17.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 355/11


Žaloba podaná 13. septembra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-421/12)

2012/C 355/18

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. van Beek, M. Owsiany-Hornung, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Určiť, že:

vylúčením z pôsobnosti zákona z 5. júna 2007, ktorým sa preberá smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (1), slobodné povolania, ako aj zubných lekárov a fyzioterapeutov, Belgické kráľovstvo porušilo článok 3 v spojení s článkom 2 písm. b) a d) uvedenej smernice,

zachovaním účinnosti článkov 20, 21 a 29 zákona zo 6. apríla 2010 týkajúceho sa obchodných praktík a ochrany spotrebiteľa Belgické kráľovstvo porušilo článok 4 smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách,

zachovaním účinnosti článku 4 ods. 1 pododseku 3 zákona z 25. júna 1993 o výkone a organizácii ambulantných a jarmočných činností, ako bol stanovený článkom 7 zákona zo 4. júla 2005 o zmene a doplnení zákona z 25. júna 1993 o výkone ambulantných činností a organizácii verejných trhov, ako aj článkom 5 ods. 1 bodom 4 kráľovského nariadenia z 24. septembra 2006 o výkone a organizácii ambulantných činností, Belgické kráľovstvo porušilo článok 4 smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách.

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2005/29/ES uplynula 12. júna 2007.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, s. 22).