25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/23


Talan väckt den 19 juli 2010 — Constellation Brands mot harmoniseringsbyrån (COOK’S)

(Mål T-314/10)

()

2010/C 260/31

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Constellation Brands, Inc. (New York, Amerikas förenta stater) (ombud: B. Brandreth, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet från första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre markanden (varumärken, mönster och modeller) av den 29 april 2010 i ärendet R 1048/2009-1,

återförvisa ärendet till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och förordna om att återställande av försutten tid ska beviljas för ansökan om gemenskapsvarumärke nr 942128, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”COOK’S”

Varumärkes- och registeravdelningens beslut: Avslag på ansökan om återställande av försutten tid och fastställande av upphävandet av registreringen som gemenskapsvarumärke nr 942128

Överklagandenämndens beslut: Avslag på ansökan

Grunder: Åsidosättande av artikel 81 i rådets förordning nr 207/2009 eftersom överklagandenämnden felaktigt tillämpade artikeln och felaktigt bedömde omständigheterna när den fann att sökandens företrädare hade underlåtit att iaktta all omsorg som hade betingats av omständigheterna.