25.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/23


Prasība, kas celta 2010. gada 19. jūlijā — Constellation Brands/ITSB (“COOK'S”)

(Lieta T-314/10)

()

2010/C 260/31

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Constellation Brands, Inc. (Ņujorka, ASV) (pārstāvis — B. Brandreth, Barrister)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 29. aprīļa lēmumu lietā R 1048/2009-1;

nodot lietu jaunai izskatīšanai Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) un uzdot nodrošināt restitutio in integrum attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 942128;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “COOK’S”

Preču zīmju un reģistra departamenta lēmums: pieteikumu par restitutio in integrum noraidīt un apstiprināt Kopienas preču zīmes reģistrācijas Nr. 942128 atzīšanu par spēkā neesošu

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 81. panta pārkāpums, jo Apelāciju padome esot pieļāvusi kļūdu šī panta piemērošanā un faktu vērtējumā, uzskatot, ka prasītājas pārstāvji neesot ievērojuši pienācīgo rūpību attiecīgajos apstākļos