2000R1209 — PL — 20.08.2003 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

▼M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (Euratom) NR 1209/2000

z dnia 8 czerwca 2000 r.

określające procedury badania powiadomień określone w art. 41 Traktatu Euratom

▼B

(Dz.U. L 138, 9.6.2000, p.12)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (Euratom) NR 1352/2003 z dnia 23 lipca 2003 r.

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (Euratom) NR 1209/2000

z dnia 8 czerwca 2000 r.

określające procedury badania powiadomień określone w art. 41 Traktatu Euratom

▼BKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 41,

uwzględniając przepisy rozporządzenia Rady (Euratom) nr 2587/1999 z dnia 2 grudnia 1999 r. ( 1 ), definiujące projekt(-y) inwestycyjne, które przekazuje się Komisji zgodnie z art. 41 Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

obowiązkiem Komisji jest w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, nałożonego na nią na mocy rozdziału IV Traktatu, ustalanie procedury wykonywania obowiązku nałożonego na osoby i przedsiębiorstwa przez art. 41 przekazywania projektów inwestycyjnych dotyczących nowych instalacji, jak również wymiany lub przebudowy, które spełniają kryteria co do rodzaju i wielkości określonych przez Radę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:▼M1

Artykuł 1

1.  O projektach inwestycyjnych dotyczących nowych instalacji, a także zastępowania lub przekształcania, które spełniają kryteria co do rodzaju i wielkości ustanowione rozporządzeniem (Euratom) nr 2587/1999, powiadamia się Komisję za pomocą formularza, którego wzór znajduje się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Formularz może zostać przedłożony w formie papierowej lub elektronicznej.

2.  Komisja niezwłocznie powiadamia dane osoby lub przedsiębiorstwa o otrzymaniu powiadomienia.

▼B

Artykuł 2

Obowiązek przekazywania Komisji projektów inwestycyjnych, określonych w art. 41 Traktatu, nakłada się na osoby i przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową wymienioną w załączniku II do Traktatu, w odniesieniu do wszystkich instalacji już powstałych lub mających powstać we Wspólnocie (ten obowiązek w odpowiednich przypadkach zostaje zniesiony przez lokalny zarząd w przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę poza Wspólnotą).

Artykuł 3

Jeżeli informacja, jaka ma być przekazana na podstawie art. 41 Traktatu, została już dostarczona w kontekście udostępnienia ogólnych danych na mocy art. 37 Traktatu, powiadomienie może być ograniczone do odesłania do takiego wcześniejszego udostępnienia oraz, dodatkowo, do wszystkich innych informacji wymaganych zgodnie z zawartością formularza, który jest załączony do niniejszego rozporządzenia.

▼M1

Artykuł 3a

1.  Komisja bada powiadomienie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Komisja wyraża swoje stanowisko w zaleceniu.

2.  W przypadku gdy Komisja po dokonaniu badania stwierdza, iż projekt inwestycyjny, o którym została powiadomiona, nie wzbudza żadnych wątpliwości dotyczących celów oraz zgodności z Traktatem Euratom, Komisja odnotowuje powyższe stwierdzenie oraz wyraża swoje stanowisko w formie zalecenia, o którym powiadamia się dane osoby, przedsiębiorstwa i Państwa Członkowskie.

3.  W przypadku gdy Komisja po dokonaniu badania stwierdza, iż projekt inwestycyjny, o którym została powiadomiona, wzbudza wątpliwości dotyczące celów oraz zgodności z Traktatem Euratom, uruchamia ona szczegółową procedurę badawczą w celu dalszej szczegółowej dyskusji wszystkich aspektów projektu inwestycyjnego, które odnoszą się do celów tego Traktatu.

4.  Sformułowanie zalecenia zgodnie z ust. 2 oraz uruchomienie szczegółowej procedury badawczej, określonej w ust. 3, zostają dokonane w ciągu dwóch miesięcy. Okres ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu pełnego powiadomienia zgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (Euratom) nr 2587/1999. Powiadomienie jest uważane za pełne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub otrzymania wszelkich dodatkowych wymaganych informacji Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji.

5.  W przypadku gdy Komisja nie wydała zalecenia zgodnie z ust. 2 ani nie podjęła działania w okresie ustanowionym w ust. 4, projekt inwestycyjny uważa się za zgodny z celami oraz przepisami Traktatu Euratom.

Artykuł 3b

1.  W przypadku gdy Komisja uważa, iż informacja dostarczona przez daną osobę lub przedsiębiorstwo w odniesieniu do projektu inwestycyjnego, o którym została powiadomiona, jest niekompletna, żąda wszelkich niezbędnych informacji. W przypadku gdy dana osoba lub przedsiębiorstwo odpowiada na takie żądanie, Komisja powiadomi tę osobę lub przedsiębiorstwo o otrzymaniu odpowiedzi.

2.  W przypadku gdy dana osoba lub przedsiębiorstwo nie dostarcza żądanych informacji w ciągu wymaganego okresu przewidzianego przez Komisję lub dostarcza niekompletne informacje, Komisja wysyła przypomnienie, określając właściwy dodatkowy okres, w którym dostarcza się informację.

Artykuł 3c

1.  Jeżeli uruchamia się szczegółową procedurę badawczą, Komisja podsumowuje istotne kwestie faktyczne i prawne oraz zawiera wstępną ocenę projektu inwestycyjnego w odniesieniu do przepisów i celów Traktatu Euratom oraz rozporządzenia (Euratom) nr 2587/1999. Komisja wzywa dane osoby lub przedsiębiorstwa w celu przedstawienia uwag oraz przeprowadzenia dalszej dyskusji z Komisją w ramach wyznaczonego okresu, który zwykle nie przekracza dwóch miesięcy.

2.  Danym osobom lub przedsiębiorstwom zaleca się wstrzymanie wprowadzania projektów inwestycyjnych w życie przed wydaniem zalecenia przez Komisję w sprawie tego projektu lub uznania jego zgodności z celami i przepisami Traktatu Euratom, jak przewidziano w art. 3a ust. 5.

Artykuł 3d

1.  W przypadku gdy Komisja stwierdza w następstwie dyskusji i/lub modyfikacji dokonanych przez daną osobę lub przedsiębiorstwo, iż projekt inwestycyjny jest zgodny z celami i przepisami Traktatu Euratom, odnotowuje ona swoje stanowisko w formie zalecenia, o którym powiadamia dane osoby, przedsiębiorstwa oraz Państwa Członkowskie.

2.  W przypadku gdy Komisja stwierdza w następstwie dyskusji i/lub modyfikacji dokonanych przez daną osobę lub przedsiębiorstwo, iż projekt inwestycyjny, o którym została powiadomiona, nie jest zgodny z celami i przepisami Traktatu Euratom, wyraża ona swoje stanowisko w formie zalecenia, o którym powiadamia dane osoby, przedsiębiorstwa oraz Państwa Członkowskie.

3.  Stanowiska przyjmowane zgodnie z ust. 1 i 2 podejmowane są niezwłocznie po usunięciu wątpliwości określonych w art. 3a ust. 3. Komisja zależnie od możliwości doprowadza do przyjęcia zalecenia w ciągu okresu sześciu miesięcy od uruchomienia szczegółowej procedury badawczej.

4.  Po upływie okresu określonego w ust. 3 oraz jeżeli dana osoba lub przedsiębiorstwo tego zażąda, Komisja w terminie dwóch miesięcy wydaje swoje zalecenie na podstawie informacji jej dostępnych.

Artykuł 3e

Po wydaniu swojego zalecenia dotyczącego danego projektu inwestycyjnego Komisja monitoruje i, gdzie właściwe, dyskutuje z danymi osobami oraz przedsiębiorstwami szczególne środki podjęte lub mające zostać podjęte zgodnie z zaleceniem Komisji.

Artykuł 3f

Komisja może odwołać zalecenie na podstawie art. 3a i 3d, w przypadku gdy informacja, która stanowiła decydujący czynnik dla danego zalecenia, była nieprawidłowa, po udzieleniu danym osobom lub przedsiębiorstwom możliwości przedstawienia swoich uwag.

Przed odwołaniem swojego zalecenia i sformułowaniem nowego zalecenia Komisja uruchamia szczegółową procedurę badawczą na podstawie art. 3a ust. 3.

▼B

Artykuł 4

Wszelkie zmiany w ramach wykonywania projektów inwestycyjnych, przekazywane Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, podlegają dalszemu przekazaniu na tych samych zasadach.

▼M1

Artykuł 4a

Komisja przekazuje osobom lub przedsiębiorstwom, które powiadomiły o projekcie inwestycyjnym, ewentualne uwagi lub stanowiska stron trzecich związane z projektem, które będą miały wpływ na zalecenie Komisji.

Artykuł 4b

1.  Komisja, za zgodą danych Państw Członkowskich, osób i przedsiębiorstw, publikuje wszelkie projekty inwestycyjne, o których została powiadomiona, oraz zalecenia wydane na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Komisja publikuje roczne sprawozdanie rejestrujące wykonywanie sformułowanych zaleceń, jak również szczególnych środków podjętych przez dane osoby i przedsiębiorstwa w odpowiedzi na stanowisko Komisji.

Niniejsze sprawozdanie przestrzega, w miarę potrzeby, zasady dotyczące tajemnicy zawodowej, jeżeli ostatecznie nie udzielono zgody określonej w art. 44 Traktatu Euratom.

▼B

Artykuł 5

Wszelkie zmiany w wyżej wymienionym formularzu są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Rozporządzenie nr 1 Komisji EWEA z dnia 5 listopada 1958 r. ( 2 ) traci moc od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIKPROJEKT INWESTYCYJNY

(wzór)

Działalność przemysłowa wymieniona w załączniku II do Traktatu

Wymagane informacje

Cała działalność 1-13

1.1. Nazwa (nazwisko) i adres osoby lub przedsiębiorstwa zgłaszającego projekt inwestycyjny oraz, gdzie właściwe, nazwisko osoby odpowiedzialnej, do której można kierować w razie konieczności dodatkowe pytania.

1.2. Nazwa projektu inwestycyjnego.

1.3. Działalność przemysłowa, która podlega projektowi inwestycyjnemu na podstawie załącznika II do Traktatu

1.4. Czy będzie to nowa instalacja, wymiana czy przebudowa?

1.5. Odniesienie do dokumentów wcześniej przekazanych do Euratomu w odniesieniu do projektu inwestycyjnego (data korespondencji).

1.6. Nazwa (nazwisko) i adres osoby (osób) lub przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw):

a)  obsługującej instalację;

b)  przygotowującej projekt instalacji;

c)  nadzorującej i kontrolującej wykonywanie projektu;

d)  będącej głównie odpowiedzialnej za dostawy wyposażenia.

1.7. Metody finansowania.

1.8. Położenie geograficzne.

1.9. Krótki opis i plany ogólne.

1.10. Koszty początkowej instalacji (w euro) i podział na główne części składowe kosztów.

1.11. Proponowany harmonogram składania głównych zamówień, instalacji i rozruchu, szczególnie zawarcie wstępnych kontraktów z wykonawcami początkowych prac budowlanych i planowana data uruchomienia.

1.12. Opis planów (jeśli istnieją) likwidacji instalacji.

1.13. Oficjalny organ państwowy wydający zezwolenia na budowę i eksploatację: okres ważności zezwolenia na eksploatację.

1.14. Krótki opis programów badawczych i rozwojowych, jeżeli istnieją.

Cała działalność z wyjątkiem 11 (reaktory)

2.1. Rodzaj i charakter produkcji; roczna wydajność

2.2. Główne cechy instalacji.

2.3. Jeśli jest proponowana rozbudowa instalacji, określić, w jaki sposób, przez jaki okres i w jakim stosunku planowana jest zmiana rocznej wydajności.

2.4. Jeżeli nie planuje się rozbudowy, określić czy uwzględniając warunki lokalne i inne okoliczności, wzrost rocznej wydajności jest możliwy i jeżeli tak, to w jakim stopniu.

Dla działalności 11

3.1. Nazwa rodzaju planowanego reaktora i podstawowe zastosowanie.

3.2. Główne cechy instalacji.

3.3. Główne cechy wykorzystywanych elementów paliwowych.

3.4. Charakterystyka spowalniacza i reflektora.

3.5. Charakterystyka pierwotnego i wtórnego systemu chłodzenia.

Działalności 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; gdzie właściwe 12, 13

4.1. Proponowany skład i roczna ilość podstawowych dostaw potrzebnych do obsługi zakładu, łącznie z wymogami zasilania, określając potencjalnych dostawców.

Działalności 4, 5, 7, 8, 11, 12; gdzie właściwe 13

5.1. Jeśli dotyczy, dane uzupełniające o lokalizacji instalacji.

Dla działalności 1

6.1. Warunki geologiczne złóż do wydobycia.

6.2. Udokumentowane rezerwy złóż do wydobycia.

6.3. Szacowane rezerwy złóż do wydobycia.

6.4. Udokumentowane i szacowane rezerwy jako całość, do udzielenia koncesji.

Dla działalności 5

7.1. Opis elementów paliwowych.( 1 ) Dz.U. L 315 z 9.12.1999, str. 1.

( 2 ) Dz.U. 25 z 27.11.1958, str. 511/58.