95 al Consiliului privind statistica de comerț exterior (JO L 229, 9.9.2000, p. 14). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 179/2005 (JO L 30, 3.2.2005, p. 6).

( 12 ) Regulamentul (CE) nr. 522/97 al Consiliului din 24 martie 1997 de retragere temporară a beneficiului preferințelor tarifare generalizate Uniunii Myanmar (JO L 85, 27.3.1997, p. 8).

( 13 ) Regulamentul (CE) nr. 3281/94 al Consiliului din 19 decembrie 1994 de aplicare a unui sistem multianual de preferințe tarifare generalizate pentru perioada 1995-1998 anumitor produse industriale originare din țările în curs de dezvoltare (JO L 348, 31.12.1994, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2820/98 (JO L 357, 30.12.1998, p. 1).

( 14 ) Regulamentul (CE) nr. 1256/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 de aplicare, pentru perioada 1 iulie 1996-30 iunie 1999 a unui sistem multianual de preferințe tarifare generalizate anumitor produse agricole originare din țările în curs de dezvoltare (JO L 160, 29.6.1996, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 602/98 (JO L 80, 18.3.1998, p. 1).

( 15 ) Regulamentul (CE) nr. 1381/2002 al Comisiei din 29 iulie 2002 de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării, originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2002/2003-2005/2006 (JO L 200, 30.7.2002, p. 14).

( 16 ) Regulamentul (CE) nr. 1401/2002 al Comisiei din 31 iulie 2002 de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2002/2003-2008/2009 (JO L 203, 1.8.2002, p. 42).

( 17 ) Pe respectiva listă pot figura țările care sunt temporar suspendate din SPG al UE sau nu au respectat cerințele prevăzute în materie de cooperare administrativă, care constituie o condiție prealabilă acordării preferințelor tarifare. Comisia sau autoritățile competente ale țării în cauză pot furniza o listă actualizată.