2005R0980 — HU — 01.03.2008 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 980/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról

(HL L 169, 30.6.2005, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 566/2007/EK RENDELETE (2007. május 24.)

  L 133

12

25.5.2007

►M2

A BIZOTTSÁG 606/2007/EK RENDELETE (2007. június 1.)

  L 141

4

2.6.2007

►M3

A TANÁCS 55/2008/EK RENDELETE (2008. január 21.)

  L 20

1

24.1.2008


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 079, 20.3.2007, o 41  (980/05)
▼B

A TANÁCS 980/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásárólAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel:

(1)

A Közösség 1971 óta a tarifális preferenciák általános rendszerének keretében kereskedelmi kedvezményeket nyújt fejlődő országoknak.

(2)

A Közösség közös kereskedelempolitikájának összhangban kell lennie a fejlesztési politika célkitűzéseivel és meg kell erősítenie azokat, különösen a fejlődő országokban a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés és felelősségteljes kormányzás elősegítése tekintetében. Meg kell felelnie a WTO-előírásoknak, és különösen a GATT 1979. évi felhatalmazó záradékának ( 3 ).

(3)

A Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz címzett, „Fejlődő országok, nemzetközi kereskedelem és fenntartható fejlődés: a közösségi Általános Preferenciarendszer (GSP) szerepe a 2006-2015 közötti évtizedben” című, 2004. július 7-i bizottsági közlemény a 2006 és 2015 közötti időszakra megállapítja a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazására vonatkozó iránymutatásokat.

(4)

E rendelet az első, amely az említett iránymutatásokat végrehajtja. E rendeletet 2008. december 31-ig kell alkalmazni.

(5)

A tarifális preferenciák általános rendszere tartalmaz egy olyan általános előírást, amely valamennyi kedvezményezett országra és területre vonatkozik, továbbá két különleges előírást, amelyek tekintetbe veszik a hasonló helyzetű fejlődő országok eltérő fejlesztési szükségleteit.

(6)

Az általános előírás valamennyi kedvezményezett országra vonatkozik, amennyiben a Világbank nem sorolja őket a magas jövedelmű országok közé, és amennyiben az exportjuk nem kellően diverzifikált.

(7)

A fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás a fenntartható fejlődésnek az olyan nemzetközi egyezményekben és jogi eszközökben elismert, egységes koncepciójára épül, mint például a fejlődéshez való jogról szóló 1986. évi ENSZ-nyilatkozat, a környezetről és a fejlődésről szóló 1992. évi Riói nyilatkozat, az alapvető elvekről és munkahelyi jogokról szóló 1998. évi ILO-nyilatkozat, az ENSZ 2000. évi millenniumi nyilatkozata, illetve a fenntartható fejlődésről szóló 2002. évi johannesburgi nyilatkozat. Következésképpen azon fejlődő országok számára, amelyek kiszolgáltatottak a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való nem megfelelő részvétel miatt, miközben külön terhek és felelősségek hárulnak rájuk az emberi és munkajogokra, a környezetvédelemre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó alapvető nemzetközi egyezmények megerősítése és tényleges végrehajtása következtében, további tarifális preferenciákat kell nyújtani. E preferenciák célja a további gazdasági növekedés támogatása, és ezáltal a fenntartható fejlődés szükségességének kedvező megközelítése. Ezért ezen előírás alapján a kedvezményezett országok esetében az értékvámok (ad valorem vámok), valamint a mértékvámok (amennyiben nem párosulnak értékvám-tétellel) felfüggesztésére kerül sor. A fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást kivételesen már a rendelet egészének hatálybalépése előtt alkalmazni kell, a kábítószer-előállítás és -kereskedelem elleni küzdelmet szolgáló különleges rendelkezésekre vonatkozó WTO-döntésnek való megfelelés érdekében.

(8)

Azon fejlődő országok tekintetében, amelyek e rendelet hatályba lépésekor már megfelelnek a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges előírás rendelkezéseinek, a lehető legrövidebb időn belül részesülniük kell ezen előírás előnyeiből. Ezért ezen országok átmenetileg a kedvezményezett országok közé sorolandók. Ezen országok ezt követően is részesülnek a preferenciák által biztosított előnyökből, amennyiben kérelmükre a Bizottság 2005. december 15-ig megerősíti jogosultságukat.

(9)

A Bizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi egyezményeknek vonatkozó mechanizmusaikkal összhangban történő tényleges végrehajtását, valamint értékeli a kiegészítő tarifális preferenciák és a fenntartható fejlődés előmozdítása közötti kapcsolatot.

(10)

A legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírásainak továbbra is vámmentes piacrajutást kell biztosítania az Egyesült Nemzetek által legkevésbé fejlettként elismert és besorolt országokból származó termékekhez. Azon országok esetében, amelyeket az Egyesült Nemzetek már nem sorol a legkevésbé fejlett országok közé, átmeneti időszakot kell megállapítani azoknak a kedvezőtlen hatásoknak a mérséklése céljából, amelyek az ezen előírás alapján nyújtott tarifális preferenciák megszüntetéséből származnak.

(11)

A kedvezmények között továbbra is különbséget kell tenni a termékek érzékenységének megfelelően, a nem érzékeny és érzékeny termékek megkülönböztetése révén, azon ágazatok helyzetének figyelembevétele céljából, amelyek a Közösségben azonos termékeket gyártanak.

(12)

A nem érzékeny termékekre vonatkozó vámtételeket továbbra is fel kell függeszteni, míg az érzékeny termékekre vonatkozó vámtételeket csökkenteni kell a megfelelő kihasználtsági fok biztosítása érdekében, figyelembe véve ugyanakkor az adott közösségi iparágak helyzetét.

(13)

Az ilyen csökkentésnek kellően vonzónak kell lennie ahhoz, hogy a kereskedőket a rendszer kínálta lehetőségek kihasználására ösztönözze. Az értékvám tekintetében ezért a legnagyobb kedvezményes vámtételt (LKV) 3,5 százalékpontos átalánymértékben kell csökkenteni. A mértékvámokat 30 %-kal kell csökkenteni. Amennyiben a vámoknál minimális vám is meghatározásra került, ez a minimális vám nem alkalmazható.

(14)

A vámtételeket teljesen fel kell függeszteni, amennyiben az egyedi behozatali nyilatkozathoz kapcsolódó preferenciális elbánás 1 % vagy ennél kisebb értékvámokat, illetve 2 EUR vagy ennél alacsonyabb mértékvámokat eredményez, mivel az ilyen vámok beszedésének költsége meghaladhatja a belőlük származó bevételt.

(15)

A közösségi kereskedelempolitika koherenciájának érdekében egy adott kedvezményezett ország nem részesülhet egyszerre a közösségi rendszer és egy szabadkereskedelmi megállapodás nyújtotta előnyökből, amennyiben e megállapodás legalább azon kedvezményeket magában foglalja, amelyeket a jelenlegi rendszer biztosít az adott ország számára.

(16)

Az átsorolást a Közös Vámtarifa áruosztályaira vonatkozó kritériumok alapján kell elvégezni. Egy adott kedvezményezett ország esetében az átsorolást csak akkor kell elvégezni, ha az áruosztály három egymást követő évben megfelel az átsorolási kritériumoknak, és ily módon az importstatisztikák nagy mértékű és váratlan eltérései hatásának kiküszöbölésével növelhető az átsorolás kiszámíthatósága és méltányossága.

(17)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben ( 4 ) megállapított, a származó termék fogalmának meghatározására vonatkozó származási szabályok, valamint az igazgatási együttműködés eljárásai és módszerei vonatkoznak az e rendelet által nyújtott tarifális preferenciákra annak biztosítása érdekében, hogy e rendszer előnyeiből csak azok részesüljenek, akiknek azokat szánják.

(18)

A III. mellékletben felsorolt egyezményekben megállapított elvek súlyos és rendszeres megsértését – az említett egyezmények célkitűzéseinek előmozdítása céljából, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az egyezmények folyamatos megsértése révén egyetlen kedvezményezett se részesülhessen tisztességtelen előnyökből, – az ideiglenes visszavonás okai közé kell sorolni.

(19)

A mianmari politikai helyzet miatt a Mianmarból származó termékek behozatalát érintő valamennyi tarifális preferencia ideiglenes visszavonásának továbbra is hatályban kell maradnia.

(20)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 5 ) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1)  A tarifális preferenciák általános közösségi rendszerét (a továbbiakban: a rendszer) e rendelet hatálybalépésétől kezdve 2008. december 31-ig, e rendeletnek megfelelően kell alkalmazni.

(2)  Ez a rendelet a következőket írja elő:

a) általános előírás,

b) a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás,

c) a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás.

2. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett előírás alapján kedvezményezett országokat az I. melléklet sorolja fel.

3. cikk

(1)  Kikerül a rendszerből az a kedvezményezett ország, amelyet a Világbank három egymást követő évben a magas jövedelmű országok közé sorol és amelynek a Közösségbe irányuló, GSP-importjának öt legnagyobb áruosztályra vonatkozó értéke kevesebb, mint a Közösségbe irányuló, teljes GSP-import 75 %-a.

(2)  Amennyiben egy kedvezményezett ország a Közösséggel kötött olyan preferenciális kereskedelmi megállapodás előnyeiből részesül, amely legalább azon kedvezményeket magában foglalja, amelyeket a jelenlegi rendszer biztosít az adott ország számára, az illető ország lekerül az I. mellékletben szereplő, a kedvezményezett országokat felsoroló listáról.

(3)  A Bizottság értesíti az érintett kedvezményezett országot, ha törlik az I. mellékletben szereplő, a kedvezményezett országokat felsoroló listáról.

4. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett előírásokban szereplő termékeket a II. melléklet sorolja fel.

5. cikk

(1)  Az e rendeletben előírt tarifális preferenciákat olyan termékek behozatalára kell alkalmazni, amelyek a kedvezményezett származási országra vonatkozó előírás hatálya alá tartoznak.

(2)  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett előírások alkalmazásában a származó termékek fogalmának meghatározására vonatkozó származási szabályokat, valamint az igazgatási együttműködés eljárásait és módszereit a 2454/93/EGK rendelet határozza meg.

(3)  A 2454/93/EGK rendelet szerinti regionális kumulációt kell alkalmazni akkor is, amikor egy regionális csoportosuláshoz tartozó országban további feldolgozásra szánt valamely termék a csoportosulás egy másik, olyan országából származik, amely nem kapta meg a késztermékre alkalmazandó előírások kedvezményeit, feltéve, hogy mindkét ország részesül az ezen csoportosulásra vonatkozó regionális kumuláció kedvezményéből.

6. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „Közös Vámtarifa vámtételei”: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) I. mellékletének második részében meghatározott vámtételek, a vámkontingensek keretében bevezetett vámtételek kivételével;

b) „áruosztály”: a Közös Vámtarifa bármely áruosztálya, a 2658/87/EGK rendeletben megállapítottaknak megfelelően. Kizárólag e rendelet alkalmazásában a XI. áruosztály két külön áruosztályként kell kezelni: a XIa. áruosztály a Közös Vámtarifa 50-60. árucsoportját, a XIb. áruosztály pedig a Közös Vámtarifa 61-63. árucsoportját fedi le;

c) a „bizottság”: a 26. cikkben említett bizottság.II. FEJEZET

ELŐÍRÁSOK ÉS TARIFÁLIS PREFERENCIÁK1. SZAKASZ

Általános előírás

7. cikk

(1)  A II. mellékletben nem érzékeny termékekként felsorolt termékek esetében a Közös Vámtarifa vámtételeinek alkalmazását teljes mértékben fel kell függeszteni, a mezőgazdasági alkotóelemek kivételével.

(2)  A II. mellékletben érzékeny termékekként felsorolt termékek esetében a Közös Vámtarifa értékvámjait 3,5 százalékponttal csökkenteni kell. A XIa. és XIb. áruosztály termékei esetében ez 20 %-os csökkentést jelent.

(3)  Amennyiben a 2501/2001/EK rendeletnek ( 7 ) a Közös Vámtarifa e rendelet hatálybalépését megelőző napon alkalmazandó értékvámról rendelkező 7. cikkével összhangban kiszámított kedvezményes vámtételek az e cikk (2) bekezdésében említett termékek esetében több mint 3,5 százalékpontos vámtételcsökkentést eredményeznek, úgy ezeket a kedvezményes vámtételeket kell alkalmazni.

(4)  A Közös Vámtarifa mértékvámjait, a II. mellékletben érzékeny termékekként felsorolt termékekre meghatározott minimális vagy maximális vámtételek kivételével, 30 %-kal csökkenteni kell.

(5)  Amennyiben a II. mellékletben érzékeny termékekként felsorolt termékekre vonatkozóan a Közös Vámtarifa értékvámot és mértékvámot is tartalmaz, a mértékvám tétele nem csökkenthető.

(6)  Amennyiben a (2) és (4) bekezdésnek megfelelően csökkentendő vámtételek maximális vámtételt is meghatároznak, ezt a maximális vámtételt nem kell csökkenteni. Amennyiben e vámtételek minimális vámtételt is meghatároznak, ezt a minimális vámtételt nem kell alkalmazni.

(7)  Az (1)-(4) bekezdésben említett tarifális preferenciák nem alkalmazandók az olyan áruosztályok termékeire, amelyek tekintetében az érintett származási ország vonatkozásában ezeket a tarifális preferenciák a 14. cikknek, a 21. cikk (8) bekezdésének és az I. melléklet C. oszlopának megfelelően megszüntették.2. SZAKASZ

A fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás

8. cikk

(1)  A Közös Vámtarifa értékvámjait fel kell függeszteni a II. mellékletben felsorolt minden olyan termék vonatkozásában, amely a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás hatálya alá tartozó országból származik.

(2)  A Közös Vámtarifának az (1) bekezdésben említett termékekre vonatkozó mértékvámjait teljes mértékben fel kell függeszteni, azon termékek kivételével, amelyek esetében a Közös Vámtarifa szerinti vámok értékvámokat is tartalmaznak. A 1704 10 91 és 1704 10 99 KN-kód alá tartozó termékek esetében a mértékvám a vámérték 16 %-ára korlátozódik.

(3)  A kedvezményezett országok esetében a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás hatálya nem terjed ki azon áruosztályok termékeire, amelyek tekintetében ezeket a tarifális preferenciákat az I. melléklet C. oszlopával összhangban visszavonták.

9. cikk

(1)  A fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás alkalmazásából azon ország részesülhet, amely:

a) megerősítette és ténylegesen végrehajtotta a III. melléklet A. részében felsorolt egyezményeket, valamint

b) megerősített és ténylegesen végrehajtott a III. melléklet B. részében felsorolt egyezmények közül legalább hetet, és

c) vállalja, hogy 2008. december 31-ig megerősíti és ténylegesen végrehajtja a III. melléklet B. részében felsorolt azon egyezményeket, amelyeket még nem erősített meg, illetve nem hajtott végre ténylegesen, valamint

d) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy folytatja az egyezmények, illetve a végrehajtási jogszabályok és előírások megerősítését, valamint beleegyezik – az általa megerősített egyezmények végrehajtási rendelkezéseinek megfelelően – a végrehajtás eredményességének rendszeres ellenőrzésébe és áttekintésébe, és

e) sérülékeny országnak minősül a (3) bekezdés szerint.

(2)  Az 1. cikk a) és c) pontjától eltérve a meghatározott alkotmányos korlátozásokkal rendelkező országok tekintetében, a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás alkalmazásából azon ország is részesülhet, amely a III. melléklet A. részében felsorolt tizenhat egyezmény közül legfeljebb kettőt nem erősített meg és hajtott végre ténylegesen, feltéve, hogy:

a) az érintett ország formális kötelezettséget vállalt arra, hogy – amennyiben bizonyítást nyert, hogy ez nem vet fel összeegyeztethetőségi problémákat az alkotmányával – legkésőbb 2005. október 31-ig aláírja, megerősíti és végrehajtja valamennyi hiányzó egyezményt, és

b) amennyiben összeegyeztethetőségi problémák állnak fenn az alkotmányával, az érintett ország formális kötelezettséget vállalt arra, hogy legkésőbb 2006. december 31-ig aláírja és megerősíti és végrehajtja valamennyi hiányzó egyezményt.

A Bizottság 2006 vége előtt jelentést tesz a Tanácsnak arról, hogy az érintett ország mennyiben teljesítette a fenti kötelezettségvállalásokat. A fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás odaítélése ezen ország számára 2007. január 1-jén túl a Tanács határozatának függvénye. Adott esetben a Bizottság – az említett jelentés alapján – javasolja a Tanácsnak a különleges ösztönző előírás alkalmazásának folytatását.

(3)  Sérülékeny helyzetű országnak az minősül, amely:

a) a Világbank besorolása szerint három egymást követő évben nem minősül magas jövedelműnek, és amelynek a Közösségbe irányuló, GSP-importjának öt legnagyobb áruosztályra vonatkozó értéke meghaladja a teljes GSP-importjának 75 %-át, vagy

b) a Közösségbe irányuló, GSP-importja nem éri el a Közösségbe irányuló, teljes GSP-import 1 %-ának értékét.

A felhasználandó adatok a 2004. szeptember 1-jén rendelkezésre álló, három egymást követő év átlagából adódnak.

(4)  A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a III. mellékletben szereplő egyezmények megerősítésének és tényleges végrehajtásának helyzetét. A Bizottság – e rendelet alkalmazási időszakának vége előtt, ugyanakkor a következő rendelet megtárgyalására elegendő időt hagyva – az említett egyezmények megerősítésének helyzetéről jelentést nyújt be a Tanácshoz, amely tartalmazza az ellenőrző testületek ajánlásait.

10. cikk

(1)  A (3) bekezdés sérelme nélkül, a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást a következő feltételek teljesülése esetén kell alkalmazni:

a) az I. mellékletben felsorolt ország vagy terület 2005. október 31-ig ilyen értelmű kérelmet nyújtott be, és

b) a kérelem vizsgálata alapján bebizonyosodik, hogy a kérelmező ország teljesíti a 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított feltételeket,

(2)  A kérelmező ország írásban nyújtja be kérelmét a Bizottságnak és átfogó tájékoztatást nyújt a III. mellékletben említett egyezmények megerősítéséről, az egyezmények rendelkezéseinek tényleges végrehajtásához szükséges jogszabályokról és intézkedésekről, valamint azon kötelezettségvállalására vonatkozóan, hogy elfogadja és teljes mértékben teljesíti a vonatkozó egyezményekben és a kapcsolódó jogi eszközökben előírt ellenőrzési és felülvizsgálati mechanizmust.

(3)  Azoknak az országoknak, amelyekre e rendelet hatálybalépésének időpontjától átmenetileg alkalmazandó a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás, szintén kérelmet kell benyújtaniuk az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően 2005. október 31-ig. A Bizottság a kérelmet a 11. cikknek megfelelően értékeli.

11. cikk

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz a 10. cikkben említett tájékoztatással együtt érkezik kérelem, úgy a Bizottság megvizsgálja a kérelmet. A vizsgálat figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi szervezetek és intézmények megállapításait. A Bizottság a kérelmező ország felé mindennemű lényegesnek ítélt kérdést feltehet, és a kapott tájékoztatást ellenőriztetheti a kérelmező országgal, illetve bármely más vonatkozó forrással.

(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben említett vizsgálatnak és a 28. cikk (4) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határoz arról, hogy a kérelmező országra 2006. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó legyen-e a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás.

(3)  A Bizottság értesíti a kérelmező országot a (2) bekezdésnek megfelelően meghozott határozatról. Amennyiben egy ország esetében biztosítják a különleges ösztönző előírás alkalmazását, az érintett országot értesíteni kell a határozat hatálybalépésének napjáról. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában2005. december 15-ig értesítésben teszi közzé a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásra jogosult kedvezményezett országok listáját.

(4)  Amennyiben a kérelmező ország esetében nem biztosítják a különleges ösztönzőelőírás alkalmazását, a Bizottság a kérelmező ország kérésére kifejti az okokat.

(5)  A Bizottság a kérelem ügyében – a 28. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban működő bizottsággal szoros együttműködésben – tartja fenn a kapcsolatot a kérelmező országgal.3. SZAKASZ

A legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás

12. cikk

(1)  A (2), (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül, a Közös Vámtarifa vámtételeinek alkalmazását teljesen fel kell függeszteni minden olyan, a Harmonizált Rendszerben az 1–97. Árucsoporthoz tartozó termék tekintetében – a 93. Árucsoporthoz tartozó termékek kivételével –, amely olyan országból származik, amely az I. melléklet alapján a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás előnyeit élvezi.

(2)  A 1006 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében a Közös Vámtarifa vámtételeit 2006. szeptember 1-jén 20 %-kal, 2007. szeptember 1-jén 50 %-kal és 2008. szeptember 1-jén 80 %-kal kell csökkenteni. 2009. szeptember 1-jétől ezeket a vámtételeket teljesen fel kell függeszteni.

(3)  A 0803 00 19 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében a Közös Vámtarifa vámtételeit 2002. január 1-jétől évi 20 %-kal kell csökkenteni. 2006. január 1-jétől ezeket a vámtételeket teljesen fel kell függeszteni.

(4)  A 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében a Közös Vámtarifa vámtételeit 2006. július 1-jén 20 %-kal, 2007. július 1-jén 50 %-kal és 2008. július 1-jén 80 %-kal kell csökkenteni. 2009. július 1-jétől ezeket a vámtételeket teljesen fel kell függeszteni.

(5)  Amíg a Közös Vámtarifa vámtételeinek alkalmazása teljes egészében felfüggesztésre nem kerül a (2) és (4) bekezdésnek megfelelően, nulla vámtétel mellett egy globális vámkontingenst kell megnyitni minden gazdasági évre az ezen különleges előírás kedvezményeiben részesülő országokból származó, a 1006 vámtarifaszám, illetve az 1701 11 10 vámtarifa-alszám alá tartozó termékekre. A 2001/2002. gazdasági évre vonatkozóan a kezdeti vámkontingens a 1006 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében 2 517 tonnával egyenlő, hántoltrizs-egyenértékben, illetve a 1701 11 10 vámtarifa-alszám alá tartozó termékek esetében 74 185 tonnával egyenlő, fehércukor-egyenértékben. Az ezt követő gazdasági évek mindegyikére vonatkozóan a kontingenseket az előző gazdasági év kontingenseinek 15 %-ával kell növelni.

(6)  A Bizottság a 28. cikk (4) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja az (5) bekezdésben említett kontingensek megnyitására és adminisztrációjára irányadó részletes szabályokat. E kontingensek megnyitásában és adminisztrációjában a Bizottságot a vonatkozó közös piaci szervezésért felelős irányítóbizottságok segítik.

(7)  Amennyiben az Egyesült Nemzetek egy országot levesz a legkevésbé fejlett országok listájáról, úgy az adott ország az ezen előírásra jogosult országok listájáról is lekerül. A Bizottság a 28. cikk (4) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határoz egy országnak az intézkedés alól történő kivonásáról és egy legalább hároméves átmeneti időszak meghatározásáról.

13. cikk

A 12. cikk (4) bekezdése és a 12. cikk (5) bekezdésének a 1701 11 10 vámtarifa-alszám alá tartozó termékekre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók olyan termékekre, amelyek az e szakaszban említett preferenciákban részesülő országokból származnak és szabad forgalomba kerültek Franciaország tengerentúli megyéiben.4. SZAKASZ

Közös rendelkezések

14. cikk

(1)  A 7. és 8. cikkben említett tarifális preferenciákat meg kell szüntetni valamely kedvezményezett ország olyan áruosztályából származó termékei tekintetében, amelyek esetében az érintett áruosztályba tartozó és az ezen országra vonatkozó előírásban szereplő összes terméknek ebből az országból a Közösségbe irányuló átlagos behozatalénak értéke – a 2004. szeptember 1-jén rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján – három egymást követő évben meghaladja ugyanezen termékek tekintetében az I. mellékletben felsorolt összes országból és területről történő közösségi behozatal értékének 15 %-át. A küszöbérték mind a XIa., mind a XIb. áruosztály esetében 12,5 %.

(2)  Az (1) bekezdés szerint megszüntetett áruosztályok felsorolása az I. melléklet C. oszlopában található.

(3)  Az áruosztályoknak a rendszerből történő törlése 2006. január 1-jétől 2008. december 31-ig alkalmazandó.

(4)  A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot az adott áruosztály törléséről.

(5)  Az (1) bekezdés nem vonatkozik egy adott kedvezményezett országra olyan áruosztály tekintetében, amely a Közösségbe irányuló, az érintett országból származó, összes GSP-import több mint 50 %-át képviseli.

(6)  Az e cikk céljára felhasznált statisztikai forrást a COMEXT statisztikai adatok biztosítják.

15. cikk

(1)  Amennyiben az e fejezet rendelkezéseivel összhangban csökkentett egyedi behozatali nyilatkozathoz kapcsolódó értékvám 1 % vagy ennél kisebb, úgy ezt a vámtételt teljes mértékben fel kell függeszteni.

(2)  Amennyiben az e fejezet rendelkezéseivel összhangban csökkentett mértékvám 2 EUR vagy ennél kevesebb euró-összeg egységenként, úgy ezt a vámtételt teljes mértékben fel kell függeszteni.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésre figyelemmel, az e rendeletnek megfelelően kiszámított végleges kedvezményes vámtételt lefelé kell kerekíteni az első tizedes jegyig.III. FEJEZET

IDEIGLENES VISSZAVONÁS ÉS VÉDINTÉZKEDÉSEK1. SZAKASZ

Ideiglenes visszavonás

16. cikk

(1)  Az e rendeletben meghatározott kedvezményes előírások alkalmazása egyes vagy valamennyi kedvezményezett országból származó termék esetében ideiglenesen visszavonhatók, a következő okok bármelyike miatt:

a) a III. melléklet A. részében felsorolt egyezményekben megállapított alapelvek súlyos és rendszeres megsértése, a vonatkozó ellenőrző testületek által meghozott végkövetkeztetés alapján;

b) fogva tartott személyek munkájával előállított áruk kivitele;

c) a kábítószerek (tiltott anyagok vagy prekurzorok) kivitelekor vagy szállításakor a vámellenőrzés súlyos hiányosságai vagy a pénzmosásról szóló nemzetközi egyezmények be nem tartása;

d) a közösségi ipart kedvezőtlenül érintő, súlyos és rendszeres tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amelyet nem oldott meg a kedvezményezett ország. Az olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tekintetében, amelyek tiltottak vagy megtámadhatóak a WTO-megállapodások alapján, e cikk alkalmazása a WTO illetékes testületének ilyen értelmű előzetes döntésén kell alapulnia;

e) azon regionális halászati szervezetek vagy megállapodások célkitűzéseinek súlyos és rendszeres megsértése, amelyeknek a Közösség is tagja, a halászati erőforrások védelmét és kezelését illetően.

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a II. fejezet 2. szakaszában említett különleges ösztönző előírások alkalmazása ideiglenesen visszavonható az ezen előírás alá bevont, valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egy részük tekintetében, különösen ha a nemzeti jogszabályok már nem tartalmazzák azokat az egyezményeket, amelyek megerősítése a III. mellékletben említett 9. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése érdekében történt, illetve ha a jogszabályok végrehajtása nem hatékony.

(3)  Az e rendeletben előírt kedvezményes előírások nem kerülnek visszavonásra az (1) bekezdés d) pontja értelmében azon termékek esetében, amelyek a 384/96/EK ( 8 ) vagy a 2026/97/EK rendelet ( 9 ) alapján dömpingellenes, illetve kiegyenlítő intézkedések alá tartoznak, az említett intézkedéseket igazoló okok miatt.

17. cikk

(1)  Az e rendeletben előírt kedvezményes előírások alkalmazása ideiglenesen visszavonható valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egy részük tekintetében csalás, szabálytalanság vagy a termékek származási szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak rendszeres megsértése, illetve betartásuk biztosításának elmulasztása, továbbá az 1. cikk (2) bekezdésében említett előírások tekintetében a végrehajtáshoz és ellenőrzéshez szükséges igazgatási együttműködés rendszeres elmulasztása esetén.

(2)  Az (1) bekezdésben említett igazgatási együttműködés többek között megköveteli, hogy a kedvezményezett ország:

a) közölje a Bizottsággal, és frissítse a származási szabályok végrehajtásához és a betartásuk ellenőrzéséhez szükséges adatokat;

b) segítse a Közösséget – a tagállamok vámhatóságai kérésére – a származás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és az igazolás eredményeinek időben történő közlésével;

c) segítse a Közösséget annak engedélyezésével, hogy a Bizottság – a tagállamok illetékes hatóságaival összehangoltan és velük szorosan együttműködve – végrehajthasson közösségi igazgatási és vizsgálati együttműködési feladatokat az adott országban az 1. cikk (2) bekezdésében említett előírásokból származó előnyök biztosításához szükséges okmányok hitelességének és az információk pontosságának igazolására;

d) megfelelő vizsgálatokat hajtson végre vagy rendeljen el a származási szabályok megsértésének azonosítása és megakadályozása érdekében;

e) teljesítse a származási szabályoknak a 2454/93/EK rendelet szerint a regionális kumulációra vonatkozó előírásait vagy gondoskodjon az ezeknek való megfelelésről, amennyiben az ország ezek alapján kedvezményekhez jut;

f) segítse a Közösséget – származással kapcsolatos csalás gyanújának felmerülése esetén – a magatartás bizonyításában. Csalás gyanúja merülhet fel abban az esetben, ha az e rendelet értelmében biztosított preferenciális rendszer keretében bonyolított termékimport mértéke jelentősen meghaladja a kedvezményezett ország átlagos export-szintjét.

(3)  A Bizottság az e rendeletben meghatározott preferenciális előírásokat valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy a termékek egy része tekintetében felfüggesztheti, ha úgy ítéli meg, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett okok következtében elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az ideiglenes visszavonás igazolására, feltéve, hogy előzőleg:

 értesítette a bizottságot;

 felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket a Közösség pénzügyi érdekei védelmének biztosítására és/vagy a kedvezményezett ország kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében;

 értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában arról, hogy megalapozott kétely merült fel a preferenciális előírások alkalmazása és/vagy a kedvezményezett ország vonatkozó kötelezettségei teljesítése tekintetében, és ez megkérdőjelezheti az adott ország jogát arra, hogy továbbra is részesüljön az e rendelet által biztosított kedvezményekből.

A Bizottság értesíti az érintett kedvezményezett országot minden, e bekezdés értelmében hozott határozatáról, még azok hatálybalépését megelőzően. A Bizottság értesíti a bizottságot is.

(4)  A (3) bekezdés értelmében hozott határozat tekintetében egy hónapon belül bármely tagállam a Tanácshoz fordulhat. A Tanács – minősített többséggel – egy hónapon belül eltérő határozatot hozhat.

(5)  A felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Ezen időtartam lejártával a Bizottság határoz arról, hogy – a bizottság értesítését követően megszünteti-e a felfüggesztést –, vagy a felfüggesztési időt a (3) bekezdésben említett eljárással összhangban meghosszabbítja.

(6)  A tagállamok értesítik a Bizottságot minden lényeges információról, amely indokolhatja a kedvezmények felfüggesztését vagy a felfüggesztés meghosszabbítását.

18. cikk

(1)  Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam olyan információt kap, amely indokolhatja az ideiglenes visszavonást, vagy amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő indok áll rendelkezésre vizsgálat lefolytatásához, úgy tájékoztatja a bizottságot és konzultációkat kér, amelyeket egy hónapon belül le kell folytatni.

(2)  A konzultációk lefolytatását követően a Bizottság a 28. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően egy hónapon belül határozhat arról, hogy kezdeményez-e vizsgálatot.

19. cikk

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy vizsgálatot kezdeményez, úgy értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálatot, és értesíti erről az érintett kedvezményezett országot. Az értesítés tartalmazza a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben meg kell határozni egy időtartamot – amely nem haladhatja meg az értesítés közzétételétől számított négy hónapot – amelyen belül az érdekelt felek írásban ismertethetik a véleményüket.

(2)  A Bizottság minden lehetőséget megad az érintett kedvezményezett országnak a vizsgálatban való együttműködésre.

(3)  A Bizottság felkutat minden olyan információt, amelyet szükségesnek ítél, beleértve az ENSZ, az ILO és más illetékes nemzetközi szervezetek vonatkozó felügyelő testületei révén rendelkezésre álló értékeléseket, észrevételeket, határozatokat, ajánlásokat és következtetéseket. Ezek kiindulási alapul szolgálnak annak vizsgálatához, hogy indokolt-e az ideiglenes visszavonás a 16. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ok miatt. A Bizottság a kapott információkat ellenőrizheti az érintett gazdasági szereplőkkel és a kedvezményezett országgal.

(4)  A Bizottságot munkájában segíthetik azon tagállam tisztviselői, amelynek területén ellenőrzésre kerülhet sor, az érintett tagállam ilyen irányú kérése esetén.

(5)  Amennyiben a Bizottság által kért információkat nem bocsátják rendelkezésre a vizsgálat kezdeményezéséről szóló értesítésben meghatározott határidőn belül, vagy a vizsgálatot jelentősen akadályozzák, úgy a megállapítások a rendelkezésre álló tények alapján határozhatók meg.

(6)  A vizsgálatot egy éven belül be kell fejezni. A Bizottság a 28. cikk (5) bekezdésében említett eljárással összhangban meghosszabbíthatja ezt az időtartamot.

20. cikk

(1)  A Bizottság a megállapításairól jelentést nyújt be a bizottságnak.

(2)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapítások nem indokolják az ideiglenes visszavonást, a 28. cikk (5) bekezdésében említett eljárással összhangban határoz a vizsgálat megszüntetéséről. Ebben az esetben a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálat megszüntetését és ismerteti főbb következtetéseit.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapítások indokolják az ideiglenes visszavonást a 16. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ok miatt, úgy – a 28. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – határoz arról, hogy hat hónapos időtartamon át nyomon követi és értékeli a helyzetet az érintett kedvezményezett országban. A Bizottság értesíti az érintett kedvezményezett országot erről a határozatáról, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti, hogy ideiglenes visszavonásra irányuló javaslat benyújtását tervezi a Tanácshoz, kivéve, ha az időszak vége előtt az érintett kedvezményezett ország kötelezettséget vállal arra, hogy meghozza azon intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ésszerű időn belül megfeleljen a III. melléklet A. részében említett egyezményeknek.

(4)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy ideiglenes visszavonásra van szükség, megfelelő javaslatot nyújt be a Tanácshoz, amely 1 hónapon belül minősített többséggel határoz. A (3) bekezdésben említett esetekben a Bizottság a bekezdésben említett időszak végén nyújtja be javaslatát.

(5)  Amennyiben a Tanács az ideiglenes visszavonás mellett dönt, úgy e határozat a meghozatalától számított hat hónap múlva hatályba lép, kivéve ha ezt megelőzően úgy határoznak, hogy a határozatot alátámasztó okok többé már nem állnak fenn.2. SZAKASZ

Védzáradék

21. cikk

(1)  Amennyiben valamely kedvezményezett országból származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amely súlyos nehézségeket okoz, egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító közösségi termelőnek vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyeget, úgy – valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére – erre a termékre bármikor újra alkalmazhatók a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételek.

(2)  A Bizottság ésszerű határidőn belül hivatalos határozatot hoz a vizsgálat kezdeményezéséről. Amennyiben a Bizottság vizsgálat kezdeményezése mellett dönt, értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálatot. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kapott információk összefoglalását, és annak kijelentését, hogy minden vonatkozó információt meg kell küldeni a Bizottságnak. Az értesítésben meg kell határozni egy időtartamot, – amely nem haladhatja meg az értesítés közzétételétől számított 4 hónapot –, amelyen belül az érdekelt felek írásban ismertethetik a véleményüket.

(3)  A Bizottság felkutat minden olyan információt, amelyet szükségesnek vél, és a kapott információkat ellenőrizheti az érintett kedvezményezett országgal és bármely más vonatkozó forrással. A Bizottságot munkájában segíthetik azon tagállam tisztviselői, amelynek területén az ellenőrzés kerülhet elrendelésre, az érintett tagállam ilyen irányú kérése esetén.

(4)  Annak vizsgálata során, hogy léteznek-e súlyos nehézségek, a Bizottság a közösségi termelők tekintetében, többek között – amennyiben az információ rendelkezésre áll – a következő tényezőket veszi figyelembe:

 piaci részesedés,

 termelés,

 készletek,

 termelési kapacitás,

 csőd,

 jövedelmezőség,

 kapacitáskihasználás,

 foglalkoztatottság,

 behozatal,

 árak.

(5)  A vizsgálatot a (2) bekezdésben említett értesítés közzétételétől számított hat hónapon belül be kell fejezni. A Bizottság kivételes körülmények fennállása esetén és a GSP-bizottsággal folytatott konzultációt követően meghosszabbíthatja ezt az időszakot, a 28. cikk (5) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(6)  A Bizottság egy hónapon belül határozatot hoz, a 28. cikk (5) bekezdésében említett eljárással összhangban. Ez a határozat a kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba.

(7)  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság – a bizottság tájékoztatását követően – minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.

(8)  Amennyiben valamely kedvezményezett országból származó, a IXb. áruosztályba tartozó termékeknek a 14. cikk (1) bekezdésében említettek szerinti importja:

a) az előző év azonos negyedévéhez képest legalább 20 %-os mennyiségi növekedést mutat, vagy

b) bármely 12 hónapos időtartam alatt a XIb. áruosztályba tartozó termékek tekintetében az I. mellékletben felsorolt összes országból és területről történő közösségi behozatal értékének 12,5 %-át meghaladja,

a Bizottság, e rendelet alkalmazása során minden év január 1-jén, saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérelmére – a bizottság értesítését követően –, megszünteti a 7. és 8. cikkben említett tarifális preferenciákat a XIb. áruosztály termékei tekintetében. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra az országokra, amelyek a 12. cikkben említett, a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás hatálya alá tartoznak, valamint azokra az országokra, amelyeknek a Közösségbe irányuló importja a 14. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint nem haladja meg a 8 %-ot. A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot a tarifális preferencia megszüntetéséről. A tarifális preferencia megszüntetése a Bizottság erről szóló határozatának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő két hónappal lép hatályba.

22. cikk

Amennyiben a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek behozatala súlyos zavart okoz a közösségi piacokon – különösen egy vagy több legkülső régió tekintetében – vagy a piacok szabályozó mechanizmusaiban, vagy ilyen zavar bekövetkezésével fenyeget, úgy valamely tagállam, illetőleg a saját kezdeményezésére a Bizottság – az érintett közös piaci szervezéséért felelős irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően – felfüggesztheti a kedvezményes előírások alkalmazását az adott termékek tekintetében.

23. cikk

(1)  A Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja az érintett kedvezményezett országot minden olyan határozatáról, amelyet a 21. vagy a 22. cikknek megfelelően hozott, még annak hatálybalépését megelőzően. A Bizottság erről értesíti a Tanácsot és a tagállamokat is.

(2)  A 21. vagy a 22. cikk értelmében hozott határozat tekintetében egy hónapon belül bármely tagállam a Tanácshoz fordulhat. A Tanács – minősített többséggel – egy hónapon belül eltérő határozatot hozhat.3. SZAKASZ

Felügyeleti intézkedések a mezőgazdasági ágazatban

24. cikk

Az 1–24. Árucsoport kedvezményezett országokból származó termékei tekintetében külön felügyeleti mechanizmus érvényesülhet a közösségi piac zavarainak elkerülése érdekében. A Bizottság – a saját kezdeményezésére, illetőleg valamely tagállam kérésére – határoz azon termékekről, amelyekre vonatkozóan a felügyeleti lista alkalmazandó.

A 21. cikkben említett, két hónapot meghaladó minden időtartamot két hónapra kell csökkenteni a következő esetekben:

 a kedvezményezett ország nem felel meg a származási szabályoknak, vagy elmulasztja a 17. cikkben előírt igazgatási együttműködés teljesítését, vagy

 az e rendelet értelmében biztosított kedvezményes rendszer keretében bonyolított 1–24. Árucsoportba tartozó termékek behozatalának mértéke jelentősen meghaladja a kedvezményezett ország átlagos exportszintjét.4. SZAKASZ

Közös rendelkezés

25. cikk

Az ebben a fejezetben foglaltak nem érintik a Szerződés 37. cikke alapján a közös agrárpolitika részeként vagy a Szerződés 133. cikke alapján a közös kereskedelempolitika részeként elfogadott védzáradékok vagy más, alkalmazható védzáradékok alkalmazását.IV. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

26. cikk

A Bizottság a 28. cikk (5) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elfogadja e rendelet mellékleteinek azon módosításait, amelyeket a következők tesznek szükségessé:

a) a Kombinált Nómenklatúra módosításai;

b) az országok vagy területek nemzetközi státuszában, illetve osztályozásában bekövetkezett változás;

c) a 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazása;

d) ha egy adott ország elérte a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott határértékeket;

e) a kedvezményezett országok végleges listájának – a 11. cikkel összhangban – legkésőbb 2005. december 15-ig történő kialakítása.

27. cikk

(1)  A tagállamok minden negyedév vége előtt hat héttel elküldik az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának az e rendeletben meghatározott tarifális preferenciák alapján az adott negyedévben szabad forgalomba bocsátással kapcsolatos vámeljárás alá vont termékekre vonatkozó statisztikai adataikat. Ezek a Kombinált Nómenklatúra kódokra és adott esetben TARIC-kódokra hivatkozással megadott adatok – származási ország szerint – mutatják az 1172/95/EK rendeletben ( 10 ) és az 1917/2000/EK bizottsági rendeletben ( 11 ) foglalt meghatározásokkal összhangban előírt értékeket, mennyiségeket és bármely kiegészítő egységeket.

(2)  A tagállamok a Bizottság kérésére a 2454/93/EGK rendelet 308. cikke d) pontjának megfelelően elküldik a Bizottságnak az előző hónapok során az e rendeletben meghatározott tarifális preferenciák alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségére vonatkozó részletes adatokat. E részletes adatok magukban foglalják a (3) bekezdésben említett termékeket is.

(3)  A Bizottság, a tagállamokkal szoros együttműködésben, nyomon követi a 0803 00 19 KN-kód, a 0603, 1006, 1701, 1704 és 6403 vámtarifaszám, valamint az 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 és 2103 20 KN-kód alá tartozó termékek behozatalát, hogy megállapítsa, teljesültek-e a 21. és 22. cikkben említett feltételek.

28. cikk

(1)  E rendelet végrehajtása során a Bizottságot az általános preferenciarendszer-bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)  A bizottság valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság felvetésére megvizsgálhat bármely, az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó ügyet.

(3)  A bizottság megvizsgálja a rendszer hatásait a Bizottságtól kapott, a 2006. január 1-jén kezdődő időszakra kiterjedő jelentés alapján. Ez a jelentés az 1. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi preferenciális előírásra kiterjed.

(4)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak 3 hónap.

(5)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(6)  A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.V. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Az 552/97/EK tanácsi rendeletnek ( 12 ) a 3281/94/EK ( 13 ) és az 1256/96/EK ( 14 ) tanácsi rendeletre történő hivatkozásait e rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozásként kell értelmezni. Az 1381/2002/EK rendeletnek ( 15 ) és az 1401/2002/EK rendeletnek ( 16 ) a 2501/2002/EK rendeletre történő hivatkozásait e rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozásként kell értelmezni.

30. cikk

(1)  Az e rendelet II. fejezetének 2. szakaszában meghatározott, a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges előírás, valamint az ezen előírással kapcsolatban alkalmazandó rendelkezések 2005. július 1-jén lépnek hatályba. Ez az előírás hatályba lépésétől kezdődő hatállyal hatályon kívül helyezi az e rendelkezésekkel kapcsolatban alkalmazott, a 2501/2001/EK rendelet IV. címében említett, a kábítószer-előállítás és - kereskedelem elleni küzdelmet szolgáló különleges rendelkezéseket. E rendelet többi rendelkezése 2006. január 1-jén lép hatályba, és ezen időponttól kezdődő hatállyal hatályon kívül helyezi a 2501/2001/EK rendelet akkor még hatályba lévő rendelkezéseit.

(2)  Ezt a rendeletet 2008. december 31-ig kell alkalmazni. Ez az időpont azonban nem alkalmazható a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírásokra vagy – olyan mértékig, ahogyan ezek az ilyen előírásokkal együtt kerülnek alkalmazásra – ennek a rendeletnek semmilyen más rendelkezésére.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLETA tarifális preferenciák általános közösségi rendszerének kedvezményezett országai (1) és területei

A

B

C

D

E

AE

Egyesült Arab Emirátusok

 
 
 

AF

Afganisztán

 

X

 

AG

Antigua és Barbuda

 
 
 

AI

Anguilla

 
 
 

AM

Örményország

 
 
 

AN

Holland Antillák

 
 
 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktisz

 
 
 

AR

Argentína

 
 
 

AS

Amerikai Szamoa

 
 
 

AW

Aruba

 
 
 

AZ

Azerbajdzsán

 
 
 

BB

Barbados

 
 
 

BD

Banglades

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrein

 
 
 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermuda

 
 
 

BN

Brunei

 
 
 

BO

Bolívia

 
 

X

BR

Brazília

IV. Áruosztály Élelmiszer-készítmények; italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; dohány és elkészített dohánypótlók.

 
 

IX. Áruosztály Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafaáruk; szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és kosárfonásáruk.

BS

Bahama-szigetek

 
 
 

BT

Bhután

 

X

 

BV

Bouvet-sziget

 
 
 

BW

Botswana

 
 
 

BY

Belarusz

 
 
 

BZ

Belize

 
 
 

CC

Kókusz (Keeling)-szigetek

 
 
 

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

 

X

 

CF

Közép-Afrikai Köztársaság

 

X

 

CG

Kongó

 
 
 

CI

Elefántcsontpart

 
 
 

CK

Cook-szigetek

 
 
 

▼M1 —————

▼B

CM

Kamerun

 
 
 

CN

Kínai Népköztársaság

VI. Áruosztály Vegyipar vagy vele rokon iparok termékei.

 
 

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk.

VIII. Áruosztály Nyersbőr, kikészített bőr és ezekből készült áruk; nyerges- és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézi táskák és hasonló tartók; bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével).

IX. Áruosztály Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafaáruk; szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és kosárfonásáruk.

X. Áruosztály Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; papírhulladék és használt papír vagy karton; papír, karton és ezekből készült áruk.

XIa. Áruosztály Textilipari alapanyagok; XIb. Áruosztály Textiláruk.

XII. Áruosztály Lábbeli, kalap és más fejfedő, esernyő, napernyő, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács, valamint ezek részei; kikészített toll és ebből készült áru; művirág; emberhajból készült áru.

XIII. Áruosztály Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kerámiai cikkek; üveg és üvegáruk.

XIV. Áruosztály Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat; érme.

XV. Áruosztály Nem nemesfémek és ezekből készült áruk.

XVI. Áruosztály Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelvevő- és lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai.

XVII. Áruosztály Járművek, légi járművek, vízi járművek és szállítás céljára szolgáló felszerelések.

XVIII. Áruosztály Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek tartozéka.

XX. Áruosztály Különféle áruk.

CO

Kolumbia

 
 

X

CR

Costa Rica

 
 

X

CU

Kuba

 
 
 

CV

Zöld-foki-szigetek

 

X

 

CX

Karácsony-szigetek

 
 
 

DJ

Dzsibuti

 

X

 

DM

Dominika

 
 
 

DO

Dominikai Köztársaság

 
 
 

DZ

Algéria

V. Áruosztály Ásványi termékek.

 
 

EC

Ecuador

 
 

X

EG

Egyiptom

 
 
 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiópia

 

X

 

FJ

Fidzsi-szigetek

 
 
 

FK

Falkland-szigetek

 
 
 

FM

Mikronéziai Szövetségi Államok

 
 
 

GA

Gabon

 
 
 

GD

Grenada

 
 
 

GE

Grúzia

 
 

X

GH

Ghána

 
 
 

GI

Gibraltár

 
 
 

GL

Grönland

 
 
 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Egyenlítői-Guinea

 

X

 

GS

Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek

 
 
 

GT

Guatemala

 
 

X

GU

Guam

 
 
 

GW

Bissau-Guinea

 

X

 

GY

Guyana

 
 
 

HM

Heard-sziget és McDonald-szigetek

 
 
 

HN

Honduras

 
 

X

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonézia

III. Áruosztály Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz.

 
 

IXa. Áruosztály Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafaáruk; szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és kosárfonásáruk.

IN

India

S-XI(a) Textilek

XIV. Áruosztály Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat; érme.

 
 

IO

Brit Indiai-óceáni terület

 
 
 

IQ

Irak

 
 
 

IR

Iráni Iszlám Köztársaság

 
 
 

JM

Jamaica

 
 
 

JO

Jordánia

 
 
 

KE

Kenya

 
 
 

KG

Kirgizisztán

 
 
 

KH

Kambodzsa

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Comore-szigetek

 

X

 

KN

St Kitts és Nevis

 
 
 

KW

Kuvait

 
 
 

KY

Kajmán-szigetek

 
 
 

KZ

Kazahsztán

 
 
 

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

 

X

 

LB

Libanon

 
 
 

LC

Saint Lucia

 
 
 

LK

Srí Lanka

 
 

X

LR

Libéria

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség

 
 
 

MA

Marokkó

 
 
 

▼M3 —————

▼B

MG

Madagaszkár

 

X

 

MH

Marshall-szigetek

 
 
 

ML

Mali

 

X

 

MM

Mianmar

 

X

 

MN

Mongólia

 
 

X

MO

Makaó

 
 
 

MP

Északi-Mariana-szigetek

 
 
 

MR

Mauritánia

 

X

 

MS

Montserrat

 
 
 

MU

Mauritius

 
 
 

MV

Maldív-szigetek

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexikó

 
 
 

MY

Malajzia

III. Áruosztály Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz.

 
 

MZ

Mozambik

 

X

 

NA

Namíbia

 
 
 

NC

Új-Kaledónia

 
 
 

NE

Niger

 

X

 

NF

Norfolk-sziget

 
 
 

NG

Nigéria

 
 
 

NI

Nicaragua

 
 

X

NP

Nepál

 

X

 

NR

Nauru

 
 
 

NU

Niue

 
 
 

OM

Omán

 
 
 

PA

Panama

 
 

X

PE

Peru

 
 

X

PF

Francia Polinézia

 
 
 

PG

Pápua Új-Guinea

 
 
 

PH

Fülöp-szigetek

 
 
 

PK

Pakisztán

 
 
 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 
 
 

PN

Pitcairn-szigetek

 
 
 

PW

Palau

 
 
 

PY

Paraguay

 
 
 

QA

Katar

 
 
 

RU

Orosz Föderáció

VI. Áruosztály Vegyipari és rokon ipari termékek.

X. Áruosztály Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyag; visszanyert (hulladék és használt) papír, karton és ezekből készült cikkek.

XV. Áruosztály Nem nemesfémek és ezekből készült áruk.

 
 

RW

Ruanda

 

X

 

SA

Szaúd-Arábia

 
 
 

SB

Salamon-szigetek

 

X

 

SC

Seychelle-szigetek

 
 
 

SD

Szudán

 

X

 

SH

Szent Ilona

 
 
 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Szenegál

 

X

 

SO

Szomália

 

X

 

SR

Suriname

 
 
 

ST

São Tomé és Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 
 

X

SY

Szíriai Arab Köztársaság

 
 
 

SZ

Sváziföld

 
 
 

TC

Turks- és Caicos-szigetek

 
 
 

TD

Csád

 

X

 

TF

Francia déli területek

 
 
 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thaiföld

XIV. Áruosztály Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat; érme.

 
 

XVII. Áruosztály Járművek, légi járművek, vízi járművek és szállítás céljára szolgáló felszerelések.

TJ

Tadzsikisztán

 
 
 

TK

Tokelau-szigetek

 
 
 

TL

Kelet-Timor

 

X

 

TM

Türkmenisztán

 
 
 

TN

Tunézia

 
 
 

TO

Tonga

 
 
 

TT

Trinidad és Tobago

 
 
 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzániai Egyesült Köztársaság

 

X

 

UA

Ukrajna

 
 
 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Amerikai kisebb távoli szigetek

 
 
 

UY

Uruguay

 
 
 

UZ

Üzbegisztán

 
 
 

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 
 
 

VE

Venezuela

 
 

X

VG

Brit Virgin-szigetek

 
 
 

VI

Amerikai Virgin-szigetek

 
 
 

VN

Vietnam

 
 
 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis és Futuna

 
 
 

WS

Szamoa

 

X

 

YE

Jemen

 

X

 

YT

Mayotte

 
 
 

ZA

Dél-Afrika

XVII. Áruosztály Járművek, légi járművek, vízi járművek és szállítás céljára szolgáló felszerelések.

 
 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 
 
 

(1)   A felsorolás tartalmazhat olyan országokat, amelyek vonatkozásában ideiglenesen felfüggesztették az EU GSP-t, vagy amelyek nem teljesítették az igazgatási együttműködésre vonatkozó követelményeket, amelyek előfeltételei annak, hogy az áruk tarifális preferenciákban részesüljenek. Kétségek felmerülése esetén lépjen kapcsolatba a Bizottsággal vagy az érintett ország illetékes hatóságaival.

▼M2
II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézkedések hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályaitól függetlenül a termékek leírása csak jelzésértékűnek tekintendő, a tarifális preferenciákat a KN-kód határozza meg. Ahol „ex” KN-kód szerepel, ott a tarifális preferenciákat a KN-kód és a leírás együttesen határozza meg.

A csillaggal jelzett KN-kódú termékek behozatala a megfelelő közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek alapján történik.

Az „Érzékeny (É)/nem érzékeny (NÉ)” oszlop az általános előírásban (7. cikk) és a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásban (8. cikk) megtalálható termékekre vonatkozik. Ezek a termékek a jegyzékben NÉ (nem érzékeny, a 7. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában) vagy É (érzékeny, a 7. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában) megjelöléssel szerepelnek.

Az egyszerűség kedvéért a termékek csoportonként vannak felsorolva. Ezek tartalmazhatnak olyan termékeket is, amelyeket a közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazása alól mentesítettek, vagy amelyek vámját felfüggesztették.KN-kód

Leírás

Érzékeny (É)/nem érzékeny (NÉ)

0101 10 90

Élő, fajtiszta tenyészszamár és egyéb

É

0101 90 19

Élő ló, kivéve fajtiszta tenyészállat, nem vágásra szánt

É

0101 90 30

Élő szamár, nem fajtiszta tenyészállat

É

0101 90 90

Élő lóöszvér vagy szamáröszvér

É

0104 20 10 *

Élő fajtiszta tenyészkecske

É

0106 19 10

Élő házinyúl

É

0106 39 10

Élő galamb

É

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva

É

0206 80 91

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas belsősége, frissen vagy hűtve, nem gyógyászati termék gyártására

É

0206 90 91

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas belsősége, fagyasztva, nem gyógyászati termék gyártásához

É

0207 14 91

Máj, fagyasztva, a Gallus domesticus (házityúk) fajhoz tartozó szárnyasból

É

0207 27 91

Máj, fagyasztva, pulykából

É

0207 36 89

Máj, fagyasztva, kacsából, libából vagy gyöngytyúkból, nem kacsa vagy liba hízott mája

É

ex02 08 (1)

Egyéb hús és élelmezési célra alkalmas belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva, kivéve a 0208 90 55 vámtarifaalszám alá tartozó termékek (kivéve a 0208 90 70 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, amelyekre nem vonatkozik lábjegyzet)

É

0208 90 70

Békacomb

0210 99 10

Lóhús, sózva, sós lében vagy szárítva

É

0210 99 59

Szarvasmarhaféle belsősége, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve, nem zsíros és sovány dagadó

É

0210 99 60

Juh és kecske belsősége, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve

É

0210 99 80

Belsőség, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve, kivéve baromfimáj, nem házi sertésé, szarvasmarhaféléé, juhé vagy kecskéé

É

ex 3. árucsoport (2)

Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat, kivéve az alábbi 0301 10 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0301 10 90

Élő tengeri díszhal

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Joghurt, ízesítve vagy hozzáadott gyümölccsel, diófélékkel vagy kakaóval

É

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, ízesítve vagy hozzáadott gyümölccsel, diófélékkel vagy kakaóval

É

0405 20 10

0405 20 30

Kenhető tejtermék, legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

É

0407 00 90

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve, nem baromfitojás

É

0409 00 00 (3)

Természetes méz

É

0410 00 00

Másutt nem említett vagy máshová nem tartozó élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

É

0511 99 39

Állati eredetű természetes szivacs, nem nyersen

É

ex 6. árucsoport

Élő fa és egyéb növény; hagyma, gyökér és hasonlók; vágott virág és díszítő lombozat, kivéve az alábbi 0604 91 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0604 91 40

Tűlevelű ág, frissen

0701

Burgonya, frissen vagy hűtve

É

0703 10

Vöröshagyma és mogyoróhagyma, frissen vagy hűtve

É

0703 90 00

Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve

É

0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle, frissen vagy hűtve

É

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikóriafélék (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve

É

0706

Sárgarépa, tarlórépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas hasonló gyökér frissen vagy hűtve

É

ex070700 05

Uborka, friss vagy hűtött, május 16-tól október 31-ig

É

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

É

0709 20 00

Spárga, frissen vagy hűtve

É

0709 30 00

Padlizsán (tojásgyümölcs), frissen vagy hűtve

É

0709 40 00

Zeller, frissen vagy hűtve, nem gumós zeller

É

0709 51 00

0709 59

Gomba, frissen vagy hűtve, kivéve a 0709 59 50 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0709 60 10

Paprika, frissen vagy hűtve

É

0709 60 99

A Capsicum (paprika) vagy a Pimenta nemzetség gyümölcsei, frissen vagy hűtve, nem édespaprika, nem capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártására és nem illóolajok vagy gyantafélék ipari előállítására

É

0709 70 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda), frissen vagy hűtve

É

0709 90 10

Salátazöldség, frissen vagy hűtve, nem fejes saláta (Lactuca sativa) és cikóriaféle (Cichorium spp.)

É

0709 90 20

Mangold (vagy leveles fehérrépa) és kárdi, frissen vagy hűtve

É

0709 90 31 *

Olajbogyó, frissen vagy hűtve, nem olaj kinyerésére

É

0709 90 40

Kapribogyó, frissen vagy hűtve

É

0709 90 50

Édeskömény, frissen vagy hűtve

É

0709 90 70

Cukkini, frissen vagy hűtve

É

ex070990 80

Articsóka, frissen vagy hűtve, július 1-jétől október 31-ig

É

0709 90 90

Más zöldség, frissen vagy hűtve

É

ex07 10

Zöldség (főtlenül, vagy gőzöléssel vagy vízben forralással főzve), fagyasztva, kivéve az alábbi 0710 80 85 vámtarifaalszám alá tartozó termék

É

0710 80 85 (4)

Spárga (főtlenül, vagy gőzöléssel vagy vízben forralással főzve), fagyasztva

É

ex07 11

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de ilyen állapotban közvetlen fogyasztásra alkalmatlanul, kivéve a 0711 20 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

ex07 12

Szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, kivéve olajbogyó és a 0712 90 19 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

É

0714 20 10 *

Édesburgonya, frissen, egészben, emberi fogyasztásra

0714 20 90

Édesburgonya, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs formájában, nem frissen és egészben és emberi fogyasztásra

É

0714 90 90

Csicsóka és hasonló, magas inulintartalmú gyökér és gumó, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs formájában; szágóbél

0802 11 90

0802 12 90

Mandula, frissen vagy szárítva, héjastól is, nem keserűmandula

É

0802 21 00

0802 22 00

Mogyorófélék (Corylus spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is

É

0802 31 00

0802 32 00

Dió, frissen vagy szárítva, héjastól is

É

0802 40 00

Szelídgesztenye (Castanea spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

É

0802 50 00

Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

0802 60 00

Makadámdió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

0802 90 50

Fenyőmag, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

0802 90 85

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

0803 00 11

Főzőbanán, frissen

É

0803 00 90

Banán, beleértve a főzőbanán is, szárítva

É

0804 10 00

Datolya, frissen vagy szárítva

É

0804 20 10

0804 20 90

Füge, frissen vagy szárítva

É

0804 30 00

Ananász, frissen vagy szárítva

É

0804 40 00

Avokádó, frissen vagy szárítva

É

ex08 05 20

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és hasonló citrushibridek, frissen vagy szárítva, március 1-jétől október 31-ig

É

0805 40 00

Grépfrút, beleértve a pomelót is, frissen vagy szárítva

0805 50 90

Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frissen vagy szárítva

É

0805 90 00

Más citrusgyümölcs, frissen vagy szárítva

É

ex080610 10

Csemegeszőlő, frissen, január 1-jétől július 20-ig és november 21-től december 31-ig, kivéve az Emperor (Vitis vinifera cv.) változat december 1-jétől 31-ig

É

0806 10 90

Egyéb szőlő, frissen

É

ex08 06 20

Szárított szőlő, kivéve a 2 kg-nál nagyobb nettó tömegű közvetlen kiszerelésű ex080620 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É

0807 11 00

0807 19 00

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is), frissen

É

0808 10 10

Almabor készítéséhez használt alma, frissen, ömlesztve, szeptember 16-tól december 15-ig

É

0808 20 10

Körtebor készítéséhez használt körte, frissen, ömlesztve, augusztus 1-jétől december 31-ig

É

ex080820 50

Más körte, frissen, május 1-jétől június 30-ig

É

0808 20 90

Birsalma, frissen

É

ex080910 00

Kajszibarack frissen, január 1-jétől május 31-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig

É

0809 20 05

Meggy (Prunus cerasus) frissen

É

ex080920 95

Cseresznye, frissen, január 1-jétől május 20-ig és augusztus 11-től december 31-ig, nem meggy (Prunus cerasus)

É

ex08 09 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig

É

ex080940 05

Szilva, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig

É

0809 40 90

Kökény, frissen

É

ex081010 00

Földieper, frissen, január 1-jétől április 30-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig

É

0810 20

Málna, szeder, faeper és kaliforniai málna, frissen

É

0810 40 30

A Vaccinium myrtillus (fekete áfonya) faj gyümölcse, frissen

É

0810 40 50

A Vaccinium macrocarpon (tőzegáfonya) és a Vaccinium corymbosum (fürtös áfonya) faj gyümölcse, frissen

É

0810 40 90

A Vaccinium nemzetség más gyümölcsei, frissen

É

0810 50 00

Kivi, frissen

É

0810 60 00

Durián, frissen

É

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, frissen

É

0810 90 95

Más gyümölcs, frissen

É

ex08 11

Gyümölcs és diófélék, főtlenül, vagy gőzöléssel vagy vízben forralással főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kivéve az alábbi 0811 10 és a 0811 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0811 10 és 0811 20 (5)

Földieper, málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres

É

ex08 12

Gyümölcsök és diófélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de ilyen állapotban közvetlen fogyasztásra alkalmatlanul, kivéve az alábbi 0812 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0812 90 30

Papaya

0813 10 00

Kajszibarack, szárítva

É

0813 20 00

Aszalt szilva

É

0813 30 00

Alma, szárítva

É

0813 40 10

Őszibarack, beleértve a nektarint is, szárítva

É

0813 40 30

Körte, szárítva

É

0813 40 50

Papaya, szárítva

0813 40 95

Más gyümölcs, szárítva, nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók

0813 50 12

Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfagyümölcsből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) készült szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók)

É

0813 50 15

Más szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely nem tartalmaz aszalt szilvát

É

0813 50 19

Szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely aszalt szilvát tartalmaz

É

0813 50 31

Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó szárított trópusi diófélék keveréke

É

0813 50 39

Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke, nem trópusi dióféle

É

0813 50 91

A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke, amely nem tartalmaz aszalt szilvát vagy fügét

É

0813 50 99

A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke

É

0814 00 00

Citrusgyümölcs vagy dinnyefélék héja (a görögdinnye héját is beleértve), frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

ex 9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve az alábbi 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 és 0904 20 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, az alábbi 0905 00 00 és 0907 00 00 vámtarifaszám alá tartozó termékek és az alábbi 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 és 0910 99 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

0901 12 00

Kávé, nem pörkölve, koffeinmentes

É

0901 21 00

Kávé, pörkölve, nem koffeinmentes

É

0901 22 00

Kávé, pörkölve, koffeinmentes

É

0901 90 90

Bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

É

0904 20 10

Édes paprika, szárítva, nem zúzva, nem őrölve

É

0905 00 00

Vanília

É

0907 00 00

Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)

É

0910 91 90

A 0904–0910 vámtarifaszámok közül két vagy több különböző vámtarifaszám alá tartozó termék keveréke, zúzva vagy őrölve

É

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Kakukkfű; babérlevél

É

0910 99 99

A 0904–0910 vámtarifaszámok közül két vagy több különböző vámtarifaszám alá tartozó egyéb fűszer, zúzva vagy őrölve, nem keverék

É

ex100890 90

Quinoa

É

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs burgonyából

É

1106 10 00

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből

É

1106 30

Liszt, dara és por a 8. árucsoportba tartozó egyéb termékekből

É

1108 20 00

Inulin

É

ex 12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök, kivéve az alábbi 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 és 1209 99 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; ipari vagy gyógynövények, kivéve az alábbi 1210 vámtarifaszám és az 1211 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, és kivéve az 1212 91 és az 1212 99 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; szalma és takarmány

É

1209 21 00

Lucernamag, vetési célra

1209 23 80

Más csenkeszmag, vetési célra

1209 29 50

Csillagfürmag, vetési célra

1209 29 80

Más takarmánynövény magja, vetési célra

1209 30 00

Elsősorban virágjukért termesztett egynyári növények magja, vetési célra

1209 91 10

1209 91 90

Más zöldségmag, vetési célra

1209 99 91

Elsősorban virágjukért termesztett növények magja, vetési célra, nem az 1209 30 00 vámtarifaalszám alá tartozók

1210 (6)

Komlótoboz, frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs alakban is; lupulin

É

1211 90 30

Tonkabab, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

ex 13. árucsoport

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat, kivéve az alábbi 1302 12 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

1302 12 00

Növényi nedv és kivonat, édesgyökérből

1501 00 90

Baromfizsír, nem a 0209 vagy az 1503 vámtarifaszám alá tartozó

É

1502 00 90

Szarvasmarha-, birka- vagy kecskefaggyú, nem az 1503 vámtarifaszám alá tartozó, és nem az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer előállításától eltérő ipari felhasználásra

É

1503 00 19

Sertészsír sztearin és oleosztearin, nem ipari felhasználásra

É

1503 00 90

Zsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgálva vagy keverve vagy másként elkészítve, nem az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer előállításától eltérő ipari célú faggyúolaj

É

1504

Halak és tengeri emlősök zsírja és olaja, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

1505 00 10

Gyapjúzsír, nyersen

É

1507

Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

1508

Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

1511 10 90

Pálmaolaj, nyersen, nem az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer előállításától eltérő műszaki vagy ipari felhasználásra

É

1511 90

Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva, nem nyers olaj

É

1512

Napraforgómag-, pórsáfrány- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

1513

Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- és babaszuolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

1514

Olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat is) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem módosítva

É

ex15 16

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénnel telítve, közbenső módon vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve, kivéve az alábbi 1516 20 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

1516 20 10

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

1517

Margarin; állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy a 15. árucsoportba tartozó különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, nem az 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezésre alkalmas zsír vagy olaj vagy ezek frakciói

É

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, kénezve, fújva, vákuumban vagy közömbös gázban hővel polimerizálva, vagy vegyileg másképp módosítva, kivéve az 1516 vtsz. alá tartozók; másutt nem említett állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy a 15. árucsoportba tartozó különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye

É

1521 90 99

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is, nem nyersen

É

1522 00 10

Degrasz (cserzőzsír)

É

1522 00 91

Olajseprő és üledék; szappan alapanyag, nem tartalmaz az olívaolaj jellemzőivel rendelkező olajat

É

1601 00 10

Kolbász és hasonló termék, májból, és máj alapú élelmiszer-készítmények

É

1602 20 11

1602 20 19

Liba- vagy kacsamáj, elkészítve vagy tartósítva

É

1602 41 90

Sonka és részei, elkészítve vagy tartósítva, házi sertéstől eltérő sertésből

É

1602 42 90

Lapocka és részei, elkészítve vagy tartósítva, házi sertéstől eltérő sertésből

É

1602 49 90

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a keverékeket is, házi sertéstől eltérő sertésből

É

1602 50 31, 1602 50 39 és 1602 50 80 (7)

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, főzve, szarvasmarhából, légmentes csomagolásban is

É

1602 90 31

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, vadból vagy nyúlból

É

1602 90 41

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, rénszarvasból

É

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, juhból vagy kecskéből vagy más állatból, nem tartalmaz főzetlen marhahúst vagy -belsőséget és nem tartalmaz házisertéshúst vagy -belsőséget

É

1603 00 10

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű és gerinctelen vízi állatból, legfeljebb 1 kg nettó tömegű közvetlen csomagolásban

É

1604

Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

É

1605

Rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat, elkészítve vagy tartósítva

É

1702 50 00

Vegytiszta fruktóz (gyümölcscukor)

É

1702 90 10

Vegytiszta maltóz (malátacukor)

É

1704 (8)

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

É

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

É

ex 19. árucsoport

Gabona-, liszt-, keményítő- vagy tejkészítmények; cukrásztermékek, kivéve az alábbi 1901 20 00 és 1901 90 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

1901 20 00

Keverék és tészta az 1905 vámtarifaszám alá tartozó pékáruk készítéséhez

1901 90 91

Más, tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 % tejzsír-, 5 % szacharóz- (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz-, 5 % gyümölcscukor- vagy keményítőtartalomnál kevesebbel, kivéve a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszer-készítményeket

ex 20. árucsoport

Zöldségből, gyümölcsből, diófélékből vagy a növény más részéből készül készítmény, kivéve az alábbi 2002 vámtarifaszám és az alábbi 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex20 08 40 és ex20 08 70 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

2002 (9)

Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

É

2005 80 00 (10)

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, nem a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

2008 20 19

2008 20 39

Másutt nem említett ananász, másként elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott alkohollal

ex20 08 40 (11)

Másutt nem említett körte, másként elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel vagy alkohollal is (kivéve a 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 és 2008 40 39 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, amelyekre a lábjegyzet vonatkozik)

É

ex20 08 70 (12)

Másutt nem említett őszibarack, beleértve a nektarint is, másként elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel vagy alkohollal is (kivéve a 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 és 2008 70 59 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, amelyekre a lábjegyzet vonatkozik)

É

ex 21. árucsoport

Különféle étkezésre szánt készítmények, kivéve az alábbi 2101 20 és 2102 20 19 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, és kivéve a 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 és 2106 90 59 vámtarifaalszám alá tartozó termékek.

É

2101 20

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és sűrítmény és ezen termékeken vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények

2102 20 19

Más nem aktív élesztők

ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet, kivéve az alábbi 2207 vámtarifaszám alá tartozó termékek, és kivéve a 2204 10 11–2204 30 10 és a 2208 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

2207 (13)

Nem denaturált etil-alkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal

É

2302 50 00

Hüvelyes növények őrlésénél vagy más feldolgozásánál létrejövő hasonló maradványok és hulladékok, labdacs formában is

É

2307 00 19

Más borseprő

É

2308 00 19

Más szőlőtörköly

É

2308 00 90

Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs formájában is

2309 10 90

Más kutya vagy macskaeledel, kiskereskedelmi kiszerelésben, nem tartalmaz az 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 és 2106 90 55 vámtarifaalszám alá tartozó keményítőt vagy glükózt, glükózszirupot, maltodextrint vagy maltodextrinszirupot

É

2309 90 10

Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, állatok etetésére

2309 90 91

Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, állatok etetésére

É

2309 90 95

2309 90 99

Állatok etetésére szolgáló más készítmények, a szerves vagy szervetlen alapon 49 tömegszázaléknál több kolin-kloridot tartalmazó is

É

24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló

É

2519 90 10

Magnézium-oxid, nem kalcinált természetes magnézium-karbonát

2522

Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, nem a 2825 vámtarifaszám alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve is vagy klinker formában

27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek lepárlási termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok

2801

Fluor, klór, bróm és jód

2802 00 00

Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén

ex28 04

Hidrogén, nemesgázok és más nem fémek, kivéve a 2804 69 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2806

Hidrogén-klorid (sósav); szulfonil-klorid

2807 00

Kénsav; oleum

2808 00 00

Salétromsav; nitrálósavak

2809

Foszfor-pentoxid; foszforsav; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is

2810 00 90

Bór oxidjai, nem dibór-oxid; bórsavak

2811

Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei

2812

Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei

2813

Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfor-triszulfid

2814

Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban

É

2815

Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (kálilúg); nátrium- vagy kálium-peroxid

É

2816

Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok és -peroxidok

2817 00 00

Cink-oxid; cink-peroxid

É

2818 10

Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is

É

2819

Króm-oxidok és króm-hidroxidok

É

2820

Mangán-oxidok

É

2821

Vas-oxidok és -hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött vastartalommal

2822 00 00

Kobalt-oxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok

2823 00 00

Titán-oxidok

É

2824

Ólom-oxidok; vörös ólom és narancssárga ólom

ex28 25

Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik; más szervetlen bázisok; más fém-oxidok, -hidroxidok és -peroxidok, kivéve az alábbi 2825 10 00 és 2825 80 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2825 10 00

Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik

É

2825 80 00

Antimon-oxidok

É

2826

Fluoridok; fluoroszilikátok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók

ex28 27

Kloridok, oxi-kloridok és hidroxi-kloridok, kivéve az alábbi 2827 10 00 és 2827 32 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok

2827 10 00

Ammónium-klorid

É

2827 32 00

Alumínium-klorid

É

2828

Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok

2829

Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok

ex28 30

Szulfidok, kivéve az alábbi 2830 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is

2830 10 00

Nátrium-szulfidok

É

2831

Ditionitok és szulfoxilátok

2832

Szulfitok; tioszulfátok

2833

Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok)

2834 10 00

Nitritek

É

2834 21 00

2834 29

Nitrátok

2835

Foszfinátok (hipofoszfitok), foszfonátok (foszfitok) és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is

É

ex28 36

Karbonátok, kivéve az alábbi 2836 20 00, 2836 40 00 és 2836 60 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát

2836 20 00

Dinátrium-karbonát

É

2836 40 00

Kálium-karbonátok

É

2836 60 00

Bárium-karbonát

É

2837

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok

2839

Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok

2840

Borátok; peroxoborátok (perborátok)

ex28 41

Fémoxi-savak vagy fémperoxi-savak sói, kivéve az alábbi 2841 61 00 vámtarifaalszám alá tartozó termék

2841 61 00

Kálium-permanganát

É

2842

Szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem meghatározottak is), nem azidok

2843

Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai

ex284430 11

U-235-re kimerített uránt tartalmazó cermet (fémkerámia) vagy e termék vegyületei, nem feldolgozatlan

ex284430 51

Tóriumot vagy tóriumvegyületet tartalmazó cermet (fémkerámia), nem feldolgozatlan

2845 90 90

A 2844 vámtarifaszám alá tartozóktól eltérő izotóp és vegyület, szervetlen vagy szerves, ennek izotópjai, vegyileg meghatározottak is, nem deutérium és vegyületei, nem deutériummal dúsított hidrogén és vegyületei vagy e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok

2846

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, vagy e vegyületek keverékei

2847 00 00

Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

2848 00 00

Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve ferrofoszfor

ex28 49

Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve az alábbi 2849 20 00 és 2849 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2849 20 00

Szilíciumkarbidok, vegyileg nem meghatározottak is

É

2849 90 30

Volfrámkarbidok, vegyileg nem meghatározottak is

É

ex28 50 00

Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, nem a szintén a 2849 vámtarifaszám alá tartozó karbidok vegyületei, kivéve az alábbi 2850 00 70 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2850 00 70

Szilicidek, vegyileg nem meghatározottak is

É

2852 00 00

Higany szerves vagy szervetlen vegyületei, kivéve amalgámok

2853 00

Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázok kivonása után is); sűrített levegő; amalgámok, nem nemesfémek amalgámjai

2903

Szénhidrogének halogénszármazékai

É

ex29 04

Szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazéka, halogénezett is, kivéve az alábbi 2904 20 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2904 20 00

Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok

É

ex29 05

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi 2905 45 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, és kivéve a 2905 43 00 és 2905 44 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

2905 45 00

Glicerin

2906

Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

ex29 07

Fenolok, kivéve az alábbi 2907 15 90 és ex290722 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; fenol-alkoholok

2907 15 90

Naftolok és sóik, nem 1-naftol

É

ex290722 00

Hidrokinon (kinol)

É

2908

Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2909

Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

É

2910

Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2911 00 00

Acetálok és félacetálok, más oxigénfunkcióval vagy anélkül, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

ex29 12

Aldehidek, egyéb oxigénfunkciós csoporttal is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid, kivéve az alábbi 2912 41 00 vámtarifaalszám alá tartozó termék

2912 41 00

Vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehid)

É

2913 00 00

A 2912 vámtarifaszám alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

ex29 14

Ketonok és kinonok, egyéb oxigénfunkciós csoporttal is és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi 2914 11 00, 2914 21 00 és 2914 22 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2914 11 00

Aceton

É

2914 21 00

Kámfor

É

2914 22 00

Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok

É

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

É

ex29 16

Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus karbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi ex291611 00, 2916 12 és 2916 14 vámtarifaalszámok alá tartozó termékek

ex291611 00

Akrilsav

É

2916 12

Akrilsav észterei

É

2916 14

Metakrilsav észterei

É

ex29 17

Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 és 2917 36 00 vámtarifaalszámok alá tartozó termékek

2917 11 00

Oxálsav, sói és észterei

É

2917 12 10

Adipinsav és sói

É

2917 14 00

Maleinsav-anhidrid

É

2917 32 00

Dioktil-ortoftalátok

É

2917 35 00

Ftálsav-anhidrid

É

2917 36 00

Tereftálsav és sói

É

ex29 18

Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 és 2918 29 10 vámtarifaalszámok alá tartozó termékek

2918 14 00

Citromsav

É

2918 15 00

Citromsav sói és észterei

É

2918 21 00

Szalicilsav és sói

É

2918 22 00

O-acetil-szalicilsav, sói és észterei

É

2918 29 10

Szulfo-szalicilsav, hidroxi-naftoesav; ezek sói és észterei

É

2919

Foszforsavészterek és sóik, beleértve alakto-foszfátokat is; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2920

Nemfémek más szervetlen savainak észterei (kivéve a hidrogén-halidok haloidsavak észterei) és ezek sói; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2921

Aminfunkciós vegyületek

É

2922

Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

É

2923

Negyedrendű ammóniumsók és -hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem meghatározottak is

ex29 24

Karboxiamid-funkciós vegyületek és amid-funkciós vegyületek, kivéve az alábbi 2924 23 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

2924 23 00

2-Acetamido-benzoesav (N-Acetil-antranilsav) és sói

2925

Karboxi-imid-funkciós vegyületek (beleértve a szaharint és sóit is) és imin-funkciós vegyületek

ex29 26

Nitril-funkciós vegyületek, kivéve az alábbi 2926 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó termék

2926 10 00

Akrilnitril

É

2927 00 00

Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek

É

2928 00 90

Hidrazin vagy hidroxilamin más szerves származékai

2929 10

Izocianátok

É

2929 90 00

Más vegyületek más nitrogénfunkcióval

2930 20 00

2930 30 00

ex293090 85

Tio-karbamátok és ditio-karbamátok, és tiurám-mono-, tiurám-di- és tiurám-tetraszulfidok; ditiokarbonátok (xantátok)

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex293090 85

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofosz (ISO), és más szerves kénvegyületek, nem ditiokarbonátok (xantátok)

É

2931 00

Más szerves-szervetlen vegyületek

ex29 32

Csak oxigén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek, kivéve az alábbi 2932 12 00, 2932 13 00 és 2932 21 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

2932 12 00

2-furaldehid (furfuraldehid)

É

2932 13 00

Furfuril-alkohol és tetrahidro-furfuril-alkohol

É

2932 21 00

Kumarin, metil-kumarinok és etil-kumarinok

É

ex29 33

Csak nitrogén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek, kivéve az alábbi 2933 61 00 vámtarifaalszám alá tartozó termék

2933 61 00

Melamin

É

2934

Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

2935 00 90

Más szulfonamidok

É

2938

Természetes vagy szintetikus glikozidok, és sóik, étereik, észtereik és más származékaik

ex294000 00

Vegyileg tiszta cukrok, nem szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz, és kivéve az alábbi ramnóz, raffinóz és mannóz; cukoréterek, -acetálok és -észterek és sóik, nem a 2937, 2938 vagy a 2939 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

ex294000 00

Ramnóz, raffinóz és mannóz

2941 20 30

Dihidrosztreptomicin, sói, észterei és hidrátjai

2942 00 00

Más szerves vegyületek

3102 (14)

Ásványi vagy vegyi trágyázószer, nitrogéntartalmú

É

3103 10

Szuperfoszfátok

É

3105

A nitrogén, foszfor és kálium trágyázó elemek közül kettőt vagy hármat tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; a 31. árucsoportba tartozó termékek tablettában vagy hasonló formában vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban

É

ex 32. árucsoport

Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve az alábbi 3204 és 3206 vámtarifaszám alá tartozó termékek, és kivéve a 3201 20 00, 3201 90 20, ex320190 90 (eukaliptuszból származó cserzőanyag-kivonatok), ex320190 90 (gambir- és mirobalángyümölcsből származó cserzőanyag-kivonatok) és ex320190 90 (más növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok) vámtarifaalszám alá tartozó termékek

3204

Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; a 32. árucsoporthoz tartozó 3. megjegyzésben meghatározott szintetikus szerves színezőanyagokon alapuló készítmények; szintetikus szerves termékek, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak, vegyileg nem meghatározottak is

É

3206

Más színezőanyag; a 32. árucsoporthoz tartozó 3. megjegyzésben meghatározott készítmények, nem a 3203, 3204 vagy 3205 vámtarifaszám alá tartozó termékek; luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is

É

33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények

34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló cikkek, mintázópaszták, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek

É

3502 90 90

Albuminátok és egyéb albuminszármazékok

3503 00

Zselatin (beleértve a téglalap vagy négyzet alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, kivéve a 3501 vámtarifaszám alá tartozó kazeinenyvek

3504 00 00

Peptonok és származékaik; másutt nem említett egyéb fehérjeanyagok és származékaik; nyersbőrpor, krómtartalommal is

3505 10 50

Keményítők, észterezve vagy éterezve

3506

Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

3507

Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek

É

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok

37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófilmipari áruk

ex 38. árucsoport

Különböző vegyipari termékek, kivéve az alábbi 3802 és 3817 00 vámtarifaszám, a 3823 12 00 és 3823 70 00 vámtarifaalszám és a 3825 vámtarifaszám alá tartozó termékek, és kivéve a 3809 10 és 3824 60 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

3802

Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is

É

3817 00

Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, nem a 2707 vagy a 2902 vámtarifaszám alá tartozók

É

3823 12 00

Olajsav

É

3823 70 00

Ipari zsíralkoholok

É

3825

A vegyipar vagy rokon iparágainak másutt nem említett maradványtermékei; kommunális hulladék; szennyvíziszap; a 36. árucsoporthoz tartozó 6. megjegyzésben meghatározott más hulladék

É

ex 39. árucsoport

Műanyagok és ezekből készül áruk, kivéve az alábbi 3901, 3902, 3903 és 3904 vámtarifaszám, 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 és 3907 99 vámtarifaalszám, 3908 és 3920 vámtarifaszám, és a 3921 90 19 és 3923 21 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

3901

Etilén polimerjei, alapanyag formájában

É

3902

Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában

É

3903

Sztirol polimerjei, alapanyag formájában

É

3904

Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában

É

3906 10 00

Poli(metil-metakrilát)

É

3907 10 00

Poliacetálok

É

3907 60

Poli(etilén-tereftalát)

É

3907 99

Más poliészter, nem telítetlen

É

3908

Poliamidok, alapanyag formájában

É

3920

Más műanyag lap, lemez, film, fólia és szalag, nem porózus és nem erősített, laminált, támasztott vagy más anyagokkal hasonlóan kombinált

É

3921 90 19

Más műanyag lap, lemez, fólia és szalag, poliészterből, nem porózus termék és nem hullámosított tábla és lemez

É

3923 21 00

Zacskó és zsák (kúpalakú is) etilén polimerjeiből

É

ex 40. árucsoport

Gumi és belőle készült cikkek, kivéve az alábbi 4010 vámtarifaszám alá tartozó termékek

4010

Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból

É

ex41 04

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) és a lófélék szőrtelen cserzett, vagy crust nyersbőre, hasítva is, de tovább nem megmunkálva, kivéve a 4101 41 19 és 4104 49 19 vámtarifaalszámok alá tartozó termékek

É

ex41 06 31

4106 32

Sertés szőrtelen cserzett vagy crust nyersbőre, nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is), vagy száraz állapotban (crust), hasítva is, de tovább nem megmunkálva, kivéve a 4106 31 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

4107

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, kivéve a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr

É

4112 00 00

Juh vagy bárány gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, kivéve a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr

É

ex41 13

Más állatok gyapjú vagy szőr nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, nem a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr, kivéve az alábbi 4113 00 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

4113 10 00

Kecske- vagy gödölyebőr

É

4114

Puhított bőr (beleértve a samoa kombinációval kikészítettet is); lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

É

4115 10 00

Bőr vagy bőrrost alapú mesterséges bőr, lap vagy szalag alakban, tekercsben is

É

ex 42. árucsoport

Bőráru; nyerges- és szíjgyártóáru; utazási cikk, kézitáska és hasonló tartó; állati bélből készült áru (nem selyemhernyóbélből); kivéve az alábbi 4202 és 4203 vámtarifaszám alá tartozó termékek

4202

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgép-, hangszer- és fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszerdoboz, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagyrészt ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva

É

4203

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből

É

43. árucsoport

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk

ex 44. árucsoport

Fa és fából készült cikkek, kivéve az alábbi 4410, 4411 és 4412 vámtarifaszám, és a 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 és 4420 90 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, faszén

4410

Forgácslemez, irányított szálelrendezésű lap (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal préselve is

É

4411

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

É

4412

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru

É

4418 10

Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából

É

4418 20 10

A 44. árucsoporthoz tartozó 2. megjegyzésben felsorolt trópusi fából készült ajtó és kerete, küszöb

É

4418 71 00

Összeállított padlóburkoló lap mozaikpadlóhoz, fából

É

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Kis szobor és más dísztárgy, trópusi fából, a 44. árucsoporthoz tartozó 2. megjegyzésnek megfelelően; intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz, és hasonló cikkek és a 94. árucsoporton kívül eső fa bútoráru, trópusi fából, a 44. árucsoporthoz tartozó 2. megjegyzésének megfelelően

É

ex 45. árucsoport

Parafa és parafából készült cikkek, kivéve az alábbi 4503 vámtarifaszám alá tartozó termékek

4503

Természetes parafából készült cikkek

É

46. árucsoport

Szalmából, alfafűből (eszpartófű) és más fonóanyagból készült áru; kosárkötő- és fonott áru

É

50. árucsoport

Selyem

É

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr, kivéve az 5105 vámtarifaszám alá tartozó termékek; lószőrfonal és -szövet

É

52. árucsoport

Gyapot

É

53. árucsoport

Más növényi textilszál; papírfonal és papírfonalból készül szövet

É

54. árucsoport

Végtelen műszál; mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonló

É

55. árucsoport

Szintetikus vágott szál

É

56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonál; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áru

É

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók

É

58. árucsoport

Különleges szövet; bolyhos szövet; csipke; kárpit; paszomány; hímzés

É

59. árucsoport

Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt szövet; ipari felhasználásra alkalmas textiláru

É

60. árucsoport

Kötött vagy horgolt kelme

É

61. árucsoport

Kötött vagy horgolt ruházati cikk és kiegészítő

É

62. árucsoport

Nem kötött vagy horgolt ruházati cikk és kiegészítő

É

63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy

É

64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek részei

É

65. árucsoport

Fejfedő és részei

66. árucsoport

Esernyő, napernyő, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és részeik

É

67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, és ezekből készült áruk; művirág, valamint emberhajból készült áru

68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagból készült áru

69. árucsoport

Kerámiatermék

É

70. árucsoport

Üveg és üvegáru

É

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok, érmék; kivéve az alábbi 7117 vámtarifaszám alá tartozó termékek

7117

Ékszerutánzat

É

7202

Vasötvözet

É

73. árucsoport

Vas- és acéláru

74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk

É

7505 12 00

Rúd és profil nikkelötvözetből

7505 22 00

Huzal nikkelötvözetből

7506 20 00

Lemez, lap, szalag és fólia nikkelötvözetből

7507 20 00

Nikkelcső vagy -csőszerelvény

ex 76. árucsoport

Alumínium vagy ebből készül áru, kivéve a 7601 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

ex 78. árucsoport

Ólom vagy ebből készül áru, kivéve a 7801 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

ex 79. árucsoport

Cink vagy ebből készül áru, kivéve a 7901 és 7903 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

ex 81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermetek (fémkerámiák); ebből készült termékek, kivéve a 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 és 8113 00 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

82. árucsoport

Szerszám, késművesáru, evőeszköz nem nemesfémből; ezek részei nem nemesfémből

É

83. árucsoport

Különféle áruk nem nemesfémből

É

ex 84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, és ezek részei, kivéve az alábbi 8401 10 00 és 8407 21 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

8401 10 00

Atomreaktor

É

8407 21 10

Csónakmotor, legfeljebb 325 cm3 hengerűrtartalommal

É

ex 85. árucsoport

Elektromos gép és felszerelés és alkatrészei; hangfelvevő- és lejátszó készülék, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülék televízióhoz; alkatrészei és tartozékai, kivéve az alábbi 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85 és 8519 89 11–8519 89 19 vámtarifaalszám, 8521, 8525 és 8527 vámtarifaszám, 8528 49, 8528 59 és 8528 69–8528 72 vámtarifaalszám, 8529 vámtarifaszám és 8540 11 és 8540 12 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

8516 50 00

Mikrohullámú sütő

É

8517 69 39

Rádiótelefon vagy rádiótávíró vevőkészüléke, nem hordozható hívásvevő, riasztásvevő vagy személyhívó készülék

É

8517 70 15

8517 70 19

Antenna vagy antennareflektor összes típusa, nem rádiótávíró vagy rádiótelefon készülékhez való antenna; ezek használatához alkalmas alkatrészek

É

8519 20

8519 30

Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy más fizetőeszközzel működő készülék; erősítő nélküli lemezjátszó

É

8519 81 11–8519 81 45

Hangvisszaadó készülék (kazettalejátszó is), hangfelvevő szerkezet nélkül

É

8519 81 85

Más hangvisszaadó készüléket tartalmazó magnetofon, nem kazettás típusú

É

8519 89 11–8519 89 19

Más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül

É

8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

É

8525

Rádió- vagy televízióműsor-továbbító készülék, vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera; digitális kamera és videókamera-lejátszó

É

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is

É

8528 49

8528 59

8528 69 to 8528 72

Számítógép-képernyők és projektorok, televízió vevőkészülékkel nem egybeépítve, nem kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben történő használatra; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

É

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékekhez felhasználható alkatrészek

É

8540 11

8540 12 00

Katódsugaras televízió képcső, beleértve a katódsugaras videomonitor csövet is, színes vagy fekete-fehér vagy más monokróm

É

86. árucsoport

Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, gördülőállomány és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

ex 87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei, nem vasúti vagy villamosvasúti gördülőállomány, kivéve az alábbi 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 és 8714 vámtarifaszám alá tartozó termékek

8702

Gépjármű, tíz vagy annál több személy szállítására, a vezetőt is beleértve

É

8703

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vámtarifaszám alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is

É

8704

Áruszállító gépjármű

É

8705

Különleges célra szolgáló gépjármű, elsősorban nem személy- vagy áruszállításra tervezett (például műszaki segélykocsi, daruskocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő és locsoló autó, műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi)

É

8706 00

A 8701–8705 vámtarifaszám alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve

É

8707

A 8701–8705 vámtarifaszám alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)

É

8708

A 8701–8705 vámtarifaszám alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka

É

8709

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az előbbi jármű alkatrésze

É

8711

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi

É

8712 00

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül

É

8714

A 8711–8713 vámtarifaszám alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka

É

88. árucsoport

Légi jármű, űrhajó és részeik

89. árucsoport

Hajó, csónak és más úszószerkezet

90. árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszer és készülék; ezek alkatrésze és tartozéka

É

91. árucsoport

Óra és alkatrészei

É

92. árucsoport

Hangszer; alkatrésze és tartozéka

ex 94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párnák és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzés, reklámfelirat, névtábla és hasonló; előre gyártott épület, kivéve az alábbi 9405 vámtarifaszám alá tartozó termékek

9405

Másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és alkatrészeik; megvilágított jelzés, reklámfelirat, cégtábla és hasonló, állandó jellegű fényforrással felszerelve, és mindezek másutt nem említett alkatrésze

É

ex 95. árucsoport

Játékok, játékszerek és sporteszközök; alkatrészeik és tartozékaik; kivéve az alábbi 9503 00 30–9503 00 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

9503 00 30–9503 00 99

Más játék; kicsinyített („méretarányos”) modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle)

É

96. árucsoport

Különféle áruk

(1)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

(2)   A0306 13 vámtarifaalszám alá tartozó termékek esetében a vám 3,6 %, a II. fejezet 2. szakaszában található előírás szerint.

(3)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékre.

(4)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékre.

(5)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékekre.

(6)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

(7)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékekre.

(8)   A II. fejezet 2. szakaszában említett előírás szerint az 1704 10 91 és 1704 10 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékek esetében a külön vámtétel a vámérték 16 %-ára korlátozódik.

(9)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

(10)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékre.

(11)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

(12)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

(13)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

(14)   A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.

▼B
III. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett egyezmények

A. RÉSZ

Az emberi és munkajogokra vonatkozó alapvető ENSZ/ILO-egyezmények

1. A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya

2. A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya

3. Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről

4. Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről

5. Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen

6. Egyezmény a gyermek jogairól

7. Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről

8. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (No 138)

9. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről (No 182)

10. Egyezmény a kényszermunka eltörléséről (No 105)

11. Egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról (No 29)

12. Egyezmény a férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazása tárgyában (No 100)

13. Egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről (No 111)

14. Egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről (No 87)

15. Egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról (No 98)

16. Nemzetközi egyezmény az apartheid bűntettének leküzdéséről és megbüntetéséről

B. RÉSZ

A környezetvédelemmel és a kormányzásra vonatkozó elvekkel kapcsolatos egyezmények

17. Montreali jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról

18. Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra történő szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről

19. Stockholmi egyezmény a le nem bomló szerves szennyező anyagokról

20. Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

21. Biológiai Sokféleség Egyezmény

22. Cartagenai jegyzőkönyv a biológiai biztonságról

23. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve

24. Egységes egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerekről (1961)

25. Egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a pszichotróp anyagokról (1971)

26. Egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme ellen (1988)

27. Az Egyesült Nemzetek mexikói egyezménye a korrupció ellen( 1 ) 2005. március 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) 2005. február 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) A fejlődő országok megkülönböztetett, kedvezőbb bánásmódjáról, viszonosságról és teljesebb részvételről szóló, 1979. november 28-i GATT határozat (L/4903).

( 4 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 837/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 139., 2005.6.2., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 6 ) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) A 2002. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, 2001. december 10-i 2501/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 346., 2001.12.31., 1. o.). A legutóbb a 1828/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 321., 2004.10.22., 23. o) módosított rendelet.

( 8 ) A Tanács 1995. december 22-i 384/96/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 56., 1996.3.6., 1. o.). A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

( 9 ) A Tanács 1997. október 6-i 2026/97/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 288., 1997.10.21., 1. o.). A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

( 10 ) A Tanács 1995. május 22-i 1172/95/EK rendelete a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.). A legutóbb a 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 11 ) A Bizottság 2000. szeptember 7-i 1917/2000/EK rendelete a 1172/95/EK tanácsi rendeletnek a külkereskedelmi statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekről (HL L 229., 2000.9.9., 14. o.). A legutóbb az 179/2005/EK rendelettel (HL L 30., 2005.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

( 12 ) A Tanács 1997. március 24-i 552/97/EK rendelete a Mianmari Uniótól az általános tarifális preferenciák ideiglenes megvonásáról (HL L 85., 1997.3.27., 8. o.).

( 13 ) A Tanács 1994. december 19-i 3281/94/EK rendelete a fejlődő országokból származó egyes ipari termékek tekintetében négyéves (1995–1998) általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (HL L 348., 1994.12.31., 1. o.). A legutóbb a 2820/98/EK rendelettel (HL L 357., 1998.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 14 ) A Tanács 1996. június 20-i 1256/96/EK rendelete a fejlődő országokból származó egyes mezőgazdasági termékek tekintetében 1996. július 1-jétől 1999. június 30-ig többéves általános preferenciális rendszerek alkalmazásáról (HL L 160., 1996.6.29., 1. o.). A legutóbb a 602/98/EK rendelettel (HL L 80., 1998.3.18., 1. o.) módosított rendelet.

( 15 ) A Bizottság 2002. július 29-i 1381/2002/EK rendelete a 2002/2003–2005/2006-as gazdasági években a legkevésbé fejlett országokból származó nyers nádcukorra vonatkozó vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 200., 2002.7.30., 14. o.).

( 16 ) A Bizottság 2002. július 31-i 1401/2002/EK rendelete a 2002/2003–2008/2009-as gazdasági években a legkevésbé fejlett országokból származó rizsre vonatkozó vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 203., 2002.8.1., 42. o.).