21.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 15/86


Четвъртък, 23 октомври 2008 г.
Конго

P6_TA(2008)0526

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2008 г. относно Демократична република Конго: сблъсъци в източните гранични райони

2010/C 15 E/19

Европейският парламент,

като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно Северно Киву (1),

като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2008 г. относно положението в Демократична република Конго и изнасилването като военно престъпление (2) и като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека в Демократична република Конго (ДРК),

като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 22 ноември 2007 г. относно положението в Демократична република Конго, и по-специално в източната част на страната, и отражението върху региона (3),

като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно действията на ЕС в отговор на ситуации на нестабилност в развиващите се страни (4),

като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2007 г., озаглавено „ЕС в търсене на отговор за справяне със ситуации на несигурност — намеса в трудна среда с цел устойчиво развитие, стабилност и мир“ (COM(2007)0643) и приложения към него работен документ на службите на Комисията (SEC(2007)1417),

като взе предвид Резолюция 60/1 на Общото събрание на ООН от 24 октомври 2005 г. относно резултатите от Световната среща на върха през 2005 г., и по-специално параграфи 138—140 относно отговорността да се защищава населението,

като взе предвид декларацията на Съвета от 10 октомври 2008 г. относно положението в източната част на ДРК,

като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.

като има предвид, че сраженията между конгоанската армия, бунтовническите войски на сваления генерал Laurent Nkunda, бойците на Демократичните сили за освобождение на Руанда (FDLR), както и войските на Съпротивителната армия на Бога (LRA) на Уганда са подложили на огромни изпитания в продължение на дълги месеци цивилното население на източните провинции на ДРК;

Б.

като има предвид, че конфликтът в ДРК е отнел живота на 5 400 000 души от 1998 г. насам и все още отнема, пряко или непряко, около 1 500 жертви всеки ден;

В.

като има предвид, че при тежките сражения около граничното село Rumangabo близо до Гома стратегически важен военен лагер е бил превзет от бунтовниците на Nkunda, което им е дало възможност да присвоят оръжия и припаси;

Г.

като има предвид, че според доклади на ВКБООН новите сражения в Северно Киву са довели до голям брой жертви и са принудили над 100 000 души да напуснат домовете си, и като има предвид наличието на сведения за стотици трупове, хвърляни в реката, и 50 000 души, напуснали домовете си след тежки боеве с участието на LRA в провинция Ituri;

Д.

като има предвид, че след мирното споразумение от Гома, подписано на 23 януари 2008 г., в източните части на ДРК са извършвани масови убийства, изнасилвания на млади момичета, майки и възрастни жени, насилствено набиране като войници на цивилни и деца, както и многобройни други прояви на насилие и тежки нарушения на правата на човека, както от бунтовническите сили на Laurent Nkunda, така и от страна на бойците на FDLR и на самата конгоанска армия;

Е.

като има предвид, че Мисията на ООН в ДРК (MONUC), по силата на Глава VII от Хартата на ООН, има мандат, който ѝ дава право да използва всички необходими средства, за да предотврати всеки опит за прибягване до сила от страна на която и да е въоръжена групировка, чуждестранна или конгоанска, и най-вече бивши бойци на FAR(бившите въоръжени сили на Руанда) и Interahamwe, който би застрашил политическия процес, и да гарантира защитата на цивилното население при непосредствена заплаха от физическо насилие;

Ж.

като има предвид ангажиментите за постепенна демобилизация и прекратяване на огъня, поети на Конференцията в Гома за мир, сигурност и развитие, включително прекратяване на огъня между всички участници в конфликта, разоръжаване на всички неправителствени сили, завръщане и повторно настаняване на всички хора, напуснали домовете си в източните части на ДРК, както и създаването на временен механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня;

З.

като има предвид, че конгоанската армия няма необходимите човешки, технически и финансови ресурси, за да изпълнява задачите си в източните провинции на ДРК, което накърнява нейната роля за защита на населението и повторно установяване на мир;

И.

като има предвид, че е жизнено важно да се намери политическо разрешение на конфликта в източните провинции на ДРК, за да се консолидират мирът и демокрацията и да се насърчат стабилността и развитието в района за благоденствието на всички народи в региона на Големите езера;

Й.

като има предвид, че гражданската война в региона, която продължава вече четири години, се придружава от систематично ограбване на богатствата на страната, извършвано от съюзниците и противниците на конгоанското правителство;

К.

като има предвид, че след сблъсъците в края на 2007 г. различни хуманитарни организации са принудени да преустановят дейността си, а здравните центрове остават без доставки или са напуснати от медицинския персонал;

Л.

като има предвид, че за значително подобряване на здравеопазването и намаляване на смъртността в ДРК като цяло, и в източните провинции на ДРК в частност, ще са необходими последователни усилия в продължение на години и съществени финансови инвестиции както от страна на конгоанското правителство, така и от страна на международната общност;

М.

като има предвид, че служителите в сферата на хуманитарната помощ докладват, че в източните провинции на ДРК местното и напусналото домовете си население се изтощава все повече и повече и че продължаващите сражения не позволяват на тези служители да достигнат до някои области, които спешно се нуждаят от храна и медицинска помощ;

Н.

като има предвид, че недохранването е допълнителен аспект от изключителната уязвимост на населението, живеещо понастоящем в източните провинции на ДРК, и че данните от програмите за медицинска помощ на „Лекари без граници“ (MSF) съдържат тревожни показатели за мащаба на недохранването в източните провинции на ДРК;

О.

като има предвид, че ЕС недвусмислено осъжда неотдавнашните изявления на Laurent Nkunda, призоваващи към сваляне на избраното и легитимно правителство на ДРК;

1.

Изразява огромна загриженост относно отново започналите сражения между конгоанската армия и възраждащите се милиции в Северно Киву и в доскоро мирния регион Ituri;

2.

Изразява гневното си възмущение от масовите убийства, престъпленията срещу човечеството и проявите на сексуално насилие срещу жени и момичета, които продължават вече прекалено дълги години в източните провинции на ДРК, призовава всички съответни национални и международни органи систематично да подвеждат извършителите под съдебна отговорност, които и да са те, и призовава Съвета за сигурност на ООН спешно да вземе всички мерки, които могат реално да предотвратят нови атаки срещу цивилното население на източните провинции на ДРК;

3.

Призовава Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP — Национален конгрес за народна защита) да се завърне незабавно и безусловно към мирния процес, с който се е ангажирал в Гома през януари 2008 г.;

4.

Настоятелно призовава всички участници да възстановят правовата държава и да се борят срещу безнаказаността, особено по отношение на масовите изнасилвания на жени и момичета и набирането на деца войници;

5.

Призовава правителството на ДРК, заедно с Руанда и MONUC, да разработи план за изолиране и залавяне на лидерите на геноцида в редиците на FDLR и да предложи устройване в Конго или реинтеграция в Руанда на тези, които не са участвали в геноцида и са склонни да се демобилизират;

6.

Призовава международната общност и Съвета за сигурност на ООН да засилят MONUC, като предоставят подходящи материални средства и персонал, за да може мисията да изпълнява мандата си, както беше поискано от ръководителя на MONUC Alan Doss в Ню Йорк след като той даде информация пред Съвета за сигурност на ООН;

7.

Приветства факта, че президентът на ДРК и неговите министри са изразили публично своята подкрепа за MONUC във връзка с приноса ѝ към националната сигурност;

8.

Призовава MONUC да разследва обвиненията, че конгоанската армия заговорничи с FDLR за упражняване на контрол върху доходната търговия с минерали в Северно Киву, и да сложи край на тази практика;

9.

Отново потвърждава подкрепата си за конгоанските органи в техните усилия да намерят политическо решение на кризата и призовава всички страни да спазват прекратяването на огъня;

10.

Отбелязва със загриженост, че елементи от LRA неотдавна са нападнали 16 населени места в източните територии на ДРК Dungu, Province Oriental и Ituri, където сведенията на ВКБООН за около 80 изчезнали деца потвърждават опасенията за нови кампании на насилствено набиране, включващи деца войници;

11.

Подчертава, че групирането на хора по етнически признак по време на процеса на изселване е потенциално опасно в настоящите обстоятелства;

12.

Призовава за нулева толерантност към сексуалното насилие над момичета и жени, което се използва като оръжие, и за налагане на най-строги наказателни санкции на извършителите на такива престъпления; обръща внимание на това колко важен е достъпът до здравни услуги в ситуации на конфликт и в бежански лагери;

13.

Призовава всички страни да се придържат към ангажиментите си да защищават цивилното население и да зачитат правата на човека, както е посочено в мирното споразумение от Гома и комюникето от Найроби, и да ги изпълнят бързо;

14.

Призовава правителствата на ДРК и Руанда да преустановят започналите напоследък враждебни изявления, да се върнат към конструктивен диалог и да сложат край на конфликта;

15.

Насърчава всички правителства от региона на Големите езера да сложат начало на диалог за координиране на усилията си за намаляване на напреженията и прекратяване на насилието в източните части на ДРК, преди този конфликт да се разпространи в целия регион;

16.

Призовава Съвета и Комисията да започнат да прилагат от настоящия момент мащабни програми за медицинска помощ и за реинтеграция, насочени към цивилното население в източните части на ДРК, с особено внимание към подпомагането на жени и момичета, засегнати от престъпления на сексуално насилие, както за да се отговори на непосредствените нужди, така и с оглед на необходимото бъдещо възстановяване; отбелязва ключовата роля на жените във възстановяването на разрушени общности;

17.

Призовава прокурора на Международния наказателен съд да разследва жестоките престъпления, извършени в провинциите Киву и Ituri от юни 2003 г. насам, и да подложи на наказателно преследване тези лица, чиято вина е най-ясна, като сред тези лица бъдат включени главните водачи на милиции, които не са били арестувани, и отговорните за масови убийства и сексуално насилие;

18.

Призовава за ефективно създаване на механизми за наблюдение, подобни на Кимбърлийския процес, за сертифициране на произхода на природните ресурси, внасяни на пазара на ЕС;

19.

Призовава Съвета и всяка държава-членка на ЕС да предоставят специална помощ на населението на източните части на ДРК;

20.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител за ОВППС, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на институциите на Африканския съюз, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета по правата на човека на ООН, както и на парламентите и правителствата от региона на Големите езера.


(1)  Приети текстове, P6_TA(2008)0072.

(2)  Приети текстове, P6_TA(2008)0022.

(3)  ОВ C 58, 1.3.2008 г., стр. 40.

(4)  Приети текстове, P6_TA(2007)0540.