30.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/26


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

26. märts 2012,

mille kohaselt lubatakse Rumeenial kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287

(2012/181/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonis 30. augustil 2011 registreeritud kirjaga taotles Rumeenia luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punktist 18, et kohaldada maksuvabastust maksukohustuslaste suhtes, kelle aastakäive riigi valuutas Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeval kehtinud vahetuskursi kohaselt arvutatult ei ületa 65 000 eurot. Kõnealuse meetme alusel vabastatakse maksukohustuslased teatavatest või kõikidest direktiivi 2006/112/EÜ XI jaotise 2.–6. peatükis osutatud käibemaksukohustustest.

(2)

Kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 teise lõiguga teavitas komisjon 8. novembri 2011. aasta kirjaga teisi liikmesriike Rumeenia taotlusest. Komisjon teatas 9. novembri 2011. aasta kirjaga Rumeeniale, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(3)

Liikmesriikidel on juba praegu võimalik kasutada direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise kohast väikeettevõtjate erikorda. Kõnealune meede on erand direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotisest ainult selles osas, et maksukohustuslase aastakäibe ülempiir on kõnealuse korra kohaselt kõrgem kui direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punkti 18 kohaselt Rumeeniale lubatud piirmäär 35 000 eurot.

(4)

Väikeettevõtjate erikorra kohane kõrgem ülempiir on lihtsustamismeede, kuna see võib kõige väiksemate ettevõtjate käibemaksukohustusi oluliselt vähendada; samas on selline erikord maksukohustuslastest ettevõtjatele vabatahtlik. Üldiselt loodetakse, et kõnealuse meetmega parandatakse käibemaksueeskirjade täitmise üldist taset.

(5)

Komisjon lisas oma 29. oktoobri 2004. aasta ettepanekule nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ muutmise kohta, et lihtsustada käibemaksuga seotud kohustusi, sätted, mille kohaselt lubatakse liikmesriikidel kehtestada käibemaksuvabastuskorra kohase aastakäibe ülempiiriks 100 000 eurot või samaväärne summa liikmesriigi valuutas, kusjuures kõnealust ülempiiri võidakse igal aastal kohandada. Rumeenia esitatud taotlus on kooskõlas kõnealuse ettepanekuga.

(6)

Meetme kohaldamine ei mõjuta käibemaksust tulenevaid liidu omavahendeid ja sellel ei ole peaaegu mingisugust mõju Rumeenia poolt lõpptarbimise etapis kogutud käibemaksutulude kogusummale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punktist 18 võib Rumeenia kohaldada käibemaksuvabastust selliste maksukohustuslaste suhtes, kelle aastakäive riigi valuutas Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeval kehtinud vahetuskursi kohaselt arvutatult ei ületa 65 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Otsust kohaldatakse kuupäevani, mil jõustuvad sellise direktiivi sätted, millega muudetakse aastakäibe ülempiire, millest väiksema käibega maksukohustuslaste suhtes võidakse kohaldada käibemaksuvabastust, või 31. detsembrini 2014, olenevalt sellest, kumb kuupäev saabub varem.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Rumeeniale.

Brüssel, 26. märts 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.