19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 340/34


Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. september 2011 — De Buggenoms m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-45/06 REV)

(Personalesag - retspleje - begæring om genoptagelse - artikel 119 i Rettens procesreglement - Rettens afgørelse - begæring om genoptagelse vedrørende en kendelse om slettelse efter ophævelse af sagen - retskraft - foreligger ikke - formalitetsindsigelse rejst af ex-officio)

2011/C 340/68

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Sandrine De Buggenoms m.fl. (Hoeilaart, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Sagsøgerens begæring om genoptagelse af Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 16. september 2010 i sag F-45/06.

Konklusion

1)

Begæringen om genoptagelse tages ikke til følge.

2)

De parter, der har begæret genoptagelse, betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

3)

Rådet for Den Europæiske Union, intervenient i sagen om genoptagelse, bærer sine egne omkostninger.