26.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/2


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 28. februar 2008 — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH mod Hauptzollamt Aachen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland)

(Sag C-398/05) (1)

(Fælles handelspolitik - udligningstold - beskyttelse mod subsidier - Rådets forordning (EF) nr. 1599/1999 - tråd af rustfrit stål - skade på EF-erhvervsgrenen - årsagsforbindelse)

(2008/C 107/02)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Aachen

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Finanzgericht Düsseldorf — gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1599/1999 af 12. juli 1999 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Republikken Korea (EFT L 189, s. 1) — bedømmelse af, hvorvidt EF-erhvervsgrenene har lidt skade, årsagssammenhæng med import af støttede produkter

Konklusion

Prøvelsen af det forelagte spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1599/1999 af 12. juli 1999 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på import af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende import af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Republikken Korea.


(1)  EUT C 22 af 28.1.2006.