29.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/41


Prasība, kas celta 2009. gada 16. jūnijā — Nikolaou/Revīzijas palāta

(Lieta T-241/09)

2009/C 205/76

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kalliopi Nikolaou, Atēnas (Grieķija) (pārstāvis — V. Christianos)

Atbildētāja: Revīzijas palāta

Prasītājas prasījumi:

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt K. Nikolaou nodarīto morālo kaitējumu, veicot šādas darbības:

nosūtīt oficiālu paziņojumu — saskaņojot tā saturu ar K. Nikolaou un nosūtot to arī viņai — visām Kopienu iestādēm un it īpaši Eiropas Parlamentam un Komisijai, kā arī citām Kopienu iestādēm un struktūrām, norādot, ka ir atsauktas pret K. Nikolaou izvirzītās apsūdzības;

publicēt oficiālus paziņojumus Luksemburgas, Vācijas, Grieķijas, Francijas, Spānijas un Beļģijas laikrakstos, kuros attiecībā uz K. Nikolaou bija publicēti negatīvi komentāri, kuru avots bija Revīzijas palāta, kā arī laikrakstā “European Voice”, norādot, ka ir atsauktas pret K. Nikolaou izvirzītās apsūdzības;

pakārtoti, gadījumā, ja Revīzijas palāta neatjaunotu K. Nikolaou publisko tēlu, veicot iepriekš minētās darbības, piespriest tai samaksāt K. Nikolaou simts tūkstošus euro (EUR 100 000) kā atlīdzību par tai nodarīto morālo kaitējumu, pieskaitot procentus, sākot no 2009. gada 14. aprīļa, kas ir datums, kurā tai tika nosūtīts “Request for compensation”, līdz faktiskai samaksai; K. Nikolaou apņemas šo summu izlietot iepriekš minēto paziņojumu un publikāciju veikšanai;

piespriest Revīzijas palātai samaksāt K. Nikolaou četrdesmit tūkstošus euro (EUR 40 000) kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas tai nodarīts, uzsākot tiesvedību Luksemburgas tiesu iestādēs, pieskaitot šai summai procentus, sākot no 2009. gada 14. aprīļa, kas ir datums, kurā tai tika nosūtīts “Request for compensation”, līdz faktiskai samaksai;

piespriest Revīzijas palātai samaksāt K. Nikolaou piecdesmit septiņus tūkstošus septiņsimt septiņdesmit vienu euro un četrdesmit centus (EUR 57 771,40) kā atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem, kas tai nodarīti, uzsākot tiesvedību Luksemburgas tiesu iestādēs un it īpaši Juge d’instruction un Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, kas ietver advokātam Hosa [Hoss] kungam maksājamo atlīdzību par prasītājas pārstāvēšanu abās iepriekš minētajās tiesu iestādēs, un četrus tūkstošus euro (EUR 4 000) par prasītājas transporta izdevumiem Luksemburgā, lai nokļūtu iepriekš minētajās tiesu iestādēs, t.i., vienu tūkstoti piecsimt euro (EUR 1 500) par ierašanos Juge d’instruction un divus tūkstošus piecus simtus euro (EUR 2 500) par ierašanos Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pieskaitot visām šīm summām procentus, sākot no 2009. gada 14. aprīļa, kas ir datums, kurā Revīzijas palātai tika nosūtīts “Request for compensation”, līdz faktiskai samaksai;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja apgalvo, ka Revīzijas palāta ir acīmredzami pārkāpusi gan speciālās tiesību normas, kurās paredzētas privātpersonu tiesības, gan pamattiesības, kas tai jāievēro savu pilnvaru īstenošanā.

Pirmkārt, prasītāja apgalvo, ka Revīzijas palāta ir acīmredzami pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 45/2001 (1) 4. pantu, Revīzijas palātas Lēmuma 99/50 2. pantu un nav izpildījusi savu pienākumu sniegt palīdzību, jo tā ir pieļāvusi, ka pret K. Nikolaou izvirzītās apsūdzības pirms oficiālās izmeklēšanas nonāk trešo personu rīcībā. Prasītāja uzskata, ka Revīzijas palāta nav veikusi nekādus pasākumus, lai šī noplūde nenotiktu un turklāt vēlāk nekad tā arī nav atkārtoti pārbaudījusi šīs apsūdzības un tās atsaukusi, kā rezultātā prasītājai ir nodarīts būtisks morālais kaitējums.

Otrkārt, Revīzijas palāta, veicot sākotnējo izmeklēšanu pret prasītāju, ir acīmredzami pārkāpusi Lēmuma 99/50 2. un 4. pantu, prasītājas tiesības uz aizstāvību un izmeklēšanas objektivitātes principu apvienojumā ar labas pārvaldības principu. Šīs rīcības rezultātā prasītājai ir nodarīts morālais kaitējums, kā arī ievērojami materiālie zaudējumi, jo, pamatojoties uz izmeklēšanā iegūto informāciju, prasītājas lieta tika nosūtīta Luksemburgas tiesu iestādēm un tai bija jāsedz ievērojami izdevumi.

Treškārt, Revīzijas palāta ir acīmredzami pārkāpusi pienākumu sniegt palīdzību un labas pārvaldības principu, jo nav nosūtījusi Luksemburgas tiesu iestādēm tās rīcībā esošo informāciju, kurai bija izšķiroša nozīme, lai atspēkotu pret prasītāju izvirzītās apsūdzības. Prasītāja arī norāda, ka šī informācija bija saistīta ar Revīzijas palātas personāla atvaļinājumiem un, ja šī informācija būtu bijusi nosūtīta, prasītājas lieta netiktu nodota izmeklēšanas iestādēm un Luksemburgas krimināltiesai un tiktu atjaunots tās gods un reputācija.

Ceturtkārt, prasītāja norāda, ka, nolemjot nosūtīt prasītājas lietu tiesu iestādēm, Revīzijas palāta ir acīmredzami pārkāpusi objektivitātes un labas pārvaldības principu. Šī rīcība prasītājai ir nodarījusi vēl lielāku morālo kaitējumu.

Piektkārt, prasītāja apgalvo, ka Revīzijas palāta ir acīmredzami pārkāpusi pienākumu sniegt palīdzību, nepieņemdama oficiālu lēmumu par pret prasītāju izvirzīto apsūdzību atsaukšanu un pēc šīs attaisnošanas neatjaunojot tās labo slavu. Šādas bezdarbības rezultātā saglabājās šaubas par K. Nikolaou nevainīgumu un tai tika nodarīts papildu morālais kaitējums.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV 2001, L 8, 1. lpp.).