24.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 74/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 74/01

Дата на приемане на решението

28.10.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 54/09

Държава-членка

Белгия

Регион

Région de Bruxelles-Capitale

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Правно основание

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Услуги от общ икономически интерес

Вид на помощта

Директен грант, Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Интензитет

Времетраене

1996 г.—2007 г.

Икономически отрасли

Услуги

Название и адрес на предоставящия орган

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

23.11.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 463/09

Държава-членка

Испания

Регион

Galicia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Правно основание

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 3 милиона EUR; Общ бюджет: 12 милиона EUR

Интензитет

30 %

Времетраене

1.1.2010 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Снабдяване с електричество, газ и вода

Название и адрес на предоставящия орган

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm