2000R1209 — BG — 20.08.2003 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1209/2000 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2000 година

относно определянето на процедурите за проверката на съобщенията по член 41 от Договора за Евратом.

▼B

(ОВ L 138, 9.6.2000, p.12)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (Евратом) № 1352/2003 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2003 година

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1209/2000 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2000 година

относно определянето на процедурите за проверката на съобщенията по член 41 от Договора за Евратом.

▼BКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 41 от него,

като взе предвид разпоредбите на Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета от 2 декември 1999 г. ( 1 ) относно определянето на инвестиционните проекти, които следва да се съобщят на Комисията в съответствие с член 41 от Договора,

като има предвид, че:

в отговорностите на Комисията, до степен, необходима за изпълнението на ангажиментите ѝ по глава IV на Договора, влиза и определянето на процедурата за изпълнение на задължението, наложено на лица и предприятия по член 41 да съобщават инвестиционните проекти, отнасящи се до нови съоръжения, а също и замените или преобразованията, които отговарят на критериите, що се отнася до вид или размер, определени от Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:▼M1

Член 1

1.  Инвестиционни проекти, свързани с нови инсталации, а също и с замените или преобразованията, които отговарят на критериите за вид и мащаби, определени в Регламент (Евратом) № 2587/1999, се съобщават на Комисията посредством формуляра в приложението към настоящия регламент.

Формулярът може да бъде предоставен на хартия или на електронен носител.

2.  Комисията незабавно информира съответните лица или предприятия относно получаването на съобщението.

▼B

Член 2

Задължението да се съобщават на Комисията инвестиционните проекти, посочени в член 41 от Договора, се отнася до лицата и предприятията, които участват в промишлени дейности, посочени в приложение II към Договор, по отношение на всички инсталации вече изградени или чието изграждане предстои в рамките на Общността; (при определени случаи това задължение може да се изпълни от местното управление в случая на предприятия, чието седалище е извън Общността).

Член 3

В случай, че информацията, която се нотифицира съгласно член 41 от Договора вече е представена в контекста на представянето на общите данни съгласно член 37 от Договора, нотификацията може да се ограничи до препратка към такова предишно предоставяне и да се допълни с всяка друга информация, която подлежи на нотифициране съгласно съдържанието на формуляра, приложена към настоящия регламент.

▼M1

Член 3a

1.  Комисията проверява съобщението веднага след получаването му. Тя изразява позицията си в препоръка.

2.  Ако, след проверка на проекта, Комисията констатира, че оповестеният инвестиционен проект не поражда никакви съмнения по отношение на целите и на съответствието с Договора за Евратом, тя документира тази своя констатация и изразява позицията си посредством препоръка, която се съобщава на заинтересованите лица, предприятия и държави-членки.

3.  Ако, след проверяване на проекта, Комисията констатира, че оповестеният инвестиционен проект поражда съмнения по отношение на целите и на съответствието с Договора за Евратом, тя открива процедура за подробна проверка, за да обсъди допълнително и в подробности всички аспекти на инвестиционния проект, които се отнасят до целите на този договор.

4.  Препоръка в съответствие с параграф 2 и откриване на процедура за подробна проверка, упомената в параграф 3, се осъществяват в рамките на два месеца. Този срок започва да тече от деня след получаването на пълно съобщение, съответстващо с разпоредбите на настоящия регламент и на Регламент (Евратом) № 2587/1999. Съобщението се смята за пълно, ако в рамките на два месеца от получаването му, или от получаването на допълнително изискана информация, Комисията не е поискала друга допълнителна информация.

5.  Когато Комисията не е издала препоръка в съответствие с параграф 2, нито е заседавала в рамките на срока, посочен в параграф 4, се смята, че инвестиционният проект е в съответствие с целите и разпоредбите на Договора за Евратом.

Член 3б

1.  Когато Комисията сметне, че информацията, предоставена от съответното лице или предприятие по отношение на даден инвестиционен проект, е непълна, тя изисква цялата необходима информация. Когато съответното лице или предприятие отговори на такова изискване, Комисията информира това лице или предприятие за получаването на отговора.

2.  Когато съответното лице или предприятие не предостави изискваната информация в рамките на определения срок, предвиден от Комисията, или предостави непълна информация, Комисията му изпраща напомнително писмо, като фиксира съответен допълнителен срок, в рамките на който информацията трябва да бъде предоставена.

Член 3в

1.  При откриването на процедурата за подробна проверка Комисията обобщава фактите и законовите положения във връзка с разглежданите въпроси и включва предварителна оценка на инвестиционния проект във връзка с разпоредбите и целите на Договора за Евратом и на Регламент (Евратом) № 2587/1999. Комисията приканва съответните лица или предприятия да предоставят своите бележки и да участват в допълнителни обсъждания с Комисията в рамките на определения срок, който обикновено не надвишава два месеца.

2.  На съответните лица или предприятия се препоръчва да не започват осъществяването на инвестиционния проект преди Комисията да е дала препоръката си по този проект или преди да се заключи, че той е в съответствие с целите и разпоредбите на Договора за Евратом по смисъла на член 3a, параграф 5.

Член 3г

1.  В случай, че Комисията констатира, след обсъждане и/или промяна от страна на съответното лице или предприятие, че инвестиционният проект е в съответствие с целите и разпоредбите на Договора за Евратом, тя документира позицията си чрез препоръка, която се съобщава на съответните лица, предприятия и държави-членки.

2.  Когато Комисията установи, след обсъждане и/или промяна от страна на съответното лице или предприятие, че инвестиционният проект не е в съответствие с целите и разпоредбите на Договора за Евратом, тя изразява позицията си чрез препоръка, която се съобщава на заинтересованите лица, предприятия и държави-членки.

3.  Позициите, приети съгласно параграфи 1 и 2, се вземат веднага след отстраняването на съмненията по член 3a, параграф 3. Доколкото е възможно Комисията се стреми да приеме препоръка в рамките на срок от шест месеца от откриването на процедурата за подробна проверка.

4.  След изтичането на срока по параграф 3 и по молба на съответното лице или предприятие, Комисията дава препоръката си в рамките на срок от два месеца въз основа на наличната ѝ информация.

Член 3д

След издаване на препоръката си по инвестиционния проект Комисията контролира, и когато е уместно, обсъжда със съответните лица или предприятия предприетите или предстоящи специални мерки в съответствие с препоръката на Комисията.

Член 3е

Комисията може да отмени препоръка съгласно членове 3a—3г, в случай че информацията, която е била определящ фактор за тази препоръка, е невярна, след като даде възможност на съответните лица или предприятия да представят своите забележки.

Преди да отмени препоръката си и да приеме нова препоръка, Комисията открива процедурата за подробна проверка съгласно член 3a, параграф 3.

▼B

Член 4

Всяка промяна при изпълнението на инвестиционните проекти, съобщени на Комисията в съответствие с настоящия регламент, е предмет на допълнително съобщение при същите условия.

▼M1

Член 4a

Комисията предава на лицата или предприятията, които са съобщили даден инвестиционен проект, евентуалните коментари или гледни точки на трети страни по проекта, които ще повлияят на препоръката на Комисията.

Член 4б

1.  Със съгласието на съответните държави-членки, лица или предприятия, Комисията публикува всички инвестиционни проекти, които са ѝ оповестени, както и препоръките, дадени в съответствие с настоящия регламент.

2.  Комисията публикува годишен доклад относно изпълнението на направените препоръки, както и специалните мерки, взети от съответните лица или предприятия в отговор на позицията на Комисията.

Докладът зачита, когато е необходимо, правилата относно професионална тайна, ако съгласието по член 44 от Договора за Евратом в крайна сметка не е дадено.

▼B

Член 5

Всяка промяна във посочения формуляр се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейските общности.

Член 6

Регламент № 1 на Комисията на ЕОАЕ от 5 ноември 1958 г. ( 2 ) се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

(образец)

Промишлени дейности според приложение II към Договора

Информация, която следва да бъде предоставена

Всички дейности 1—13

1.1.  Име и адрес на лицето или предприятието, което нотифицара инвестиционния проект и, когато е необходимо, името на отговорното лице, към което да бъдат отправяни евентуални допълнителни въпроси.

1.2. Наименование на инвестиционния проект.

1.3.  Промишлени дейности, в които се вписва инвестиционния проект, според приложение II към Договора.

1.4. За ново съоръжение ли, заместване или преобразование?

1.5.  Позоваване на документи за инвестиционния проект, които по-рано са били съобщени на Евратом (дата на кореспонденция).

1.6.  Име и адрес на лицето(а) или предприятието(а), което:

а)  експлоатира инсталацията;

б)  подготвя проекта за изграждане на инсталацията;

в)  осъществява надзор и инспекции при изпълнението на проекта;

г)  отговаря предимно за доставката на оборудването.

1.7. Методи на финансиране.

1.8. Географско разположение.

1.9. Кратко описание и общи планове.

1.10.  Разходи за първоначалните инсталации (в евро) и разбивка на основните елементи на разходите.

1.11.  Предложение за график за възлагане на поръчките, монтаж и пускови дейности, особено що се отнася до сключване на първоначални договори с доставчици за започването на строителни работи, както и планирана дата за пускане в експлоатация.

1.12. Описание на планове за извеждане от експлоатация, ако има такива.

1.13.  Предоставяне на лицензии за строителство и експлоатация от страна на официална държавна власт: срок на лицензията за експлоатация.

1.14.  Кратко описание на програмите за изследователска и развойна дейност, ако има такива.

Всички дейности без 11 (реактори)

2.1. Състав и вид на производството; годишен капацитет.

2.2. Основни характеристики на инсталацията.

2.3.  Ако се предлага разширяване на инсталацията, да се посочи чрез какъв процес, за какъв срок и какъв процент от годишното производство се предвижда да се промени.

2.4.  В случай, че не се планира разширение, да се посочи дали, предвид местните условия и други обстоятелства, е възможно увеличение на годишния производствен капацитет и в каква степен.

За дейност 11

3.1. Наименование на типа реактор и основно(и) приложение(я).

3.2. Основни характеристики на съоръжението.

3.3.  Основни характеристики на горивните елементи, които да се използват.

3.4. Характеристики на забавителя и рефлектора.

3.5. Характеристики на първичния охладител и на вторичния охладител.

Дейности 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; когато е приложимо 12, 13

4.1.  Предлаган състав и годишно количество на основните доставки, необходими за експлоатацията на централата, включително изисквания към електрозахранването, като се посочват предлаганите доставчици.

Дейности 4, 5, 7, 8, 11, 12; когато е приложимо и 13

5.1.  Ако е уместно, допълнителни данни за местоположението на съоръжението.

За дейност 1

6.1. Геоложко проучване на находището, което да се разработва.

6.2. Доказан резерв на находището, което да се разработва

6.3. Очакван резерв на находището, което да се разработва.

6.4. Доказани и оценени резерви на обекта на концесия като цяло.

За дейност 5

7.1. Описание на горивните елементи.( 1 ) ОВ L 315, 9.12.1999 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ 25, 27.11.1958 г., стр. 511/58.