25.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 260/23


Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2010 r. — Constellation Brands przeciwko OHIM (COOK'S)

(Sprawa T-314/10)

()

2010/C 260/31

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Constellation Brands, Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: B. Brandreth, barrister)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie R 1048/2009-1;

odesłanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz zarządzenie przywrócenia stanu poprzedniego w odniesieniu do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr 942 128;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy „COOK’S”

Decyzja Wydziału Administracji Znakami Towarowymi i Prawnego: oddalenie wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego i utrzymanie w mocy unieważnienia rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 942 128

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 81 rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na błędne zastosowanie przez Izbę Odwoławczą tego przepisu oraz błędną ocenę faktów poprzez uznanie, że przedstawiciele strony skarżącej nie wykazali się należytą starannością w danych okolicznościach.