21.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 7/2012,

10. veebruar 2012,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 21. oktoobri 2011. aasta otsusega nr 113/2011 (1).

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 631/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 78/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2003/102/EÜ ja 2005/66/EÜ), I lisa rakendamiseks, (2) parandatud versioon ELTs 229, 6.9.2011, lk 16.

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 371/2010, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta) V, X, XV ja XVI lisa (raamdirektiiv) (3).

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 9. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/19/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/226/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, et neid kohandada tehnika arenguga teatavate mootorsõidukite ja nende haagiste kategooriate porikaitsesüsteemide valdkonnas (4),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 45a (nõukogu direktiiv 91/226/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32010 L 0019: komisjoni direktiiv 2010/19/EL, 9. märts 2010 (ELT L 72, 20.3.2010, lk 17).”

2)

Punkti 45zx (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46/EÜ) lisatakse järgmised taanded:

„—

32010 L 0019: komisjoni direktiiv 2010/19/EL, 9. märts 2010 (ELT L 72, 20.3.2010, lk 17),

32010 R 0371: komisjoni määrus (EL) nr 371/2010, 16. aprill 2010 (ELT L 110, 1.5.2010, lk 1).”

3)

Punkti 45zy (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 78/2009) järele lisatakse järgmine punkt:

„45zz.

32009 R 0631: komisjoni määrus (EÜ) nr 631/2009, 22. juuli 2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 78/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2003/102/EÜ ja 2005/66/EÜ), I lisa rakendamiseks (ELT L 195, 25.7.2009, lk 1), parandatud versioon ELTs 229, 6.9.2011, lk 16.”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 631/2009 (parandatud versioon ELTs 229, 6.9.2011, lk 16) ja (EL) nr 371/2010 ning direktiivi 2010/19/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 11. veebruaril 2012, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP Ühiskomiteele (5).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 10. veebruar 2012

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja kohusetäitja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 341, 22.12.2011, lk 74.

(2)  ELT L 195, 25.7.2009, lk 1.

(3)  ELT L 110, 1.5.2010, lk 1.

(4)  ELT L 72, 20.3.2010, lk 17.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.