11/Volumul 57

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

302


22000D0921(16)


L 237/81

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 63/2000 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 iunie 2000

de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 23/2000 a Comitetului mixt al SEE din 25 februarie 2000 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2543/1999 al Comisiei din 1 decembrie 1999 privind nomenclatorul țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior ale Comunității și statisticile comerțului între state membre (2) trebuie să fie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2166/1999 al Consiliului din 8 octombrie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea în indicele armonizat al prețurilor de consum a produselor din sectoarele de sănătate, învățământ și protecție socială (3) trebuie să fie încorporat în acord.

(4)

Decizia 1999/622/CE, Euratom a Comisiei din 8 septembrie 1999 privind tratarea rambursărilor de TVA unităților neplătitoare de TVA și unităților plătitoare pentru activitățile scutite, în vederea aplicării Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (4) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

Textul de la punctul 9 [Regulamentul (CE) nr. 2645/98 al Comisiei] din anexa XXI la acord se înlocuiește cu următorul text:

399 R 2543: Regulamentul (CE) nr. 2543/1999 al Comisiei din 1 decembrie 1999 privind nomenclatorul țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior ale Comunității și statisticile comerțului între state membre (JO L 307, 2.12.1999, p. 46).”

Articolul 2

După punctul 19h [Regulamentul (CE) nr. 1617/1999 al Comisiei] din anexa XXI la acord, se inserează următoarele puncte:

„19i.

399 R 2166: Regulamentul (CE) nr. 2166/1999 al Consiliului din 8 octombrie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea în indicele armonizat al prețurilor de consum a produselor din sectoarele de sănătate, învățământ și protecție socială (JO L 266, 14.10.1999, p. 1).

19j.

399 D 0622: Decizia 1999/622/CE, Euratom a Comisiei din 8 septembrie 1999 privind tratarea rambursărilor de TVA unităților neplătitoare de TVA și unităților plătitoare pentru activitățile scutite, în vederea aplicării Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (JO L 245, 17.9.1999, p. 51).”

Articolul 3

Textele Regulamentelor (CE) nr. 2543/1999 și (CE) nr. 2166/1999 și ale Deciziei 1999/622/CE, Euratom în limbile islandeză și norvegiană, care se publică în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităților Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 iunie 2000, cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (5).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 iunie 2000.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

F. BARBASO


(1)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 307, 2.12.1999, p. 46.

(3)  JO L 266, 14.10.1999, p. 1.

(4)  JO L 245, 17.9.1999, p. 51.

(5)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.