10.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. augusta 2008,

ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES

(Text s významom pre EHP)

(2008/721/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 152 a 153,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2004/210/ES (1) zmeneným a doplneným rozhodnutím Komisie 2007/263/ES (2) sa zriadili tri vedecké výbory: Vedecký výbor pre spotrebné výrobky (VVSV), Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (VVZER) a Vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (VVVNIZR).

(2)

Určité úlohy Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne riziká boli presunuté na Európsku chemickú agentúru (ECHA) zriadenú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), a preto by sa mali oblasti pôsobnosti uvedeného výboru opätovne preskúmať.

(3)

Skúsenosti s fungovaním týchto troch vedeckých výborov poukazujú na potrebu vykonať zmeny a zlepšenia v štruktúre a pracovných postupoch výborov.

(4)

Funkčné obdobia členov troch vedeckých výborov zriadených rozhodnutím Komisie 2004/210/ES boli predĺžené rozhodnutím Komisie 2007/708/ES (4) a končia 31. decembra 2008. Členovia týchto výborov zostávajú vo funkcii, pokiaľ nebudú nahradení alebo pokiaľ sa neobnoví ich vymenovanie.

(5)

Z tohto dôvodu a na účely prehľadnosti je potrebné nahradiť rozhodnutie 2004/210/ES novým rozhodnutím.

(6)

Spoľahlivé a včasné vedecké poradenstvo je nevyhnutnou požiadavkou pri návrhoch, rozhodnutiach a politike Komisie v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia. V tejto súvislosti je potrebná flexibilná poradná štruktúra na zabezpečenie ľahšieho prístupu k vysoko kvalifikovanej expertíze v celom spektre oblastí.

(7)

Vedecké poradenstvo v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia musí vychádzať zo zásad excelencie, nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti, ako sú opísané v oznámení Komisie Zhromažďovanie a využívanie expertízy Komisiou: zásady a usmernenia. Zlepšenie znalostí pre lepšie politiky (5) a musí byť organizované v súlade so zásadami osvedčených postupov v oblasti hodnotenia rizík.

(8)

Je potrebné, aby vedecké výbory čo najviac využívali vedeckú expertízu v EÚ ako aj mimo EÚ podľa toho, ako si to konkrétna otázka vyžaduje. Na tento účel by sa mala ustanoviť skupina vedeckých poradcov, ktorí primerane zastrešia oblasti pôsobnosti výborov.

(9)

Reorganizácia poradnej štruktúry musí poskytnúť zvýšenú flexibilitu, aby mohla poskytovať poradenstvo Komisii v záležitostiach patriacich do stanovených oblastí pôsobnosti a aj poradenstvo v súvislosti so vznikajúcimi a novo identifikovanými zdravotnými rizikami a v záležitostiach, ktoré nepatria do pôsobnosti iných orgánov Spoločenstva zaoberajúcich sa hodnotením rizík, a musí byť v prípade potreby schopná poskytnúť rýchle poradenstvo, zabezpečiť úplnú transparentnosť a vysokú úroveň konzistentnosti a spolupráce s ostatnými orgánmi Spoločenstva a príslušnými vedeckými organizáciami.

(10)

Potreba nezávislého vedeckého poradenstva v stanovených a nových oblastiach zodpovednosti Spoločenstva, ktoré patria do pôsobnosti vedeckých výborov, sa bude pravdepodobne naďalej zvyšovať. Poradná štruktúra v súvislosti s potrebami v oblasti hodnotenia rizík sa má preto posilniť, pokiaľ ide o jej zloženie a efektívnejšie pracovné postupy.

(11)

Zriadili sa rôzne orgány Spoločenstva, ktorých úlohou je okrem iného hodnotenie rizík v rôznych oblastiach. Je potrebné zabezpečiť konzistentnosť a podporovať spoluprácu medzi vedeckými výbormi a takýmito orgánmi. Efektívnosť vedeckých výborov je potrebné posilniť aj primeranou výmenou informácií a expertízy a spoluprácou s ostatnými vedeckými orgánmi a organizáciami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

(12)

Pracovné postupy vedeckých výborov by sa mali zlepšiť okrem internej práce aj organizáciou vedeckých stretnutí a workshopov a vytváraním sietí.

(13)

Je potrebné zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť práce vedeckých výborov zavedením primeraných postupov týkajúcich sa dialógu so zúčastnenými stranami pri zachovaní úplnej samostatnosti výborov.

(14)

Otvorenosť a transparentnosť pri implementácii tohto rozhodnutia by sa mala zabezpečiť pri úplnom dodržaní požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a prístup verejnosti k dokumentom, vrátane ochrany obchodného tajomstva,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Poradná štruktúra a jej oblasti pôsobnosti

1.   Týmto sa stanovuje poradná štruktúra týkajúca sa hodnotenia rizík v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia. Táto štruktúra sa skladá z:

a)

Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „VVBS“);

b)

Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne riziká (ďalej len „VVZER“);

c)

Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (ďalej len „VVVNIZR“);

d)

skupiny vedeckých poradcov v oblasti hodnotenia rizík (ďalej len „skupina“), ktorá podporí činnosti vedeckých výborov v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia.

2.   Oblasti pôsobnosti poradnej štruktúry sú stanovené v prílohe I bez toho, aby boli dotknuté právomoci ostatných orgánov Spoločenstva zaoberajúcich sa hodnotením rizík, ktorú im priznávajú právne predpisy Spoločenstva, ako je napríklad Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre liečivá, Európska chemická agentúra a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Článok 2

Poslanie

1.   Komisia žiada vedecké výbory o stanovisko v prípadoch stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva.

2.   Komisia môže výbory požiadať aj o stanovisko k otázkam:

a)

osobitného významu pre bezpečnosť spotrebiteľov, verejné zdravie a pre životné prostredie a

b)

nepodliehajúcim mandátu ostatných orgánov Spoločenstva.

3.   Komisia môže v prípade naliehavej potreby takisto požiadať vedecké výbory o poskytnutie rýchleho poradenstva o stave vedeckých poznatkov o osobitných rizikách.

4.   Komisia môže vyzvať vedecký výbor, aby určil potreby výskumu a zhodnotil výsledky výskumu v súvislosti s predmetnými oblasťami patriacimi do jeho pôsobnosti.

5.   Na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy a po dohode s Komisiou môžu vedecké výbory rozhodnúť o stanovení tematických workshopov s cieľom preskúmať údaje a vedecké poznatky o konkrétnych rizikách alebo o všeobecných otázkach hodnotenia rizík. Na žiadosť Komisie vypracúvajú správy, písomné stanoviská alebo závery vyplývajúce z týchto workshopov.

Tieto workshopy môžu okrem členov výborov zahŕňať vedeckých poradcov zo skupiny, prípadne externých expertov vrátane expertov z orgánov Spoločenstva a z vnútroštátnych a medzinárodných orgánov vykonávajúcich podobné úlohy.

Tieto workshopy organizuje sekretariát vedeckých výborov. Sekretariát podľa potreby definuje a zabezpečuje šírenie správ, písomných stanovísk alebo záverov vyplývajúcich z workshopov.

6.   Komisia môže vyzvať vedecké výbory, aby sa zúčastnili na tematických sieťach s inými orgánmi Spoločenstva alebo vedeckými organizáciami s cieľom monitorovať a prispievať k rozvoju vedeckých poznatkov o rizikách v oblastiach pôsobnosti vymedzených v prílohe I.

7.   Vedecké výbory upozornia Komisiu na špecifický alebo vznikajúci problém patriaci do ich pôsobnosti, o ktorom sa domnievajú, že môže predstavovať skutočné alebo potenciálne riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov, verejné zdravie alebo pre životné prostredie, a to prijatím memoránd a stanovísk a ich zaslaním Komisii. Komisia môže rozhodnúť zverejniť takéto memorandá a stanoviská a určiť opatrenie, ktoré sa má prijať, vrátane prípadného požiadania o vedecké stanovisko v danej záležitosti.

KAPITOLA 2

ZLOŽENIE VEDECKÝCH VÝBOROV A SKUPINY

Článok 3

Vymenúvanie členov vedeckých výborov

1.   Pre Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov, Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká a Vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká platí, že sa každý skladá najviac zo 17 členov a môže z vlastnej iniciatívy pridružiť najviac 5 vedeckých poradcov zo skupiny s cieľom prispieť k práci výboru, pokiaľ ide o konkrétne otázky alebo disciplíny.

2.   Členov vedeckých výborov vymenúva Komisia na základe ich odbornej spôsobilosti a vzhľadom na geografické rozloženie, ktoré odráža rozmanitosť vedeckých otázok a prístupov, predovšetkým v Európe. Komisia určí počet členov v každom výbore v súlade s príslušnými potrebami.

Členovia každého vedeckého výboru sú expertmi v jednej alebo viacerých oblastiach pôsobnosti daného výboru a spoločne pokrývajú čo najširšiu škálu disciplín.

3.   Komisia vymenúva členov vedeckých výborov zo zoznamu vhodných kandidátov zostaveného po uverejnení výzvy na prejavenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie.

4.   Žiadny člen vedeckého výboru nemôže byť vymenovaný do viac ako jedného z výborov stanovených v článku 1 ods. 1.

Článok 4

Zriadenie skupiny

1.   Skupina pozostáva z vedeckých poradcov, ktorí sú expertmi v jednej alebo viacerých oblastiach pôsobnosti vymedzených v prílohe 1 alebo v príbuzných záležitostiach a spoločne zastrešujú čo najširšiu škálu disciplín.

2.   Komisia vymenúva vedeckých poradcov skupiny zo zoznamu vhodných kandidátov zostaveného po uverejnení výzvy na prejavenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie.

3.   O počte vedeckých poradcov v skupine rozhoduje Komisia na základe svojich potrieb týkajúcich sa vedeckého poradenstva.

Článok 5

Funkčné obdobie

1.   Členovia sa do vedeckých výborov vymenúvajú na funkčné obdobie troch rokov a v tom istom výbore nemôžu zastávať funkciu viac ako tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Vo funkcii zostávajú, pokiaľ nie sú nahradení, alebo pokiaľ sa neobnoví ich vymenovanie.

Za výnimočných okolností môže Komisia na účely zabezpečenia kontinuity expertízy predĺžiť funkčné obdobie členov vedeckých výborov na obdobie nepresahujúce 18 mesiacov.

Členovia, ktorí práve ukončili tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia vo vedeckom výbore, sú oprávnení na členstvo v inom vedeckom výbore.

2.   Ak člen nespĺňa kritériá účasti, ktoré sú stanovené v rokovacom poriadku uvedenom v článku 12, alebo chce odstúpiť, Komisia môže ukončiť členstvo člena a miesto neho vymenovať iného člena zo skupiny.

3.   Vedeckí poradcovia sú menovaní do skupiny na obdobie päť rokov a ich vymenovanie môže byť obnovené.

KAPITOLA 3

FUNGOVANIE PORADNEJ ŠTRUKTÚRY

Článok 6

Podpora prostredníctvom skupiny

1.   Každý vedecký výbor sa môže v rámci prípravy vedeckého stanoviska rozhodnúť pridružiť najviac 5 vedeckých poradcov zo skupiny. Títo pridružení členovia sa zúčastňujú na činnostiach a rokovaniach týkajúcich sa posudzovanej záležitosti s rovnakými funkciami, zodpovednosťou a právami ako členovia príslušného výboru.

2.   Každý vedecký výbor sa môže v rámci prípravy vedeckého stanoviska navyše rozhodnúť prizvať iných poradcov zo skupiny. Títo poradcovia sa zúčastňujú na činnostiach týkajúcich sa posudzovanej záležitosti, ale ich funkcie a zodpovednosť sú pri príprave stanoviska obmedzené.

3.   Vedeckých poradcov zo skupiny môžu vedecké výbory vyzvať, aby im pomohli pri poskytnutí rýchleho poradenstva požadovaného Komisiou v súlade s článkom 2 ods. 3 alebo aby sa zúčastnili na tematických workshopoch uvedených v článku 2 ods. 5.

4.   Vedeckých poradcov zo skupiny môže Komisia vyzvať, aby sa zúčastnili na vedeckých stretnutiach alebo aby poskytli útvarom Komisie ad hoc informácie ku konkrétnej otázke.

Článok 7

Pracovné skupiny

1.   Vedecké výbory môžu vytvoriť osobitné pracovné skupiny, ktorých úlohou je príprava a navrhovanie ich vedeckých stanovísk. Tieto pracovné skupiny sa zriadia najmä vtedy, ak je v súvislosti s konkrétnou záležitosťou potrebná externá expertíza.

2.   Vedecké výbory môžu po dohode s Komisiou vyzvať pridružených členov, ostatných vedeckých poradcov zo skupiny, špecializovaných externých expertov ako aj expertov z iných orgánov Spoločenstva, o ktorých sa domnievajú, že majú príslušné vedecké znalosti a odbornú spôsobilosť, aby prispeli k ich práci.

3.   Pracovným skupinám predsedá člen vedeckého výboru, ktorý ich zvolal a ktorému podávajú správy, a môže vymenovať spravodajcu z radov ich účastníkov. Pri obzvlášť zložitých otázkach multidisciplinárnej povahy sa môže vymenovať viac ako jeden spravodajca.

4.   Ak sa otázka týka viac ako jedného vedeckého výboru, zriadi sa spoločná pracovná skupina pozostávajúca podľa potreby z členov príslušných výborov, pridružených členov, vedeckých poradcov zo skupiny a externých expertov.

Článok 8

Účasť stážistov

Po dohode s Komisiou a v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v článku 12 môžu vedecké výbory povoliť stážistom navštevovať ich stretnutia s cieľom prispieť k budovaniu kapacít v oblasti hodnotenia rizík.

Článok 9

Osobitné požiadavky

1.   Komisia môže od vedeckého výboru požadovať prijatie vedeckého stanoviska v stanovenom termíne.

2.   Komisia môže vyžadovať prijatie spoločného stanoviska v otázkach, ktoré nepatria do oblastí pôsobnosti jedného vedeckého výboru alebo ktoré potrebujú byť posúdené viac ako jedným výborom. V nadväznosti na žiadosť Komisie o stanovisko môžu vedecké výbory prijať spoločné stanovisko z iniciatívy Medzivýborovej koordinačnej skupiny uvedenej v článku 11.

3.   V súvislosti so žiadosťou o vedecké stanovisko môže Komisia určiť konzultácie, vypočutia alebo spoluprácu s ostatnými vedeckými orgánmi, ktoré považuje za potrebné na prípravu stanoviska. O konzultáciách a vypočutiach môže rozhodnúť po dohode s Komisiou aj výbor, ak to považuje za potrebné na dokončenie stanoviska.

4.   Vedecký výbor môže požiadať zúčastnené strany o doplňujúce informácie potrebné na dokončenie vedeckého stanoviska. Vedecký výbor môže stanoviť termín na predloženie požadovaných informácií. V takom prípade môže vedecký výbor rozhodnúť o pozastavení svojej práce na predmetnom vedeckom stanovisku. Ak požadované informácie nie sú predložené do tohto termínu, výbor môže prijať stanovisko na základe dostupných informácií.

Článok 10

Voľba predsedov a podpredsedov

1.   Každý vedecký výbor si spomedzi svojich členov volí predsedu a dvoch podpredsedov. Volia sa jednoduchou väčšinou hlasov členov výboru. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a môže sa obnoviť.

2.   Postup voľby predsedu a podpredsedov vedeckých výborov je stanovený v rokovacom poriadku uvedenom v článku 12.

Článok 11

Koordinácia vedeckých výborov

Medzivýborová koordinačná skupina zložená z predsedov a podpredsedov vedeckých výborov zabezpečí koordináciu týchto troch vedeckých výborov v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v článku 12.

Článok 12

Rokovací poriadok

1.   Na návrh Komisie a po dohode s ňou vedecké výbory prijmú spoločný rokovací poriadok.

2.   Rokovacím poriadkom sa zabezpečí, aby vedecké výbory vykonávali svoje úlohy v súlade so zásadami excelencie, nezávislosti a transparentnosti s prihliadnutím na legitímne požiadavky týkajúce sa obchodného tajomstva ako aj na zásady hodnotenia rizík, ktoré môže Komisia ustanoviť na základe skúseností a so zreteľom na jej politiku v tejto oblasti.

3.   Rokovací poriadok sa vzťahuje najmä na záležitosti uvedené v prílohe II.

Článok 13

Pravidlá hlasovania

1.   Vedecké výbory prijímajú svoje stanoviská, rýchle poradenstvo, memorandá a/alebo vyhlásenia o postoji väčšinou hlasov celkového počtu členov príslušného výboru a počtu pridružených členov.

2.   Každý vedecký výbor prijíma rozhodnutia o všetkých ostatných otázkach väčšinou hlasov svojich členov.

3.   Tí členovia výboru, ktorí odstúpili alebo ktorých členstvo sa skončilo v súlade s článkom 5 ods. 2, nebudú pri výpočte väčšiny pri implementácii odsekov 1 a 2 braní do úvahy.

Článok 14

Rozdielne stanoviská, koordinácia a spolupráca s ostatnými orgánmi Spoločenstva a vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi

1.   Vedecké výbory pomáhajú Komisii a v začiatočnej fáze prispievajú k určovaniu:

a)

potrieb a možností koordinácie práce a spolupráce;

b)

potenciálnych alebo skutočných rozdielov vo vedeckých stanoviskách s ostatnými príslušnými orgánmi Spoločenstva a vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi, ktoré vykonávajú podobné úlohy týkajúce sa všeobecných alebo konkrétnych otázok v oblasti hodnotenia rizík.

Pomáhajú Komisii pri predchádzaní vzniku rozdielnych stanovísk, pri ich riešení a objasňovaní a pri vytváraní a udržiavaní spolupráce s takýmito orgánmi.

2.   Z vlastnej iniciatívy môže Komisia požiadať o spoločnú prácu vedeckých výborov s orgánmi Spoločenstva a vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi, ktoré vykonávajú podobné úlohy, a o jej organizovanie. Môže najmä požiadať vedecké výbory o vypracovanie spoločných stanovísk s ostatnými orgánmi Spoločenstva po dohode s takýmito orgánmi.

3.   Ak sa zistí podstatný rozdiel vo vedeckých otázkach a príslušný orgán je orgánom Spoločenstva, príslušný vedecký výbor na žiadosť Komisie spolupracuje s príslušným orgánom buď s cieľom vyriešiť rozdiel alebo s cieľom predložiť Komisii spoločný dokument, v ktorom sa objasnia sporné vedecké otázky a určia sa príslušné pochybnosti o údajoch. Tento dokument sa zverejní.

KAPITOLA 4

ZÁSADY

Článok 15

Nezávislosť

1.   Členovia vedeckých výborov, pridružení členovia, ostatní vedeckí poradcovia skupiny a externí experti sa nominujú osobne. Nedelegujú svoju zodpovednosť na žiadnu inú osobu.

2.   Členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia skupiny a externí experti, ktorí sú členmi pracovných skupín, sa zaväzujú konať nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu.

Na tento účel urobia záväzné vyhlásenie, že budú konať vo verejnom záujme, a vyhlásenie o záujmoch potvrdzujúce buď absenciu alebo existenciu akýchkoľvek priamych alebo nepriamych záujmov, ktoré by sa mohli považovať za záujmy v rozpore s ich nezávislosťou.

Takéto vyhlásenia sa podávajú písomne. Členovia vedeckých výborov a vedeckí poradcovia zo skupiny robia vyhlásenia každý rok.

3.   Členovia vedeckých výborov, pridružení členovia, ostatní vedeckí poradcovia a externí experti, ktorí sú členmi pracovných skupín, oznámia na každom stretnutí akýkoľvek konkrétny záujem, ktorý by sa mohol v súvislosti s bodmi programu považovať za záujem v rozpore s ich nezávislosťou.

Článok 16

Transparentnosť

1.   Činnosti vedeckých výborov sa vykonávajú pri vysokej úrovni transparentnosti. Komisia bez zbytočného odkladu sprístupní verejnosti na svojej internetovej stránke, najmä:

a)

žiadosť o stanoviská zaslanú vedeckým výborom;

c)

programy a zápisnice stretnutí vedeckých výborov, Medzivýborovej koordinačnej skupiny a pracovných skupín;

d)

vedecké stanoviská a rýchle poradenstvo prijaté vedeckými výbormi, vrátane menšinových stanovísk a mien účastníkov v pracovných skupinách, ktorí prispeli k príslušnému stanovisku; pri menšinových stanoviskách sa uvedú mená príslušných členov alebo poradcov;

e)

spoločný rokovací poriadok vedeckých výborov;

f)

mená členov vedeckých výborov a vedeckých poradcov zo skupiny spolu s krátkym životopisom každého člena a poradcu;

g)

vyhlásenia o záujmoch členov vedeckých výborov, vedeckých poradcov zo skupiny a externých expertov, ktorí sú členmi pracovnej skupiny.

2.   Pravidlá transparentnosti uvedené v odseku 1 sa uplatňujú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (7), najmä so zreteľom na obchodné tajomstvo.

Článok 17

Mlčanlivosť

Členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia, externí experti a stážisti neposkytnú informácie získané v súvislosti s prácou vedeckých výborov, tematickými workshopmi, pracovnými skupinami alebo inými činnosťami spojenými s uplatňovaním tohto rozhodnutia, ak sú informovaní, že tieto informácie sú dôverné.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Sekretariát vedeckých výborov Komisie

1.   Vedecké výbory a ich pracovné skupiny, Medzivýborová koordinačná skupina ako aj ostatné stretnutia, workshopy alebo podujatia spojené s uplatňovaním tohto rozhodnutia zvoláva Komisia.

2.   Komisia poskytuje vedeckým výborom a ich pracovným skupinám vedecký a administratívny sekretariát, ako aj všetky ostatné činnosti spojené s uplatňovaním tohto rozhodnutia.

3.   Sekretariát je zodpovedný za poskytovanie vedeckej a administratívnej podpory potrebnej na uľahčenie efektívneho fungovania vedeckých výborov, na monitorovanie súladu s rokovacím poriadkom, najmä vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa excelencie, nezávislosti a transparentnosti, na zabezpečenie oznamovania činností výborov a primeraného dialógu so zúčastnenými stranami vrátane organizovania vypočutí v súvislosti s činnosťami výborov a uverejňovania stanovísk a iných verejných dokumentov. Sekretariát okrem toho poskytuje výborom podporu a organizuje a uplatňuje kvalitatívnu kontrolu stanovísk podľa rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o ucelenosť, konzistentnosť, zrozumiteľnosť a súlad s požiadavkami a vydavateľskými normami.

4.   Sekretariát zabezpečí vedeckú a technickú koordináciu činností vedeckých výborov a prípadne koordináciu ich činností s činnosťami ostatných orgánov Spoločenstva a vnútroštátnych a medzinárodných orgánov ako aj uplatňovanie postupu týkajúceho sa dialógu so zúčastnenými stranami stanoveného v rokovacom poriadku a oznamovanie činností výborov.

Článok 19

Náhrada výdavkov a odmena

Členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia zo skupiny a externí experti majú nárok na odmenu za účasť na stretnutiach výborov, tematických workshopoch, pracovných skupinách a ostatných stretnutiach a podujatiach organizovaných Komisiou a za služby spravodajcu v súvislosti s konkrétnou otázkou, ako je stanovené v prílohe III.

Náhradu cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt uhrádza Komisia.

Článok 20

Nahradenie vedeckých výborov

Existujúce vedecké výbory zriadené rozhodnutím 2004/210/ES sa nahrádzajú vedeckými výbormi zriadenými podľa článku 1 ods. 1 tohto rozhodnutia takto:

a)

Vedecký výbor pre spotrebiteľské výrobky sa nahrádza Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov;

b)

Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká sa nahrádza výborom s rovnakým názvom;

c)

Vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká sa nahrádza výborom s rovnakým názvom.

Článok 21

Zrušenia

1.   Rozhodnutie 2004/210/ES sa zrušuje.

Tri výbory zriadené uvedeným rozhodnutím však vykonávajú svoju funkciu naďalej, pokiaľ sa funkcie neujmú vedecké výbory zriadené týmto rozhodnutím.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie; odkazy na výbory zriadené zrušeným rozhodnutím sa považujú za odkazy na výbory zriadené týmto rozhodnutím.

V Bruseli 5. augusta 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 287, 1.11.2007, s. 25.

(5)  KOM(2002) 713 v konečnom znení z 11. decembra 2002.

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

PÔSOBNOSŤ

1.   Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov

Poskytuje stanoviská k otázkam týkajúcim sa všetkých druhov rizík v oblasti zdravia a bezpečnosti (najmä chemické, biologické, mechanické a iné fyzikálne riziká) nepotravinárskych spotrebiteľských výrobkov (napríklad kozmetické prípravky a ich prísady, hračky, textílie, oblečenie, výrobky pre osobnú starostlivosť a pre domácnosť, ako napríklad čistiace prostriedky) a služby (napríklad tetovanie, umelé slnenie atď.).

2.   Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká

Poskytuje stanoviská k zdravotným a environmentálnym rizikám súvisiacim so škodlivinami v životnom prostredí a ostatnými biologickými a fyzikálnymi faktormi alebo meniacimi sa fyzikálnymi podmienkami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie, napríklad pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, vodu, odpad a pôdu, ako aj environmentálne hodnotenie životného cyklu. Takisto sa zaoberá otázkami zdravia a bezpečnosti týkajúcimi sa toxicity a ekotoxicity biocídov.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci delegované na Európsku chemickú agentúru (ECHA), Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov a ostatné európske agentúry zaoberajúce sa hodnotením rizík, môže Komisia výbor vyzvať, aby v spolupráci s ostatnými európskymi agentúrami, najmä Európskou chemickou agentúrou, riešil otázky týkajúce sa skúmania toxicity a ekotoxicity chemických, biochemických a biologických zlúčenín, ktorých použitie môže mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Výbor bude ďalej podľa potreby riešiť otázky týkajúce sa metodického aspektu hodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík chemických látok, vrátane zmesí chemických látok na poskytnutie spoľahlivého a konzistentného poradenstva v jeho vlastných oblastiach pôsobnosti, ako aj s cieľom prispieť k relevantným otázkam v úzkej spolupráci s ostatnými európskymi agentúrami.

3.   Vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká

Poskytuje stanoviská k otázkam týkajúcim sa vznikajúcich alebo novo identifikovaných zdravotných a environmentálnych rizík a k rozsiahlym, komplexným alebo multidisciplinárnym otázkam, ktoré si vyžadujú dôkladné zhodnotenie rizík týkajúcich sa bezpečnosti spotrebiteľov alebo verejného zdravia a súvisiacich otázok, ktorými sa nezaoberajú ostatné orgány Spoločenstva vykonávajúce hodnotenie rizík.

Príklady potenciálnych oblastí činnosti zahŕňajú potenciálne riziká spojené s interakciou rizikových faktorov, synergické účinky, kumulatívne účinky, antimikrobiálnu odolnosť, nové technológie, ako sú napríklad nanotechnológie, zdravotnícke zariadenia vrátane zariadení obsahujúcich látky živočíšneho a/alebo ľudského pôvodu, tkanivové inžinierstvo, krvné produkty, znižovanie plodnosti, rakovinu endokrinných orgánov, fyzikálne riziká, ako je napríklad hluk a elektromagnetické polia (z mobilných telefónov, vysielačov a elektronicky kontrolovaných domácich prostredí) a metodiku hodnotenia nových rizík. Môže byť tiež vyzvaný, aby riešil riziká spojené s determinantmi verejného zdravia a neprenosnými chorobami.


PRÍLOHA II

ROKOVACÍ PORIADOK

Spoločný rokovací poriadok, ktorý prijmú vedecké výbory v súlade s článkom 12, sa vzťahuje najmä na tieto oblasti:

1.   Koordinácia vedeckých výborov

a)

určenie vedeckého výboru zodpovedného vydávať na požiadanie vedecké stanoviská, ktoré nespadajú do oblastí pôsobnosti jedného vedeckého výboru alebo ktoré potrebujú byť posúdené viac ako jedným výborom;

b)

prijímanie spoločných stanovísk, rýchleho poradenstva, memoránd a/alebo vyhlásení o postoji;

c)

postupy na zabezpečenie koordinácie medzi vedeckými výbormi vrátane záležitostí týkajúcich sa harmonizácie hodnotenia rizík a fungovania Medzivýborovej koordinačnej skupiny.

2.   Rozhodovacie postupy v rámci výborov

a)

voľba predsedu a podpredsedov vedeckých výborov;

b)

postupy prijímania stanovísk:

za normálnych podmienok,

v rámci písomného postupu za normálnych podmienok a

v rámci zrýchleného písomného postupu, ak si naliehavosť záležitosti takýto postup vyžaduje;

c)

postup na poskytovanie rýchleho poradenstva na žiadosť Komisie v súlade s článkom 2 ods. 3, tento postup zabezpečí kvalitu a primerané potvrdenie poradenstva zo strany výboru;

d)

prijímanie memoránd a písomných stanovísk s cieľom upriamiť pozornosť Komisie na konkrétne a vznikajúce problémy.

3.   Organizácia vedeckej práce

a)

vytváranie a organizácia pracovných skupín vedeckých výborov, vrátane spoločných pracovných skupín;

b)

pridružovanie vedeckých poradcov zo skupiny pre činnosti výborov a zapojenie externých expertov;

c)

vymenúvanie spravodajcov a opis ich úloh v súvislosti s prípravou návrhov stanovísk pre vedecké výbory;

d)

formát a obsah vedeckých stanovísk a postupy týkajúce sa zabezpečenia a zlepšenia ich zosúladenia, ako aj vydavateľských noriem;

e)

organizácia stretnutí, tematických workshopov a sietí a ich účasť na nich;

f)

pridružovanie stážistov.

4.   Povinnosti členov výboru, pridružených a ostatných vedeckých poradcov zo skupiny, externých expertov a stážistov

a)

kritériá účasti a podmienky, za ktorých členstvo vo výbore uplynie;

b)

implementácia požiadaviek na mlčanlivosť stanovených v článku 17;

c)

zodpovednosť a povinnosti členov, pridružených členov a ostatných vedeckých poradcov zo skupiny ako aj externých expertov, pokiaľ ide o ich kontakt s navrhovateľmi, osobitnými záujmovými skupinami a ostatnými zúčastnenými stranami;

d)

podmienky a postup, v rámci ktorých by člen výboru, pridružený poradca alebo iný vedecký poradca alebo externý expert mohol byť vylúčený z rokovaní a/alebo hlasovania o konkrétnej otázke vo výbore alebo v pracovnej skupine, ak existujú odôvodnené pochybnosti o jeho nezávislosti.

5.   Vzťahy s tretími stranami

a)

postupy na identifikáciu, riešenie alebo objasňovanie stanovísk, ktoré sa líšia od stanovísk orgánov Spoločenstva a vnútroštátnych a medzinárodných orgánov, ktoré vykonávajú podobné úlohy, vrátane výmeny informácií a organizovania spoločných stretnutí;

b)

zastupovanie vedeckého výboru v externých činnostiach, najmä vo vzťahu k ostatným orgánom Spoločenstva, vnútroštátnym alebo medzinárodným orgánom, ktoré sa zaoberajú podobnými činnosťami;

c)

organizácia postupu týkajúceho sa dialógu so zúčastnenými stranami, najmä organizácia vypočutí týkajúcich sa priemyselného odvetvia, iných osobitných záujmových skupín alebo zúčastnených strán;

d)

uverejňovanie vedeckých stanovísk a ostatných dokumentov.


PRÍLOHA III

ODMENA

Členovia vedeckých výborov, vedeckí poradcovia zo skupiny a externí experti majú nárok na odmenu za účasť na činnostiach vedeckých výborov takto:

 

Za účasť na stretnutiach:

300 EUR za každý celý deň účasti alebo 150 EUR za účasť na dopoludňajšom alebo popoludňajšom stretnutí vedeckého výboru, pracovnej skupiny alebo na externom stretnutí v súvislosti s prácou vedeckého výboru.

 

Za prácu spravodajcu v rámci otázky, ktorá si vyžaduje najmenej jeden deň prípravy návrhu stanoviska a s predchádzajúcim písomným súhlasom Komisie:

300 EUR.

V odôvodnených prípadoch a v závislosti od rozpočtových prostriedkov sa táto suma môže vo výnimočných prípadoch zvýšiť na 600 EUR v prípade otázok, ktoré sú mimoriadne náročné na pracovné zaťaženie.

Komisia bude pravidelne upravovať túto odmenu na základe cenových indexov, preskúmania odmien vyplácaných expertom z ostatných európskych orgánov a skúseností s pracovným zaťažením členov, pridružených členov, ostatných vedeckých poradcov a externých expertov. Prvé preskúmanie sa uskutoční v roku 2009.