10.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2008 година

за създаване на съвещателна структура от научни комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(2008/721/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 152 и 153 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2004/210/ЕО на Комисията (1), изменено с Решение 2007/263/ЕО на Комисията (2), бяха създадени три научни комитета: Научният комитет по потребителските продукти (НКПП), Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда (НКРЗОС) и Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР).

(2)

Някои от задачите на НКРЗОС бяха прехвърлени на Европейската агенция по химикалите (ECHA), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3), и поради това сферите на компетентност на комитета следва да бъдат преразгледани.

(3)

Опитът, натрупан при работата на трите научни комитета, показва необходимост от въвеждане на изменения и подобрения в структурата и работните процедури на комитетите.

(4)

Мандатите на членовете на трите научни комитета, създадени с Решение 2004/210/ЕО на Комисията, бяха удължени с Решение 2007/708/ЕО на Комисията (4) и изтичат на 31 декември 2008 г. Членовете на тези комитети остават на поста си, докато бъдат заместени или преназначени.

(5)

Поради това, както и с оглед на по-голяма яснота е необходимо Решение 2004/210/ЕО да бъде заменено с ново решение.

(6)

Обоснованите и навременни научни съвети са основно изискване за предложенията, решенията и политиката на Комисията, свързани с безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда. Във връзка с това е налице необходимост от гъвкава съвещателна структура, за да се осигури по-лесен достъп до висококачествена научна експертиза в широк набор от области.

(7)

Научните съвети по въпроси, свързани с безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда, следва да бъдат основани на принципите за съвършенство, независимост, безпристрастност и прозрачност, така както са разработени в Съобщението на Комисията „Събиране и използване на експертни оценки от Комисията: принципи и насоки. По-качествени знания за по-добри политики“ (5), и трябва да бъдат организирани в съответствие с най-добрите практически принципи за оценка на риска.

(8)

От съществено значение е научните комитети да използват по най-добрия начин научните експертни оценки в Европейския съюз, а и извън него, ако даден специфичен въпрос наложи това. В тази връзка е целесъобразно да се създаде група от научни съветници, които да покриват адекватно сферите на компетентност на комитетите.

(9)

Реорганизацията на съвещателната структура трябва да предложи по-голяма гъвкавост, която да ѝ позволява да съветва Комисията по въпроси, които попадат под установените сфери на компетентност, както и по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове и въпроси, които не са в рамките на компетентността на други органи на Комисията за оценка на риска. Тя трябва освен това да е в състояние да дава бързи съвети, когато това е необходимо, да осигурява пълна прозрачност и висока степен на съгласуваност и да гарантира сътрудничеството с останалите органи на Общността и със съответните научни организации.

(10)

Твърде вероятно е необходимостта от независими научни съвети както в установени, така и в нови области, за които носи отговорност Общността, попадащи в компетентността на научните комитети, да продължи да нараства. Следователно в научната съвещателна структура за оценка на риска е необходимо да бъдат внесени подобрения както в състава, така и в ефективността на работните практики.

(11)

Сред задачите на множеството създадени органи на Общността е провеждането на оценка на риска в различни области. Налице е необходимост от осигуряване на съгласуваност и насърчаване на сътрудничеството между научните комитети и тези органи. Научните комитети трябва да повишат ефикасността си и с помощта на адекватна обмяна на информация и експертни становища и посредством сътрудничество с други научни органи и организации на национално и международно равнище.

(12)

Работните практики на научните комитети следва да бъдат подобрени, като към вътрешната работа бъдат добавени дейности, като организирането на научни срещи и семинари и създаването на мрежи.

(13)

Важно е да се гарантира, че чрез установяването на адекватни процедури за провеждане на диалог със заинтересованите страни работата на научните комитети е открита и прозрачна, като в същото време се съхрани пълната им независимост.

(14)

Поставените с настоящото решение цели за откритост и прозрачност следва да бъдат постигнати посредством спазването на всички изисквания, заложени в законодателството на Общността по отношение на защитата на личните данни и обществения достъп до документи, в това число и запазването на търговската тайна,

РЕШИ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Съвещателната структура и нейните сфери на компетентност

1.   Създава се съвещателна структура за научна оценка на риска в областите на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда. Тази структура включва:

а)

Научния комитет по безопасност на потребителите (наричан по-долу „НКБП“);

б)

Научния комитет по рисковете за здравето и околната среда (наричан по-долу „НКРЗОС“);

в)

Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (наричан по-долу „НКВИНЗР“);

г)

група от научни съветници в областта на оценката на риска (наричана по-долу „групата“), които ще подпомагат работата на научните комитети съгласно съответните разпоредби на настоящото решение.

2.   Сферите на компетентност на съвещателната структура се определят в приложение I, без да се засягат компетенциите, предоставени от общностното законодателство на други органи на Общността, които извършват оценка на риска, по-специално Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата, Европейската агенция по химикалите и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Член 2

Мисия

1.   Комисията изисква научно становище от научните комитети в случаите, определени от правото на Общността.

2.   Комисията може да изиска становище и от комитетите по въпроси:

а)

които са от особено значение за безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда; и

б)

които не непопадат в рамките на компетентност на други органи на Общността.

3.   В случай на спешна необходимост Комисията може също така да поиска от научните комитети бърз съвет относно научните познания, с които те разполагат във връзка с конкретен риск.

4.   Комисията може да прикани даден научен комитет да установи изследователските нужди и да направи оценка на изследователските резултати във връзка с тематичните области, които попадат в неговата компетентност.

5.   По искане на Комисията или по тяхна собствена инициатива, съгласувана с Комисията, научните комитети могат да вземат решение за организиране на тематични семинари с цел преглед на данните и научните познания във връзка с определени рискове или по по-общи въпроси, свързани с оценката на риска. По искане на Комисията те изготвят доклади, изявления за обявяване на позиция или заключения от тези семинари.

На тези семинари могат да присъстват, наред с членове на комитетите, научни съветници от групата и външни експерти, в това число и експерти от общностни, национални или международни органи, които се занимават с подобна дейност, както е уместно.

Тези семинари се организират от секретариата на научните комитети. Секретариатът определя и осигурява, при необходимост, разпространението на докладите, изявленията за обявяване на позиция или заключенията от тези семинари.

6.   Комисията може да покани научните комитети да участват в тематични мрежи с останалите органи на Общността или научни организации, за да следят и допринасят за развитието на научните познания във връзка с оценката на риска в сферите на компетентност, посочени в приложение I.

7.   Научните комитети привличат вниманието на Комисията към даден специфичен или възникващ проблем, който попада в рамките на тяхната компетентност, който те смятат, че би могъл да създаде фактически или потенциален риск за безопасността на потребителите, общественото здраве или околната среда, като приемат и представят на Комисията меморандуми или изявления за обявяване на тяхната позиция. Комисията може да реши да публикува тези меморандуми и изявления и определя действията, които трябва да се предприемат, включително искане за научно становище по въпроса, ако това бъде необходимо.

ГЛАВА 2

СЪСТАВ НА НАУЧНИТЕ КОМИТЕТИ И НА ГРУПАТА

Член 3

Назначаване на членовете на научните комитети

1.   Всеки един от НКБП, НКРЗОС и НКВИНЗР се състои от максимум 17 членове и може, по своя собствена инициатива, да приобщи към работата си максимум 5 научни съветници от групата, които да подпомагат работата на комитета по конкретни въпроси или дисциплини.

2.   Членовете на научните комитети се назначават от Комисията въз основа на квалификацията им и в съответствие с географско разпределение, което отразява разнообразните научни проблеми и подходи, по-специално в Европа. Комисията определя броя на членовете на всеки комитет в съответствие с присъщите нужди.

Членовете на всеки научен комитет са експерти в една или повече от сферите на компетентност на съответния комитет и заедно покриват възможно най-широк кръг от дисциплини.

3.   Комисията назначава членовете на научните комитети от списък с подходящи кандидати, съставен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на Комисията.

4.   Никой член на научен комитет не може да бъде назначен в повече от един от комитетите, предвидени в член 1, параграф 1.

Член 4

Създаване на групата

1.   Групата се състои от научни съветници, които са експерти в една или повече от сферите на компетентност, посочени в приложение I, или в свързани с тях сфери, и заедно покриват възможно най-широк кръг от дисциплини.

2.   Комисията назначава научните съветници в групата от списък с подходящи кандидати, съставен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на Комисията.

3.   Решение за броя на научните съветници от групата във всеки един момент се взема от Комисията въз основа на нейните потребности от научен съвет.

Член 5

Мандат

1.   Членовете на научните комитети се назначават за срок три години и не могат да работят повече от три последователни мандата в един и същ комитет. Те остават на поста си, докато бъдат заменени или преназначени.

За да се осигури приемственост при предоставянето на експертна оценка, Комисията може, при изключителни обстоятелства, да удължи мандата на членовете на даден научен комитет за период не повече от 18 месеца.

Членове, които са завършват три последователни мандата в даден научен комитет, могат да бъдат избирани за членове на друг научен комитет.

2.   Когато даден член не отговаря на критериите за участие, определени в процедурния правилник, посочен в член 12, или желае да подаде оставка, Комисията може да прекрати членството му и да назначи негов заместник от групата.

3.   Научните съветници в групата се назначават за период пет години и техният мандат може да бъде подновяван.

ГЛАВА 3

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЪВЕЩАТЕЛНАТА СТРУКТУРА

Член 6

Прибягване до помощта на групата

1.   Всеки научен комитет може да реши да включи максимум петима научни съветници от групата в изготвянето на дадено научно становище. Тези асоциирани членове вземат участие в работата и обсъжданията по разглеждания въпрос и имат същите функции, отговорности и права като членовете на съответния комитет.

2.   Освен това всеки научен комитет може да реши да покани други научни съветници от групата за изготвянето на дадено научно становище. Тези съветници вземат участие в работата по разглеждания въпрос, но техните функции и отговорности са ограничени до изготвяне на становището.

3.   Научните комитети могат също така да канят научни съветници от групата да им оказват съдействие за предоставянето на бърз съвет, поискан от Комисията в съответствие с член 2, параграф 3, или да вземат участие в тематичните семинари, посочени в член 2, параграф 5.

4.   Комисията може да кани научни съветници от групата да вземат участие в научни срещи или да предоставят на службите на Комисията ad hoc информация по конкретни въпроси.

Член 7

Работни групи

1.   Научните комитети могат да създават специфични работни групи, чиято работа се състои в подготовка и съставяне на техните научни становища. По-специално тези работни групи се учредяват, когато е налице необходимост от външно експертно мнение по определен въпрос.

2.   Съгласувано с Комисията научните комитети могат да канят асоциирани членове, други научни съветници от групата, специализирани външни експерти, както и експерти от други органи на Общността, за които те смятат, че притежават съответните научни знания и квалификация, да допринесат към тяхната работа.

3.   Работните групи се председателстват от член на научния комитет, който ги е свикал, и му докладват. Те могат да избират докладчик помежду си. За особено сложни въпроси от мултидисциплинарно естество може да бъде определен повече от един докладчик.

4.   Когато даден въпрос е общ за повече от един научен комитет, се съставя обща работна група, която включва членове на съответните комитети, както и асоциирани членове, научни съветници от групата и външни експерти, според нуждите.

Член 8

Участие на стажанти

Със съгласието на Комисията и в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 12, научните комитети могат да допускат присъствието на стажанти на техните заседания; това се прави с цел изграждането на капацитет в областта на оценка на риска.

Член 9

Специални изисквания

1.   Комисията може да изиска приемането на научно становище от научен комитет в рамките на определен срок.

2.   Комисията може да изиска приемането на съвместно становище по въпроси, които не попадат в сферите на компетентност само на един научен комитет или които е необходимо да бъдат разгледани от повече от един комитет. Вследствие на искане за становище, отправено от страна на Комисията, научните комитети могат да приемат и съвместно становище, по инициатива на групата за координация между отделните комитети, посочена в член 11.

3.   В искането си за научно становище Комисията може да посочи консултациите, изслушванията или сътрудничеството с други научни органи, които тя смята за необходими за изготвяне на становището. Даден комитет може, със съгласието на Комисията, също да проведе консултации и изслушвания, ако се смята, че това е необходимо за формулирането на становище.

4.   Даден научен комитет може да изиска допълнителна информация от заинтересованите страни с оглед формулирането на научно становище. Даден научен комитет може да определи краен срок за представяне на исканата от него информация. В подобен случай научният комитет може да реши да преустанови работата си по съответното научно становище. Ако исканата информация не е била представена в рамките на крайния срок, комитетът може да приеме становището си въз основа на наличната информация.

Член 10

Избиране на председатели и заместник-председатели

1.   Всеки научен комитет избира председател и двама заместник-председатели измежду своите членове. Изборът се провежда чрез гласуване с обикновено мнозинство от членовете на комитета. Мандатът на председателя и заместник-председателите е три години и може да бъде подновяван.

2.   Процедурата по избиране на председател и заместник-председатели на научните комитети се определя в процедурния правилник, посочен в член 12.

Член 11

Координация на научните комитети

Групата за координация между отделните комитети, съставена от председателите и заместник-председателите на научните комитети, осигурява координацията на трите научни комитета в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 12.

Член 12

Процедурен правилник

1.   По предложение на Комисията и с нейно съгласие научните комитети приемат общ процедурен правилник.

2.   Процедурният правилник гарантира, че научните комитети изпълняват своите задачи в съответствие с принципите за съвършенство, независимост и прозрачност, като същевременно отчитат законовите искания за търговска тайна и принципите за оценка на риска, които могат да бъдат установени от Комисията в светлината на опита и на политиката ѝ в тази област.

3.   Процедурният правилник обхваща, по-специално, въпросите, изброени в приложение II.

Член 13

Правила за гласуване

1.   Научните комитети приемат своите становища, бързи съвети, меморандуми и/или изявления за обявяване на тяхната позиция с мнозинство от общия брой членове на съответния комитет и броя на асоциираните членове.

2.   По всички останали въпроси всеки научен комитет решава с мнозинство от членовете си.

3.   Членовете на комитета, които са подали оставка или чието членство е приключило в съответствие с член 5, параграф 2, не се вземат предвид при изчисляването на мнозинството за целите на прилагане на параграфи 1 и 2.

Член 14

Различие в становищата, координация и сътрудничество с други общностни, национални или международни органи

1.   Научните комитети подпомагат работата на Комисията и допринасят за ранното определяне на:

а)

нуждите и възможностите за координация на работата и за сътрудничество;

б)

действителните или потенциалните различия на техните научни становища с тези на други компетентни общностни, национални или международни органи със сходни задачи по общи или конкретни въпроси, свързани с оценката на риска.

Те подпомагат Комисията в действията ѝ по избягване, разрешаване или изясняване на различните становища, както и по установяване и поддържане на отношения на сътрудничество с тези органи.

2.   Комисията може да поеме инициативата да поиска и организира провеждането на съвместната работа на научните комитети с общностните, националните или международните органи, които изпълняват сходни задачи. По-специално тя може да поиска от научните комитети да изготвят с други органи на Общността съвместни становища, със съгласието на тези органи.

3.   В случай че се установи съществено различие по научни въпроси и въпросният орган е орган на Общността, съответният научен комитет, по искане на Комисията, си сътрудничи с въпросния орган с оглед разрешаване на различието или представяне на Комисията на общ документ, в който се изясняват спорните научни въпроси и се посочват съответните съмнения в данните. Този документ се оповестява публично.

ГЛАВА 4

ПРИНЦИПИ

Член 15

Независимост

1.   Членовете на научните комитети, асоциираните членове, останалите научни съветници от групата и външните експерти се назначават лично. Те не делегират отговорностите си на други лица.

2.   Членовете на научните комитети, научните съветници от групата и външните експерти, които участват в работните групи, се ангажират да действат независимо от всякакво външно влияние.

За тази цел те представят декларация, с която поемат ангажимент да работят в името на обществения интерес, както и декларация за конфликт на интереси, в която се посочва наличието или липсата на пряк или косвен интерес, за който би могло да се смята, че е в ущърб на тяхната независимост.

Тези декларации се представят в писмена форма. Членовете на научните комитети и научните съветници от групата подават годишни декларации.

3.   На всяко едно заседание членовете на научните комитети, асоциираните членове, останалите научни съветници и външните експерти, които участват в работните групи, заявяват всеки конкретен интерес, за който би могло да се смята, че е в ущърб на тяхната независимост по отношение на въпросите от дневния ред.

Член 16

Прозрачност

1.   Научните комитети изпълняват дейността си при висока степен на прозрачност. По-специално Комисията публикува своевременно на уебсайта си:

а)

исканията за становища, отправени към научните комитети;

б)

дневния ред и протоколите от събранията на научните комитети, групата за координация между отделните комитети и работните групи;

в)

научните становища и бързите съвети, приемани от научните комитети, включително и становищата, получили малцинство от гласовете, и имената на участниците в работните групи, които са допринесли за изготвянето на съответното становище; становищата, получили малцинство от гласовете, се придружават от имената на съответните членове или съветници;

г)

общия процедурен правилник на научните комитети;

д)

имената на членовете на научните комитети, както и на научните съветници от групата, заедно с кратка автобиография на всеки член или съветник;

е)

декларациите за конфликт на интереси на членовете на научните комитети, научните съветници от групата и външните експерти, които са участвали в научна група.

2.   Правилата за прозрачност, посочени в параграф 1, се прилагат в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6) и на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (7), и по-специално относно търговската тайна.

Член 17

Поверителност

Членовете на научните комитети, научните съветници, външните експерти и стажантите не разкриват информация, придобита по време на работата на научните комитети, тематичните семинари, работните групи или по време на друга дейност, свързана с прилагането на настоящото решение, когато са били информирани, че тя е поверителна.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Секретариат на научните комитети на Комисията

1.   Научните комитети и техните работни групи, групата за координация между отделните комитети, както и останалите срещи, семинари или събития, свързани с прилагането на настоящото решение, се свикват от Комисията.

2.   Комисията осигурява научния и административния секретариат на научните комитети и техните работни групи, както и на всички свързани с прилагането на настоящото решение дейности.

3.   Секретариатът е отговорен за предоставянето на научното и административното съдействие, необходими за улесняване на ефективното функциониране на научните комитети, за съблюдаване на съответствието с процедурния правилник, особено по отношение на изискванията за съвършенство, независимост и прозрачност, за осигуряване оповестяването на дейностите на комитетите и за гарантиране на адекватен диалог със заинтересованите страни, в това число организиране на изслушвания по въпроси, свързани с дейностите на комитетите, и публикуване на становища и други документи, които са достъпни за обществеността. Освен това секретариатът подпомага работата на комитетите, организира и провежда качествен контрол на становищата, както е предвидено в процедурния правилник, от гледна точка на тяхната изчерпателност, последователност, яснота и съответствие с изискванията и с редакционните стандарти.

4.   Секретариатът осигурява научно-техническата координация на дейностите на научните комитети и когато е целесъобразно — координацията на действията им с тези на други общностни, национални и международни органи, както и прилагането на процедурата за диалог със заинтересованите страни, установена в процедурния правилник, и оповестяването на дейностите на комитетите.

Член 19

Възстановяване на разходите и обезщетения

Членовете на научните комитети, научните съветници от групата и външните експерти имат право на обезщетения за своето участие в заседанията на комитетите, тематичните семинари, работните групи и други срещи и събития, организирани от Комисията, и за изпълнение на функцията на докладчик по специфичен въпрос, както е предвидено в приложение III.

Пътните и дневните разноски се възстановяват от Комисията.

Член 20

Заменяне на научните комитети

Научните комитети, които са учредени по силата на член 1, параграф 1 от настоящото решение, заменят съществуващите научни комитети, учредени с Решение 2004/210/ЕО, както следва:

а)

Научният комитет по безопасност на потребителите заменя Научния комитет по потребителските продукти;

б)

Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда заменя комитета със същото име;

в)

Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове заменя научния комитет със същото име.

Член 21

Отмяна

1.   Решение 2004/210/ЕО се отменя.

Въпреки това трите комитета, които са учредени с посоченото решение, ще продължат да действат, докато научните комитети, учредени с настоящото решение, започнат да упражняват дейността си.

2.   Позоваванията на отмененото решение се разбират като позовавания на настоящото решение; позоваванията на комитетите, които са учредени с отмененото решение, се разбират като позовавания на комитетите, които са учредени с настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 5 август 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 66, 4.3.2004 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 114, 1.5.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 287, 1.11.2007 г., стр. 25.

(5)  COM(2002) 713 окончателен, 11 декември 2002 г.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНЦИЯ

1.   Научен комитет по безопасност на потребителите

Той изготвя становища по въпроси, свързани с всички видове рискове за здравето и безопасността (и по-конкретно химически, биологични, механични и други физични рискове) на нехранителни продукти (напр. козметични продукти и техните съставки, играчки, текстил, дрехи, продукти за личната хигиена, домакински продукти, като почистващи препарати и др.) и услуги (напр. татуиране, изкуствено придобиване на слънчев загар и др.).

2.   Научен комитет по рисковете за здравето и околната среда

Той представя становища във връзка с рисковете за здравето и околната среда, свързани със замърсители в околната среда и други биологични и физични фактори или променливи физични условия, които могат да имат негативно въздействие върху здравето и околната среда, например качеството на въздуха, водата, отпадъците и почвата, както и върху оценката на жизнения цикъл на околната среда. Той се занимава и с въпроси от областта на здравето и безопасността, които са свързани с токсичността и екотоксичността на биоцидите.

Комисията може да кани комитета да разглежда, в сътрудничество с други европейски агенции, и по-специално с ECHA, въпроси, свързани с изследването на токсичността и екотоксичността на химически, биохимически и биологични съставки, чиято употреба може да има вредни последици за човешкото здраве и за околната среда, без това да засяга компетенциите, предоставени на Европейската агенция по химикалите (ECHA), Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП) и други европейски агенции за оценка риска. Освен това комитетът ще се занимава с въпроси, свързани с методологичния аспект на оценката на рисковете за здравето и околната среда, предизвикани от химикалите, в това число и смеси от химикали, за да бъде в състояние да формулира обоснован и логичен съвет в своите сфери на компетентност, както и за да допринесе за работата по съответните въпроси, в тясно сътрудничество с останалите европейски агенции.

3.   Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове

Той представя становища по въпроси, които са свързани с възникващи или идентифицирани нови рискове за здравето и околната среда, и по обхватни, сложни или мултидисциплинарни въпроси, които изискват всестранна оценка на риска за безопасността на потребителите или общественото здраве и свързани с тях въпроси, които не са покрити от други органи на Общността за оценка на риска.

Примери за потенциални области на дейност включват потенциалния риск, свързан с взаимодействието на рискови фактори, синергични ефекти, кумулативни ефекти, антимикробна резистентност, нови технологии, като нанотехнологиите, медицински изделия, включително тези за съединяване на вещества от животински и/или човешки произход, тъканно инженерство, кръвни продукти, намаляване на фертилността, рака на ендокринните органи, физически опасности, като шум и електромагнитни полета (от мобилни телефони, трансмитери и електронно контролирана домашна среда) и методологии за оценка на новите рискове. Комитетът може да бъде поканен да проучи рисковете, свързани с факторите за общественото здраве и с незаразните болести.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК

Общият процедурен правилник, който трябва да се приеме от научните комитети в съответствие с член 12, обхваща по-специално следните въпроси:

1.   Координация между научните комитети

а)

определяне на научния комитет, който при поискване да бъде отговорен за научните становища по въпроси, които не попадат в сферите на компетентност само на един научен комитет или е необходимо да бъдат разгледани от повече от един комитет;

б)

приемане на съвместни становища, бързи съвети, меморандуми и/или изявления за обявяване на позиция;

в)

процедури за осигуряване на координация между научните комитети, включително въпроси, които са свързани с хармонизацията на оценката на риска и функционирането на групата за координация между отделните комитети.

2.   Процедури по вземане на решения в рамките на комитетите

а)

избор на председател и заместник-председатели на научните комитети;

б)

процедури по приемане на становища:

при нормални условия,

по писмена процедура при нормални условия, и

по ускорена писмена процедура, ако спешността на въпроса го налага;

в)

процедура по предоставяне на бърз съвет, когато това е поискано от Комисията в съответствие с член 2, параграф 3; тази процедура гарантира качеството на съвета и съответното му приемане от комитета;

г)

приемане на меморандуми и на изявления за обявяване на позиция, с които се цели привличане вниманието на Комисията към конкретни или нововъзникващи проблеми.

3.   Организиране на научната работа

а)

създаване и организиране на работните групи от научните комитети, в това число и на съвместните работни групи;

б)

приобщаване на научни съветници от групата към дейностите на комитетите и присъединяване на външни експерти;

в)

назначаване на докладчици и описание на задачите им във връзка с изготвянето на проектостановища за научните комитети;

г)

форма и съдържание на научните становища и процедурите за осигуряване и подобряване на съгласуваността им, както и на редакционните стандарти;

д)

организиране на срещи, тематични семинари и мрежи и участие в тях;

е)

включване на стажанти в работата на научните комитети.

4.   Задължения на членовете на комитета, асоциираните и останалите научни съветници от групата, външните експерти и стажантите

а)

критерии за участие и условия, при които членството в комитета бива преустановено;

б)

прилагане на изискванията за поверителност, заложени в член 17;

в)

отговорности и задължения на членовете, асоциираните и останалите научни съветници от групата и външните експерти във връзка с контактите им с молители, групи със специални интереси и други заинтересовани страни;

г)

условия и процедури, при които член на комитета, асоцииран или друг научен съветник или външен експерт следва да бъде изключен от обсъжданията и/или гласуването по конкретен въпрос в комитет или работна група, когато са налице основателни съмнения за неговата независимост.

5.   Взаимоотношения с трети страни

а)

процедури за определяне, решаване или изясняване на различия в становищата с общностни, национални и международни органи, които изпълняват подобни задачи, включително обмен на информация и организиране на съвместни заседания;

б)

представителство на научния комитет във външни дейности, по-специално във връзка с други общностни или международни органи, които се занимават със сходни дейности;

в)

организиране на процедурата за провеждане на диалог със заинтересованите страни, по-специално организиране на изслушвания с промишлеността или други групи със специални интереси или други заинтересовани страни;

г)

публикуване на научни становища и други документи.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Членовете на научните комитети, научните съветници от групата и външните експерти имат право на обезщетения, свързани с участието им в дейностите на научните комитети, както следва:

 

За участие в заседания:

300 EUR за всеки пълен ден участие или 150 EUR за участие в сутрешно или следобедно заседание на научен комитет, работна група или външно заседание, на което присъстват във връзка с работата на научен комитет.

 

За изпълнение функцията на докладчик по въпрос, който изисква не по-малко от един ден за подготовка на проектостановище и с предварително писмено съгласие на Комисията:

300 EUR,

Когато е напълно оправдано и в зависимост от бюджетната наличност, тази сума може да бъде увеличена до 600 EUR за въпроси, които са много трудоемки.

Комисията редовно ще преразглежда необходимостта от адаптиране на размера на тези обезщетения в зависимост от ценовите показатели, промяната на сумите, плащани за обезщетения на експерти от други органи, и реалната натовареност на членовете, асоциираните членове, другите научни съветници и външните експерти. Първото подобно преразглеждане ще се проведе през 2009 г.