2000R1209 — SK — 20.08.2003 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼M1

NARIADENIE KOMISIE (Euratom) č. 1209/2000

z 8. júna 2000

o postupoch preskúmavania oznámení podľa článku 41 zmluvy o Euratome

▼B

(Ú. v. ES L 138, 9.6.2000, p.12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (Euratom) č. 1352/2003 z 23. júla 2003,

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

NARIADENIE KOMISIE (Euratom) č. 1209/2000

z 8. júna 2000

o postupoch preskúmavania oznámení podľa článku 41 zmluvy o Euratome

▼BKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 41 ods. 1,

so zreteľom na ustanovenia nariadenia Rady (Euratom) č. 2587/1999 z 2. decembra 1999 ( 1 ), ktorým sa vymedzujú investičné projekty, ktoré treba oznamovať Komisii v súlade s článkom 41 zmluvy,

keďže:

Komisia je v rozsahu potrebnom na plnenie úlohy, ktorá jej prislúcha podľa kapitoly IV zmluvy, zodpovedná za určenie postupu na splnenie povinnosti, ktorú osobám a podnikom ukladá článok 41, oznamovať investičné projekty týkajúce sa nových zariadení a tiež prípadov obnovy alebo zmeny účelu, ktoré spĺňajú kritériá stanovené Radou, pokiaľ ide o typ a veľkosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M1

Článok 1

1.  Investičné projekty týkajúce sa nových zariadení a tiež náhrady alebo konverzie, ktoré spĺňajú kritériá pokiaľ ide o druh a rozsah stanovené nariadením (Euratom) č. 2587/1999, sú oznamované Komisii prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

Formulár sa môže predložiť v papierovej alebo elektronickej podobe.

2.  Komisia informuje bezodkladne príslušné osoby alebo podniky o prijatí oznámenia.

▼B

Článok 2

Povinnosť oznamovať Komisii investičné projekty uvedená v článku 41 zmluvy sa vzťahuje na osoby a podniky zapojené do priemyselných činností uvedených v prílohe II k zmluve vzhľadom na všetky zariadenia, ktoré sú už vybudované, alebo ktoré majú byť vybudované v spoločenstve; (v prípade podnikov, ktoré majú svoje sídlo mimo spoločenstva, musí túto povinnosť v náležitých prípadoch vykonávať miestne vedenie).

Článok 3

V prípade, že informácie, ktoré treba oznamovať podľa článku 41 zmluvy, už boli poskytnuté v súvislosti s predložením všeobecných údajov podľa článku 37 zmluvy, môže sa oznámenie obmedziť na krížový odkaz na tieto údaje predložené v predchádzajúcom období a okrem toho aj na všetky ostatné informácie, ktoré treba oznamovať podľa obsahu formulára priloženého k tomuto nariadeniu.

▼M1

Článok 3a

1.  Komisia preskúma oznámenie bezodkladne po jeho doručení. Svoje stanoviská vyjadrí v odporúčaní.

2.  Ak Komisia po preskúmaní zistí, že oznámený investičný projekt nevyvoláva žiadne pochybnosti týkajúce sa cieľov a súladu so zmluvou o Euratom, toto zistenie zaznamená a vyjadrí svoje stanoviská prostredníctvom odporúčania oznámeného dotknutým osobám, podnikom a členskému štátu.

3.  Ak Komisia po preskúmaní zistí, že oznámený investičný projekt vyvoláva pochybnosti týkajúce sa cieľov a súladu so Zmluvou o Euratome, začne postup dôkladného preskúmania na účely ďalšieho podrobného prediskutovania všetkých aspektov investičného projektu, ktoré sa týkajú cieľov tejto zmluvy.

4.  Odporúčanie v súlade s odsekom 2 a začatie postupu dôkladného preskúmania uvedeného v odseku 3, sa vykoná do 2 mesiacov. Toto obdobie začína dňom nasledujúcim po prijatí úplného oznámenia spĺňajúceho ustanovenia tohto nariadenia a nariadenia (Euratom) č. 2587/1999. Oznámenie sa považuje za úplné, ak do dvoch mesiacov od jeho prijatia alebo od prijatia dodatočných požadovaných informácií, Komisia nepožaduje žiadne ďalšie informácie.

5.  Ak Komisia nevydala odporúčanie v súlade s odsekom 2 ani nekonala v rámci lehoty stanovenej v odseku 4, platí, že investičný projekt je v súlade s cieľmi a ustanoveniami zmluvy o Euratome.

Článok 3b

1.  Ak sa Komisia domnieva, že informácie poskytnuté dotknutou osobou alebo podnikom, pokiaľ ide o oznámenie investičného projektu, sú neúplné, požiada o všetky potrebné informácie. Ak príslušná osoba alebo podnik odpovedia na takúto žiadosť, Komisia informuje túto osobu alebo podnik o prijatí tejto odpovede.

2.  Ak príslušná osoba alebo podnik neposkytne požadované informácie v rámci lehoty stanovenej Komisiou alebo poskytne neúplné informácie, Komisia pošle upomienku, ktorá umožňuje primeranú dodatočnú lehotu, v rámci ktorej sa majú poskytnúť informácie.

Článok 3c

1.  Pri začatí postupu dôkladného preskúmavania Komisia zhrnie príslušné skutočnosti do skutkového stavu a právneho stavu a uvedie predbežné zhodnotenie investičného projektu vo vzťahu k ustanoveniam a cieľom zmluvy o Euratom a nariadenia (Euratom) č. 2587/1999. Komisia vyzve príslušné osoby alebo podniky, aby predložili pripomienky a vec podrobnejšie prerokovali s Komisiou v rámci predpísanej lehoty, ktorá obvykle nepresahuje dva mesiace.

2.  Príslušným osobám alebo podnikom sa odporúča nerealizovať investičný projekt skôr, ako Komisia vydá svoje odporúčanie pre tento projekt alebo sa projekt považuje za projekt v súlade s cieľmi a ustanoveniami zmluvy o Euratom podľa článku 3a ods. 5

Článok 3d

1.  Ak Komisia zistí po prerokovaní a/alebo úprave vykonanej príslušnou osobou alebo podnikom, že investičný projekt je v súlade s cieľmi a ustanoveniami zmluvy o Euratome, zaznamená svoje stanovisko prostredníctvom odporúčania oznámeného príslušným osobám, podnikom a členskému štátu.

2.  Ak Komisia zistí po diskusii a/alebo úprave, vykonanej príslušnou osobou alebo podnikom, že oznámený investičný projekt nie je v súlade s cieľmi a ustanoveniami zmluvy o Euratom, vyjadrí svoje stanovisko prostredníctvom odporúčania oznámeného príslušným osobám, podnikom a členskému štátu.

3.  Stanoviská prijaté podľa odsekov 1 a 2 sa prijmú, akonáhle sa odstránia pochybnosti uvedené v článku 3a ods. 3 Komisia sa vynasnaží, pokiaľ je to možné, prijať odporúčanie v rámci lehoty šiestich mesiacov od začatia postupu na dôkladné preskúmanie.

4.  Akonáhle uplynula lehota uvedená v odseku 3 a pokiaľ príslušná osoba alebo podnik tak požaduje, Komisia do dvoch mesiacov vydá svoje odporúčania na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

Článok 3e

Po vydaní svojho odporúčania pre daný investičný projekt, Komisia monitoruje a podľa potreby, prediskutuje s príslušnými osobami alebo podnikmi, prijaté osobitné opatrenia alebo tie, ktoré plánuje prijať na základe odporúčania Komisie.

Článok 3f

Komisia môže zrušiť odporúčanie podľa článku 3a a 3d, ak boli rozhodujúcim faktorom pre toto odporúčanie nesprávne informácie, po poskytnutí príslušným osobám alebo podnikom možnosť predložiť svoje pripomienky.

Pred zrušením svojho odporúčania a prijatím nového odporúčania Komisia začne postup dôkladného preskúmania podľa článku 3a ods. 3.

▼B

Článok 4

Každá zmena, ktorá nastane pri vykonávaní investičných projektov oznámených Komisii v súlade s týmto nariadením, podlieha ďalšiemu oznámeniu za rovnakých podmienok.

▼M1

Článok 4a

Komisia odovzdá osobám alebo podnikom, ktoré oznámili investičný projekt, prípadné pripomienky alebo stanoviská tretích osôb k projektu, ktoré ovplyvnia odporúčanie Komisie.

Článok 4b

1.  Komisia so súhlasom príslušných členských štátov, osôb a podnikov, zverejní akékoľvek investičné projekty, ktoré jej boli oznámené ako aj odporúčania vydané podľa tohto nariadenia.

2.  Komisia uverejní ročnú správu zaznamenávajúcu uplatnenie odporúčaní ako aj osobitné opatrenia prijaté príslušnými osobami alebo podnikmi ako reakciu na stanoviská Komisie.

Ak je to potrebné, táto správa zohľadní pravidlá profesionálneho tajomstva, ak nie je nakoniec poskytnutý súhlas v zmysle článku 44 zmluvy o Euratom.

▼B

Článok 5

Každú zmenu v uvedenom formulári Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Zrušuje sa nariadenie Komisie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 1 z 5. novembra 1958 ( 2 ) s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHAINVESTIČNÝ PROJEKT

(vzor)

Priemyselné činnosti uvedené v prílohe II k zmluve

Informácie, ktoré treba poskytnúť

Všetky činnosti 1 až 13

1.1. Meno a adresa osoby alebo podniku, ktoré oznamujú investičný projekt a, keď je to vhodné, meno zodpovednej osoby, ktorej je možné v prípade potreby adresovať doplňujúce otázky.

1.2. Názov investičného projektu.

1.3. Priemyselné činnosti, ku ktorým tento investičný projekt patrí, podľa prílohy II k zmluve.

1.4. Bude to nové zariadenie, obnova alebo zmena účelu?

1.5. Odkaz na dokumenty, ktoré boli v predchádzajúcom období predložené Euratom-u v súvislosti s týmto investičným projektom (dátum odoslania).

1.6. Meno a adresa osoby(osôb) alebo podniku (podnikov), ktorá bude:

a)  prevádzkovať zariadenie;

b)  pripravovať projekt na výstavbu;

c)  dozerať na realizáciu projektu a kontrolovať ju;

d)  niesť hlavnú zodpovednosť za dodávku zariadení;

1.7. Metódy financovania.

1.8. Zemepisná poloha.

1.9. Stručný opis a generálne plány.

1.10. Náklady na počiatočnú výstavbu (v euro) a rozčlenenie na hlavné zložky nákladov.

1.11. Navrhovaný časový harmonogram na odoslanie hlavných objednávok, výstavbu a uvedenie zariadení do prevádzky, najmä na uzavretie počiatočných zmlúv s dodávateľmi zahájenia stavebných prác a plánovaný dátum uvedenia do prevádzky.

1.12. Opis plánov na vyraďovanie zariadenia z prevádzky, ak sú vypracované.

1.13. Úradný štátny orgán, ktorý vydáva povolenia na výstavbu a prevádzku: doba platnosti povolenia na prevádzku.

1.14. Krátky opis programov výskumu a vývoja, ak sú vypracované.

Všetky činnosti okrem 11(reaktory)

2.1. Štruktúra a povaha výroby; ročná kapacita.

2.2. Hlavné parametre zariadenia.

2.3. Ak sa navrhuje rozšírenie zariadenia, uveďte, akým procesom, za aké obdobie a v akom pomere sa plánuje zmena ročnej výroby.

2.4. Ak sa neplánuje žiadne rozšírenie, uveďte, či je pri zohľadnení miestnych podmienok a iných okolností možné zvýšiť kapacitu ročnej výroby a ak áno, v akom rozsahu.

Za činnosť 11

3.1. Názov typu plánovaného reaktora a hlavný (hlavné) spôsob (spôsoby) využitia.

3.2. Hlavné parametre zariadenia.

3.3. Hlavné parametre palivových článkov, ktoré sa majú používať.

3.4. Charakteristiky moderátora a reflektora.

3.5. Charakteristiky chladiva primárneho okruhu a chladiva sekundárneho okruhu.

Činnosti 3,4,5,6,7,8,9,10; keď je to použiteľné, aj 12,13

4.1. Navrhované zloženie a ročné množstvo hlavných dodávok potrebných na prevádzku zariadenia, vrátane požiadaviek na energiu, uveďte navrhovaných dodávateľov.

Činnosti 4,5,7,8,11,12; keď je to použiteľné, aj 13

5.1. Keď je to vhodné, doplnkové údaje o umiestnení zariadenia.

Za činnosť 1

6.1. Geologické podmienky v ložisku, v ktorom sa bude pracovať.

6.2. Preukázané zásoby v ložisku, v ktorom sa bude pracovať.

6.3. Odhadované zásoby v ložisku, v ktorom sa bude pracovať.

6.4. Preukázané a odhadované zásoby za koncesiu vcelku.

Za činnosť 5

7.1. Opis palivových článkov.( 1 ) Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES 25, 27.11.1958, s. 511/58.