1989R1553 — RO — 05.06.2003 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CEE, EURATOM) NR. 1553/89 AL CONSILIULUI

din 29 mai 1989

privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată

(JO L 155, 7.6.1989, p.9)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1026/1999 AL CONSILIULUI din 10 mai 1999

  L 126

1

20.5.1999

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 807/2003 AL CONSILIULUI din 14 aprilie 2003

  L 122

36

16.5.2003NB: Această versiune consolidată conţine referiri la unitatea de cont europeană şi/sau la ECU, care trebuie interpretate ca referiri la moneda euro, începând cu 1 ianuarie 1999 — Regulamentul (CEE) nr. 3308/80 al Consiliului (JO L 345, 20.12.1980, p. 1) şi Regulamentul (CE) nr. 1103/97 al Consiliului (JO L 162, 19.6.1997, p. 1).
▼B

REGULAMENTUL (CEE, EURATOM) NR. 1553/89 AL CONSILIULUI

din 29 mai 1989

privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugatăCONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 209 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 183 al acestuia,

având în vedere Decizia Consiliului 88/376/CEE, Euratom din 24 iunie 1988 privind resursele proprii ale Comunității ( 1 ) și, în special, articolul 8 alineatul (2) al acesteia,

având în vedere propunerea Comisiei ( 2 ),

având în vedere avizul Parlamentului European ( 3 ),

având în vedere avizul Curții de Conturi ( 4 ),

întrucât, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2892/77 al Consiliului din 19 decembrie 1977 de aplicare, în ceea ce privește resursele proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată, a Deciziei din 21 aprilie 1970 privind înlocuirea contribuțiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunității ( 5 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 3735/85 ( 6 ), Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2892/77 al Consiliului se aplică pe o perioadă tranzitorie care se încheie la 31 decembrie 1988;

întrucât dispozițiile referitoare la regimul unitar definitiv de colectare a resurselor provenite din taxa pe valoarea adăugată, denumite în continuare „resurse TVA”, precum și normele privind intrarea în vigoare a acestui regim urmează a fi aplicate începând cu 1 ianuarie 1989;

întrucât se impune alegerea metodei veniturilor ca metodă unică definitivă de stabilire a bazei resurselor TVA, având în vedere că această metodă este fiabilă și că se aplică deja de majoritatea statelor membre;

întrucât dispozițiile Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr. 2892/77 pot fi menținute, cu excepția acelora care nu mai sunt necesare sau care trebuie modificate în urma experienței dobândite;

întrucât experiența dobândită prin aplicarea procedurii de rectificare a rapoartelor financiare a determinat necesitatea de a clarifica domeniul de aplicare, precizându-se că se aplică în general la orice rectificare;

întrucât statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la metoda aplicată pentru înregistrarea persoanelor impozabile, pentru stabilirea și colectarea TVA, precum și cu privire la normele și rezultatele sistemelor lor de control al TVA; întrucât Comisia trebuie să examineze, în colaborare cu statele membre implicate, dacă pot fi introduse îmbunătățiri ale procedurilor pentru a spori eficacitatea; întrucât Comisia trebuie să întocmească, din trei în trei ani, un raport privind procedurile aplicate în statele membre, precum și eventualele îmbunătățiri prevăzute;

având în vedere competențele Curții de Conturi în temeiul articolului 206a din Tratatul CEE și al articolului 180a din Tratatul CEEA,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:TITLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Resursele TVA rezultă din aplicarea coeficientului unitar, stabilit conform Deciziei 88/376/CEE, Euratom, la baza determinată în conformitate cu prezentul regulament.TITLUL II

Domeniu de aplicare

Articolul 2

(1)  Baza resurselor TVA se determină pornind de la operațiunile impozabile prevăzute în articolul 2 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare ( 7 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 84/386/CEE ( 8 ), cu excepția operațiunilor care beneficiază de scutire conform articolelor 13-16 din directiva menționată.

(2)  Pentru aplicarea alineatului (1), în vederea stabilirii resurselor TVA, trebuie să se ia în considerare:

 operațiunile care, conform articolului 28 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE, fac obiectul unei scutiri cu rambursarea taxelor plătite în etapa anterioară;

 operațiunile pe care statele membre continuă să le impoziteze în temeiul articolului 28 alineatul (3) litera (a) din Directiva 77/388/CEE;

 operațiunile pe care statele membre continuă să le scutească în temeiul articolului 28 alineatul (3) litera (b) din Directiva 77/388/CEE;

 operațiunile care sunt impozitate în temeiul unui drept de opțiune acordat persoanelor impozabile de către statele membre în temeiul articolului 28 alineatul (3) litera (c) din Directiva 77/388/CEE.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre au dreptul de a nu lua în considerare, pentru stabilirea resurselor TVA, operațiunile efectuate de către persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală, determinată conform normelor prevăzute în articolul 24 alineatul (4) din Directiva 77/388/CEE, nu depășește suma de 10 000 ECU convertită în moneda națională la cursul mediu al exercițiului în cauză, statele membre având posibilitatea de a rotunji, cu maxim 10 % în plus sau în minus, sumele rezultate din conversie.TITLUL III

Metoda de calcul

Articolul 3

Pentru un an calendaristic dat și fără a aduce atingere articolelor 5 și 6, baza resurselor TVA se calculează împărțind totalul veniturilor nete din TVA încasate de către statul membru în cursul acelui an la coeficientul de colectare a taxei în cursul anului respectiv.

Dacă se aplică mai mulți coeficienți TVA într-un stat membru, baza resurselor TVA se calculează împărțind totalul veniturilor nete încasate la coeficientul mediu ponderat al TVA. În acest caz, statul membru stabilește coeficientul mediu ponderat calculat la a patra zecimală, prin aplicarea metodei comune de calcul definite la articolul 4. Coeficientul mediu ponderat se exprimă în procente.

Articolul 4

(1)  Pentru calcularea ponderării coeficienților, menționată la articolul 3, statul membru va defalca, în funcție de coeficientul TVA aplicat, toate operațiunile impozabile în temeiul legislației sale interne care, în temeiul articolului 17 din Directiva 77/388/CEE, nu acordă clientului dreptul la deducerea TVA, precum și consumul pentru nevoile proprii ale agricultorilor forfetari și vânzările lor directe către consumatorii finali.

Coeficienții TVA care se iau în considerare sunt aceia care, în conformitate cu alineatul (7), influențează veniturile din TVA încasate în cursul anului avut în vedere.

Operațiunile care, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE, beneficiază de scutire cu rambursarea taxelor plătite în etapa anterioară, sunt considerate operațiuni impozabile cu un coeficient de 0 %.

(2)  Defalcarea în funcție de coeficienții TVA se efectuează pentru categoriile enumerate în continuare, în măsura în care se aplică TVA nedeductibilă:

 consumul individual final, inclusiv consumul pentru nevoile proprii ale agricultorilor forfetari și vânzările lor directe către consumatorii finali;

 consumul intermediar al instituțiilor particulare nonprofit și al administrațiilor publice;

 consumul intermediar al celorlalte sectoare;

 formarea brută a capitalului fix al instituțiilor particulare nonprofit și al administrațiilor publice;

 formarea brută a capitalului fix din celelalte sectoare;

 terenurile cu construcții sau pe care urmează să se construiască, așa cum sunt definite în articolul 4 alineatul (3) litera (b) din Directiva 77/388/CEE;

 operațiunile cu aur, altele decât cele cu aur de uz industrial

derulate pe teritoriul menționat în articolul 3 din Directiva 77/388/CEE pentru statul membru în cauză.

(3)  Pentru defalcarea consumului final, la consumul pentru nevoile proprii ale agricultorilor forfetari și vânzările lor directe către consumatorii finali se aplică o taxă ce corespunde coeficientului taxei pe valoarea adăugată de intrare aferentă acestor operațiuni.

(4)  Defalcarea operațiunilor în categorii statistice se determină cu ajutorul datelor extrase din conturile naționale stabilite conform sistemului european al conturilor economice integrate (SEC). Conturile naționale sunt cele care se referă la penultimul an care precede exercițiul bugetar pentru care se calculează baza resurselor TVA.

Statele membre pot fi autorizate, conform procedurii prevăzute la articolul 13, să utilizeze datele referitoare la alt an, care nu trebuie să fie anterior celui de-al cincilea an care precede exercițiul bugetar în cauză.

(5)  Pentru selectarea anumitor operațiuni grevate de TVA nedeductibilă și defalcarea în funcție de coeficienții TVA se pot utiliza datele extrase din surse exterioare SEC care pot fi adaptate acestuia, adică, în primul rând, din conturile naționale interne, dacă au defalcarea necesară sau, în lipsa acestora, din orice altă sursă corespunzătoare.

(6)  Pentru a determina ponderarea fiecărui coeficient, statul membru calculează raportul între valoarea operațiunilor referitoare la acest coeficient, pe de o parte, și valoarea totală a tuturor operațiunilor, pe de altă parte.

(7)  În cazul în care coeficientul TVA aplicabil tuturor operațiunilor sau unora dintre ele sau dacă regimul fiscal al anumitor operațiuni suferă o modificare care afectează veniturile încasate din TVA, statul membru calculează un nou coeficient mediu ponderat. Noul coeficient mediu ponderat se aplică veniturilor provenite din aplicarea coeficientului sau a regimului modificat.

Prin derogare de la primul paragraf, statul membru are dreptul de a calcula un singur coeficient mediu ponderat. În acest scop, operațiunile pentru care a fost schimbat coeficientul sau regimul sunt alocate coeficientului vechi și nou sau regimului nou și vechi prorata temporis, luându-se în calcul perioada medie de timp dintre intrarea în vigoare a coeficientului sau a regimului modificat și încasarea veniturilor provenite din aplicarea coeficientului sau a regimului în cauză, calculate pentru întregul an avut în vedere. Perioada medie poate fi rotunjită la o lună întreagă.

Articolul 5

(1)  Pentru aplicarea articolului 3, statele membre adaugă la veniturile încasate, dacă e cazul, o sumă corespunzătoare totalului TVA nepercepută în urma aplicării unui program de reducere treptată a taxei, în temeiul articolului 24 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE.

(2)  Veniturile încasate de către un stat membru sunt rectificate dacă procentul forfetar de compensare prevăzut în articolul 25 alineatul (3) din Directiva 77/388/CEE și aplicat operațiunilor derulate de agricultorii forfetari nu corespunde coeficientului taxei pe valoarea adăugată de intrare aplicată acestor tranzacții, cu excepția celor referitoare la consumul pentru nevoile proprii ale agricultorilor și a vânzărilor directe către consumatorii lor finali pe parcursul anului respectiv. Suma reprezentând rectificarea este egală cu diferența dintre cele două procente.

Articolul 6

(1)  Pentru aplicarea articolului 2 alineatul (1) la operațiunile efectuate de persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală depășește 10 000 ECU dar care beneficiază de o franșiză în temeiul articolului 24 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE, precum și în cazurile menționate în alineatul (2) din prezentul articol, statele membre determină baza resurselor TVA plecând de la declarațiile furnizate de persoanele impozabile, conform articolului 22 din directiva menționată și, în lipsa declarațiilor sau dacă acestea nu conțin informațiile necesare, plecând de la date relevante, cum ar fi alte declarații fiscale, înregistrări contabile profesionale și serii statistice complete.

(2)  În vederea aplicării articolului 2 alineatul (2) a doua, a treia și a patra liniuță:

 pentru operațiunile enumerate în anexa E la Directiva 77/388/CEE pe care statele membre continuă să le impoziteze în temeiul articolului 28 alineatul (3) litera (a) din directiva menționată, statele membre calculează baza resurselor TVA considerând aceste operațiuni ca fiind scutite;

 pentru operațiunile enumerate în anexa F la Directiva 77/388/CEE pe care statele membre continuă să le scutească în temeiul articolului 28 alineatul (3) litera (b) din directiva menționată, statele membre calculează baza resurselor TVA ca și cum aceste operațiuni ar fi impozitate;

 pentru operațiunile enumerate în alineatul (1) litera (a) din anexa G la Directiva 77/388/CEE care sunt impozitate în temeiul unei opțiuni acordate persoanelor impozabile de către statele membre conform articolului 28 alineatul (3) litera (c) din directiva menționată, statele membre calculează baza resurselor TVA ca și cum aceste operațiuni ar fi scutite.

(3)  Un stat membru poate fi autorizat, conform procedurii prevăzute la articolul 13:

 fie să nu țină seama, la calcularea bazei resurselor TVA:

 

(a) de una sau mai multe categorii de operațiuni enumerate în anexele E, F și G la Directiva 77/388/CEE și cărora li se aplică alineatul (2) din prezentul articol;

(b) de taxele nepercepute ca urmare a reducerii treptate a taxei, în temeiul articolului 24 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE;

 fie să calculeze baza resurselor TVA în cazurile prevăzute la literele (a) și (b) utilizând estimări aproximative,

atunci când un calcul precis al bazei resurselor TVA în aceste cazuri este de natură să dea naștere la speze administrative nejustificate în raport cu incidența operațiunilor respective asupra bazei totale a resurselor TVA din statul membru.

(4)  Dacă un stat membru utilizează articolul 17 alineatul (6) al doilea paragraf și alineatul (7) din Directiva 77/388/CEE pentru a restrânge exercitarea drepturilor la deducere, baza resurselor TVA poate fi stabilită ca și cum exercitarea dreptului la deducere nu ar fi fost restrânsă.

Primul paragraf se aplică, în ceea ce privește articolul 17 alineatul (6) al doilea paragraf din Directiva 77/388/CEE, numai la cumpărarea de produse petroliere și a automobilelor de turism, precum și cheltuielilor aferente leasing-ului și închirierii și cheltuielilor de întreținere și reparare a acestor autovehicule, în măsura în care sunt folosite în scop de serviciu.

(5)  În cazul rambursărilor taxei acordate de către un stat membru în aplicarea articolului 6 din Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la scutirea de impozite pe cifra de afaceri și la accizele percepute la importul în traficul internațional de călători ( 9 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 89/194/CEE ( 10 ), baza resurselor TVA este diminuată, dacă este cazul, din totalul bazei de impunere a operațiunilor care dau naștere la rambursări.TITLUL IV

Dispoziții referitoare la contabilizare și alocarea resurselor proprii

Articolul 7

(1)  Până la 31 iulie, statele membre transmit Comisiei un raport cu suma totală a bazei resurselor TVA, calculată conform articolului 3, aferentă anului calendaristic precedent, la care s-a aplicat coeficientul stabilit în articolul 1.

(2)  Raportul financiar oferă toate datele necesare utilizate la stabilirea bazei, de natură să permită efectuarea controalelor stabilite la articolul 11. Se menționează în mod distinct baza provenită din operațiunile prevăzute în articolul 5 și în articolul 6 alineatele (1)-(4).

(3)  Datele utilizate la stabilirea bazei sunt datele cele mai recente disponibile în momentul întocmirii raportului.

Articolul 8

În fiecare an, până la data de 15 aprilie, statele membre transmit Comisiei o estimare a bazei resurselor TVA pentru exercițiul următor.

Articolul 9

(1)  Rectificările care urmează să fie aduse, indiferent de cauza acestora, rapoartelor menționate în articolul 7 alineatul (1) și care se referă la exercițiile precedente se efectuează pe baza acordului dintre Comisie și statul membru în cauză.

În lipsa acordului statului membru și după o nouă examinare, Comisia ia măsurile pe care le consideră necesare în vederea aplicării corecte a prezentului regulament.

Rectificările sunt regrupate în situații cumulative adoptate la 31 iulie care modifică rapoartele prealabile întocmite pentru exercițiile avute în vedere.

(2)  După data de 31 iulie a celui de-al patrulea an următor exercițiului dat, raportul anual prevăzut în articolul 7 alineatul (1) nu se mai rectifică, cu excepția punctelor notificate înainte de acest termen fie de către Comisie, fie de către statul membru în cauză.TITLUL V

Dispoziții referitoare la control

Articolul 10

(1)  În ceea ce privește fiecare exercițiu, statele membre informează Comisia, până la data de 30 aprilie, cu privire la soluțiile și modificările pe care le preconizează pentru a determina baza resurselor TVA referitoare la fiecare categorie de operațiuni prevăzute în articolul 5 și în articolul 6 alineatele (1)-(4) și indică, dacă este cazul, atât natura datelor pe care le consideră adecvate, cât și estimarea valorii bazei de impozitare corespunzătoare fiecărei categorii de operațiuni.

Comisia comunică celorlalte state membre, în termen de treizeci de zile, informațiile menționate anterior, pe care le primește de la fiecare stat membru.

(2)  Comisia examinează, conform procedurii prevăzute la articolul 13, soluțiile și modificările preconizate.

Articolul 11

(1)  În ceea ce privește resursele TVA, controalele Comisiei se exercită pe lângă administrațiile competente din statele membre. În cadrul acestor controale, Comisia se asigură, în special, de corectitudinea operațiunilor de centralizare a bazei de impozitare și a stabilirii coeficientului mediu ponderat prevăzut la articolele 3 și 4, cât și a sumei totale a veniturilor nete provenite din taxa pe valoarea adăugată; se asigură, de asemenea, că datele utilizate au fost corespunzătoare și că toate calculele efectuate pentru stabilirea sumei reprezentând resursele TVA provenite din operațiunile prevăzute în articolul 5 și în articolul 6 alineatele (1)-(4) sunt conforme cu prezentul regulament.

▼M1 —————

▼B

(3)  În urma controalelor la care se face referire în alineatul (1), raportul anual referitor la un exercițiu dat este rectificat în condițiile prevăzute la articolul 9.

Articolul 12

(1)  Statele membre informează Comisia cu privire la procedurile de înregistrare a persoanelor impozabile și de stabilire și recuperare a TVA care urmează a fi aplicate de către statele membre, precum și cu privire la normele și rezultatele sistemelor lor de control în materie de TVA.

(2)  Comisia examinează în colaborare cu fiecare stat membru interesat dacă pot fi preconizate eventuale îmbunătățiri ale procedurilor, în vederea creșterii eficienței.

(3)  Comisia întocmește o dată la trei ani un raport referitor la procedurile aplicate în satele membre, precum și la eventualele îmbunătățiri preconizate.

Comisia prezintă pentru prima dată acest raport Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 1991.

Articolul 13

(1)  Comitetul prevăzut în articolul 20 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 ( 11 ), denumit în continuare „comitet”, examinează în mod regulat, la inițiativa Comisiei sau la cererea unui stat membru, problemele puse de aplicarea prezentului regulament.

(2)  Statul membru care solicită autorizarea prevăzută la articolul 4 alineatul (4) sau la articolul 6 alineatul (3) prezintă cererea sa Comisiei cât mai curând posibil și până la data de 30 aprilie din exercițiul începând cu care trebuie să se aplice autorizația.

Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului cât mai devreme, însă până la data de 31 decembrie a exercițiului respectiv, un proiect de decizie.

(3)  La inițiativa Comisiei sau la cererea unui stat membru, comitetul examinează soluțiile menționate la articolul 10.

Dacă, în urma examinării de către comitet, apar divergențe privind soluțiile preconizate, reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect de decizie cât mai devreme, însă până la data de 31 decembrie a exercițiului începând cu care trebuie să se aplice soluția.

▼M2

(4)  Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE ( 12 ).

▼B

(5)  Înainte de expirarea termenului de 60 de zile de la data la care s-a emis avizul comitetului, Comisia adoptă o decizie pe care o comunică statelor membre.

▼M2

(6)  Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

▼BTITLUL VI

Dispoziții finale

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 1989.

Cu toate acestea, el nu se aplică la întocmirea sau la rectificarea rapoartelor referitoare la baza resurselor TVA din anii anteriori anului 1989 care au fost întocmite conform Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr. 2892/77, care rămâne în vigoare pentru rapoartele respective.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 185, 15.7.1988, p. 24.

( 2 ) JO C 128, 17.5.1988, p. 4 și

JO C 15, 19.1.1989, p. 11.

( 3 ) JO C 309, 5.12.1988, p. 30.

( 4 ) JO C 191, 20.7.1988, p. 3.

( 5 ) JO L 336, 27.2.1977, p. 8.

( 6 ) JO L 356, 31.12.1985, p. 1.

( 7 ) JO L 145, 13.6.1977, p. 1.

( 8 ) JO L 208, 3.9.1984, p. 58.

( 9 ) JO L 133, 4.6.1969, p. 6.

( 10 ) JO L 73, 17.3.1989, p. 47.

( 11 ) JO L 155, 7.6.1989, p. 1.

( 12 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.