2000R1209 — RO — 20.08.2003 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

▼M1

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1209/2000 AL COMISIEI

din 8 iunie 2000

de definire a procedurilor de examinare a comunicărilor prevăzute la articolul 41 din Tratatul Euratom

▼B

(JO L 138, 9.6.2000, p.12)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 1352/2003 AL COMISIEI din 23 iulie 2003

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1209/2000 AL COMISIEI

din 8 iunie 2000

de definire a procedurilor de examinare a comunicărilor prevăzute la articolul 41 din Tratatul Euratom

▼BCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 41,

având în vedere dispozițiile Regulamentului (Euratom) nr. 2587/1999 al Consiliului din 2 decembrie 1999 de definire a proiectelor de investiții care trebuie comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 41 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice ( 1 ),

întrucât:

în măsura necesară îndeplinirii misiunii care îi este încredințată prin capitolul IV din tratat, revine Comisiei răspunderea să stabilească procedura de executare a obligației impuse persoanelor și întreprinderilor prin articolul 41, de a comunica proiectele de investiții privind instalațiile noi, precum și înlocuirile sau transformările care îndeplinesc criteriile de natură și importanță, definite de Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:▼M1

Articolul 1

(1)  Proiectele de investiții privind instalații noi, precum și înlocuirile sau transformările care îndeplinesc criteriile privind natura și importanța definite de Regulamentul (Euratom) nr. 2587/1999 sunt comunicate Comisiei prin intermediul formularului prezentat în anexa la prezentul regulament.

Formularul poate fi transmis pe suport de hârtie sau în versiune electronică.

(2)  Comisia informează imediat persoanele sau întreprinderile interesate despre primirea comunicării.

▼B

Articolul 2

Obligația de a prezenta Comisiei proiectele de investiții menționate la articolul 41 din tratat revine persoanelor și întreprinderilor care aparțin sectoarelor industriale enumerate în anexa II la tratat, pentru toate instalațiile stabilite sau care urmează să fie stabilite în cadrul Comunității (această obligație trebuie să fie îndeplinită, acolo unde este cazul, de direcția locală pentru întreprinderile cu sediul în afara Comunității).

Articolul 3

Atunci când informațiile care trebuie notificate în temeiul articolului 41 din tratat au fost deja comunicate în contextul datelor generale menționate la articolul 37 din tratat, notificarea se poate limita la o trimitere la informațiile furnizate anterior și la adăugarea tuturor informațiilor restante, conform modelului de formular anexat la prezentul regulament.

▼M1

Articolul 3a

(1)  Comisia examinează comunicarea de îndată ce o primește. Își exprimă poziția prin intermediul unei recomandări.

(2)  În cazul în care Comisia constată, după examinare, că proiectul de investiție notificat nu suscită îndoieli privind obiectivele Tratatului Euratom și compatibilitatea sa cu acesta, ia act de acest lucru și își exprimă poziția prin intermediul unei recomandări favorabile comunicate persoanelor, întreprinderilor, precum și statului membru în cauză.

(3)  În cazul în care Comisia constată, după examinarea preliminară, că proiectul de investiție notificat suscită îndoieli privind obiectivele Tratatului Euratom și compatibilitatea sa cu acesta, ea inițiază o procedură de examinare detaliată, în scopul discutării mai amănunțite a tuturor aspectelor proiectului de investiții care au legătură cu obiectivele Tratatului Euratom.

(4)  Recomandarea prevăzută la alineatul (2) și inițierea procedurii detaliate de examinare menționate la alineatul (3) se efectuează în termen de două luni. Termenul începe să curgă începând cu ziua următoare primirii unei comunicări complete în aplicarea dispozițiilor prezentului regulament și pe cele ale Regulamentului (Euratom) nr. 2587/1999. Comunicarea se consideră completă dacă, în termen de două luni de la primirea ei sau de la primirea tuturor informațiilor suplimentare solicitate, Comisia nu solicită alte informații.

(5)  În cazul în care Comisia nu adoptă o recomandare în conformitate cu alineatul (2) sau nu a luat o hotărâre în termenul stabilit la alineatul (4), proiectul de investiții se consideră a fi compatibil cu obiectivele și dispozițiile Tratatului Euratom.

Articolul 3b

(1)  În cazul în care Comisia consideră că informațiile furnizate de persoana sau întreprinderea în cauză cu privire la un proiect de investiții care i-a fost notificat sunt incomplete, ea cere toate informațiile necesare. În cazul în care persoana sau întreprinderea în cauză dă curs acestei cereri, Comisia informează persoana sau întreprinderea despre primirea răspunsului.

(2)  În cazul în care persoana sau întreprinderea în cauză nu furnizează informațiile cerute în termenul stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia îi trimite un rapel în care stabilește un termen suplimentar adecvat pentru furnizarea informațiilor.

Articolul 3c

(1)  La inițierea procedurii detaliate de examinare, Comisia recapitulează elementele pertinente de fapt și de drept și include o evaluare preliminară a proiectului de investiții în raport cu dispozițiile și obiectivele Tratatului Euratom și ale Regulamentului (Euratom) nr. 2587/1999. Comisia invită persoanele sau întreprinderile în cauză să își prezinte observațiile și să discute mai în detaliu cu Comisia într-un termen stabilit care, în mod normal, nu depășește două luni.

(2)  Se recomandă persoanelor sau întreprinderilor în cauză să nu înceapă executarea proiectului de investiții înainte de adoptarea de către Comisie a recomandării sale cu privire la proiectul în cauză sau înainte ca acesta să fie considerat compatibil cu obiectivele și dispozițiile Tratatului Euratom, în aplicarea articolului 3a alineatul (5).

Articolul 3d

(1)  În cazul în care Comisia constată, după discutarea și/sau modificarea de către persoana sau întreprinderea în cauză, că proiectul de investiții este compatibil cu obiectivele și dispozițiile Tratatului Euratom, aceasta își exprimă poziția prin intermediul unei recomandări comunicate persoanelor, întreprinderilor și statului membru în cauză.

(2)  În cazul în care Comisia constată, după discutarea și/sau modificarea de către persoana sau întreprinderea în cauză, că proiectul de investiții comunicat nu este compatibil cu obiectivele și dispozițiile Tratatului Euratom, aceasta își exprimă poziția prin intermediul unei recomandări comunicate persoanelor, întreprinderilor și statului membru în cauză.

(3)  Pozițiile adoptate în aplicarea alineatelor (1) și (2) se emit de îndată ce îndoielile menționate în articolul 3a alineatul (3) au fost îndepărtate. Comisia se străduiește, pe cât posibil, să adopte o recomandare într-un termen de șase luni de la inițierea procedurii de examinare detaliată.

(4)  La expirarea termenului stabilit la alineatul (3) și în cazul în care persoana sau întreprinderea în cauză solicită acest lucru, Comisia adoptă, în termen de două luni, o recomandare pe baza informațiilor de care dispune.

Articolul 3e

După adoptarea recomandării sale cu privire la proiectul de investiții în cauză, Comisia controlează și, dacă este cazul, discută cu persoanele sau întreprinderile măsurile specifice care au fost luate sau se intenționează a fi luate în conformitate cu recomandarea Comisiei.

Articolul 3f

Comisia poate revoca o recomandare adoptată în conformitate cu articolele 3a și 3d, după ce a dat persoanelor sau întreprinderilor în cauză posibilitatea de a prezenta observații, în cazul în care informațiile de importanță determinantă pentru adoptarea recomandării s-au dovedit a fi incorecte.

Înaintea revocării unei recomandări și a adoptării unei noi recomandări, Comisia inițiază procedura de examinare detaliată, în conformitate cu articolul 3a alineatul (3).

▼B

Articolul 4

Orice modificare adusă desfășurării proiectelor de investiții comunicate Comisiei în temeiul prezentului regulament face obiectul unei noi înștiințări, urmând aceleași proceduri.

▼M1

Articolul 4a

Comisia transmite persoanelor sau întreprinderilor care au comunicat proiectul de investiții eventualele observații sau opinii exprimate de terți în această privință care vor influența recomandarea Comisiei.

Articolul 4b

(1)  Comisia publică, cu acordul statelor membre, al persoanelor și al întreprinderilor în cauză, proiectele de investiții care îi sunt comunicate, precum și recomandările adoptate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Comisia publică un raport anual privind punerea în aplicare a recomandărilor și a pozițiilor comunicate de către aceasta, precum și a măsurilor specifice adoptate de persoanele sau întreprinderile în cauză pentru a se conforma poziției Comisiei.

Acest raport respectă, după caz, normele privind secretul profesional, în cazul în care nu se ajunge în cele din urmă la acordul menționat la articolul 44 din Tratatul Euratom.

▼B

Articolul 5

Orice modificare a formularului anexat se publică de către Comisie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

Regulamentul nr. 1 al Comisiei CEEA din 5 noiembrie 1998 ( 2 ) se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂPROIECT DE INVESTIȚII

(model)

Sectoarele industriale enumerate în anexa II la tratat

Informații solicitate

Toate sectoarele de la 1 la 13

1.1. Numele și adresa persoanei sau întreprinderii care comunică proiectul de investiții și, dacă este cazul, numele unei persoane responsabile căreia să i se poată adresa eventualele întrebări auxiliare.

1.2. Denumirea proiectului de investiții.

1.3. Sectorul industrial în care se încadrează proiectul de investiții conform anexei II la tratat.

1.4. Este o instalație nouă, o înlocuire sau o modificare?

1.5.  Referiri la textele comunicate anterior către Euratom cu privire la proiectul de investiții (data corespondenței).

1.6.  Numele și adresa persoanei(lor) sau a întreprinderii(lor):

(a)  care va (vor) exploata instalația;

(b)  care stabilește (stabilesc) proiectul instalației;

(c)  care va (vor) supraveghea și va (vor) controla realizarea proiectului;

(d)  căreia (cărora) îi (le) vor fi încredințate livrările principale de echipament.

1.7. Metode de finanțare.

1.8. Situare geografică.

1.9. Descrierea sumară și planuri de ansamblu.

1.10.  Cheltuielile de amplasare a instalației (în euro) și defalcarea principalelor componente ale costurilor.

1.11.  Programul prevăzut pentru adjudecarea comenzilor principale, pentru realizarea și punerea în funcțiune a instalației, în special data preconizată fie pentru încheierea primelor contracte cu furnizorii, fie pentru începerea lucrărilor, precum și data preconizată pentru punerea în funcțiune a instalației.

1.12. Descrierea eventualelor planuri de dezafectare a instalației.

1.13.  Autoritatea națională care a eliberat autorizația de construire și de exploatare a instalației: durata autorizației de exploatare.

1.14.  Descrierea succintă a programelor de cercetare și dezvoltare, dacă este cazul.

Toate sectoarele, cu excepția sectorului 11 (reactoare)

2.1. Compoziția și calitatea producției: capacitatea anuală.

2.2. Principalele caracteristici ale instalației.

2.3.  Dacă este prevăzută o extindere a instalației, să se indice prin ce procedeu, în cât timp și în ce proporție este preconizată creșterea producției anuale.

2.4.  În cazul în care nu este prevăzută o extindere, să se indice dacă, luând în considerare condițiile locale și alte împrejurări, este posibilă o creștere a capacității anuale de producție și în ce măsură.

Pentru sectorul 11

3.1.  Denumirea tipului de reactor proiectat și principala (principalele) întrebuințare (întrebuințări).

3.2. Principalele caracteristici ale instalației.

3.3. Principalele caracteristici ale elementelor combustibile utilizate.

3.4. Caracteristici ale moderatorului și ale reflectorului.

3.5.  Caracteristici ale agentului primar și ale agentului secundar de răcire.

Sectoarele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; dacă este cazul, 12, 13

4.1.  Compoziția și cantitățile anuale prevăzute ale principalelor livrări necesare funcționării instalației, inclusiv necesarul de energie și indicarea furnizorilor prevăzuți.

Sectoarele 4, 5, 7, 8, 11, 12; dacă este cazul, 13

5.1.  Dacă este nevoie, indicații suplimentare cu privire la amplasarea instalațiilor.

Sectorul 1

6.1. Geologia zăcământului exploatat.

6.2. Rezerve confirmate ale zăcământului exploatat.

6.3. Rezerve estimate ale zăcământului exploatat.

6.4. Rezerve confirmate și estimate ale întregii concesiuni.

Sectorul 5

7.1. Descrierea elementelor combustibile.( 1 ) JO L 315, 9.12.1999, p. 1.

( 2 ) JO 25, 27.11.1958, p. 511/58.