17.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 141/25


Proiect de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 – Poziția Consiliului

2012/C 141/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1081/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 (2), în special articolul 37,

întrucât:

bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2012 a fost adoptat definitiv la 1 decembrie 2011 (3),

la 16 martie 2012, Comisia a înaintat o propunere care conținea proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2012,

DECIDE:

Articol unic

Poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 a fost adoptată la 15 mai 2012.

Textul integral poate fi accesat pentru consultare sau descărcare pe site-ul Consiliului: http://www.consilium.europa.eu/

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. VESTAGER


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1, cu rectificare în JO L 25, 30.1.2003, p. 43 și în JO L 99, 14.4.2007, p. 18.

(2)  JO L 311, 26.11.2010, p. 9.

(3)  JO L 56, 29.2.2012, cu rectificare în JO L 79, 19.3.2012.