29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/41


Kanne 16.6.2009 — Nikolaou v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia T-241/09)

2009/C 205/76

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Kalliopi Nikolaou (Ateena, Kreikka) (edustaja: V. Christianos)

Vastaaja: tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän kärsimä aineeton vahinko seuraavin keinoin:

on annettava virallinen ilmoitus, joka sisältönsä osalta laaditaan yhdessä Nikolaoun kanssa ja joka annetaan tiedoksi Nikolaoun lisäksi kaikille yhteisön viranomaisille ja etenkin Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle sekä muille yhteisön toimielimille ja elimille ja jossa todetaan, että Nikolaouta vastaan esitetyt syytökset ovat perusteettomia

on annettava virallinen julkaisu, jossa todetaan, että Nikolaouta kohtaan esitetyt syytökset ovat perusteettomia, niissä Luxemburgin, Saksan, Kreikan, Ranskan, Espanjan ja Belgian lehdissä, jotka olivat julkaisseet Nikolaousta kielteisiä kommentteja, sekä European Voice -lehdessä

toissijaisesti, mikäli tilintarkastustuomioistuin ei ennallista Nikolaoun julkista mainetta edellä mainituin keinoin, se on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän kärsimästä aineettomasta vahingosta 100 000 euron suuruinen korvaus lisättynä koroilla, jotka kertyvät siitä, kun Nikolaou antoi tilintarkastustuomioistuimelle 14.4.2009 tiedoksi ”request for compensationin”, aina korvauksen maksamiseen saakka; Nikolaou aikoo käyttää summan edellä mainittujen ilmoitusten ja julkaisujen tekemiseen

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän luxemburgilaisissa tuomioistuimissa käytyjen menettelyjen johdosta kärsimästä aineettomasta vahingosta 40 000 euron suuruinen korvaus lisättynä koroilla, jotka kertyvät siitä, kun Nikolaou antoi tilintarkastustuomioistuimelle 14.4.2009 tiedoksi ”request for compensationin”, aina korvauksen maksamiseen saakka

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän luxemburgilaisissa tuomioistuimissa ja etenkin Juge d'instructionissa ja Tribunal d'arrondissement de Luxembourgissa käytyjen menettelyjen johdosta kärsimästä aineellisesta vahingosta 57 771,40 euron suuruinen korvaus, joka vastaa Nikolaoun asianajaja Hossin palkkiota päämiehensä edustamisesta edellä mainituissa tuomioistuimissa, sekä 4 000 euron suuruinen matkakulukorvaus, joka johtuu edustamisesta edellä mainituissa tuomioistuimissa aiheutuneista matkoista Luxemburgissa, ja etenkin 1 500 euron korvaus edustamisesta Juge d'instructionissa ja 2 500 euron korvaus edustamisesta Tribunal d'arrondissement de Luxembourgissa lisättyinä koroilla, jotka kertyvät siitä, kun Nikolaou antoi tilintarkastustuomioistuimelle 14.4.2009 tiedoksi ”request for compensationin”, aina korvauksen maksamiseen saakka

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoun oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan näkemyksen mukaan tilintarkastustuomioistuin on rikkonut selvästi sekä erityissäännöksiä, joissa perustetaan oikeuksia yksityisille oikeussubjekteille, että perusoikeuksia, joita se on velvollinen kunnioittamaan toimivaltuuksiensa käytössä.

Kantaja vetoaa ensinnäkin siihen, että tilintarkastustuomioistuin on rikkonut selvästi asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 4 artiklaa ja tilintarkastustuomioistuimen päätöksen 99/50 2 artiklaa sekä jättänyt täyttämättä sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden, koska se oli ennen kuin asiassa oli suoritettu minkäänlaisia virallisia tutkimuksia antanut kolmansille tietoja Nikolaouta kohtaan esitetyistä syytöksistä. Tilintarkastustuomioistuin ei kantajan mukaan tehnyt mitään tällaisten tietojen antamisen estämiseksi eikä se myöhemminkään tutkinut syytöksiä uudelleen tai peruuttanut niitä, mistä aiheutui kantajalle huomattavaa aineetonta vahinkoa.

Toiseksi kantajan mukaan tilintarkastustuomioistuin on selvästi rikkonut päätöksen 99/50 2 ja 4 artiklaa, loukannut kantajan oikeutta puolustautua ja puolueettomuuden periaatetta tutkimusten suorittamisessa sekä hyvän hallinnon periaatetta suorittaessaan kantajaa koskevia alustavia tutkimuksia. Tästä toiminnasta aiheutui kantajalle aineetonta vahinkoa ja huomattavaa aineellista vahinkoa, koska tutkimuksissa esitetyn aineiston perusteella kantajaa vastaan aloitettiin menettely luxemburgilaisessa tuomioistuimessa, mistä aiheutui hänelle huomattavia kuluja.

Kolmanneksi tilintarkastustuomioistuin on jättänyt selvästi täyttämättä sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden sekä loukannut selvästi hyvän hallinnon periaatetta, koska se ei toimittanut Luxemburgin viranomaisille aineistoa, joka oli sen hallussa ja joka oli olennaisen tärkeä sen osoittamiseksi, että kantajaa vastaan esitetyt väitteet ovat perusteettomia. Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että kyseinen aineisto koski tilintarkastustuomioistuimen henkilökunnan lomia ja että jos tilintarkastustuomioistuin olisi toimittanut aineiston, kantaja olisi välttynyt asian siirtämiseltä tutkintaviranomaisille ja luxemburgilaiseen rikostuomioistuimeen, mikä olisi johtanut hänen kunniansa ja maineensa ennallistamiseen.

Neljänneksi tilintarkastustuomioistuin on kantajan mukaan loukannut selvästi puolueettomuuden ja hyvän hallinnon periaatteita, kun se siirsi kantajan asian tuomioistuinten käsiteltäväksi. Tästä aiheutui kantajalle vielä suurempaa aineetonta vahinkoa.

Viidenneksi kantajan mukaan tilintarkastustuomioistuin on jättänyt selvästi täyttämättä sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden, koska se on laiminlyönyt sellaisen virallisen päätöksen antamisen, jossa todetaan, että kantajaa vastaan esitetyt väitteet ovat perusteettomia ja jolla ennallistetaan kantajan maine tämän vapauduttua syytöksistä. Tämän laiminlyönnin vuoksi epäilykset Nikolaoun syyttömyydestä ovat jatkuneet ja hänelle on aiheutunut lisää aineetonta vahinkoa.


(1)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL 2001, L 8, s. 1).