26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/15


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Focșani — Rumunsko) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Vec C-102/10) (1)

(Rokovací poriadok - Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý a druhý pododsek - Aproximácia právnych predpisov - Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel - Nepovinná poistná zmluva - Neuplatniteľnosť)

2011/C 63/28

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Focșani

Účastníci konania

Žalobkyňa: Frăsina Bejan

Žalovaný: Tudorel Mușat

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Judecătoria Focșani — Výklad článkov 49 ZFEÚ, 56 ZFEÚ, 57 ZFEÚ a článku 59 prvého odseku ZFEÚ, článku 169 ZFEÚ a smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. ES L 8, s. 17; Mim. vyd. 06/007, s. 3), smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 346), smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 149, s. 14) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, s. 11) — Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Škoda spôsobená na poistených vozidlách — Vnútroštátne právne predpisy stanovujúce nevýhodné podmienky pre spotrebiteľov — Podmienky vylúčenia zodpovednosti idúce nad rámec podmienok stanovených v smerniciach — Možnosť pre vnútroštátny súdny orgán namietať neplatnosť ustanovenia o vylúčení poistného rizika

Výrok

1.

Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel stanovený

smernicou Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti,

smernicou Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

treťou smernicou Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) a

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že poistiteľ vylučuje z krytia nepovinnej poistnej zmluvy motorového vozidla škody, ktoré boli spôsobené, keď toto vozidlo riadila osoba pod vplyvom alkoholu.

2.

Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel stanovený smernicami 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 a 2005/14 nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá neukladá poistiteľovi povinnosť bezodkladne odškodniť, v zmysle nepovinnej poistnej zmluvy motorového vozidla, poisteného, ktorý bol poškodený v dôsledku nehody a nechať si nahradiť sumu odškodnenia vyplatenú tomuto poistenému od osoby zodpovednej za nehodu za okolností, keď poistenie nepokrýva riziko z dôvodu klauzuly o výnimke.

3.

Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že poistiteľ vylučuje z krytia nepovinnej poistnej zmluvy motorového vozidla škody, ktoré boli spôsobené, keď toto vozidlo riadila osoba pod vplyvom alkoholu, predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa, ako aj slobodného poskytovania služieb. Vnútroštátnemu súdu prislúcha preskúmať v akom rozsahu môže byť toto obmedzenie napriek tomu prípustné v zmysle výnimočných opatrení výslovne stanovených Zmluvou FEÚ, alebo odôvodnené, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.