26.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/2


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — AGST Draht und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Zaak C-398/05) (1)

(Gemeenschappelijke handelspolitiek - Compenserende rechten - Bescherming tegen subsidiepraktijken - Verordening (EG) nr. 1599/1999 - Roestvrij staaldraad - Schade toegebracht aan bedrijfstak van Gemeenschap - Causaal verband)

(2008/C 107/02)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Aachen

Voorwerp

Verzoek om prejudiciële beslissing — Finanzgericht Düsseldorf — Geldigheid van verordening (EG) nr. 1599/1999 van de Raad van 12 juli 1999 tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van de invoer van roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit de Republiek Korea (PB L 189, blz. 1) — Beoordeling van schade aan communautaire bedrijfstak, causaal verband met invoer van gesubsidieerde goederen

Dictum

Bij het onderzoek van de gestelde vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van verordening (EG) nr. 1599/1999 van de Raad van 12 juli 1999 tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van de invoer van roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit de Republiek Korea.


(1)  PB C 22 van 28.1.2006.