26.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 107/2


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Vec C-398/05) (1)

(Spoločná obchodná politika - Vyrovnávacie clá - Ochrana proti subvenčným praktikám - Nariadenie (ES) č. 1599/1999 - Drôty z nehrdzavejúcej ocele - Ujma výrobnému odvetviu Spoločenstva - Príčinná súvislosť)

(2008/C 107/02)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Aachen

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Finanzgericht Düsseldorf – Platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1599/1999 z 12. júla 1999, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo a konečné vyberané dočasné clo uložené na drôty z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1 mm alebo väčším, s pôvodom v Indii, a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu drôtov z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1 mm alebo väčším s pôvodom v Kórejskej republike (Ú. v. ES L 189, s. 1; Mim. vyd. 11/032, s. 31) – Posúdenie ujmy výrobnému odvetviu Spoločenstva, príčinnej súvislosti medzi touto ujmou a dovozmi dotovaných výrobkov

Výrok rozsudku

Preskúmanie položenej otázky neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť nariadenia Rady č. 1599/1999 z 12. júla 1999, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo a konečné vyberané dočasné clo uložené na drôty z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1 mm alebo väčším, s pôvodom v Indii, a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu drôtov z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1 mm alebo väčším s pôvodom v Kórejskej republike.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 28.1.2006.