17.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/25


Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 — Standpunt van de Raad

2012/C 141/04

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1081/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 (2), en met name artikel 37,

Overwegende hetgeen volgt:

De begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2012 is definitief vastgesteld op 1 december 2011 (3).

De Commissie heeft op 16 maart 2012 een voorstel ingediend met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2012,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 is vastgesteld op 15 mei 2012.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 15 mei 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

M. VESTAGER


(1)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1, met rectificaties in PB L 25 van 30.1.2003, blz. 43, en in PB L 99 van 14.4.2007, blz. 18.

(2)  PB L 311 van 26.11.2010, blz. 9.

(3)  PB L 56 van 29.2.2012, met rectificatie in PB L 79 van 19.3.2012.