19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/34


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. septembra 2011 — De Buggenoms a i./Komisia

(Vec F-45/06 REV)

(Verejná služba - Konanie - Návrh na obnovu konania - Článok 119 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu - Rozhodnutie Súdu pre verejnú službu - Návrh na obnovu konania týkajúci sa uznesenia o výmaze prijatého v dôsledku späťvzatia návrhu - Právna sila rozhodnutej veci - Neexistencia - Neprípustnosť uplatnená ex offo)

2011/C 340/68

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Sandrine De Buggenoms a iní (Hoeilaart, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na obnovu konania podaný žalobcami proti uzneseniu prvej komory Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2010 vo veci F-45/06

Výrok rozsudku

1.

Návrh na obnovu konania sa zamieta ako neprípustný.

2.

Žalobcovia v konaní o obnove sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

3.

Rada Európskej únie, ktorá je vedľajším účastníkom v konaní o obnove, znáša svoje vlastné trovy konania.