2005R0980 — MT — 01.03.2008 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 980/2005

tas-27 ta’ Ġunju 2005

li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

(ĠU L 169, 30.6.2005, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 566/2007 ta’ l-24 ta’ Mejju 2007

  L 133

12

25.5.2007

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 606/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007

  L 141

4

2.6.2007

►M3

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 55/2008 tal-21 ta’ Jannar 2008

  L 20

1

24.1.2008
▼B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 980/2005

tas-27 ta’ Ġunju 2005

li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzatiIL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ( 1 ),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ( 2 ),

Billi:

(1)

Sa mill-1971, il-Komunità ikkonċediet preferenzi kummerċjali lil pajjiżi qed jiżviluppaw, fil-qafas ta’ l-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati tagħha.

(2)

Il-politika kummerċjali komuni tal-Komunità għandha tkun konsistenti ma’ u tikkonsolida l-għanijiet tal-politika ta’ l-iżvilupp, b’mod partikolari l-qerda tal-faqar u l-promozzjoni ta’ l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba fil-pajjiżi qed jiżviluppaw. Din għandha tkun konformi ma’ l-obbligi tad-WTO, u b’mod partikolari mal-Klawżola li Tawtorizza tal-GATT ta’ l-1979 ( 3 ).

(3)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-7 ta’ Lulju 2004 imsemmija “Pajjiżi fi żvilupp, kummerċ internazzjonali u żvilupp sostenibbli: il-funzjoni tas-sistema ta’ preferenzi ġeneralizzata Komunitarja (GSP) għal żmien ta’ għaxar snin mill-2006 sa' l-2015” tistabilixxi l-linji ta’ gwida għall-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-perjodu 2006 sal-2015.

(4)

Dan ir-Regolament huwa l-ewwel regolament li jimplimenta dawk il-linji ta’ gwida. Għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2008.

(5)

L-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (hawnekk iżjed 'il quddiem “l-iskema”) għandha tikkonsisti minn arranġament ġenerali mogħti lill-pajjiżi u t-territorji benefiċjarji kollha u żewġ arranġamenti speċjali li jqisu d-diversi ħtiġijiet ta’ żvilupp ta’ pajjiżi f’sitwazzjoni simili li qegħdin jiżviluppaw.

(6)

L-arranġament ġenerali għandu jingħata lill-pajjiżi benefiċjarji kollha basta li dawn m’humiex klassifikati mill-Bank Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli u jekk dawn m’għandhomx esportazzjonijiet diversifikati biżżejjed.

(7)

L-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba hu bbażat fuq kunċett integrali ta’ l-iżvilupp sostenibbli kif rikonoxxut minn konvenzjonijiet u strumenti internazzjonali bħalma huma d-Dikjarazzjoni dwar id-Dritt għall-Iżvilupp ta’ l-1986 tan-NU, id-Dikjarazzjoni ta’ Rio dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp ta’ l-1992, id-Dikjarazzjoni ta’ l-ILO dwar il-Prinċipji Fundamentali u d-Drittijiet fuq il-post tax-Xogħol ta’ l-1998, id-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU ta’ l-2000 u d-Dikjarazzjoni ta’ Johannesburg dwar l-Iżvilupp Sostenibbli ta’ l-2002. B’konsegwenza, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li, minħabba nuqqas ta’ diversifikazzjoni u integrazzjoni mhux suffiċjenti fis-sistema ta’ kummerċ internazzjonali huma vulnerabbli meta jassumu piżijiet u responsabbiltajiet speċjali minħabba r-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet internazzjonali essenzjali dwar id-drittijiet umani u tal-ħaddiema, protezzjoni ambjentali u l-governanza tajba, għandhom jibbenefikaw minn preferenzi tariffarji addizzjonali. Dawn il-preferenzi huma magħmulin biex ikun promoss iktar it-tkabbir ekonomiku u b’dan il-mod jistgħu jirrispondu pożittivament għall-bżonn ta’ żvilupp sostenibbli. Taħt dan l-arranġament it-tariffi ad valorem huma għaldaqstant sospiżi għall-pajjiżi benefiċjarji kif ukoll dazji speċifiċi (basta li ma jkunux kombinati ma’ dazju ad valorem). L-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba għandu japplika b’ mod eċċezzjonali qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament sħiħ sabiex jikkonforma mas-sentenza tad-WTO dwar l-arranġamenti speċjali għall-ġlieda kontra l-produzzjoni u l-itraffikar tad-droga.

(8)

Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li diġà jissodisfaw il-kriterji taħt l-arranġament speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba fil-mument tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament għandhom jibbenefikaw minn dan l-arranġament kemm jista’ jkun malajr. Għalhekk għandhom ikunu proviżorjament elenkati bħala pajjiżi benefiċjarji. Għandhom ikomplu jibbenefikaw mill-preferenzi jekk ma’ l-applikazzjoni tagħhom il-Kummissjoni tikkonferma l-kwalifika tagħhom sal-15 ta’ Diċembru 2005.

(9)

Il-Kummissjoni għandha tikkontrolla l-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet internazzjonali skond il-mekkaniżmi rispettivi tagħhom u għandha tivvaluta r-relazzjoni bejn il-preferenzi tariffarji addizzjonali u l-promozzjoni ta’ l-iżvilupp sostenibbli.

(10)

L-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati għandu jibqa’ jagħti aċċess ħieles mid-dazji lill-prodotti li joriġinaw mill-pajjiżi l-inqas żviluppati, kif rikonoxxuti u klassifikati min-Nazzjonijiet Uniti. Għal pajjiż li m’għadux klassifikat min-Nazzjonijiet Uniti bħala pajjiż l-inqas żviluppat għandu jiġi stabbilit perijodu transitorju biex jitnaqqas kwalunkwe effett negattiv ikkawżat mill-irtirar tal-preferenzi tariffarji mogħtija taħt dan l-arranġament.

(11)

Il-preferenzi għandhom jibqgħu jiġu differenzjati skond is-sensittività tal-prodotti, b’differenza bejn prodotti mhux sensittivi u sensittivi, biex jittieħed kont tas-sitwazzjoni tas-setturi li jimmanifatturaw l-istess prodotti fil-Komunità.

(12)

Dazji tat-tariffi fuq prodotti mhux sensittivi għandhom jibqgħu jiġu sospiżi, filwaqt li dazji fuq prodotti sensittivi għandhom jibbenefikaw minn tnaqqis tat-tariffa biex tkun żgurata rata ta’ utilizzazzjoni sodisfaċenti u fl-istess waqt titqies is-sitwazzjoni ta’ l-industriji Komunitarji rispettivi.

(13)

Dan it-tnaqqis għandu jkun attraenti biżżejjed sabiex jimmotiva lill-kummerċjanti biex jużaw l-opportunitajiet offruti mill-iskema. Fejn huma kkonċernati dazji ad valorem, it-tnaqqis għandu għaldaqstant ikun b’rata fissa ta’ 3.5 punti perċentwali tar-rata ta’ dazju tal-pajjiż l-iktar favorit (MFN). Dazji speċifiċi għandhom jitnaqqsu bi 30 %. Fejn id-dazji jispeċifikaw dazju minimu, dak id-dazju minimu m’għandux japplika.

(14)

Id-dazji għandhom jiġu totalment sospiżi fejn it-trattament preferenzjali għal dikjarazzjoni individwali ta’ importazzjoni jirriżulta f’dazji ad valorem ta’ 1 % jew inqas jew f’dazji speċifiċi ta’ EUR 2 jew inqas għar-raġuni li l-ispiża biex jinġabru dawn id-dazji tista’ tkun ogħla mid-dħul miksub.

(15)

Għall-koerenza tal-politika kummerċjali tal-Komunità, pajjiż benefiċjarju m’għandux jibbenefika kemm mill-iskema Komunitarja kif ukoll minn ftehim ta’ kummerċ ħieles, jekk dan il-ftehim ikopri ta’ l-inqas il-preferenzi kollha provduti mill-iskema preżenti għal dak il-pajjiż.

(16)

Il-gradwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji relatati mat-taqsimiet tat-Tariffa Doganali Komuni. Il-gradwazzjoni ta’ taqsima għal pajjiż benefiċjarju għandha tkun applikata meta it-taqsima tilħaq il-kriterji għall-gradwazzjoni għal tliet snin konsekuttivi biex tiżdied il-prevedibbiltà u l-ġustizzja tal-gradwazzjoni billi jitneħħa l-effett ta’ varjazzjonijiet kbar u eċċezzjonali fl-istatistiċi dwar l-importazzjonijiet.

(17)

Ir-regoli dwar l-oriġini, li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti oriġinarji, il-proċeduri u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva relatati magħhom, stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jistipula disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju ( 4 ), japplikaw għall-preferenzi tariffarji stabbiliti f’dan ir-Regolament biex jiġi żgurat li mill-iskema jgawdu biss dawk li għalihom l-iskema ġiet magħmula.

(18)

Ir-raġunijiet għal irtirar temporanju għandhom jinkludu ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet elenkati fl-Anness III u dan sabiex jiġu promossi l-għanijiet ta’ dawk il-konvenzjonijiet u biex jiġi żgurat li l-ebda pajjiż benefiċjarju ma jirċievi vantaġġ inġust permezz tal-ksur kontinwu ta’ dawk il-konvenzjonijiet.

(19)

Minħabba s-sitwazzjoni politika fil-Mjanmar, l-irtirar temporanju tal-preferenzi tariffarji kollha rigward l-importazzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-Mjanmar għandu jibqa’ japplika.

(20)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ( 5 ),

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

1.  L-iskema Komunitarja ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (hawnhekk iżjed 'il quddiem “l-iskema”) għandha tapplika skond dan ir-Regolament mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sal-31 ta’ Diċembru 2008.

2.  Ir-Regolament jistabbilixxi:

(a) arranġament ġenerali,

(b) arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba,

(ċ) arranġament speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati.

Artikolu 2

Il-pajjiżi benefiċjarji ta’ l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2) huma elenkati fl-Anness I.

Artikolu 3

1.  Pajjiż benefiċjarju jitneħħa mill-iskema meta dan jiġi kklassifikat mill-Bank Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli għal tliet snin konsekuttivi, u meta l-valur ta’ l-importazzjonijiet ta’ l-ikbar ħames taqsimiet ta’ l-importazzjonijiet tiegħu koperti mill-GSP jirrappreżentaw inqas minn 75 % mit-total ta’ l-importazzjonijiet koperti mill-GSP tal-pajjiż benefiċjarju lill-Komunità.

2.  Meta pajjiż benefiċjarju jibbenefika minn ftehim kummerċjali preferenzjali mal-Komunità li jkopri ta’ l-anqas il-preferenzi kollha pprovduti minn din l-iskema għal dak il-pajjiż, għandu jitneħħa mil-lista tal-pajjiżi benefiċjarji fl-Anness 1.

3.  Il-Kummissjoni għandha tinnotifika pajjiż benefiċjarju bit-tneħħija tiegħu mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji fl-Anness I.

Artikolu 4

Il-prodotti nklużi fl-arranġamenti msemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 1(2) huma elenkati fl-Anness II.

Artikolu 5

1.  Il-preferenzi tariffarji stabbiliti f’dan id-Regolament għandhom japplikaw għall-importazzjonijiet ta’ prodotti inklużi fl-arranġamenti li jgawdi minnhom il-pajjiż benefiċjarju li minnu joriġinaw.

2.  Għall-finijiet ta’ l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2), ir-regoli ta’ l-oriġini, li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti oriġinanti, il-proċeduri u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva relatati magħhom huma stabbiliti fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

3.  Il-kumulazzjoni reġjonali fis-sens tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandha tapplika wkoll fejn prodott użat għall-manifattura f’pajjiż li qiegħed fi grupp reġjonali, joriġina f’pajjiż ieħor tal-grupp li ma jibbenefikax mill-arranġamenti li japplikaw għall-prodott finali, basta li ż-żewġ pajjiżi jibbenefikaw minn kumulazzjoni reġjonali għal dak il-grupp.

Artikolu 6

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a) “Dazji ta’ Tariffa Doganali Komuni” tfisser id-dazji speċifikati fit-Tieni Parti ta’ l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tariffarja u statistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ( 6 ), minbarra dawk id-dazji stabbiliti fil-qafas ta’ kwoti tariffarji;

(b) “Taqsima” tfisser kwalunkwe taqsima tat-Tariffa Doganali Komuni, kif adottata bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87. Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament biss, it-Taqsima XI tkun trattata bħala żewġ taqsimiet separati: Taqsima XI(a) li tikkonsisti f' Tariffa Doganali Komuni kapitoli 50-60 u Taqsima XI(b) li tikkonsisti f' Tariffa Doganali Komuni kapitoli 61-63.

(ċ) “Kumitat” tfisser il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 28.KAPITOLU II

ARRANĠAMENTI U PREFERENZI TARIFFARJITAQSIMA 1

Arranġament ġenerali

Artikolu 7

1.  Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti elenkati fl-Anness II bħala prodotti mhux sensittivi għandhom jiġu totalment sospiżi, minbarra għal komponenti agrikoli.

2.  Dazji ad valorem tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti elenkati fl-Anness II bħala prodotti sensittivi għandhom jitnaqqsu bi 3.5 punti perċentwali. Għall-prodotti fit-taqsimiet XI(a) u XI(b), dan it-tnaqqis għandu jkun ta’ 20 %.

3.  Fejn rati ta’ dazju preferenzjali, kalkolati skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2501/2001 ( 7 ) dwar dazji ad valorem tat-Tariffa Doganali Komuni applikabbli fil-jum ta’ qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, jipprovdu għal tnaqqis fit-tariffa, għall-prodotti msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, ta’ iktar minn 3.5 punti perċentwali, dawk ir-rati ta’ dazju preferenzjali għandhom japplikaw.

4.  Dazji speċifiċi tat-Tariffa Doganali Komuni minbarra d-dazji minimi jew massimi fuq prodotti elenkati fl-Anness II bħala prodotti sensittivi għandhom jitnaqqsu bi 30 %.

5.  Fejn dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti elenkati fl-Anness II bħala prodotti sensittivi jinkludu dazji ad valorem u dazji speċifiċi, id-dazji speċifiċi m’għandhomx jitnaqqsu.

6.  skond il-paragrafi 2 u 4 jispeċifikaw dazju massimu, dak id-dazju massimu m’għandux jitnaqqas. Fejn dawn id-dazji jispeċifikaw dazju minimu, dak id-dazju minimu m’għandux japplika.

7.  Il-preferenzi tariffarji msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 m’għandhomx japplikaw għal prodotti ta’ taqsimiet li tneħħewlhom dawk il-preferenzi tariffarji, għall-pajjiż ta’ l-oriġini kkonċernat, skond l-Artikolu 14, Artikolu 21(8) u l-kolonna Ċ ta’ l-Anness I.TAQSIMA 2

Arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba

Artikolu 8

1.  Dazji ad valorem tat-Tariffa Doganali Komuni fuq il-prodotti kollha elenkati fl-Anness II li joriġinaw f’pajjiż inkluż fl-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba għandhom jiġu sospiżi.

2.  Dazji speċifiċi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu totalment sospiżi, minbarra għal prodotti li għalihom dazji tat-Tariffa Doganali Komuni jinkludu wkoll dazji ad valorem. Għal prodotti ta’ kodiċi CN 1704 10 91 u 1704 10 99, id-dazju speċifiku għandu jkun limitat għal 16 % tal-valur doganali.

3.  Għal pajjiż benefiċjarju l-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba m’għandux jinkludi prodotti tat-taqsimiet li għalihom tneħħew it-tariffi preferenzjali skond il-kolonna Ċ ta’ l-Anness I.

Artikolu 9

1.  L-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba jista’ jingħata lil pajjiż li:

(a) irratifika u implimenta b’mod effettiv il-konvenzjonijiet elenkati fil-Parti A ta’ l-Anness III u

(b) irratifika u implimenta b’mod effettiv ta’ l-inqas sebgħa mill-konvenzjonijiet elenkati fil-Parti B ta’ l-Anness III, u

(ċ) jintrabat li jirratifika u jimplimenta b’mod effettiv sal-31 ta’ Diċembru 2008 il-konvenzjonijiet elenkati fil-Parti B ta’ l-Anness III li għadu ma rratifikax u implimenta b’mod effettiv, u

(d) jagħti garanzija li jżomm ir-ratifika tal-konvenzjonijiet u l-leġislazzjoni u l-miżuri li jimplimentawhom u li jaċċetta monitoraġġ u reviżjoni regolari tar-rekord ta’ implimentazzjoni tiegħu skond id-disposizzjonijiet tal-konvenzjonijiet li rratifika, u

(e) huwa kkunsidrat bħala pajjiż vulnerabbli kif definit fil-paragrafu 3.

2.  B’deroga mill-paragrafu (1)(a) u (ċ) għal pajjiżi li jaffaċċjaw restrizzjonijiet kostituzzjonali speċifiċi, l-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba jista' jingħata lil pajjiż li ma rratifikax jew li ma implimentax effettivament massimu ta’ minn tnejn sa sittax il-konvenzjoni mniżżla f' Parti A ta’ l-Anness III sakemm:

a) ikun sar impenn formali mill-pajjiż konċernat li jiffirma, jirratifika u jimplimenta kwalunkwe konvenzjoni ġialadarba jkun ġie assigurat li ma jkunx hemm inkompatabilita' mal-Kostituzzjoni tiegħu mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru 2005, u

b) fil-każ ta’ inkompatabilità mal-Kostituzzajoni tiegħu, il-pajjiż konċernat jimpenja ruħhu formalment li jiffirma u jirratifika kwalunkwe konvenzjoni nieqsa sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2006.

Qabel it-tmiem ta’ l-2006, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kunsill dwar il-konformita' ta’ pajjiż konċernat ma’ l-impenji hawn fuq imsemmija. L-għoti ta’ l-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba lil dan il-pajjiż lil hinn mill-1 ta’ Jannar 2007 huwa suġġett għal deċiżjoni tal-Kunsill. Skond il-każ, u abbażi tar-rapport hawn imsemmi, il-Kummissjoni għandha tipproponi lill-Kunsill din il-kontinwazzjoni.

3.  Pajjiż vulnerabbli huwa wieħed:

(a) li mhux ikklassifikat mill-Bank Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli għal tliet snin konsekuttivi, u li l-ikbar ħames taqsimiet ta’ l-importazzjonijiet tiegħu koperti mill-GSP lill-Komunità jirrappreżentaw iktar minn 75 % tal-valur ta’ l-importazzjonijiet totali tiegħu koperti mill-GSP, u

(b) li l-importazzjonijiet tiegħu koperti mill-GSP lill-Komunità jirrapreżentaw inqas minn 1 % bħala valur ta’ l-importazzjonijiet totali koperti mill-GSP lill-Komunità.

Id-data li għandha tiġi wżata hija dik disponibbli fl-1 ta’ Settembru 2004, bħala medja fuq tliet snin konsekuttivi.

4.  Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt reviżjoni l-istatus tar-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet elenkati fl-Anness III. Qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament u fil-ħin għad-diskussjoni tar-Regolament li jmiss, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill dwar l-istatus tar-ratifika ta’ dawn il-konvenzjonijiet, inkluż rakkmandazzjonijiet minn korpi ta’ monitoraġġ.

Artikolu 10

1.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba għandu jingħata jekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) pajjiż jew territorju elenkat fl-Anness I għamel talba fuq dawn il-linji sal-31 ta’ Ottubru 2005, u

(b) eżami tat-talba turi li l-pajjiż li qed jagħmel it-talba jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1), (2) u (3).

2.  Il-pajjiż li jagħmel it-talba għandu jressaq it-talba tiegħu lill-Kummissjoni bil-miktub u għandu jipprovdi informazzjoni komprensiva dwar ir-ratifika tal-konvenzjonijiet imsemmija fl-Anness III, il-leġislazzjoni u l-miżuri biex jiġu implimentati b’mod effettiv id-disposizzjonijiet tal-konvenzjonijiet, u l-impenn tiegħu biex jaċċetta u jissodisfa bis-sħiħ il-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u reviżjoni previst fil-konvenzjonijiet rilevanti u l-istrumenti relatati.

3.  Dawk il-pajjiżi li proviżorjament jingħataw l-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba mid-data li fiha dan ir-regolament jidħol fis-seħħ għandhom ukoll jippreżentaw applikazzjoni skond il-paragrafi 1 u 2 sal-31 ta’ Ottubru 2005. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni skond l-Artikolu 11.

Artikolu 11

1.  Fejn il-Kummissjoni tirċievi talba flimkien mal-informazzjoni imsemmija fl-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha teżamina it-talba. L-eżamina għandha tikkunsidra s-sejbiet ta’ l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji internazzjonali rilevanti. Din tista’ ssaqsi lill-pajjiż li qed jagħmel it-talba kwalunkwe mistoqsija li hija tikkunsidra rilevanti u tista’ tivverifika l-informazzjoni riċevuta mal-pajjiż li qed jagħmel it-talba jew ma’ kwalunkwe sorsi rilevanti oħra.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond l-eżamina msemmija fil-paragrafu 1 u l-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(4), jekk għandhiex tagħti lil pajjiż li qed jagħmel it-talba l-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba mill-1 ta’ Jannar 2005.

3.  Il-Kummissjoni għandha tinnotifika il-pajjiż li qed jagħmel it-talba b’deċiżjoni li ttieħdet skond il-paragrafu 2. Fejn pajjiż jingħata l-arranġament speċjali ta’ inċentiv, dan għandu jiġi informat bid-data li fiha dik id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż f’ll-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea sal-15 ta’ Diċembru 2005, fejn telenka l-pajjiżi li qed jibbenefikaw mill-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba.

4.  Fejn pajjiż li qed jagħmel it-talba ma jingħatax l-arranġament speċjali ta’ inċentiv, il-Kummissjoni għandha tagħti spjegazzjoni tar-raġunijiet jekk dak il-pajjiż hekk jitlob li jsir.

5.  Il-Kummissjoni għandha tmexxi r-relazzjonijiet kollha ma’ pajjiż li qed jagħmel it-talba dwar it-talba f’kordinazzjoni stretta mal-Kumitat li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(4).TAQSIMA 3

Arranġament speċjali għal pajjiżi l-inqas żviluppati

Artikolu 12

1.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2, 3 u 4, dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq il-prodotti kollha tal-Kapitoli 1 sa 97 tas-Sistema Armonizzata minbarra dawk tal-Kapitolu Kapitolu 93, li joriġinaw f’pajjiż li skond l-Anness I jibbenefika mill-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati, għandhom ikunu sospiżi totalment.

2.  Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti tat-tariffa bl-intestatura 1006 għandhom jitnaqqsu b’20 % fl-1 ta’ Settembru 2006, b’50 % fl-1 ta’ Settembru 2007 u bi 80 % fl-1 ta’ Settembru 2008. Għandhom jiġu sospiżi totalment mill-1 ta’ Settembru 2009.

3.  Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq il-prodotti tal-kodiċi CN 0803 00 19 għandhom jitnaqqsu b’20 % kull sena mill-1 ta’ Jannar 2002. Dawn għandhom jiġu totalment sospiżi mill-1 ta’ Jannar 2006.

4.  Dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq prodotti tat-tariffa bl-intestatura 1701 għandhom jitnaqqsu b’20 % fl-1 ta’ Lulju 2006, b’50 % fl-1 ta’ Lulju 2007 u bi 80 % fl-1 ta’ Lulju 2008. Għandhom jiġu sospiżi totalment mill-1 ta’ Lulju 2009.

5.  Sakemm id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni huma totalment sospiżi skond il-paragrafi 2 u 4, kwota ta’ tariffa globali ta’ zero dazju għandha tinfetaħ għal kull sena ta’ marketing għal prodotti taħt it-tariffa bl-intestatura 1006 u s-subintestatura 1701 11 10 rispettivament, li joriġinaw fil-pajjiżi li jibbenefikaw minn dan l-arranġament speċjali. Il-kwoti ta’ tariffi inizjali għas-sena ta’ marketing 2001/2002 għandhom ikunu ugwali għal 2 517 tunnellata metrika, ekwivalenti għar-ross maħruġ mill-fosdqa, għall-prodotti taħt it-tariffa bl-intestatura 1006, u 74 185 tunnellata metrika, ekwivalenti għaz-zokkor abjad, għall-prodotti tas-subintestatura 1701 11 10. Għal kull sena ta’ marketing li tiġi wara, il-kwoti għandhom jiżdiedu bi 15 % fuq il-kwoti tas-sena ta’ marketing preċedenti.

6.  Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati li jirregolaw il-ftuħ u l-amministrazzjoni tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 5, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(4). Fil-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ dawn il-kwoti, il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitati ta’ ġestjoni għall-organizzazzjonijiet tas-swieq komuni rilevanti.

7.  Meta pajjiż jiġi eskluż min-Nazzjonijiet Uniti mil-lista ta’ pajjiżi l-inqas żviluppati, dan jiġi mneħħi mil-lista ta’ benefiċjarji ta’ dan l-arranġament. It-tneħħija ta’ pajjiż mill-arranġament u l-istabbiliment ta’ perjodu ta’ transitorju ta’ mill-inqas tliet snin għandu jiġi deċiż mill-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(4).

Artikolu 13

L-Artikolu 12(4) u d-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 12(5) li jirreferu għal prodotti tat-tariffa tas-subintestatura 1701 11 10 m’għandhomx japplikaw għal prodotti li joriġinaw f’pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi msemmija f' din it-taqsima u rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fid-dipartimenti extra-Ewropej ta’ Franza.TAQSIMA 4

Disposizzjonijiet komuni

Artikolu 14

1.  Il-preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikoli 7 u 8 għandhom jitneħħew għal dawk il-prodotti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, ta’ taqsima, meta l-valur medju ta’ l-importazzjonijiet Komunitarji minn dak il-pajjiż ta’ prodotti inklużi fit-taqsima kkonċernata u koperti mill-arranġament li jgawdi minnu dak il-pajjiż jaqbeż il-15 % tal-valur ta’ l-importazzjonijiet Komunitarji ta’ l-istess prodotti mill-pajjiżi u t-territorji kollha elenkati fl-Anness I għal tliet snin konsekuttivi, abbażi ta’ l-informazzjoni l-iktar riċenti disponibbli fl-1 ta’ Settembru 2004. Għal kull waħda mit-taqsimiet XI(a) u XI(b) l-għatba għanda tkun ta’ 12,5 %.

2.  It-taqsimiet imneħħija skond il-paragrafu 1 huma elenkati fl-Anness I, kolonna Ċ.

3.  It-tneħħija ta’ taqsimiet minn din l-iskema għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2006 sal-31 ta’ Diċembru 2008.

4.  Il-Kummissjoni għandha tinnotifika pajjiż benefiċjarju bit-tneħħija ta’ taqsima.

5.  Il-paragrafu 1 ma japplikax għal pajjiż benefiċjarju fir-rigward ta’ kwalunkwe taqsima li tirrappreżenta iktar minn 50 % tal-valur ta’ l-importazzjonijiet totali koperti mill-GSP lill-Komunità li joriġinaw mill-pajjiż ikkonċernat.

6.  Is-sors statistiku użat għall-iskop ta’ dan l-Artikolu għandu jkun l-istatistika COMEXT.

Artikolu 15

1.  Fejn ir-rata ta’ dazju ad valorem għal dikjarazzjoni ta’ importazzjoni individwali mnaqqsa skond id-disposizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu hi ta’ 1 % jew inqas, dak id-dazju għandu jiġi totalment sospiż.

2.  Fejn ir-rata ta’ dazju speċifiku għal dikjarazzjoni ta’ importazzjoni individwali mnaqqsa skond id-disposizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu hi ta’ EUR 2 jew inqas għal kull ammont individwali f’euro, dak id-dazju għandu jiġi totalment sospiż.

3.  Soġġett għall-paragrafi 1 u 2, ir-rata finali ta’ dazju preferenzjali kalkolat skond dan ir-Regolament għandha tiġi approssimata bi tnaqqis sa l-ewwel punt deċimali biss.KAPITOLU III

IRTIRAR TEMPORANJU U DISPOSIZZJONIJIET TA’ SALVAGWARDJATAQSIMA 1

Irtirar temporanju

Artikolu 16

1.  L-arranġamenti preferenzjali stabbiliti f’dan ir-Regolament jistgħu jiġu mneħħija temporanjament, għall-prodotti kollha jew partikolari, li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, għal kwalunkwe waħda minn dawn ir-raġunijiet:

(a) vjolazzjonijiet serji u sistematiċi tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet elenkati fil-Parti A ta’ l-Anness III, abbażi tal-konklużjoni tal-korpi rilevanti ta’ monitoraġġ;

(b) esportazzjoni ta’ prodotti magħmulin minn xogħol f’ħabs;

(ċ) nuqqasijiet serji fil-kontrolli doganali dwar l-esportazzjonijiet jew it-transitu ta’ drogi (sustanzi illeċiti jew prekursuri), jew nuqqas ta’ konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-money launderiing;

(d) prattiċi kummerċjali inġusti li huma serji u mwettqa sistematikament li għandhom effett negattiv fuq l-industrija Komunitarja u li ma ġewx indirizzati mill-pajjiż benefiċjarju. Għal dawk il-prattiċi kummerċjali inġusti li huma pprojbiti jew azzjonabbli taħt il-Ftehim tal-WTO, l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandha tkun ibbażata fuq determinazzjoni minn qabel għal dak il-għan mill-korp kompetenti tal-WTO;

(e) ksur serju u sistematiku tal-għanijiet ta’ organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali jew arranġamenti li l-Komunità hija membru tagħhom dwar il-konservazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-arranġament speċjali ta’ inċentiv imsemmi fis-Taqsima 2 tal-Kapitolu II jista’ jitneħħa temporanjament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ta’ ftit minnhom inklużi f’dan l-arranġament, li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, b’mod partikolari jekk il-leġislazzjoni nazzjonali m’għadhiex tinkorpora dawk il-konvenzjonijiet imsemmija fl-Anness III li ġew ratifikati bi twettiq tal-ħtiġiet ta’ l-Artikolu 9(1) u (2) jew jekk dik il-leġislazzjoni mhix implimentata effettivament.

3.  L-arranġamenti preferenzjali previsti f’dan ir-Regolament m’għandhomx jitneħħew skond il-paragrafu 1(d) fir-rigward ta’ prodotti li huma soġġetti għal miżuri ta’ anti-dumping jew kompensatorji taħt ir-Regolamenti (KE) Nru 384/96 ( 8 ) jew (KE) Nru 2026/97 ( 9 ), minħabba r-raġunijiet li jiġġustifikaw dawk il-miżuri.

Artikolu 17

1.  L-arranġamenti preferenzjali previsti f’dan ir-Regolament jistgħu jitneħħew temporanjament, fir-rigward tal-prodotti kollha jew ftit minnhom, li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, fil-każ ta’ frodi, irregolaritajiet jew nuqqas sistematiku ta’ konformità jew ta’ żgurar ta’ konformità mar-regoli ta’ l-oriġini ta’ prodotti u l-proċeduri relatati magħhom, u biex tkun provduta l-kooperazzjoni amministrattiva kif meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-kontroll tar-rispett ta’ l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2):

2.  Il-kooperazzjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 teħtieġ, inter alia, li pajjiż benefiċjarju:

(a) jikkomunika lill-Kummissjoni u jaġġorna l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tar-regoli ta’ l-oriġini u l-kontroll tar-rispett tagħhom;

(b) jassisti lill-Komunità billi jwettaq, fuq talba ta’ l-awtoritajiet doganali ta’ l-Istati Membri, verifika sussegwenti ta’ l-oriġini u jikkomunika r-riżultat tagħha fil-ħin;

(ċ) jassisiti lill-Komunità billi l-Kummissjoni titħalla, f’koordinazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, twettaq missjonijiet Komunitarji ta’ kooperazzjoni amministrattiva u investigattiva f’dak il-pajjiż, sabiex tiġi verifikata l-awtentiċità ta’ dokumenti jew il-preċiżjoni ta’ informazzjoni rilevanti għall-għotja tal-benefiċċju ta’ l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2);

(d) iwettaq jew jirranġa biex isiru, inkjesti xierqa sabiex jiġu identifikati u prevenuti kontravenzjonijiet tar-regoli ta’ l-oriġini;

(e) Jikkonforma jew jiżgura l-konformità mar-regoli ta’ l-oriġini fir-rigward ta’ kumulazzjoni reġjonali, fis-sens tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, jekk il-pajjiż jibbenefika minnhom;

(f) jassisti lill-Komunità fil-verifika tal-kondotta fejn hemm preżunzjoni ta’ frodi relatati ma’ l-oriġini. L-eżistenzata’ frodi tista’ tkun preżunta fejn importazzjonijiet ta’ prodotti taħt ir-reġimi preferenzjali mogħtija taħt dan ir-Regolament jaqbżu b’mod sostanzjali ħafna l-livelli normali ta’ esportazzjonijiet tal-pajjiż benefiċjarju.

3.  Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-arranġamenti preferenzjali previsti f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-prodotti kollha jew ftit minnhom, li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, fejn tikkunsidra li hemm biżżejjed evidenza biex ikun iġġustifikat irtirar temporanju għar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, basta li l-ewwel tkun:

 informat lill-Kumitat;

 sejħet lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni li huma neċessarji biex jiġu salvagwardati l-interessi finanzjarji tal-Komunità u/jew tiġi żgurata konformità ma’ l-obbligi tiegħu mill-pajjiż benefiċjarju;

 ippubblikat avviż fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea li jiddikjara li jeżistu raġunijiet għal dubji raġjonevoli dwar l-applikazzjoni ta’ l-arranġamenti preferenzjali u/jew dwar il-konformità ma’ l-obbligi tiegħu mill-pajjiż benefiċjarju, li jistgħu jdaħħlu fid-dubju d-dritt tiegħu li jibqa’ jgawdi mill-benefiċċji mogħtija minn dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-pajjiż benefiċjarju kkonċernat bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond dan il-paragrafu, qabel ma din issir effettiva. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika ukoll lill-Kumitat dwar dan.

4.  Kwalunkwe Stat Membru jista’ jirreferi deċiżjoni li ttieħdet skond il-paragrafu 3 lill-Kunsill fi żmien xahar. Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jadotta deċiżjoni differenti fi żmien xahar.

5.  Il-perijodu ta’ sospensjoni m’għandux jaqbeż is-6 xhur. Meta l-perijodu jintemm, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li ttemm is-sospensjoni wara li tkun informat lill-Kumitat jew li testendi l-perijodu ta’ sospensjoni skond il-proċedura msemmija fil-paragrafu 3.

6.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni rilevanti kollha li tista’ tiġġustifika s-sospensjoni tal-preferenzi jew l-estensjoni tagħha.

Artikolu 18

1.  Fejn il-Kummissjoni jew Stat Membru jirċievi informazzjoni li tista’ tiġġustifika l-irtirar temporanju u fejn il-Kummissjoni jew Stat Membru jikkunsidraw li hemm biżżejjed raġunijiet għal investigazzjoni, għandhom jinformaw lill-Kumitat u jitolbu konsultazzjonijiet, li għandhom iseħħu fi żmien xahar.

2.  Wara l-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, fi żmien xahar u skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28 (5), li tagħti bidu għal investigazzjoni.

Artikolu 19

1.  Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li tagħti bidu għal investigazzjoni, din għandha tippubblika avviż fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea li permezz tiegħu titħabbar l-investigazzjoni, u tinnotifika l-pajjiż benefiċjarju ikkonċernat. L-avviż għandu jipprovdi taqsira ta’ l-informazzjoni riċevuta u jiddikjara li kwalunkwe informazzjoni rilevanti għandha tintbagħat lill-Kummissjoni. Għandu jispeċifika l-perijodu, li ma jistax jaqbeż erba’ xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ l-avviż, li fih il-partijiet interessati jistgħu jikkomunikaw bil-miktub il-fehmiet tagħhom.

2.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-pajjiż benefiċjarju kkonċernat b’kull opportunità biex jikkoopera fl-investigazzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tfittex l-informazzjoni kollha li tikkunsidra neċessarju inkluż l-evalwazzjonijiet disponibbli, il-kummenti, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet tal-korpi ta’ sorveljanza rilevanti tan-NU, l-ILO u organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti oħra. Dawn għandhom iservu bħala l-punt ta’ tluq għall-investigazzjoni dwar jekk l-irtirar temporanju hux iġġustifikat għar-raġuni msemmija fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 16(1). Il-Kummissjoni tista’ tivverifika l-informazzjoni li tkun irċeviet ma’ operaturi ekonomiċi u l-pajjiż benefiċjarju kkonċernat.

4.  Il-Kummissjoni tista’ tkun assistita minn uffiċjali ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu ssir il-verifika, jekk hekk jintalab minn dak l-Istat Membru.

5.  Fejn informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni ma tingħatax matul il-perijodu speċifikat fl-avviż li jħabbar l-investigazzjoni, jew l-investigazzjoni tiġi mfixkla b’mod sinifikanti, is-sejbiet jistgħu jkunu bbażati fuq il-fatti disponibbli.

6.  L-investigazzjoni għandha titlesta fi żmien sena. Il-Kummissjoni tista’ testendi dan il-perjodu, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28 (5).

Artikolu 20

1.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport tas-sejbiet tagħha lill-Kumitat.

2.  Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li s-sejbiet ma jiġġustifikawx irtirar temporanju, din għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(5), li ttemm l-investigazzjoni. F’dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li jħabbar it-tmiem ta’ l-investigazzjoni u li tistabilixxi l-konklużjonijiet prinċipali tagħha.

3.  Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li s-sejbiet jiġġustifikaw irtirar temporanju għar-raġunijiet imsemmija fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 16(1), din għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(5), li tikkontrolla u tevalwa s-sitwazzjoni fil-pajjiż benefiċjarju kkonċernat għal perijodu ta’ sitt xhur. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika din id-deċiżjoni lill-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u għandha tippubblika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, li jħabbar li hi bi ħsiebha tippreżenta proposta lill-Kunsill għal irtirar temporanju, ħlief jekk, qabel it-tmiem tal-perijodu, il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat ikun intrabat li jieħu l-miżuri neċessarji biex ikun konformi, f’perjodu ta’ żmien xieraq, mal-konvenzjonijiet imsemmija fil-Parti A ta’ l-Anness III.

4.  Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li irtirar temporanju hu meħtieġ, hija għandha tippreżenta proposta xierqa lill-Kunsill, li għandu jiddeċiedi fi żmien xahar b’maġġoranza kwalifikata. F’każijiet imsemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-proposta tagħha fi tmiem il-perijodu msemmi f’dak il-paragrafu.

5.  Fejn il-Kunsill jiddeċiedi għal irtirar temporanju, din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ 6 xhur wara li tittieħed, sakemm ma jkunx ġie deċiż qabel li r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-irtirar m’għadhomx fis-seħħ.TAQSIMA 2

Klawżola ta’ salvagwardja

Artikolu 21

1.  Fejn prodott li joriġina f’pajjiż benefiċjarju hu importat fuq termini li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, diffikultajiet serji lil xi produttur Komunitarju ta’ prodotti simili jew li jikkompetu direttament, dazji normali tat-Tariffa Doganali Komuni fuq dak il-prodott jistgħu jkun introdotti mill-ġdid f’kull waqt fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tal-Kummissjoni.

2.  Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni formali biex tagħti bidu għal investigazzjoni f’perijodu ta’ żmien raġjonevoli. Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li tagħti bidu għal investigazzjoni, din għandha tippubblika avviż fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea li tħabbar l-investigazzjoni. L-avviż għandu jipprovdi taqsira ta’ l-informazzjoni riċevuta u jiddikjara li kwalunkwe informazzjoni rilevanti għandha tintbagħat lill-Kummissjoni. Għandu jispeċifika l-perijodu, li ma jistax jaqbeż 4 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ l-avviż, li fih il-partijiet interessati jistgħu jikkomunikaw bil-miktub il-fehmiet tagħhom.

3.  Il-Kummissjoni għandha tfittex l-informazzjoni kollha li hija tikkunsidra neċessarja u tista’ tivverifika l-informazzjoni li tkun rċeviet mal-pajjiż benefiċjarju kkonċernat u kwalunkwe sors ta’ informazzjoni ieħor rilevanti. Hija tista’ tkun assistita minn uffiċjali ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu l-verifika tista’ tkun mfittxija, jekk hekk jintalab minn dak l-Istat Membru.

4.  Meta tkun qed teżamina jekk hemx diffikultajiet serji, il-Kummissjoni għandha tieħu kont, inter alia, tal-fatturi li ġejjin li jikkonċernaw produtturi Komunitarji fejn l-informazzjoni tkun disponibbli:

 sehem tas-suq,

 produzzjoni,

 stokkijiet,

 kapaċità ta’ produzzjoni,

 fallimenti,

 profitabbiltà,

 utilizzazzjoni tal-kapaċità,

 impjiegi,

 importazzjonijiet,

 prezzijiet.

5.  L-investigazzjoni għandha tkun ikkompletata fi żmien 6 xhur wara l-pubblikazzjoni ta’ l-avviż imsemmi fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni tista’, fil-każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali u wara li tkun ikkonsultat lill-Kumitat, testendi dan il-perijodu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28 (5).

6.  Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fi żmien xahar, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28 (5). Tali deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni tagħha.

7.  Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali li jeħtieġu azzjoni immedjata jagħmlu investigazzjoni impossibbli, il-Kummissjoni tista’, wara li tinforma lill-Kumitat, tieħu kwalunkwe miżura preventiva li hi strettament neċessarja.

8.  Fejn l-importazzjonijiet ta’ prodotti tat-taqsima XI (b), kif imsemmi fl-Artikolu 14(1), li joriġinaw f'pajjiż benefiċjarju:

a) jiżdiedu b’mill-inqas 20 % fil-kwantita' (skond il-volum) meta mqabbel mas-sena kalendarja preċedenti, jew

b) jaqbżu it-12,5 % tal-valur ta’ l-importazzjonijiet Komunitarji ta’ prodotti mit-taqsima XI (b) mill-pajjiżi u t-territorji kollha mniżżla fl-Anness I matul perijodu ta’ tnax-il-xahar,

fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena matul il-perijodu ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ Stat Membru u wara li tinforma lill-Kumitat, għandha tneħħi l-preferenzi msemmija fl-Artikoli 7 u 8 fir-rigward tal-prodotti minn taqsima XI(b). Din id-disposizzjoni m' għandiex tapplika għal pajjiżi li jibbenefikaw mill-arranġament speċjali għal pajjiżi anqas żviluppati msemmi fl-Artikolu 12 u għal pajjiżi li s-sehem tagħhom mill-importazzjonijiet għal ġol-Komunita' kif definit fl-Artikolu 14 (1) ma jaqbiżx it-8 %. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika pajjiż benefiċjarju bit-tneħħija tal-preferenzi. It-tneħħija tal-preferenzi għandu jkollha effett xahrejn wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni f' dan ir-rigward f'Il-Ġurnal Uffiċali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 22

Fejn l-importazzjonijiet ta’ prodotti inklużi fl-Anness I tat-Trattat jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, disturb serju lis-swieq Komunitarji, b’mod partikolari lil wieħed jew iżjed mir-reġjuni l-iktar imbiegħda, jew lill-mekkaniżmi regolatorji ta’ dawn is-swieq, il-Kummissjoni, fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, tista’ tissospendi l-arranġamenti preferenzjali fir-rigward tal-prodotti kkonċernati wara li tikkonsulta l-kumitat ta’ ġestjoni għall-organizzazzjoni tas-suq komuni rilevanti.

Artikolu 23

1.  Il-Kummissjoni għandha tinforma l-pajjiż benefiċjarju kkonċernat kemm jista’ jkun malajr bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond l-Artikoli 21 jew 22 qabel ma din issir effettiva. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika wkoll lill-Kunsill u lill-Istati Membri dwar dan.

2.  Kwalunkwe Stat Membru jista’ jirreferi deċiżjoni li ttieħdet skond l-Artikoli 21 jew 22 lill-Kunsill fi żmien xahar. Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, jista’ jadotta deċiżjoni differenti fi żmien xahar.TAQSIMA 3

Miżuri ta’ sorveljanza fis-settur ta’ l-agrikoltura

Artikolu 24

Il-prodotti fil-kapitoli 1 sa 24 li joriġinaw f’pajjiżi benefiċjarji jistgħu jkunu soġġetti għal mekkaniżmu ta’ sorveljanza speċjali sabiex jiġu evitati disturbi fis-suq Komunitarju. Il-Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ Stat Membru, għandha tiddeċiedi l-prodotti li fuqhom din il-lista ta’ sorveljanza għandha tkun applikata.

Il-perijodi kollha msemmija fl-artikolu 21 li jaqbżu x-xahrejn għandhom jitnaqqsu għal xahrejn fil-każijiet li ġejjin:

 meta l-pajjiż benefiċjarju ma jikkonformax mar-regoli ta’ l-oriġini jew ma jipprovdix il-koperazzjoni amministrattiva meħtieġa fl-Artikolu 17, jew

 meta l-importazzjonijiet ta’ prodotti fil-Kapitoli 1 sa 24 taħt ir-reġimi preferenzjali mogħtija taħt dan ir-Regolament jaqbżu b’mod massiv il-livelli normali ta’ esportazzjonijiet tal-pajjiż benefiċjarju.TAQSIMA 4

Disposizzjoni komuni

Artikolu 25

Xejn f’dan il-Kapitolu m’għandu jaffettwa l-applikazzjoni ta’ klawżoli ta’ salvagwardja adottati bħala parti mill-politika agrikola komuni skond l-Artikolu 37 tat-Trattat, jew bħala parti mill-politika ta’ kummerċ komuni skond l-Artikolu 133 tat-Trattat, jew ta’ kwalunkwe klawżola ta’ salvagwardja oħra li tista’ tkun applikata.KAPITOLU IV

DISPOSIZZJONIJIET TA’ PROĊEDURA

Artikolu 26

Il-Kummissjoni għandha b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 28 tadotta tibdil fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li jsir neċessarju:

(a) minħabba emendi fin-Nomenklatura Magħquda;

(b) minħabba tibdil fl-istatus internazzjonali jew il-klassifikazzjoni ta’ pajjiżi jew territorji;

(ċ) minħabba l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 3 (2);

(d) jekk pajjiż ikun laħaq il-limiti stipulati fl-Artikolu 3(1);

(e) għat-twaqqif tal-lista finali ta’ pajjiżi benefiċjarji sa mhux aktar tard mil-15 ta’ Diċembru 2005 b’konformità ma’ l-Artikolu 11.

Artikolu 27

1.  Fi żmien sitt ġimgħat mit-tmiem ta’ kull tliet xhur, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Uffiċċju ta’ l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej id-data statistika tagħhom dwar prodotti mqiegħda taħt il-proċedura doganali taċ-ċirkolazzjoni ħielsa waqt dawk it-tliet xhur taħt il-preferenzi tariffarji previsti f’dan ir-Regolament. Din id-data, ipprovduta b’referenza għall-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda u, fejn applikabbli, il-kodiċi TARIC, għandha turi, għal kull pajjiż ta’ l-oriġini, il-valuri, il-kwantitajiet u kwalunkwe unitajiet supplimentari meħtieġa skond id-definizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 ( 10 ) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1917/2000 ( 11 ).

2.  Skond l-Artikolu 308d tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, id-dettalji tal-kwantitajiet ta’ prodotti ammessi għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa taħt il-preferenzi tariffarji previsti f’dan ir-Regolament, waqt ix-xhur preċedenti. Din id-data għandha tinkludi l-prodotti msemmija fil-paragrafu 3.

3.  Il-Kummissjoni għandha, f’koperazzjoni mill-qrib ma’ l-Istati Membri, tagħmel monitoraġġ ta’ l-importazzjonijiet tal-prodotti tal-kodiċi CN 0803 00 19, ta’ l-intestaturi tariffarji 0603, 1006, 1701, 1704 u 6403 u tal-kodiċi CN 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 u 2103 20 sabiex ikun determinat jekk il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 21 u 22 humiex sodisfatti.

Artikolu 28

1.  Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat tal-Preferenzi Ġeneralizzati (hawnekk iżjed 'il quddiem “il-Kumitat”).

2.  Il-Kumitat jista’ jeżamina kwalunkwe kwistjoni dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament imqajjma mill-Kummissjoni jew fuq talba ta’ Stat Membru.

3.  Il-Kumitat għandu jeżamina l-effetti ta’ l-iskema, abbażi ta’ rapport mill-Kummissjoni li jkopri l-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2006. Dan ir-rapport għandu jkopri l-arranġamenti preferenzjali kollha msemmija fl-Artikolu 1(2) u jkun ippreżentat fil-ħin għad-diskussjoni dwar ir-Regolament li jmiss.

4.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu mniżżel fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

5.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

6.  Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.KAPITOLU V

DISPOSIZZJONIJIET FINALI U TRANSITORJI

Artikolu 29

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 552/97 ( 12 ), li jirreferi għar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 3281/94 ( 13 ) u (KE) Nru 1256/96 ( 14 ), għandu jiġi kkunsidrat bħala li jirreferi għad-disposizzjonijiet korrispondenti ta’ dan ir-Regolament. Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1381/2002 ( 15 ) u (KE) Nru 1401/2002 ( 16 ), li jirreferu għar-Regolament (KE) Nru 2501/2001, għandhom jitqiesu li qed jirreferu għad-disposizzjonijiet korrispondenti ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 30

1.  L-arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba tat-taqsima 2 ta’ dan ir-Regolament kif ukoll id-disposizzjonijiet applikati flimkien ma’ dak l-arranġament għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2005. Dak l-arranġament iħassar b’ effett mid-dħul fis-seħħ l-arranġamenti speċjali għall-ġlieda kontra l-produzzjoni u l-ittraffikar tad-droga tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 2501/2001 u d-disposizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2501/2001 applikati flimkien ma’ dawk l-arranġamenti. Id-disposizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-Regolament għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2006 u jħassru b’ effett minn dik id-data dawk id-disposizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2501/2001 li jkunu għadhom fis-seħħ.

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2008. Madanakollu din id-data m’għandhiex tapplika għall-arranġamenti speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati, u lanqas, sakemm dawn huma applikati flimkien ma’ dawk l-arranġamenti, lil kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Pajjiżi Benefiċjarji ( 17 )u territorji ta’ l-Iskema Komunitarja ta’ preferenzi tariffarji Ġeneralizzati

Kolonna A

kodiċi skond in-nomenklatura ta’ pajjiżi u territorji għall-istatistika dwar il-kummerċ estern tal-Komunità

Kolonna B

isem tal-pajjiż

Kolonna Ċ

taqsimiet li minn fuqhom tneħħew preferenzi tariffarji għall-pajjiż benefiċjarju kkonċernat (Artikolu 14)

Kolonna D

pajjiżi inklużi fl-arranġamenti speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati (Artikolu 12)

Kolonna E

pajjiżi inklużi fl-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba (Artikolu 8)A

B

Ċ

D

E

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

 
 
 

AF

L-Afganistan

 

X

 

AG

L-Antigwa u Barbuda

 
 
 

AI

L-Angwilla

 
 
 

AM

L-Armenja

 
 
 

AN

L-Antilles ta’ l-Olanda

 
 
 

AO

L-Angola

 

X

 

AQ

L-Antartiku

 
 
 

AR

L-Arġentina

 
 
 

AS

Is-Samoa Amerikana

 
 
 

AW

Aruba

 
 
 

AZ

L-Azerbajġan

 
 
 

BB

Il-Barbados

 
 
 

BD

Il-Bangladexx

 

X

 

BF

Il-Burkina Faso

 

X

 

BH

Il-Baħrejn

 
 
 

BI

Il-Burundi

 

X

 

BJ

Il-Benin

 

X

 

BM

Il-Bermuda

 
 
 

BN

Il-Brunej Darussalam

 
 
 

BO

Il-Bolivja

 
 

X

BR

Il-Brazil

S-IV Oġġetti ta’ l-ikel ippreparati; xorb; spirti u ħall; tabakk u sostituti għat-tabakk manifaturati.

 
 

S-IX Injam u oġġetti ta’ l-injam; faħam tal-kannol ta’ l-injam; sufri u oġġetti tas-sufri; fabbrikati tat-tiben, ta’ l-esparto jew ta’ materjali għall-immaljar oħrajn.

BS

Il-Baħamas

 
 
 

BT

Il-Bhutan

 

X

 

BV

Il-Gżira ta’ Bouvet

 
 
 

BW

Il-Botswana

 
 
 

BY

Il-Belarus

 
 
 

BZ

Il-Beliże

 
 
 

CC

Il-Gżejjer Cocos (jew Gżejjer Keeling)

 
 
 

CD

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

 

X

 

CF

Ir-Repubblika Ċentrali Afrikana

 

X

 

CG

Il-Kongo

 
 
 

CI

Il-Kosta ta’ l-Avorju

 
 
 

CK

Il-Gżejjer Cook

 
 
 

▼M1 —————

▼B

CM

Il-Kamerun

 
 
 

CN

Ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

S-VI Prodotti ta’ l-industriji kimiki jew alleati.

 
 

S-VII Plastiċi u prodotti tal-plastik; gomma u oġġetti tal-gomma.

S-VIII Ġlud ta’ l-annimali mhux ipproċessati, ġilda, ġlud ta’ l-annimali bil-pil u oġġetti tagħhom; sruġ u xeddijiet; prodotti ta’ l-ivvjaġġar, boroż tan-nisa u kontenituri simili; oġġetti mill-imsaren ta’ l-annimali (minbarra imsaren tad-dud tal-ħarir).

S-IX Injam u oġġetti ta’ l-injam; faħam tal-kannol ta’ l-injam; sufri u oġġetti tas-sufri; fabbrikati tat-tiben, ta’ l-esparto jew ta’ materjali għall-immaljar oħrajn

S-X Qalba ta’ l-injam jew ta’ materjal ċellulożju fibruż ieħor; karta jew kartonċina rkuprata (skart u fdalijiet); karta u kartonċina u oġġetti minnhom.

S-XI(a) Tessili; S-XI(b) oġġetti tessili

S-XII Kalzaturi, apparat għar-ras, umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten, bsaten li jsiru siġġu, frosti, frosti tar-rikkieba u partijiet minnhom; rix ippreparat u oġġetti magħmulin mir-rix; fjuri artifiċjali; oġġetti ta’ xagħar uman

S-XIII Oġġetti tal-ġebel, il-ġibs, il-konkos, l-asbestos, il-majka jew materjali simili; prodotti taċ-ċeramika; ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

S-XIV Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom;

S-XV Metalli ordinarji u oġġetti ta’ metall ordinarju

S-XVI Makkinarju u apparat mekkaniku; tagħmir elettriku; partijiet minnu; reġistraturi u riprodutturi tal-ħoss, reġistraturi u riprodutturi ta’ stampi u ħsejjes tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

S-XVII Veikoli, inġenji ta’ l-ajru, vessili u apparat tat-trasport assoċjati.

S-XVIII Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, tal-kejl, tal-kontroll, tal-preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; arloġġi u arloġġi ta’ l-idejn; strumenti musikali; partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

S-XX Oġġetti fabbrikati mixxellanji

CO

Il-Kolumbja

 
 

X

CR

Il-Kosta Rika

 
 

X

CU

Kuba

 
 
 

CV

Kap Verde

 

X

 

CX

Il-Gżejjer tal-Milied

 
 
 

DJ

Il-Djibouti

 

X

 

DM

Id-Dominika

 
 
 

DO

Ir-Repubblika Dominikana

 
 
 

DZ

L-Alġerija

S-V Prodotti minerali.

 
 

KE

L-Ekwador

 
 

X

EG

L-Eġittu

 
 
 

ER

L-Eritrea

 

X

 

ET

L-Etjopja

 

X

 

FJ

Il-Fiġi

 
 
 

FK

Il-Gżejjer Falklands

 
 
 

FM

L-Istati Federati tal-Mikronesja

 
 
 

GA

Il-Gabon

 
 
 

GD

Il-Grenada

 
 
 

GE

Il-Ġorġja

 
 

X

GH

L-Gana

 
 
 

GI

Ġibiltà

 
 
 

GL

Greenland

 
 
 

GM

Il-Gambja

 

X

 

GN

Il-Ginea

 

X

 

GQ

Il-Ginea Ekwatorjali

 

X

 

GS

Il-Ġorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar

 
 
 

GT

Il-Gwatemala

 
 

X

GU

Il-Gwam

 
 
 

GW

Il-Ginea-Bissau

 

X

 

GY

Il-Gujana

 
 
 

HM

Il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald

 
 
 

HN

Il-Ħonduras

 
 

X

HT

Il-Ħaiti

 

X

 

ID

L-Indonesja

S-III Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u l-prodotti li joħorġu minnhom; xaħmijiet ta’ l-ikel ippreparati; xama’ ta’ l-annimali jew veġetali.

 
 

S-IX Injam u oġġetti ta’ l-injam; faħam tal-kannol ta’ l-injam; sufri u oġġetti tas-sufri; fabbrikati tat-tiben, ta’ l-esparto jew ta’ materjali għall-immaljar oħrajn.

IN

L-Indja

S-XI(a) Tessili:

S-XIV Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom;

 
 

IO

It-Territorju Britanniku fl-Oċean Indjan

 
 
 

IQ

L-Iraq

 
 
 

IR

Repubblika Iżlamika tal-Iran

 
 
 

JM

Il-Ġamajka

 
 
 

JO

Il-Ġordan

 
 
 

KE

Il-Kenja

 
 
 

KG

Il-Kirgistan

 
 
 

KH

Il-Kambodja

 

X

 

KI

Il-Kiribati

 

X

 

KM

Il-Komoros

 

X

 

KN

San Kitts u Nevis

 
 
 

KW

Il-Kuwajt

 
 
 

KY

Il-Gżejjer Kajman

 
 
 

KZ

Il-Każakastan

 
 
 

LA

Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu, Lao

 

X

 

LB

Il-Libanu

 
 
 

LC

Santa Lucija

 
 
 

LK

Sri Lanka

 
 

X

LR

Il-Liberja

 

X

 

LS

Il-Lesoto

 

X

 

LY

Il-Ġamaħarija Għarbija Libjana

 
 
 

MA

Il-Marokk

 
 
 

▼M3 —————

▼B

MG

Il-Madagaskar

 

X

 

MH

Il-Gżejjer Marshall

 
 
 

ML

Il-Mali

 

X

 

MM

Il-Mjanmar

 

X

 

MN

Il-Mongolja

 
 

X

MO

Il-Makaw

 
 
 

MP

Il-Gżejjer Marjana tat-Tramuntana

 
 
 

MR

Il-Mawritanja

 

X

 

MS

Il-Montserrat

 
 
 

MU

Mauritius

 
 
 

MV

Il-Maldive

 

X

 

MW

Il-Malawi

 

X

 

MX

Il-Messiku

 
 
 

MY

Il-Malasja

S-III Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u l-prodotti li joħorġu minnhom; xaħmijiet ta’ l-ikel ippreparati; xama’ ta’ l-annimali jew veġetali.

 
 

MZ

Il-Możambik

 

X

 

NA

In-Namibja

 
 
 

NC

Il-Kaledonja l-Ġdida

 
 
 

NE

In-Niġer

 

X

 

NF

Il-Gżira ta’ Norfolk

 
 
 

NG

In-Niġerja

 
 
 

NI

In-Nikaragwa

 
 

X

NP

In-Nepal

 

X

 

NR

Nawru

 
 
 

NU

Il-Gżira Niue

 
 
 

OM

L-Oman

 
 
 

PA

Il-Panama

 
 

X

PE

Il-Perù

 
 

X

PF

Il-Polineżja Franċiża

 
 
 

PG

Il-Papwa Ginea Ġdida

 
 
 

PH

Il-Filippini

 
 
 

PK

Il-Pakistan

 
 
 

PM

San Pierre u Miquelon

 
 
 

PN

Pitcairn

 
 
 

PW

Palaw

 
 
 

PY

Il-Paragwaj

 
 
 

QA

Il-Qatar

 
 
 

RU

Il-Federazzjoni Russa

S-VI Prodotti ta’ l-industriji kimiki jew alleati.

S-X Qalba ta’ l-injam jew ta’ materjal ċellulożju fibruż ieħor; karta jew kartonċina rkuprata (skart u fdalijiet); karta u kartonċina u oġġetti minnhom.

S-XV Metalli ordinarji u oġġetti ta’ metall ordinarju.

 
 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

I-Arabja Sawdita

 
 
 

SB

Il-Gżejjer Solomon

 

X

 

SC

Is-Seychelles

 
 
 

SD

Il-Sudan

 

X

 

SH

Santa Helena

 
 
 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Is-Senegal

 

X

 

SO

Is-Somalja

 

X

 

SR

Is-Suriname

 
 
 

ST

São Tomé u Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 
 

X

SY

Ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja

 
 
 

SZ

Sważiland

 
 
 

TC

Il-Gżejjer Turk and Caicos

 
 
 

TD

Iċ-Ċad

 

X

 

TF

It-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar

 
 
 

TG

Togo

 

X

 

TH

It-Tajlandja

S-XIV Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom;

 
 

S-XVII Vetturi, inġenji ta’ l-ajru, vessili u apparat tat-trasport assoċjati.

TJ

It-Taġikistan

 
 
 

TK

Tokelau

 
 
 

TL

It-Timor ta’ Lvant

 

X

 

TM

It-Turkmenistan

 
 
 

TN

It-Tuneżija

 
 
 

TO

Tonga

 
 
 

TT

Trinidad u Tobago

 
 
 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanżanija (Ir-Repubblika Unita tat-)

 

X

 

UA

L-Ukraina

 
 
 

UG

L-Uganda

 

X

 

UM

L-Istati Uniti Minuri, gżejjer tal-periferija

 
 
 

UY

L-Urugwaj

 
 
 

UZ

L-Użbekistan

 
 
 

VC

San Vincent u l-Grenadines

 
 
 

VE

Il-Veneżwela

 
 

X

VG

Il-Gżejjer Verġni (Brittaniċi)

 
 
 

VI

Il-Gżejjer Verġni (Stati Uniti ta’ l-Amerika)

 
 
 

VN

Il-Vjetnam

 
 
 

VU

Il-Vanwatu

 

X

 

WF

Wallis u Futuna

 
 
 

WS

Is-Samoa

 

X

 

YE

Il-Jemen

 

X

 

YT

Majotte

 
 
 

ZA

L-Afrika t’Isfel

S-XVII Veikoli, inġenji ta’ l-ajru, vessili u apparat tat-trasport assoċjati.

 
 

ZM

Iż-Żambja

 

X

 

ZW

Iż-Żimbabwe

 
 
 

▼M2
ANNESS II

Lista ta’ prodotti inklużi fl-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(2)(a) u(b)

Minkejja r-regoli dwar l-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, id-deskrizzjoni tal-prodotti trid titqies bħala indikattiva, il-preferenzi tariffarji jiġu determinati mill-kodiċi NM. Fejn hemm indikati “ex” kodiċi NM, il-preferenzi tariffarji jridu jiġu determinati mill-kodiċi NM u d-deskrizzjoni, flimkien.

Id-dħul ta’ prodotti b'kodiċi NM immarkati b'asterisk huma suġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Komunità.

Il-kolonna “Sensittivi/mhux sensittivi” qed tirreferi għall-prodotti inklużi fl-arranġament ġenerali (l-Artikolu 7) u fl-arranġament ta’ l-inċentiv speċjali għal żvilupp sostenibbli u ggvernar tajjeb (Artikolu 8). Dawn il-prodotti huma mniżżla jew bħala NS (mhux sensittivi, għall-finijiet ta’ l-Artikolu 7(1)) jew S (sensittivi, għall-finijiet ta’ l-Artikolu 7(2)).

Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, il-prodotti huma mniżżla fi gruppi. Dawn jistgħu jinkludu prodotti li fuqhom id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni huma eżentati jew sospiżi.Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Sensittivi/mhux sensittivi

0101 10 90

Ħmir, ħajjin, ta’ razza pura għat-trobbija u oħrajn

S

0101 90 19

Żwiemel ħajjin, minbarra annimali ta’ razza pura għat-trobbija, mhux għall-qatla

S

0101 90 30

Ħmir ħajjin, minbarra annimali ta’ razza pura għat-trobbija

S

0101 90 90

Bgħula u hinnies ħajjin

S

0104 20 10 *

Mogħoż ħajjin, ta’ razza pura għat-trobbija

S

0106 19 10

Fniek ħajjin domestiċi

S

0106 39 10

Ħamiem ħaj

S

0205 00

Laħam taż-żiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-hinnies, frisk, kiesaħ jew iffriżat

S

0206 80 91

Intern li jittiekel taż-żwiemel, tal-ħmir, bgħula jew hinnies, frisk jew kiesaħ, minbarra dak għall-fabbrikazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi

S

0206 90 91

Intern taż-żwiemel li jittiekel, ta’ ħmir jew bgħula, iffriżat, minbarra dak għall-fabbrikazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi

S

0207 14 91

Fwied, iffriżat, ta’ tajr ta’ l-ispeċi Gallus domesticus

S

0207 27 91

Fwied, iffriżat, tad-dundjani

S

0207 36 89

Fwied, iffriżat, tal-papri, wiżż jew fargħuni, minbarra fwied ta’ papri jew wiżż

S

ex02 08 (1)

Laħam u intern ta’ laħam ieħor li jittiekel, frisk, kiesaħ jew iffriżat, minbarra prodotti tas-subintestatura 0208 90 55 (ħlief għall-prodotti tas-subintestatura 0208 90 70 li għalihom m’għandhiex tapplika n-nota fil-qiegħ)

S

0208 90 70

Saqajn taż-żrinġijiet

NS

0210 99 10

Laħam taż-żiemel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

S

0210 99 59

L-intern tal-bovini, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat, minbarra thick skirt u thin skirt

S

0210 99 60

L-intern ta’ ngħaġ jew mogħoż, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

S

0210 99 80

L-intern, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat, minbarra l-fwied tat-tjur, minbarra dak ta’ majjal domestiku, ta’ annimali bovini jew ta’ ngħaġ jew mogħoż

S

ex Kapitolu 3 (2)

Ħut u krustaċej, molluski u invertebrati akwatiċi oħra, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 0301 10 90

S

0301 10 90

Ħut ornamentali, ħaj ta’ l-ilma mielaħ

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt, bit-togħma jew li fih il-frott, ġewż jew kawkaw miżjud

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Xorrox tal-butir, baqta tal-ħalib u krema, kephir u ħalib u krema oħra fermentati u aċidifikati, bit-togħma jew li fihom frott, ġewż jew kawkaw miżjud

S

0405 20 10

0405 20 30

Pejsts magħmula mill-ħalib, b’kontenut ta’ xaħam, bl-użin, ta’ 39 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 %

S

0407 00 90

Bajd ta’ l-għasafar, bil-qoxra, frisk, preservat jew imsajjar, minbarra dak tat-tjur

S

0409 00 00 (3)

Għasel pur

S

0410 00 00

Prodotti li jittieklu li ġejjin mill-annimali,li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor

S

0511 99 39

Sponoż naturali li ġejjin mill-annimali, minbarra dawk nejjin

S

ex Kapitolu 6

Siġar ħajjin u xtieli oħra; basal tax-xtieli, xtieli ta’ l-għeruq u xtieli simili; fjuri tal-qtugħ u weraq ornamentali, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 0604 91 40

S

0604 91 40

Friegħi koniferi, friski

NS

0701

Patata, friska jew imkessħa

S

0703 10

Basal u basal abjad, frisk jew imkessaħ

S

0703 90 00

Kurrat u ħaxix ieħor ta’ ġens tat-tewm, frisk jew imkessaħ

S

0704

Kaboċċi, pastard, ġdur, kaboċċi mberfla u brassica simili tajba għall-ikel, friski jew imkessħa

S

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew kiesħa

S

0706

Karrotti, ġidra, pitravi ta’ l-insalata, salsafja, krafes ħoxnin, ravanell abjad u għeruq ta’ l-ikel simili, friski jew imkessħa

S

ex070700 05

Ħjar, frisk jew kiesaħ, mis-16 ta’ Mejju sal-31 t’Ottubru

S

0708

Ħaxix leguminuż, bil-qoxra jew mingħajrha, frisk jew imkessaħ

S

0709 20 00

Asparagu, frisk jew imkessaħ

S

0709 30 00

Brunġiel (xitel tal-brunġiel), frisk jew imkessaħ

S

0709 40 00

Karfus minbarra krafes ħoxnin, frisk jew imkessaħ

S

0709 51 00

0709 59

Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 0709 59 50

S

0709 60 10

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ

S

0709 60 99

Frott tal-ġeneru Capsicum jew tal-ġeneru Pimenta, frisk jew kiesaħ, minbarra l-bżar ħelu, mhux għall-fabbrikazzjoni ta’ żebgħa tal-capsicin jew capsicum oleoresin u barra milli għall-fabbrikazzjoni industrijali ta’ żjut jew reżinojdi essenzjali

S

0709 70 00

Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi orache (spinaċi tal-ġnien), friska jew imkessħa

S

0709 90 10

Ħaxix ta’ l-insalata, frisk jew kiesaħ, minbarra l-ħass (Lactuca sativa) u ċ-ċikwejra (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Pitravi chard (jew pitravi bajda) u kardun, frisk jew imkessaħ

S

0709 90 31 *

Żebbuġ, frisk jew kiesaħ, għall-użi li mhumiex il-produzzjoni taż-żejt

S

0709 90 40

Kappar, frisk jew imkessaħ

S

0709 90 50

Bużbież, frisk jew imkessaħ

S

0709 90 70

Zukkini, frisk jew imkessaħ

S

ex070990 80

Qaqoċċ, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ Lulju sal-31 t’Ottubru

S

0709 90 90

Ħaxix ieħor, frisk jew imkessaħ

S

ex07 10

Ħaxix (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgħolli fl-ilma), iffriżat, minbarra l-prodott tas-subintestatura 0710 80 85

S

0710 80 85 (4)

Asparagu (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgħolli fl-ilma), iffriżat

S

ex07 11

Ħaxix preservat proviżorjament (per eżempju, bil-gass tad-dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f’taħlitiet preservattivi oħra), iżda mhux adattati f’dak l-istat għall-konsum immedjat, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 0711 20 90

S

ex07 12

Ħxejjex imnixxfin, sħaħ, maqtugħin, imfellin, imkissra jew fi trab, iżda mhux preparati aktar, minbarra ż-żebbuġ u l-prodotti tas-subintestatura 0712 90 19

S

0713

Ħxejjex leguminużi mnixxfin, bil-qoxra, sew jekk imqaxxrin jew maqsumin jew le

S

0714 20 10 *

Patata ħelwa, friska, sħiħa, u intiża għall-konsum uman

NS

0714 20 90

Patata ħelwa, friska, imkessħa, iffriżata jew imnixxfa, sew jew imfella jew le f’forma ta’ pellets, minbarra dik friska u sħiħa u intiża għall-konsum uman

S

0714 90 90

Artiċokks u għeruq u tuberi simili b'kontenut għoli ta’ inulina, friski, imkessħa, iffriżati jew imnixxfa, sew jew imfella jew le f'forma ta’ pellets; essenza tas-sagu

NS

0802 11 90

0802 12 90

Lewż, frisk jew imnixxef, sew jekk bil-qoxra jew mingħajrha, minbarra dak morr

S

0802 21 00

0802 22 00

Ġellewż jew filberts (Corylus spp.), frisk jew imnixxef, sew bil-qoxra kif ukoll mingħajrha

S

0802 31 00

0802 32 00

Ġewż, frisk jew imnixxef, sew bil-qoxra kif ukoll mingħajrha

S

0802 40 00

Qastan (Castanea spp.), frisk jew imnixxef, sew jekk bil-qoxra jew imqaxxar sew jekk le

S

0802 50 00

Pistaċċi, friski jew imnixxfa, sew jekk bil-qoxra jew imqaxxra sew jekk le

NS

0802 60 00

Ġewż tal-macadamia, frisk jew imnixxef, sew jekk bil-qoxra jew imqaxxar sew jekk le

NS

0802 90 50

Ġewż ta’ l-arżnu, frisk jew imnixxef, sew jekk bil-qoxra jew imqaxxar sew jekk le

NS

0802 90 85

Ġewż ieħor, frisk jew imnixxef, sew jekk bil-qoxra jew imqaxxar sew jekk le

NS

0803 00 11

Pjantaġġini, friski

S

0803 00 90

Banana, inkluż pjantaġġini, imnixxfa

S

0804 10 00

Tamal, frisk jew imnixxef

S

0804 20 10

0804 20 90

Tin, frisk jew imnixxef

S

0804 30 00

Ananas, frisk jew imnixxef

S

0804 40 00

Avokado, frisk jew imnixxef

S

ex08 05 20

Mandolin (inkluż it-tanġerin u s-satsumas), u klementina, wilkings u ibridi simili taċ-ċitru, friski jew imnixxfa, mill-1 ta’ Marzu sal-31 t'Ottubru

S

0805 40 00

Grejpfrut, inkluż pomelos, frisk jew imnixxef

NS

0805 50 90

Lajm (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisk jew imnixxef

S

0805 90 00

Frott ieħor taċ-ċitru, frisk jew imnixxef

S

ex080610 10

Għeneb tal-mejda, frisk, mill-1 ta’ Jannar sa l-20 ta’ Lulju u mill-21 ta’ Novembru sal-31 ta’ Diċembru, minbarra l-varjetà Emperor (Vitis vinifera cv.) mill-1 sal-31 ta’ Diċembru

S

0806 10 90

Għeneb ieħor, frisk

S

ex08 06 20

Għeneb imnixxef, minbarra l-prodotti tas-subintestatura ex080620 30 f’kontenituri immedjati ta’ kapaċità netta li taqbeż iż-2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Bettieħ (inkluż dulliegħ), frisk

S

0808 10 10

Tuffieħ tas-sidru, frisk, bl-ingrossa, mis-16 ta’ Settembru sal-15 ta’ Diċembru

S

0808 20 10

Lanġas perry, frisk, bl-ingrossa, mill-1 t’Awissu sal-31 ta’ Diċembru

S

ex080820 50

Lanġas ieħor, frisk, mill-1 ta’ Mejju sat-30 ta’ Ġunju

S

0808 20 90

Sfraġel, frisk

S

ex080910 00

Berquq, frisk mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Mejju u mill-1 t’Awissu sal-31 ta’ Diċembru

S

0809 20 05

Ċirasa qarsa (Prunus cerasus), friska

S

ex080920 95

Ċirasa, friska, mill-1 ta’ Jannar sa l-20 ta’ Mejju u mill-11 t’Awissu sal-31 ta’ Diċembru, minbarra ċirasa qarsa (Prunus cerasus)

S

ex08 09 30

Ħawħ, inkluż in-nuċiprisk frisk, mill-1 ta’ Jannar sa l-10 ta’ Ġunju u mill-1 t’Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

S

ex080940 05

Għanbaqar, frisk, mill-1 ta’ Jannar sa l-10 ta’ Ġunju u mill-1 t’Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

S

0809 40 90

Pruna selvaġġa, friska

S

ex081010 00

Frawli, friska, mill-1 ta’ Jannar sat-30 t’April u mill-1 t’Awissu sal-31 ta’ Diċembru

S

0810 20

Lampun, tut, ċawsli u loganberries, frisk

S

0810 40 30

Frott ta’ l-ispeċi Vaccinium myrtillus, frisk

S

0810 40 50

Frott ta’ l-ispeċi Vaccinium macrocarpon u Vaccinium corymbosum, frisk

S

0810 40 90

Frott ieħor tal-ġeneru Vaccinium, frisk

S

0810 50 00

Ribes Ċiniż, frisk

S

0810 60 00

Durians, friski

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Passolina sewda, bajda jew ħamra u ribes, friski

S

0810 90 95

Frott ieħor, frisk

S

ex08 11

Frott u ġewż, mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgħolli bl-ilma, iffriżat, sew jekk ikun fih zokkor miżjud jew sustanza oħra għall-ħlewwa sew jekk le, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 0811 10 u 0811 20

S

0811 10 u 0811 20 (5)

Frawli, lampun, tut, ċawsli, loganberries, ribes, passolina sewda, bajda u ħamra, u ribes

S

ex08 12

Frott u ġewż, preservat proviżorjament (per eżempju, permezz tal-gass tad-dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f'taħlitiet oħra preservattivi), iżda li mhux adattat f'dak l-istat għall-konsum immedjat, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 0812 90 30

S

0812 90 30

Pawpaw (papaja)

NS

0813 10 00

Berquq, imnixxef

S

0813 20 00

Pruna

S

0813 30 00

Tuffieħ, imnixxef

S

0813 40 10

Ħawħ, inkluż nuċiprisk, imnixxef

S

0813 40 30

Lanġas, imnixxef

S

0813 40 50

Pawpaw (papaja), imnixxef

NS

0813 40 95

Frott ieħor, imnixxef, minbarra dak ta’ l-intestaturi 0801 sa 0806

NS

0813 50 12

Taħlitiet ta’ frott imnixxef (minbarra dak ta’ l-intestaturi 0801 sa 0806) ta’ pawpaw (papaja), tamarind, frott ta’ l-anakardju, lychees, jackfruit, frott tas-sapodilja, passion fruit, carambola jew pitahaya, iżda li ma fihomx pruna

S

0813 50 15

Taħlitiet oħra ta’ frott imnixxef (minbarra dak ta’ l-intestaturi 0801 sa 0806), li ma fihomx pruna

S

0813 50 19

Taħlitiet ta’ frott imnixxef (minbarra dak ta’ l-intestaturi 0801 sa 0806), li fihom pruna

S

0813 50 31

Taħlitiet esklussivament magħmula minn ġewż tropikali mnixxef ta’ l-intestaturi 0801 u 0802

S

0813 50 39

Taħlitiet esklussivament magħmula minn ġewż imnixxef ta’ l-intestaturi 0801 u 0802, minbarra ġewż tropikali

S

0813 50 91

Taħlitiet oħra ta’ ġewż u frott imnixxef tal-Kapitolu 8, li ma fihomx pruna jew tin

S

0813 50 99

Taħlitiet oħra ta’ ġewż u frott imnixxef tal-Kapitolu 8

S

0814 00 00

Qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ (inkluż id-dulliegħ), friska, iffriżata, imnixxfa jew preservata proviżorjament fis-salmura, fl-ilma bil-kubrit jew f’sustanzi preservattivi oħra

NS

ex Kapitolu 9

Kafe', te', mate' u ħwawar, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 u 0904 20 10, intestaturi 0905 00 00 u 0907 00 00, u subintestaturi 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 u 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kafe', mhux mixwi, dekaffeinat

S

0901 21 00

Kafe', mixwi, mhux dekaffeinat

S

0901 22 00

Kafe', mixwi, dekaffeinat

S

0901 90 90

Sostituti tal-kafe' li fihom kafe' f'xi proporzjon

S

0904 20 10

Bżar ħelu, imnixxef, la mfarrak u lanqas mitħun

S

0905 00 00

Vanilja

S

0907 00 00

Qronfol (frott sħiħ, qronfol u zkuk)

S

0910 91 90

Taħlitiet ta’ tnejn jew aktar mill-prodotti b'titoli differenti ta’ l-intestaturi 0904 sa 0910, imfarrka jew mitħunin

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Sagħtar; weraq tar-rand

S

0910 99 99

Ħwawar oħra, imfarrka jew mitħuna, minbarra t-taħlitiet ta’ tnejn jew aktar mill-prodotti b’titoli differenti ta’ l-intestaturi 0904 sa 0910

S

ex100890 90

Quinoa

S

1105

Dqiq, smida, trab, flakes, granuli u pellets tal-patata

S

1106 10 00

Dqiq, smida u trab ta’ ħxejjex leguminużi mnixxfa ta’ l-intestatura 0713

S

1106 30

Dqiq, smida u trab tal-prodotti tal-Kapitolu 8

S

1108 20 00

Inulina

S

ex Kapitolu 12

Żerriegħa għaż-żejt u frott oleġinuż; qmuħ diversi, żerriegħa u frott, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 u 1209 99 91; pjanti industrijali jew mediċinali, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 1210 u s-subintestatura 1211 90 30, u minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 1212 91 u 1212 99 20; tiben u foraġġ

S

1209 21 00

Żerriegħa tax-xnien (alfalfa), tat-tip użat għaż-żrigħ

NS

1209 23 80

Żerriegħa oħra fescue, tat-tip użata għaż-żrigħ

NS

1209 29 50

Żerriegħa tal-lupina, tat-tip użata għaż-żrigħ

NS

1209 29 80

Żerriegħa ta’ pjanti oħra foraġġ, tat-tip użata għaż-żrigħ

NS

1209 30 00

Żerriegħa ta’ pjanti erbaċej imkabbra primarjament għall-fjura tagħhom, tat-tip użata għaż-żrigħ

NS

1209 91 10

1209 91 90

Żerriegħa oħra tal-ħaxix, tat-tip użata għaż-żrigħ

NS

1209 99 91

Żerriegħa ta’ pjanti kultivati primarjament għall-fjura tagħhom, tat-tip użat għaż-żrigħ, minbarra dawk tas-subintestatura 1209 30 00

NS

1210 (6)

Koni tal-ħops, friski jew imnixxfa, sew jekk mitħuna, fi trab jew f'forma ta’ pellets; lupulin

S

1211 90 30

Ful tonquin, frisk jew imnixxef, sew jekk maqtugħ, imfarrak jew fi trab jew le

NS

ex Kapitolu 13

Gommalakka; gomma, reżina u likwidi u estratti tal-ħxejjex oħra, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 1302 12 00

S

1302 12 00

Likwidi u estratti tal-ħxejjex, tal-likorizja

NS

1501 00 90

Xaħam tat-tjur, minbarra dak ta’ l-intestatura 0209 jew 1503

S

1502 00 90

Xaħmijiet ta’ annimali bovini, ngħaġ jew mogħoż, minbarra dawk ta’ l-intestatura 1503 u għal użi oħra minbarra dawk industrijali u minbarra l-fabbrikazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel għall-konsum uman

S

1503 00 19

Stearina u oleostearina tax-xaħam, li mhumiex għall-użi industrijali

S

1503 00 90

Żejt tax-xaħam, żejt oleo u żejt mix-xaħam tad-dam, mhux emulsifikat jew imħallat jew inkella preparat, minbarra żejt mix-xaħam tad-dam għal użi industrijali li mhumiex għall-fabbrikazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel għall-konsum uman

S

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut jew mammiferi marini, sew jekk raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament

S

1505 00 10

Xaħam ġej mis-suf, mhux raffinat

S

1507

Żejt tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu, sew jekk raffinat sew jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1508

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, sew jekk raffinat sew jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1511 10 90

Żejt tal-palm, mhux raffinat, minbarra għall-użi tekniċi jew industrijali li mhumiex għall-fabbrikazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel għall-konsum uman

S

1511 90

Żejt tal-palm u l-frazzjonijiet tiegħu, sew jekk raffinat sew jekk le iżda mhux modifikat kimikament, minbarra żejt mhux raffinat

S

1512

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, għosfor jew tal-qoton u frazzjonijiet tagħhom, sew jekk raffinat sew jekk le, iżda mhux modifikat kimikament

S

1513

Ġewż ta’ l-Indi (copra), qlub tal-palm jew żejt tal-babassu u l-frazzjonijiet tagħhom, sew jekk raffinati sew jekk le, iżda mhux modifikati kimikament

S

1514

Żejt tar-rapa, kolza jew tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, sew jekk raffinati sew jekk le, iżda mhux modifikati kimikament

S

1515

Xaħmijiet u żjut veġetali fissi oħrajn (inkluż iż-żejt tal-jojoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, sew jekk raffinati sew jekk le, iżda mhux modifikati kimikament

S

ex15 16

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati parzjalment jew kompletament, inter-esterifikati, ri-esterifikati jew elajdinizzati, sew jekk raffinati sew jekk le, iżda mhux preparati aktar, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 1516 20 10

S

1516 20 10

Żejt ir-riġnu idroġenat, imsejjaħ “xama” ta’ l-opal’

NS

1517

Marġerina; taħlit jew preparazzjonijiet ta’ l-ikel ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ l-annimali jew veġetali jew żjut differenti tal-Kapitolu 15, minbarra xaħmijiet jew żjut għall-ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom ta’ l-intestatura 1516

S

1518 00

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew tal-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, imnixxfa, ittrattati bil-kubrit, minfuħa, ippolimerizzati bis-sħana fil-vakwu jew fil-gass inert jew b’xi mod ieħor immodifikati bil-kimika, minbarra dawk ta’ l-intestatura 1516; taħlit jew preparazzjonijiet li ma jittiklux ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ l-annimali jew ħxejjex jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti tal-Kapitolu 15, li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor

S

1521 90 99

Xama’ tan-naħal jew xama’ ta’ insetti oħrajn, sew jekk raffinati jew ikkuluriti sew jekk le, minbarra dawk nejja

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Foots u residwi taż-żejt; likwidi għas-sapun, minbarra dawk li fihom iż-żejt li fih il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa

S

1601 00 10

Zalzett u prodotti simili, tal-fwied, u preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq il-fwied

S

1602 20 11

1602 20 19

Fwied tal-wiżż jew tal-papri, preparat jew preservat

S

1602 41 90

Perżut u qatgħat tiegħu, preparati jew preservati, tal-majjal minbarra l-majjal domestiku

S

1602 42 90

Spalel u qatgħat tagħhom, preparati jew preservati, tal-majjal minbarra l-majjal domestiku

S

1602 49 90

Laħam ieħor jew intern ta’ laħam preparat jew preservat, inkluż taħlit, ta’ majjal minbarra l-majjal domestiku

S

1602 50 31, 1602 50 39 u 1602 50 80 (7)

Laħam jew intern ta’ laħam ieħor preparat jew preservat, imsajjar, ta’ annimali bovini, sew jekk f’kontenituri ssiġġillati sew jekk le

S

1602 90 31

Laħam jew intern ta’ laħam ieħor preparat jew preservat, tas-selvaġġina jew tal-fniek

S

1602 90 41

Laħam jew intern ta’ laħam ieħor preparat jew preservat, taċ-ċriev artiċi

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Laħam jew intern ta’ laħam ieħor preparat jew preservat, tan-ngħaġ jew tal-mogħoż jew ta’ annimali oħra, li ma fihx ikel jew intern tal-bovini mhux imsajjar u la ma fihx laħam jew intern ta’ laħam tal-majjal domestiku

S

1603 00 10

Estratti u meraq tal-laħam, ħut jew krustaċeji, molluski jew invertebrati oħra akwatiċi, fi ppakkjar immedjat b’kontenut nett ta’ 1 kg jew inqas

S

1604

Ħut preparat jew preservat; kavjal u sostituti tal-kavjal preparat mill-bajd tal-ħut

S

1605

Krustaċeji, molluski u invertebrati oħra akwatiċi, preparati jew preservati

S

1702 50 00

Fruttożju kimikament pur

S

1702 90 10

Maltożju kimikament pur

S

1704 (8)

Ħelu taz-zokkor (inkluż iċ-ċikkulata bajda), li ma fihx kawkaw

S

Kapitolu 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

S

ex Kapitolu 19

Preparazzjonijiet taċ-ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti tal-furnara, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 1901 20 00 u 1901 90 91

S

1901 20 00

Taħlit u għaġna għall-preparazzjoni ta’ oġġetti tal-furnara ta’ l-intestatura 1905

NS

1901 90 91

Oħrajn, li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib, sakkarożju, isoglukożju, glukożju jew lamtu jew li fihom inqas minn 1,5 % ta’ xaħam tal-ħalib, 5 % sakkarożju (inkluż iz-zokkor maqlub) jew isoglukożju, 5 % tal-glukożju jew lamtu, esklużi l-preparazzjonijiet ta’ l-ikel f’forma ta’ trab ta’ prodotti ta’ l-intestaturi 0401 sa 0404

NS

ex Kapitolu 20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż jew partijiet oħra ta’ pjanti, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2002 u s-subintestaturi 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex20 08 40 u ex20 08 70

S

2002 (9)

Tadam, preparat jew preservat minbarra bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku

S

2005 80 00 (10)

Qamħirrun (Zea mays var. saccharata), preparat jew preservat minbarra bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, mhux iffriżat, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, preparat jew preservat mod ieħor, li fih spirtu miżjud, li mhux speċifikat jew inkluż xi mkien ieħor

NS

ex20 08 40 (11)

Lanġas, preparat jew preservat mod ieħor, sew jekk fih jew ma fihx zokkor miżjud jew essenza jew spirtu ieħor tal-ħlewwa, li mhux speċifikat jew inkluż xi mkien ieħor (minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 u 2008 40 39, li għalih m’għandhiex tapplika n-nota fil-qiegħ)

S

ex20 08 70 (12)

Ħawħ, inkluż in-nuċiprisk, preparat jew preservat mod ieħor, sew jekk fih jew ma fihx zokkor jew essenza oħra tal-ħlewwa jew spirtu, mhux speċifikat jew inkluż xi mkien ieħor (minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 u 2008 70 59, li għalih m’għandhiex tapplika n-nota fil-qiegħ)

S

ex Kapitolu 21

Preparazzjonijiet diversi ta’ l-ikel, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2101 20 u 2102 20 19, u minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 u 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenzi u konċentrati, tat-te jew maté, u preparazzjonijiet b'bażi ta’ dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati, jew b’bażi ta’ te jew maté

NS

2102 20 19

Ħmira inattiva oħra

NS

ex Kapitolu 22

Xorb, spirti u ħall, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2207, u minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2204 10 11 sa 2204 30 10 u s-subintestatura 2208 40

S

2207 (13)

Alkoħol etiliku bil-kwalità mhux mittiefsa b’saħħa alkoħolika b’volum ta’ 80 % vol jew ogħla; alkoħol etiliku u spirti oħra, bil-kwalità mittiefsa, ta’ kwalunkwe saħħa

S

2302 50 00

Residwi u skart ta’ tip simili, sew jekk f’forma ta’ pellets jew le, miksuba mill-mogħdija minn passatur jew ħidma oħra ta’ pjanti leguminużi

S

2307 00 19

Fdalijiet ta’ l-inbid oħrajn

S

2308 00 19

Karfa ta’ l-għeneb magħsur oħra

S

2308 00 90

Materjal ieħor veġetali u skart veġetali, residwi veġetali u prodotti sekondarji, sew f’forma ta’ pellets jew le, tat-tip użat fl-għalf ta’ l-annimali, li mhux speċifikat jew inkluż xi mkien ieħor

NS

2309 10 90

Ikel ieħor tal-klieb u l-qtates imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut, minbarra dak li fih il-lamtu jew il-glukożju, xropp tal-glukożju, maltodesterina jew xropp tal-maltodesterina ta’ 1702 30 51 sa 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib

S

2309 90 10

Solubbli ta’ ħut jew mammiferi marini, tat-tip użati fl-għalf ta’ l-annimali

NS

2309 90 91

Qalba tal-pitravi bl-għasel iswed, tat-tip użat fl-għalf ta’ l-annimali

S

2309 90 95

2309 90 99

Preparazzjonijiet oħra tat-tip użat fl-għalf ta’ l-annimali, sew jekk fih jew ma fihx bl-użin 49 % jew aktar ta’ kloridu tal-choline fuq bażi organika jew inorganika

S

Kapitolu 24

Tabakk u sostituti fabbrikati tat-tabakk

S

2519 90 10

Ossidu tal-manjeżju, minbarra karbonju tal-manjeżju naturali kalċinat

NS

2522

Ġir verġni, ġir mitfi u ġir idrawliku, minbarra l-ossidu tal-kalċju u idrossidu ta’ l-intestatura 2825

NS

2523

Siment Portland, siment aluminjuż, siment slag, siment supersulfat u simenti idrawliċi simili, sew jekk ikkuluriti jew bil-forma ta’ gagazza sew jekk le

NS

Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti li jinkisbu mid-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xama' minerali

NS

2801

Fluworin, klorin, bromu u jodju

NS

2802 00 00

Kubrit, sublimat jew preċipat; kubrit kollojde

NS

ex28 04

Idroġenu, gassijiet ħfief u non-metalli oħrajn, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 2804 69 00

NS

2806

Kloridu ta’ l-idroġenu (aċidu idrokloriku); aċidu klorosulfuriku

NS

2807 00

Aċidu sulfuriku; oleu

NS

2808 00 00

Aċidu nitriku; aċidi sulfonitriċi

NS

2809

Disfosforu pentossidu; aċidu fosforiku; aċidi polifosforiċi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

NS

2810 00 90

Ossidi tal-boron, minbarra triossidu tad-diboron; aċidi boriċi

NS

2811

Aċidi oħra inorganiċi u komposti ta’ l-ossiġnu inorganiċi ta’ non-metalli oħrajn

NS

2812

Alidi u ossidi alidi ta’ non-metalli

NS

2813

Sulfidi ta’ non-metalli; trisulfide fosforuż kummerċjali

NS

2814

Ammonja, anidru jew f’soluzzjoni ta’ ilma

S

2815

Idrossidu tas-sodju (soda kawstika); idrossidu tal-potassju (potassa kawstika); perossidu tas-sodju jew tal-potassju

S

2816

Idrossidu u perossidu tal-manjeżju; ossidi, idrossidi u perossidi, ta’ stronzju jew barju

NS

2817 00 00

Ossidu taż-żingu; perossidu taż-żingu

S

2818 10

Kurindun artifiċjali, sew jekk definit kimikament sew jekk le

S

2819

Ossidi u idrossidi tal-kromju

S

2820

Ossidi tal-manganiż

S

2821

Ossidi u idrossidi tal-ħadid; kuluri ta’ l-art li fihom bl-użin 70 % jew aktar ta’ ħadid imħallat evalwat bħala Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi u idrossidi tal-kobalt; ossidi tal-kobalt kummerċjali

NS

2823 00 00

Ossidi tat-titanju

S

2824

Ossidi taċ-ċomb; minju u ċomb oranġjo

NS

ex28 25

Idrażin u idroksilamina u l-imluħa inorganiċi tagħhom; bażijiet inorganiċi oħrajn; ossidi tal-metall oħrajn, idrossidi u perossidi, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2825 10 00 u 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrażin u idroksilamina u l-imluħa inorganiċi tagħhom

S

2825 80 00

Ossidi ta’ l-antimonju

S

2826

Fluworidi; fluworosilikati, fluworoaluminati u mluħa fluworini kumplessi oħra

NS

ex28 27

Kloridi, ossidi kloridi u idrossidi kloridi, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2827 10 00 u 2827 32 00; bromidi u ossidi bromidi; joduri u ossidi joduri

NS

2827 10 00

Ammonju kloridu

S

2827 32 00

Aluminju kloridu

S

2828

Ipokloriti; ipoklorit tal-kalċju kummerċjali; kloriti; ipobromiti

NS

2829

Klorati u perklorati; bromati u perbromati; jodati u perjodati

NS

ex28 30

Sulfidi, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 2830 10 00; polisulfidi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

NS

2830 10 00

Sulfidi tas-sodju

S

2831

Ditioniti u sulfossilati

NS

2832

Sulfiti; tiosulfati

NS

2833

Sulfati; alumi; perossosulfati (persulfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

2834 29

Nitrati

NS

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) u fosfati; polifosfati, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

S

ex28 36

Karbonati, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2836 20 00, 2836 40 00 u 2836 60 00; perossokarbonati (perkarbonati); ammonju karbonat kummerċjali li fih ammonju karbamat

NS

2836 20 00

Karbonat tad-disodju

S

2836 40 00

Karbonati tal-potassju

S

2836 60 00

Karbonat tal-barju

S

2837

Ċjanur, ossidi taċ-ċjanur u ċjanuri kumplessi

NS

2839

Silikati; silikati tal-metall alkaliniku kummerċjali

NS

2840

Borati; perossoaċidi (perborati)

NS

ex28 41

Imluħa ta’ aċidi ossometalliċi jew perossometalliċi, minbarra l-prodott tas-subintestatura 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganat tal-potassju

S

2842

Imluħa oħra ta’ aċidi inorganiċi jew perossoaċidi (inkluż l-aluminjusilikati, sew jekk definiti kimikament sew jekk le), minbarra l-ażidi

NS

2843

Metalli prezzjużi kollojdali; komposti inorganiċi jew organiċi ta’ metalli prezzjużi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le; amalgamati ta’ metalli prezzjużi

NS

ex284430 11

Ċermit li fih uranju impoverit f’U-235 jew komposti ta’ dan il-prodott, minbarra dak mhux maħdum

NS

ex284430 51

Ċermit li fih torju jew komposti tat-torju, minbarra dak mhux maħdum

NS

2845 90 90

Iżotopi minbarra dawk ta’ l-intestatura 2844, u komposti, inorganiċi jew organiċi, ta’ dawk l-iżotopi, sew jekk definit kimikament sew jekk le, minbarra d-dewterju u komposti tiegħu, l-idroġenu u komposti tiegħu arrikkit bid-dewterju jew taħlit u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti

NS

2846

Komposti, inorganiċi jew organiċi, ta’ metalli rare-earth, ta’ ittriji jew ta’ skandju jew ta’ taħlit ta’ dawn il-metalli

NS

2847 00 00

Perossidu ta’ l-idroġenu, sew jekk solidifikat bl-urea sew jekk le

NS

2848 00 00

Fosfidi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le, minbarra l-ferrofosforu

NS

ex28 49

Karburi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2849 20 00 u 2849 90 30

NS

2849 20 00

Karburi tas-silikon, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

S

2849 90 30

Karburi tat-tungstenu, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

S

ex28 50 00

Idridi, nitridi, ażidi, siliċi u boridi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le, minbarra l-komposti li huma wkoll karburi ta’ l-intestatura 2849, esklużi l-prodotti tas-subintestatura 2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliċi, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

S

2852 00 00

Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-merkurju, minbarra l-amalgamati

NS

2853 00

Komposti inorganiċi oħra (inkluż l-ilma distillat jew konduttiv u ilma b’purità simili); arja likwida (sew jekk tneħħew il-gassijiet ħfief sew jekk le); arja kompressa; amalgamati, minbarra l-amalgamati ta’ metalli prezzjużi

NS

2903

Derivati aloġenati ta’ l-idrokarboni

S

ex29 04

Derivati sulfonati, nitrati jew nitrużati ta’ l-idrokarboni, sew jekk aloġenati sew jekk le, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati li fihom biss nitru jew gruppi tan-nitrużu biss

S

ex29 05

Alkoħol aċikliku u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tiegħu, eskluż il-prodott tas-subintestatura 2905 45 00, u esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 2905 43 00 u 2905 44

S

2905 45 00

Gliċerolu

NS

2906

Alkoħol ċikliku u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tiegħu

NS

ex29 07

Fenol, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2907 15 90 u ex290722 00; fenol-alkoħol

NS

2907 15 90

Naftoli u l-imluħa tagħhom, minbarra 1-naftolu

S

ex290722 00

Idrokinone (quinol)

S

2908

Derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati ta’ fenoli jew fenol-alkoħol

NS

2909

Eteri, eter-alkoħol, eter-fenoli, eter-alkoħol-fenoli, perossidi ta’ l-alkoħol, perossidi ta’ l-eter, perossidi tal-keton (sew jekk definiti kimikament sew jekk le), u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom

S

2910

Epossidi, epossilalkoħol, epossifenoli u epossieteri, b’ċirku b’tliet membri, u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati u nitrużati tagħhom

NS

2911 00 00

Aċetali u emiaċetali, sew jekk b’funzjoni ta’ ossiġnu oħra sew jekk le, u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom

NS

ex29 12

Aldeidi, sew jekk b’funzjoni ta’ ossiġnu oħra sew jekk le; polimeri ċikliċi ta’ aldeidi; paraformaldeide, eskluż il-prodott tas-subintestatura 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillina (4-idrossi-3-metossibenżaldeide)

S

2913 00 00

Derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tal-prodotti ta’ l-intestatura 2912

NS

ex29 14

Ketoni u kinoni, sew jekk b’funzjoni ta’ ossiġnu oħra sew jekk le, u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2914 11 00, 2914 21 00 u 2914 22 00

NS

2914 11 00

Aċetun

S

2914 21 00

Ganfra

S

2914 22 00

Ċikloessanon u metilċikloessanoni

S

2915

Aċidi aċikliċi monokarbossiliċi saturati u l-anidridi, l-alidi, il-perossidi u l-perossiaċidi tagħhom; id-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom

S

ex29 16

Aċidi aċikliċi monokarbossiliċi mhux saturati, aċidi ċikliċi monokarbossiliċi, l-anidridi, l-alidi, il-perossidi u l-perossiaċidi tagħhom, u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi ex291611 00, 2916 12 u 2916 14

NS

ex291611 00

Aċidu akriliku

S

2916 12

Esteri ta’ l-aċidu akriliku

S

2916 14

Esteri ta’ aċidi metakriliku

S

ex29 17

Aċidi polikarbossiliċi, l-anidridi, l-alidi, il-perossidi u l-perossaċidi tagħhom u d-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati u nitrużati tagħhom, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 u 2917 36 00

NS

2917 11 00

Aċidu ossaliku, l-imluħa u l-esteri tiegħu

S

2917 12 10

Aċidu adipiku u l-imluħa tiegħu

S

2917 14 00

Anidride malejka

S

2917 32 00

Ortoftalati diottili

S

2917 35 00

Anidride ftalika

S

2917 36 00

Aċidu tereftaliku u l-imluħa tiegħu

S

ex29 18

Aċidi karbossiliċi b’funzjoni ta’ ossiġnu addizzjonali u l-anidridi, l-alidi, il-perossidi u perossiaċidi tagħhom; id-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 u 2918 29 10

NS

2918 14 00

Aċidu ċitriku

S

2918 15 00

Imluħa u l-esteri ta’ l-aċidu ċitriku

S

2918 21 00

Aċidu saliċiliku u l-imluħa tiegħu

S

2918 22 00

Aċidu o-Aċetisaliċiliku, l-imluħa u l-esteri tiegħu

S

2918 29 10

Aċidi sulfosaliċiliċi, aċidi idrossinaftojċi; l-imluħa u l-esteri tagħhom

S

2919

Esteri fosforiċi u l-imluħa tagħhom, inkluż il-lattofosfati; id-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom

NS

2920

Esteri ta’ aċidi oħra inorganiċi ta’ non-metalli (minbarra l-esteri ta’ l-alidi ta’ l-idroġenu) u l-imluħa tagħhom; id-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrużati tagħhom

NS

2921

Komposti b’amino-funzjoni

S

2922

Amino-komposti b'funzjoni ta’ ossiġnu

S

2923

Imluħa u idrossidi b’ammonju kwaternarju; leċċitini u fosfoaminolipidi oħra, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

NS

ex29 24

Komposti b’funzjoni ta’ karbossiamide u komposti ta’ l-aċidu karboniku b’funzjoni-amide, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 2924 23 00

S

2924 23 00

Aċidu 2-Aċetamidobenżojku (aċidu N-aċetilantraniliku) u l-imluħa tiegħu

NS

2925

Komposti b’funzjoni ta’ karbossiamide (inkluż is-sakkarina u l-imluħa tagħha) u komposti b’imine-funzjoni

NS

ex29 26

Komposti b’funzjoni ta’ nitrile, minbarra l-prodott tas-subintestatura 2926 10 00

NS

2926 10 00

Akrilonitrile

S

2927 00 00

Diażo-, ażo- jew ażossi-komposti

S

2928 00 90

Derivati organiċi oħra ta’ l-idrażin jew l-idrossilamina

NS

2929 10

Isoċjanati

S

2929 90 00

Komposti oħra b’funzjoni ta’ nitroġenu oħra

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex293090 85

Tiokarbamati u ditjokarbamati, u tiuram mono-, di- jew tetrasulfidi; ditjokarbonati (xanthates)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex293090 85

Metjonine, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO), u komposti organo-sulfuriċi oħra minbarra d-ditjokarbonati (xanthates)

S

2931 00

Komposti oħra organo-inorganiċi

NS

ex29 32

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomi ta’ l-ossiġnu biss, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 2932 12 00, 2932 13 00 u 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldehid (furfuraldeide)

S

2932 13 00

Alkoħol furfuril u alkoħol tetraidrofurfuril

S

2932 21 00

Coumarin, metilcoumarins u etilcoumarins

S

ex29 33

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomi tan-nitroġenu biss, minbarra l-prodott tas-subintestatura 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Aċidi nuklei u l-imluħa tagħhom, sew jekk definiti kimikament sew jekk le; komposti eteroċikliċi oħra

NS

2935 00 90

Sulfonamidi oħra

S

2938

Glikosidi, naturali jew riprodotti b’sintesi, u l-imluħa tagħhom, l-eteri, esteri u derivati oħra

NS

ex294000 00

Zokkor, kimikament pur, minbarra s-sakkarożju, il-lattożju, il-maltożju, il-glukożju u l-fruttożju, u eskluż ir-ramnożju, ir-raffinożju u l-mannożju; l-eteri taz-zokkor, l-aċetali taz-zokkor u l-esteri taz-zokkor, u l-imluħa tagħhom, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 2937, 2938 jew 2939

S

ex294000 00

Ramnożju, raffinożju u mannożju

NS

2941 20 30

Diidrostreptomiċina, l-imluħa l-esteri u l-idrati tiegħu

NS

2942 00 00

Komposti organiċi oħra

NS

3102 (14)

Fertilizzanti minerali jew kimiċi, nitroġeniċi

S

3103 10

Superfosfati

S

3105

Fertilizzanti minerali jew kimiċi li fihom tnejn jew tlieta mill-elementi fertilizzanti tan-nitroġenu, fosforu u potassju; fertilizzanti oħra; prodotti tal-Kapitolu 31 f'pilloli jew f'forom simili jew fi ppakkjar b'piż totali ta’ 10 kg jew anqas

S

ex Kapitolu 32

Estratti ta’ l-ikkunzar jew ta’ l-għoti ta’ kulur; tannini u d-derivati tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor li jiżbogħ; żebgħat u verniċ; stokk u gomma oħra; linka; minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 3204 u 3206, u esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 3201 20 00, 3201 90 20, ex320190 90 (estratti ta’ l-ikkunzar ta’ l-ewkaliptu), ex320190 90 (estratti ta’ l-ikkunzar meħuda minn frott tal-gambier u myrobalan) u ex320190 90 (estratti oħra ta’ l-ikkunzar b’oriġini veġetali)

NS

3204

Materja taż-żbigħ sintetika organika, sew jekk definita kimikament sew jekk le; preparazzjonijiet kif speċifikat fin-nota 3 tal-Kapitolu 32 ibbażati fuq materja koloranti sintetika organika; prodotti sintetiċi organiċi tat-tip użati bħala aġenti fluworexxenti li jdawlu jew bħala luminofori, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

S

3206

Materja oħra taż-żbigħ; preparazzjonijiet kif speċifikat fin-nota 3 tal-Kapitolu 32, minbarra dik ta’ l-intestatura 3203, 3204 jew 3205; prodotti inorganiċi tat-tip użati bħala luminofori, sew jekk definiti kimikament sew jekk le

S

Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet tal-fwieħa, kosmetiċi jew tal-banju

NS

Kapitolu 34

Sapun, aġenti orġaniċi attivi fil-wiċċ, preparazzjonijiet tal-ħasil, preparazzjonijiet lubrifikanti, xama’ artifiċjali, xama’ preparata, preparazzjonijiet għall-illustrar jew għall-għerik, xemgħat u oġġetti simili, pejsts mudellanti, “xama” dentali’ u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibs

NS

3501

Kaseina, kaseinati u derivati oħra tal-kaseina; kolla tal-kaseina

S

3502 90 90

Albumini u derivati oħra ta’ l-albumina

NS

3503 00

Folji tal-ġelatina (inkluż ġelatina f’folji rettangolari (inkluż kwadri), sew jekk maħduma fil-wiċċ jew ikkuluriti jew le) u derivati tal-ġelatina; isinglass; kolla oħra li ġejja mill-annimali, minbarra l-kolla tal-kaseina ta’ l-intestatura 3501

NS

3504 00 00

Peptun u d-derivati tiegħu; sustanzi ta' proteini oħra u d-derivati tagħhom, li mhux speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor; hide powder, sew jekk kromat sew jekk le

NS

3505 10 50

Lamti, esterifikati jew eterifikati

NS

3506

Kolla preparata u adeżivi preparazzjonijiet oħra, li mhux speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor; prodotti tajbin biex jintużaw bħala kolla jew sustanzi li jwaħħlu, ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut bħala kolla jew sustanzi li jwaħħlu, b’piż nett ta’ 1 kg jew anqas

NS

3507

Enżimi; enżimi preparazzjonijiet li mhumiex speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor

S

Kapitolu 36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli

NS

Kapitolu 37

Prodotti fotografiċi jew ċinematografiċi

NS

ex Kapitolu 38

Prodotti kimiċi diversi, minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 3802 u 3817 00, is-subintestaturi 3823 12 00 u 3823 70 00, u l-intestatura 3825, u esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 3809 10 u 3824 60

NS

3802

Karbonju attivat; prodotti minerali naturali attivati; iswed ta’ annimali, inkluż iswed maħruq ta’ annimali

S

3817 00

Alkilbenżeni u alkilnaftaleni mħalltin, minbarra dawk ta’ l-intestatura 2707 jew 2902

S

3823 12 00

Aċidu oleiku

S

3823 70 00

Alkoħoli xaħmin industrijali

S

3825

Prodotti residwali ta’ industriji kimiċi jew li għandhom x'jaqsmu magħhom, li mhux speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor; skart muniċipali; tajn tad-drenaġġ; skart ieħor speċifikat fin-nota tal-Kapitolu 38

S

ex Kapitolu 39

Plastik u oġġetti tiegħu, minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 3901, 3902, 3903 u 3904, is-subintestaturi 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 u 3907 99, l-intestaturi 3908 u 3920, u s-subintestaturi 3921 90 19 u 3923 21 00

NS

3901

Polimeri ta’ l-etilene, f’forom primarji

S

3902

Polimeri tal-propilene jew ta’ olefini oħra, f’forom primarji

S

3903

Polimeri ta’ l-istirene, f’forom primarji

S

3904

Polimeri tal-kloridu vinilliku jew ta’ olefini aloġenati oħra, f’forom primarji

S

3906 10 00

Poli(metil metakrilat)

S

3907 10 00

Poliaċetali

S

3907 60

Poli (etilene tereftalat)

S

3907 99

Poliesteri oħra, minbarra dawk mhux saturati

S

3908

Poliamidi f’forom primarji

S

3920

Pjanċi, folji, film, fojl u strixxi, ta’ plastik, mhux ċellulari u mhux rinfurzat, laminat, imsaħħaħ jew imħallat b’mod simili ma’ materjal ieħor

S

3921 90 19

Pjanċi, folji, film, fojl u strixxi oħra, tal-poliesteri, mhux ċellulari u minbarra folji u pjanċi mmewġa

S

3923 21 00

Xkejjer u basktijiet (inkluż koni), ta’ polimeri ta’ l-etilene

S

ex Kapitolu 40

Gomma u oġġetti tal-gomma, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 4010

NS

4010

Ċineg jew ċinturini tat-trasport jew tat-trasmissjoni, ta’ lastku vulkanizzat

S

ex41 04

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta’ bhejjem ta’ l-ifrat (inkluż il-buflu) jew annimali ekwinij, mingħajr xagħar, sew jekk maqsuma sew jekk le, iżda mhux preparati aktar, esklużi l-prodotti tas-subintestaturi 4104 41 19 u 4104 49 19

S

ex41 06 31

4106 32

Ġlud tal-majjal ikkunzati jew magħmulin qoxra, mingħajr xagħar, imxarrbin (inkluż wet blue), maqsumin iżda mhux preparati aktar, jew nexfin (qoxra), sew jekk maqsumin sew jekk le, iżda mhux preparati aktar, minbarra l-prodotti tas-subintestura 4106 31 10

NS

4107

Ġilda preparata aktar wara li kienet ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluż ġilda mħejjija għall-parċmina, ta’ bhejjem ta’ l-ifrat (inkluż il-buflu) jew annimali ekwini, mingħajr xagħar, sew jekk maqsuma sew jekk le, minbarra ġilda ta’ l-intestatura 4114

S

4112 00 00

Ġilda preparata aktar wara li kienet ikkunzata jew magħmula qoxra, inkluż ġilda mħejjija għall-parċmina, tan-ngħaġ jew ħrief, mingħajr suf fuqha, sew jekk maqsuma sew jekk le, minbarra ġilda ta’ l-intestatura 4114

S

ex41 13

Ġilda preparata aktar wara li kienet ikkunzata jew imnixxfa, inkluż ġilda mħejjija għall-parċmina, ta’ annimali oħra, mingħajr suf jew xagħar, sew jekk maqsuma sew jekk le, minbarra l-ġilda ta’ l-intestatura 4114, minbarra l-prodotti tas-subintestatura 4113 10 00

NS

4113 10 00

Tal-mogħoż jew tal-gidien

S

4114

Ġilda tal-kamoxxa (inkluż kamoxxa artifiċjali); ġild ta’ l-alakka u ġilda ta’ l-alakka laminata; ġilda metallizzata

S

4115 10 00

Ġilda artifiċjali b’bażi ta’ ġilda jew fibra tal-ġilda, f’biċċiet, folji jew strixxi, sew jekk f’rombli sew jekk le

S

ex Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġilda, tas-sarraġ u xedd; oġġetti ta’ l-ivvjaġġar, ħendbegs u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (minbarra l-musrana tad-dud tal-ħarir); minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 4202 u 4203

NS

4202

Bagolli, valiġġi, vanity-cases,executive-cases, brief-cases, basktijiet ta’ l-iskola, kaxex għan-nuċċalijiet, kaxex għat-trombi, kaxex ta’ strumenti tal-mużika, kaxex ta’ xkubetti, stoċċijiet tal-pistola u kontenituri simili; bagalji għas-safar, boroż iżolati għal ikel jew xorb, boroż tat-twaletta, barżakki, boroż ta’ l-idejn, boroż tax-xiri, kartieri, portmonijiet, kaxex għall-mapep, kaxex għas-sigarretti, boroż tat-tabakk, boroż ta’ l-għodda, boroż ta’ l-isports, kaxex tal-fliexken, kaxex għall-ġojjelli, kaxex tat-terra, kaxex tal-pożati u kontenituri bħalhom, tal-ġilda jew ta’ ġilda artifiċjali, ta’ folji tal-plastiks, ta’ materjali tessili, ta’ fibra vvulkanizzata jew tal-kartun, jew kollha jew prinċipalment miksijin b’dawn il-materjali jew bil-karta

S

4203

Oġġetti ta’ l-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tal-ġilda jew ta’ ġilda artifiċjali

S

Kapitolu 43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom

NS

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti ta’ l-injam, minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 4410, 4411, 4412, subintestaturi 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 u 4420 90 91; faħam ta’ l-injam

NS

4410

Bord tal-injam mill-frak, bord tat-tip oriented strand board (OSB)u bord simili (per eżempju, waferboard) ta’ injam jew materjali oħrajn għudin, sew jekk agglomerat bir-reżini jew sustanzi oħra organiċi li jgħaqqdu sew jekk le

S

4411

Bord tal-fibri ta’ l-injam jew materjali oħra għudin, sew jekk magħqud bir-reżini jew sustanzi oħra organiċi sew jekk le

S

4412

Plajwud, panewijiet miksijin u injam simili laminat

S

4418 10

Twieqi, twieqi li jagħtu għall-ġnien jew gallarija u l-frejms ta’ l-injam, tagħhom

S

4418 20 10

Bibien u l-frejms u l-għetiebi tagħhom, ta’ injam tropikali kif speċifikat fin-nota addizzjonali 2 tal-Kapitolu 44

S

4418 71 00

Pannelli ta’ l-art immuntati għal paviment tal-mużajk, ta’ l-injam

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statwetti u ornamenti oħra, ta’ l-injam tropikali kif speċifikat fin-nota 2 addizzjonali tal-Kapitolu 44; intarsjar fl-injam u injam intarsjat; kaxxetti u kaxxi għal ġojjelli u l-pożati, u oġġetti simili, u oġġetti ta’ l-injam ta’ l-għamara li ma jaqgħux taħt il-Kapitolu 94, ta’ l-injam tropikali kif speċifikat fin-nota addizzjonali 2 tal-Kapitolu 44

S

ex Kapitolu 45

Sufra u oġġetti tas-sufra, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 4503

NS

4503

Oġġetti tas-sufra naturali

S

Kapitolu 46

Prodotti tat-tiben, ta’ spartuj ew ta’ materjali oħra ta’ trizzar; xogħol tal-qfief u oġġetti tal-qasab

S

Kapitolu 50

Ħarir

S

ex Kapitolu 51

Xagħar fin jew aħrax ta’ annimali, mhux mimxut jew imqardex, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 5105; ħjut tas-suf tax-xagħar taż-żiemel u drappijiet minsuġin

S

Kapitolu 52

Tajjar

S

Kapitolu 53

Fibri tessili veġetali oħrajn; ħjut tal-karta u drapp minsuġ mill-ħjut tal-karta

S

Kapitolu 54

Filamenti magħmula mill-bniedem; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmul mill-bniedem

S

Kapitolu 55

Fibri li għad iridu jinħadmu magħmulin mill-bniedem

S

Kapitolu 56

Kuttunar, feltru u oġġetti mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u kejbils u oġġetti minnhom

S

Kapitolu 57

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi ta’ l-art

S

Kapitolu 58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet ta’ tessuti bil-bżiebeż; bizzilla; tapizzerija; tirqim; rakkmu

S

Kapitolu 59

Drappijiet tessili mimlijin, miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti ta’ tessuti tat-tip adattat għall-użu industrijali

S

Kapitolu 60

Drappijiet maħduma bil-labar jew bil-ganċ(crocheted)

S

Kapitolu 61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji ta’ l-ilbies, maħduma bil-labar jew bil-kroxe'

S

Kapitolu 62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

S

Kapitolu 63

Oġġetti oħra ta’ tessuti preparati; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta’ tessuti li jintlibsu; ċraret

S

Kapitolu 64

Ilbies għar-riġlejn, xedd għas-saqajn, gettijiet u oġġetti simili; partijiet minn dawn l-oġġetti

S

Kapitolu 65

Ilbies tar-ras u partijiet minnhom

NS

Kapitolu 66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten tal-mixi, bsaten-siġġu, swat, frosti u partijiet minnhom

S

Kapitolu 67

Rix u l-ewwel rix preparat u oġġetti magħmula minnhom; fjuri artifiċjali; oġġetti tax-xagħar uman

NS

Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, majka jew materjal simili

NS

Kapitolu 69

Prodotti taċ-ċeramika

S

Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

S

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metall prezzjuż, metall miksi b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom; ġojjelli artifiċjali; muniti; minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 7117

NS

7117

Ġojjelli artifiċjali

S

7202

Ligi tal-ħadid

S

Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew ta’ l-azzar

NS

Kapitolu 74

Ramm u oġġetti tiegħu

S

7505 12 00

Biċċiet, vireg u profili, ta’ ligi tan-nikil

NS

7505 22 00

Wajer, ta’ ligi tan-nikil

NS

7506 20 00

Pjanċi, folji, strixxi u fojl, ta’ ligi tan-nikil

NS

7507 20 00

Tagħmir ta’ tubi jew pajpijiet tan-nikil

NS

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti tiegħu, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 7601

S

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti tiegħu, minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 7801

S

ex Kapitolu 79

Żingu u oġġetti tiegħu, minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 7901 u 7903

S

ex Kapitolu 81

Metall ordinarju ieħor; ċermit; oġġetti tagħhom, minbarra l-prodotti ta’ l-intestaturi 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 u 8113 00 20

S

Kapitolu 82

Għodda, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, tal-metall ordinarju; partijiet minnhom, tal-metall ordinarju

S

Kapitolu 83

Oġġetti diversi tal-metall ordinarju

S

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, kaldaruni, makkinarju u apparat mekkaniku, u partijiet minnhom, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 8401 10 00 u 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reatturi nukleari

S

8407 21 10

Muturi awtbord, ta’ ċilindrata mhux akbar minn 325 cm3

S

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, strumenti li jirrekordjaw u jirriproduċu stampa u ħoss tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti, minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 to 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 to 8519 89 19, l-intestaturi 8521, 8525 u 8527, is-subintestaturi 8528 49, 8528 59 u 8528 69 to 8528 72, l-intestatura 8529 u s-subintestaturi 8540 11 u 8540 12

NS

8516 50 00

Fran bil-majkrowejv

S

8517 69 39

Apparat għar-riċeviment ta’ radjo-telefonija jew radjo-telegrafija, minbarra riċevituri li jinġarru għal sejħiet, twiddib jew ippejġjar

S

8517 70 15

8517 70 19

Antenni u rifletturi ta’ antenni ta’ kull tip, minbarra erjals għal apparat radjo-telegrafiku jew radjo-telefoniku; partijiet adattati biex jintużaw magħhom

S

8519 20

8519 30

Tagħmir li jitħaddem bil-muniti, karti tal-flus, kards tal-bank, tokins jew metodi oħra ta’ ħlas; turntables (record-decks)

S

8519 81 11 to 8519 81 45

Tagħmir li jirriproduċi l-ħoss (inklużi cassette players), li ma jinkorporax strument għar-reġistrazzjoni tal-ħoss

S

8519 81 85

Tejprikorders manjetiċi oħra li jinkorporaw apparat li jirriproduċi l-ħoss, minbarra cassette players

S

8519 89 11 to 8519 89 19

Tagħmir ieħor li jirriproduċi l-ħoss, li ma jinkorporax strument li jirrikordja l-ħoss

S

8521

Tagħmir għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-vidjow, sew jekk jinkorpora tuner tal-vidjow sew jekk le

S

8525

Tagħmir tat-trasmissjoni għax-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni, sew jekk jinkorpora tagħmir ta’ riċeviment għax-xandirj ew apparat għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-ħoss sew jekk le; kameras tat-televiżjoni; kameras diġitali u vidjokameras li jirreġistraw

S

8527

Tagħmir ta’ riċeviment għax-xandir bir-radju, sew jekk ikkumbinat jew le, fl-istess kaxxa b’apparat għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-ħoss jew arloġġ

S

8528 49

8528 59

8528 69 to 8528 72

Moniters u proġekters, li ma jinkorporawx apparat ta’ riċeviment għat-televiżjoni, minbarra dawk tat-tip użat biss jew prinċipalment f'sistema awtomatika ta’ proċessar tad-data ta’ l-intestatura 8471; apparat ta’ riċeviment għat-televiżjoni, sew jekk jinkorpora jew ma jinkorporax tagħmir ta’ riċeviment tax-xandir bir-radju jew tagħmir għar-reġistrazzjoni jew riproduzzjoni tal-ħoss jew tal-vidjow

S

8529

Partijiet adattati biex jintużaw biss jew prinċipalment ma’ l-apparat ta’ l-intestaturi 8525 sa 8528

S

8540 11

8540 12 00

Tubi vakwu għal stampa tat-televiżjoni, inkluż tubi vakwu tal-monitur tal-vidjow, bil-kulur jew iswed u abjad jew monokrom ieħor

S

Kapitolu 86

Lokomotivi tal-ferrovija jew tat-tramm, oġġetti li jinbiegħu malajr u partijiet tagħhom; tagħmir u armar u bċejjeċ tagħhom għal-linji ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir ta’ sinjalar tat-traffiku mekkaniku (inkluż elettro-mekkaniku) ta’ kull tip

NS

ex Kapitolu 87

Vetturi minbarra oġġetti li jinbiegħu malajr tal-linja tal-ferrovija jew tat-tramm, u partijiet u aċċessorji tagħhom, minbarra l-intestaturi 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 u 8714

NS

8702

Vetturi bil-mutur għall-ġarr ta’ għaxar persuni jew aktar bix-xufier inkluż

S

8703

Karozzi bil-mutur u vetturi oħra bil-mutur maħsubin prinċipalment għall-ġarr ta’ persuni (minbarra dawk ta’ l-intestatura 8702), inkluż station wagons u karozzi tat-tlielaq

S

8704

Vetturi bil-mutur għall-ġarr ta’ prodotti

S

8705

Vetturi bil-mutur u b'għanijiet speċjali, minbarra dawk maħsubin prinċipalment għall-ġarr ta’ persuni jew oġġetti (per eżempju, trakkijiet għat-tiswija tal-vetturi, krejnijiet, vetturi għat-tifi tan-nar, trakkijiet tal-konkos, trakkijiet għall-knis tat-toroq, trakkijiet li jbixxu, ħwienet tax-xogħol mobbli, unitajiet radjoloġiċi mobbli)

S

8706 00

Xażi mwaħħla mal-magni, għall-vetturi bil-muturi ta’ l-intestaturi 8701 sa 8705

S

8707

Il-bodis (inklużi l-kabini), għall-vetturi bil-mutur ta’ l-intestaturi 8701 sa 8705

S

8708

Partijiet u aċċessorji tal-vetturi bil-mutur ta’ l-intestaturi 8701 sa 8705

S

8709

Trakkijiet tax-xogħol, li jimxu minnhom infushom, mhux mgħammra b'apparat ta’ rfigħ jew maniġġar, tat-tip użat fil-fabbriki, imħażen, baċiri jew ajruporti għal trasport fil-qosor ta’ oġġetti; trakters tat-tip użati fuq pjattaformi ta’ l-istazzjonijiet tal-ferrovija; partijiet minn dawn il-vetturi

S

8711

Muturi (inkluż mopeds) u roti mgħammra b'mutur awżiljarju, bis-sidecars jew mingħajrhom; sidecars

S

8712 00

Bajsikils u roti oħrajn (inkluż triċikletti għat-tqassim), mhux immotorizzati

S

8714

Partijiet u aċċessorji ta’ vetturi ta’ l-intestaturi 8711 sa 8713

S

Kapitolu 88

Inġenji ta’ l-ajru, inġenji ta’ l-ispazju, u partijiet tagħhom

NS

Kapitolu 89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f’wiċċ l-ilma

NS

Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, ta’ kejl, ta’ verifika, mediċi jew kirurġiċi; partijiet u aċċessorji tagħhom

S

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi ta’ l-idejn u partijiet tagħhom

S

Kapitolu 92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

NS

ex Kapitolu 94

għamara; friex, mtieraħ, irfid għal imtieraħ, kuxxini u tagħmir simili mimli; lampi u tagħmir tad-dawl, mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra; sinjali mdawlin, pjanċi ta’ l-isem imdawlin u bħalhom; bini prefabbrikat minbarra l-prodotti ta’ l-intestatura 9405

NS

9405

Lampi u tagħmir tad-dawl inklużi serċlajts u spotlajts u bċejjeċ tagħhom, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; sinjali mdawlin, pjanċi ta’ l-isem imdawlin u bħalhom, li fihom sors ta’ dawl fiss permanentament, u bċejjeċ tagħhom mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra

S

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, rekwiżiti tal-logħob u ta’ l-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom; minbarra l-prodotti tas-subintestaturi 9503 00 30 sa 9503 00 99

NS

9503 00 30 sa 9503 00 99

Ġugarelli oħra; mudelli f'qies imċekken (“skala”) u mudelli ta’ rikreazzjoni simili, sew jekk jaħdmu sew jekk le; logħob ta’ taħbil il-moħħ ta’ kull tip

S

Kapitolu 96

Diversi oġġetti manifatturati

NS

(1)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodott ta’ din is-subintestatura.

(2)   Għall-prodotti tas-subintestatura 0306 13, id-dazju għandu jkun 3,6 % taħt l-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 2 tal-Kapitolu II.

(3)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din is-subintestatura.

(4)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodott ta’ din is-subintestatura.

(5)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ dawn is-subintestaturi.

(6)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ dan l-intestatura.

(7)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ dawn is-subintestaturi.

(8)   Għall-prodotti tas-subintestaturi 1704 10 91 u 1704 10 99, id-dazju speċifiku għandu jkun limitat għal 16 % tal-valur doganali, taħt l-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 2 tal-Kapitolu II.

(9)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din l-intestatura.

(10)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din l-subintestatura.

(11)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din l-subintestatura.

(12)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din l-subintestatura.

(13)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din l-subintestatura.

(14)   L-arranġament imsemmi fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu II m’għandux japplika għall-prodotti ta’ din l-intestatura.

▼B
ANNESS III

Konvenzjonijiet Imsemmija Fl-Artikolu 9

PARTI A

Konvenzjonijiet essenzjali ta’ NU/ILO dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol

1. Il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi

2. Il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali

3. il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni Razzjali

4. Il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa

5. Il-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Kastig Krudili, Inuman jew Degradanti ieħor,

6. Il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal

7. Il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta’ Ġenoċidju

8. Il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima għax-Xogħol (No 138)

9. Il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni u l-Azzjoni Immedjata għall-Eliminazzjoni ta’ l-Agħar Forom ta’ Xogħol tat-Tfal (No 182)

10. Il-Konvenzjoni dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat (No 105)

11. Il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Kompulsorju Furzat (No 29)

12. Il-Konvenzjoni dwar ir-Remunerazzjoni Ugwali għall-Ħaddiema Nisa u Irġiel għal Xogħol ta’ Valur Indaqs (No 100)

13. Il-Konvenzjoni dwar id-Diskriminazzjoni fil-qasam tax-Xogħol u l-Okkupazzjoni (No 111)

14. Il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt ta’ Organizzazzjoni (No 87)

15. Il-Konvenzjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji tad-Dritt ta’ Organizzazzjoni u ta’ l-Innegozjar Kollettiv (No 98)

16. Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Trażżin u l-Kastig ta’ l-Apartheid.

PARTI B

Konvenzjonijiet relatati ma’ l-Ambjent u l-prinċipji ta’ governanza

17. Il-Protokoll ta’ Montreal dwar Sustanzi li jeqirdu l-Ozone Layer

18. Il-Konvenzjoni ta’ Bażel dwar il-Kontroll ta’ Movimenti bejn il-Konfini ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi tiegħu

19. Il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti

20. Il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta’ l-ispeċi ta’ Fawna u Flora Selvaġġa fil-Periklu li Jinqerdu

21. Il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika

22. Il-Protokoll ta’ Kartagena dwar il-Bijosigurtà

23. Il-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima

24. Il-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkortiċi (1961)

25. Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Sustanzi Psikotropiċi (1971)

26. Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Ittraffikar Illeċitu fid-Drogi Narkotiċi u s-Sustanzi Psikotropiċi (1988)

27. Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (Messiku).( 1 ) Opinjoni mogħtija fid-9 ta’ Marzu 2005 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

( 2 ) Opinjoni mogħtija fid-9 ta’ Frar 2005 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

( 3 ) “Trattament Differenzjali u Iżjed Favorevoli, Reċiproċità u Parteċipazzjoni Akbar ta’ Pajjiżi fi Żvilupp”, Deċiżjoni tal-GATT tat-28 ta’ Novembru 1979 (L/4903).

( 4 ) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 837/2005 (ĠU L 139, 2.6.2005, p. 1).

( 5 ) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 493/2005 (ĠU L 82, 31.3.2005, p. 1).

( 7 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2501/2001 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2001 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2002 sal-31 ta’ Diċembru 2004 (ĠU L 346, 31.12.2001, p. 1). Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1828/2004 (ĠU L 321, 22.10.2004, p. 23).

( 8 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet minn pajjiżi mhux membri tal-Komunita’ Ewropea (ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1). Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 461/2004 (ĠU L 77, 13.3.2004, p. 12).

( 9 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2026/97 tas-6 ta’ Ottubru 1997 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi mhux membri tal-Komunita' Ewropea (ĠU L 288, 21.10.1997, p. 1). Regolment kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 461/2004.

( 10 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 tat-22 ta’ Mejju 1995 dwar l-istatistika dwar il-kummerċ ta' merkanzija mill-Komunità u l-Istati Membri tagħha ma' pajjiżi mhux membri (ĠU L 118, 25.5.1995, p. 10.) Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 11 ) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1917/2000 tas-7 ta’ Settembru 2000 li jistabbilixxi ċerti disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 f' dak li għandu x' jaqsam ma' statistika fuq kummerċ estern (ĠU L 229, 9.9.2000, p. 14). Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 179/2005 (ĠU L 30, 3.2.2005, p. 6).

( 12 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 552/97 ta' l-24 ta’ Marzu 1997 li tirtira temporanjament l-aċċess għal preferenzi tariffarji ġeneralizzati mill-Unjoni ta' Myanmar (ĠU L 85, 27.3.1997, p. 8).

( 13 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3821/94 tad-19 ta’ Diċembru 1994 li japplika skema fuq erba' snin ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (1995 sa 1998) fir-rigward ta' ċerti prodotti industrijali li joriġinaw f' pajjiżi fi żvilupp (ĠU L 348, 31.12.1994, p. 1.) Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2820/98 (ĠU L 357, 30.12.1998, p. 1).

( 14 ) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1256/96 ta' l-20 ta’ Ġunju 1996 li japplika skemi pluriennali ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati mill-1 ta’ Lulju 1996 sat-30 ta’ Ġunju 1999 fir-rigward ta' ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw f' pajjiżi fi żvilupp (ĠU L 160, 29.6.1996, p. 1). Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 602/98 (ĠU L 80, 18.3.1998, p. 1).

( 15 ) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1381/2002 tad-29 ta’ Lulju 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaz-zokkor tal-kanna mhux maħdum għar-raffinar, li joriġina fil-pajjiżi l-anqas żviluppati, għas-sena ta' marketing 2002/03 sa 2005/06 (ĠU L 200, 30.7.2002, p. 14).

( 16 ) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1401/2002 tal-31 ta’ Lulju 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għar-ross, li joriġina fil-pajjiżi l-anqas żviluppati, għas-sena ta' marketing 2002/03 sa 2008/09 (ĠU L 203, 1.8.2002, p. 42).

( 17 ) Il-lista taf tinkludi pajjiżi li huma temporanjament sospiżi mill-GSP tal-UE jew li naqsu milli jħarsu l-obbligi ta’ kooperazzjoni amministrattiva, li huma pre-kondizzjoni biex prodotti jingħataw il-benefiċċju tal-preferenzi tariffarji. Il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż konċernat ikunu jistgħu jipprovdu lista aġġornata.