26.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/2


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. február 28-i ítélete (Finangericht Düsseldorf – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH kontra Hauptzollamt Aachen

(C-398/05. sz. ügy) (1)

(Közös kereskedelempolitika - Kiegyenlítő vámok - A támogatási gyakorlatokkal szembeni védelem - 1599/1999/EK rendelet - Rozsdamentes acélhuzalok - A közösségi gazdasági ágazatnak okozott kár - Okozati összefüggés)

(2008/C 107/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finangericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Alperes: Hauptzollamt Aachen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzgericht Düsseldorf – Az 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű, Indiából származó rozsdamentes acélhuzalokra kivetett végleges kiegyenlítő vámról és az ideiglenes vám végérvényes beszedéséről, valamint az 1 mm vagy azt meghaladó átmérőjű, a Koreai Köztársaságból származó rozsdamentes acélhuzalok behozatalával kapcsolatos eljárás megszüntetéséről szóló, 1999. július 12-i 1599/99/EK rendelet (HL L 189., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 32. kötet, 31. o.) érvényessége – A közösségi ipar károsodásának megítélése, a támogatott termékek behozatalával fennálló ok-okozati összefüggés.

Rendelkező rész

Az előterjesztett kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényt, amely befolyásolná az 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű, Indiából származó rozsdamentes acélhuzalokra kivetett végleges kiegyenlítő vámról és az ideiglenes vám végérvényes beszedéséről, valamint az 1 mm vagy azt meghaladó átmérőjű, a Koreai Köztársaságból származó rozsdamentes acélhuzalok behozatalával kapcsolatos eljárás megszüntetéséről szóló, 1999. július 12-i 1599/1999/EK tanácsi rendelet érvényességét.


(1)  HL C 22., 2006.1.28.