17.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 355/11


2012. szeptember 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-421/12. sz. ügy)

2012/C 355/18

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. van Beek és M. Owsiany-Hornung meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság, mivel

a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvet (1) átültető 2007. június 5-i törvény hatálya alól kizárta a szabad foglalkozást űző személyeket, a fogorvosokat és a gyógytornászokat, nem teljesítette az említett irányelv 2. cikkének b) és d) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkéből eredő kötelezettségeit;

fenntartotta a piaci gyakorlatokról és a fogyasztók védelméről szóló, 2010. április 6-i törvény 20., 21. és 29. cikkének hatályát, nem teljesítette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv 4. cikkéből eredő kötelezettségeit;

fenntartotta a mozgóárusítás és a vásári árusítás gyakorlásáról és szervezéséről szóló, 1993. június 25-i törvény 4. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének hatályát, amely rendelkezést a mozgóárusításról és közbeszerzések szervezéséről szóló és az 1993. június 25-i törvényt módosító, 2005. július 4-i törvény 7. cikke vezette be, valamint a mozgóárusítás gyakorlásáról és szervezéséről szóló, 2006. szeptember 24-i királyi rendelet 5. cikke (1) bekezdése 4. pontjának hatályát, nem teljesítette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv 4. cikkéből eredő kötelezettségeit.

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/29/EK irányelv átültetésének határideje 2007. június 12-én lejárt.


(1)  A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.