24.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 74/1


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 74/01

Data przyjęcia decyzji

28.10.2009

Numer środka pomocy państwa

NN 54/09

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Région de Bruxelles-Capitale

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Podstawa prawna

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie, Inne formy pozyskiwania kapitału

Budżet

Intensywność pomocy

Czas trwania

1996–2007

Sektory gospodarki

Działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

23.11.2009

Numer środka pomocy państwa

N 463/09

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Galicia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Podstawa prawna

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 3 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 12 mln EUR

Intensywność pomocy

30 %

Czas trwania

1.1.2010–31.12.2013

Sektory gospodarki

Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm