23.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/32


DECYZJA RADY 2010/800/WPZiB

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 listopada 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (1) („KRLD”), wdrażające rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ”) nr 1718 (2006).

(2)

W dniu 27 lipca 2009 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2009/573/WPZiB (2) zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB i wdrażające rezolucję RB ONZ nr 1874 (2009).

(3)

W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1002/WPZiB (3) zmieniającą wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB Rada dokonała kompletnego przeglądu wykazów - przedstawionych w załącznikach II i III do tego wspólnego stanowiska - osób i podmiotów, do których zastosowanie miały art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 4 ust. 1 lit. b) i c) tego wspólnego stanowiska. Rada stwierdziła, że określone w wykazach osoby i podmioty nadal powinny podlegać środkom ograniczającym.

(5)

Rada określiła dodatkowe inne osoby i podmioty, które powinny podlegać środkom ograniczającym.

(6)

Procedura zmiany załączników I i II do niniejszej decyzji powinna obejmować informowanie wyznaczonych osób i podmiotów o powodach umieszczenia ich w wykazie, tak aby mogły przedstawić swoje uwagi. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać weryfikacji swojej decyzji na podstawie tych uwag i w stosowny sposób poinformować daną osobę lub podmiot.

(7)

Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, prawem własności i prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(8)

Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

(9)

Wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją.

(10)

Środki wykonawcze Unii określone są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie KRLD następujących produktów i technologii, w tym oprogramowania, przez obywateli państw członkowskich lub przez terytoria państw członkowskich lub z ich terytoriów lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych – bez względu na to, czy pochodzą one z terytoriów państw członkowskich, czy nie:

a)

broni i wszelkiego związanego z nią sprzętu, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionych produktów, z wyjątkiem pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed rakietami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do ochrony personelu Unii i jej państw członkowskich w KRLD;

b)

wszelkich produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii określonych przez Radę Bezpieczeństwa lub komitet ustanowiony na mocy pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) (dalej zwany „Komitetem Sankcji”) zgodnie z pkt 8 lit. a) ppkt (ii) rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), które mogłyby posłużyć do programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia;

c)

niektórych innych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby posłużyć do programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia lub które mogłyby posłużyć jej do działalności wojskowej, w tym wszystkich towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (5). Unia przyjmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które należy objąć niniejszym przepisem.

2.   Zakazane jest również:

a)

bezpośrednie lub pośrednie zapewnianie szkoleń technicznych, doradztwa, usług, pomocy lub pośrednictwa związanych z produktami i technologią, o których mowa w ust. 1, lub z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i z wykorzystaniem tych produktów – jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w KRLD lub do użytku na terytorium tego państwa;

b)

bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub zapewnianie pomocy finansowej związanej z produktami i technologią, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na wszelkiego rodzaju sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz tych produktów i technologii lub też na zapewnianie związanych z powyższymi działaniami szkoleń technicznych, doradztwa, usług, pomocy lub pośrednictwa – jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w KRLD lub do użytku na terytorium tego państwa;

c)

świadome lub celowe uczestniczenie w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w lit. a) i b).

3.   Nabywanie od KRLD przez obywateli państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych produktów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnianie przez KRLD obywatelom państw członkowskich szkoleń technicznych, doradztwa, usług, pomocy, finansowania i pomocy finansowej, o których mowa w ust. 2, jest również zakazane – bez względu na to, czy pochodzą one z terytorium KRLD, czy nie.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie nie podejmują wobec KRLD nowych zobowiązań dotyczących dotacji, pomocy finansowej lub pożyczek na zasadach preferencyjnych, w tym przez ich uczestnictwo w międzynarodowych instytucjach finansowych, z wyjątkiem zobowiązań w celach humanitarnych i rozwojowych bezpośrednio związanych z potrzebami ludności cywilnej lub z propagowaniem eliminowania broni jądrowej. Państwa członkowskie zachowują również czujność, dążąc do ograniczenia obecnych zobowiązań i, w miarę możliwości, całkowitego wycofania się z nich.

2.   Państwa członkowskie nie udzielają publicznego wsparcia finansowego na rzecz wymiany handlowej z KRLD, w tym kredytów eksportowych, gwarancji lub ubezpieczeń, własnym obywatelom lub podmiotom prowadzącym taką wymianę handlową w przypadkach, gdy takie wsparcie finansowe mogłoby posłużyć do programów lub działań KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

Artykuł 3

Zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie towarów luksusowych do KRLD przez obywateli państw członkowskich, przez terytoria państw członkowskich lub z ich terytoriów lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych – bez względu na to, czy pochodzą one z terytoriów państw członkowskich, czy nie.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie stosują niezbędne środki, by zapobiec wjazdowi na ich terytorium lub przejazdowi przez nie:

a)

osób wskazanych przez Komitet Sankcji lub przez Radę Bezpieczeństwa jako odpowiedzialne za politykę KRLD – także przez jej wspieranie lub promowanie – w odniesieniu do programów dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia, a także członków rodzin tych osób, wymienionych w załączniku I;

b)

osób nieobjętych załącznikiem I, odpowiedzialnych – także przez ich wspieranie lub promowanie – za programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia, wymienionych w załączniku II;

c)

osób nieobjętych załącznikiem I ani II, które świadczą usługi finansowe lub przekazują na terytorium państw członkowskich, przez nie lub z tego terytorium, lub z udziałem obywateli państw członkowskich lub podmiotów utworzonych na mocy ich prawa krajowego, lub osób lub instytucji finansowych działających na ich terytorium, jakiekolwiek aktywa lub zasoby finansowe lub inne, które mogłyby posłużyć do programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia, wymienionych w załączniku III.

2.   Ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi w poszczególnych przypadkach, że taka podróż jest uzasadniona potrzebą humanitarną, w tym obowiązkami religijnymi, lub jeżeli Komitet Sankcji dojdzie do wniosku, że odstępstwo przybliży w inny sposób realizację celów wyznaczonych przez rezolucję RB ONZ nr 1718 (2006) lub rezolucję RB ONZ nr 1874 (2009).

3.   Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.

4.   Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań państwa członkowskiego wynikających z prawa międzynarodowego, w przypadkach gdy:

a)

państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

państwo to jest państwem goszczącym międzynarodową konferencję zwołaną przez ONZ lub odbywającą się pod jej auspicjami;

c)

zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety;

d)

zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 r. (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

5.   Uznaje się również, że ust. 4 ma zastosowanie w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

6.   Rada jest należycie informowana o wszystkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie odstępstwa na mocy ust. 4 lub 5.

7.   Państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwa od środków nałożonych na podstawie ust. 1 lit. b) i c) w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych, włącznie z posiedzeniami popieranymi przez Unię lub których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE, gdzie prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i praworządność w KRLD.

8.   Państwo członkowskie, które zamierza przyznać odstępstwa, o których mowa w ust. 7, powiadamia o tym Radę na piśmie. Odstępstwo uznaje się za przyznane, jeżeli żaden członek Rady nie wniesie pisemnego sprzeciwu w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania informacji o proponowanym odstępstwie. W przypadku gdy jeden lub kilku członków Rady wniesie sprzeciw, Rada może postanowić o przyznaniu proponowanego odstępstwa, stanowiąc większością kwalifikowaną.

9.   W przypadku gdy zgodnie z ust. 4, 5 i 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku I, II lub III, zezwolenie ograniczone jest do celu, w którym zostało udzielone i do osób, których dotyczy.

Artykuł 5

1.   Zostają zamrożone wszelkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do następujących osób i podmiotów lub przez nie posiadane, przechowywane lub kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio:

a)

osób i podmiotów wskazanych przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa jako zaangażowane w programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia, lub wspierające takie programy, w tym przez stosowanie niedozwolonych środków – wymienionych w załączniku I;

b)

osób i podmiotów nieobjętych załącznikiem I, odpowiedzialnych za programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia albo osób lub podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmiotów posiadanych lub kontrolowanych przez nie – wymienionych w załączniku II;

c)

osób i podmiotów nieobjętych załącznikiem I ani II, które świadczą usługi finansowe lub przekazują na terytorium państw członkowskich, przez nie lub z tego terytorium, lub z udziałem obywateli państw członkowskich lub podmiotów utworzonych na mocy ich prawa krajowego, lub osób lub instytucji finansowych działających na ich terytorium, jakiekolwiek aktywa lub zasoby finansowe lub inne, które mogłyby posłużyć do programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia albo osób lub podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmiotów posiadanych lub kontrolowanych przez nie – wymienionych w załączniku III.

2.   Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio ani pośrednio, osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, lub na rzecz tych osób i podmiotów.

3.   Możliwe jest zastosowanie odstępstw w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym do opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, leków i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi, zgodnie z prawem krajowym, związane z rutynowym przechowywaniem i utrzymaniem zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych,

po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie o zamiarze udzielenia osobom i podmiotom wymienionym w załączniku I, w stosownych przypadkach, zezwolenia na dostęp do tych funduszy i zasobów gospodarczych oraz niepodjęciu przez Komitet Sankcji decyzji odmownej w terminie pięciu dni roboczych od takiego powiadomienia.

4.   Możliwe jest również zastosowanie odstępstw w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków osób i podmiotów wymienionych w załączniku I – po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie i po uzyskaniu jego zgody; lub

b)

przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego albo orzeczenia, w którym to przypadku fundusze i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane przez osoby i podmioty wymienione w załączniku I do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do wykonania orzeczenia po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie, pod warunkiem że zastaw ten został ustanowiony lub orzeczenie zostało wydane przed dniem, w którym dana osoba lub dany podmiot, o których mowa w ust. 1, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub Radę, i zastaw ten nie został ustanowiony ani orzeczenie nie zostało wydane na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1.

5.   Ust. 2 nie ma zastosowania do dodatkowych środków wpływających na zamrożone rachunki z tytułu:

a)

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

b)

należnych wpłat z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed dniem 14 października 2006 r.,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i wpłaty nadal podlegają przepisom ust. 1.

Artykuł 6

1.   W celu zapobiegania świadczeniu usług finansowych lub przekazywaniu na terytorium państw członkowskich, przez nie lub z tego terytorium, lub na rzecz lub przez obywateli państw członkowskich lub podmiotów utworzonych na mocy ich prawa krajowego, lub osób lub instytucji finansowych objętych ich jurysdykcją, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finansowych lub innych, które mogłyby posłużyć do programów lub działań KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia, państwa członkowskie prowadzą wzmożone monitorowanie działań instytucji finansowych podlegających ich jurysdykcji prowadzonych z:

a)

bankami mającymi siedzibę w KRLD;

b)

podlegającymi jurysdykcji państw członkowskich oddziałami i filiami banków mających siedzibę w KRLD, wymienionymi w załączniku IV;

c)

niepodlegającymi jurysdykcji państw członkowskich oddziałami i filiami banków mających siedzibę w KRLD, wymienionymi w załączniku V; oraz

d)

podmiotami finansowymi niemającymi siedziby w KRLD ani niepodlegającymi jurysdykcji państw członkowskich, ale kontrolowanymi przez osoby i podmioty mające siedzibę w KRLD, wymienionymi w załączniku V,

aby uniknąć sytuacji, gdy działania takie sprzyjają programom lub działaniom KRLD dotyczącym broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

2.   Z powyższych względów wymaga się od instytucji finansowych, aby podczas swoich działań prowadzonych z bankami i podmiotami finansowymi wymienionymi w ust. 1:

a)

stale monitorowały operacje prowadzone na rachunkach, w tym przy pomocy swoich programów dotyczących środków należytej staranności wobec klientów i w ramach swoich zobowiązań odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

b)

wymagały wpisywania w rubrykach blankietów zleceń płatniczych wszystkich informacji odnoszących się do zleceniodawcy i beneficjenta danej transakcji oraz aby odmawiały przeprowadzenia transakcji, gdy informacje te nie są dostarczone;

c)

zachowywały całą dokumentację dotyczącą transakcji przez okres pięciu lat i udostępniały ją na żądanie organów krajowych;

d)

jeżeli podejrzewają lub mają uzasadnione powody, by podejrzewać, że środki finansowe mogłyby posłużyć programom lub działaniom KRLD dotyczącym broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia, niezwłocznie zawiadamiały o swoich podejrzeniach jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie. FIU lub ten inny właściwy organ uzyskuje w odpowiednim terminie bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do odpowiedniego wypełniania tego zadania, w tym do analizy zgłoszeń podejrzanych transakcji.

Artykuł 7

1.   Państwa członkowskie – w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi i zgodnie z przepisami krajowym oraz prawem międzynarodowym – dokonują na swoim terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do KRLD i przysyłanych z tego państwa, jeżeli posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji.

2.   Za zgodą państwa bandery państwa członkowskie przeprowadzają inspekcje statków na pełnym morzu, o ile posiadają one informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że ładunek takich statków zawiera produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji.

3.   Państwa członkowskie, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, współpracują przy przeprowadzaniu inspekcji dokonywanych na mocy ust. 1 i 2.

4.   Statki powietrzne i statki transportujące ładunki wysyłane do KRLD i przysyłane z tego państwa podlegają wymogowi dodatkowej informacji poprzedzającej przyjazd lub wyjazd w przypadku wszystkich towarów wwożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych.

5.   W przypadku przeprowadzania inspekcji, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie dokonują zajęcia i zniszczenia towarów, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji zgodnie z pkt 14 rezolucji RB ONZ nr 1874 (2009).

6.   Zakazuje się świadczenia na rzecz statków KRLD usług bunkrowania lub zaopatrzenia statków lub innego rodzaju usług dla statków, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, o ile posiadają oni informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane statki przewożą towary, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji, chyba że świadczenie tych usług jest niezbędne do celów humanitarnych lub do momentu przeprowadzenia inspekcji ładunku, a w razie potrzeby jego zajęcia i zniszczenia, zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

Artykuł 8

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zachowania czujności i zapobiegania specjalistycznemu kształceniu lub szkoleniu obywateli KRLD – na swoich terytoriach lub przez swoich obywateli – w dziedzinach, które mogą wesprzeć działania KRLD wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej.

Artykuł 9

1.   Rada przyjmuje zmiany do załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji.

2.   Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek państw członkowskich lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przygotowuje wykazy w załącznikach II i III i przyjmuje do nich zmiany.

Artykuł 10

1.   Jeżeli Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji umieszczają jakąś osobę lub podmiot w wykazie, Rada umieszcza taką osobę lub podmiot w załączniku I.

2.   Jeżeli Rada podejmie decyzję o zastosowaniu wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) i c), odpowiednio zmienia załącznik II.

3.   Rada przekazuje swoją decyzję i uzasadnienie umieszczenia w wykazie osobie lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.

4.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada weryfikuje swoją decyzję i w stosowny sposób informuje daną osobę lub podmiot.

Artykuł 11

1.   Załączniki I i II zawierają uzasadnienie umieszczenia danych osób i podmiotów w wykazie, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji w odniesieniu do załącznika I.

2.   Załączniki I i II zawierają również, w stosownych przypadkach, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób lub podmiotów, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji w odniesieniu do załącznika I. W odniesieniu do osób informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku I umieszczana jest także data wskazania danej osoby lub podmiotu przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji.

Artykuł 12

1.   Niniejsza decyzja jest poddawana przeglądowi i w razie potrzeby zmieniana, w szczególności w odniesieniu do kategorii osób, podmiotów lub produktów lub dodatkowych osób, podmiotów lub produktów, które mają zostać objęte środkami ograniczającymi, lub w celu uwzględnienia odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

2.   Środki przewidziane w art. 6 zostaną poddane przeglądowi w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji.

3.   Środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) i c), są regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy, poddawane przeglądom. Przestają one obowiązywać w odniesieniu do danych osób i podmiotów, jeżeli Rada stwierdzi – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 2 – że warunki ich stosowania nie są już spełniane.

Artykuł 13

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB.

Artykuł 14

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 322 z 22.11.2006, s. 32.

(2)  Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 111.

(3)  Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 47.

(4)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

A.   Wykaz osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 1 lit. a)

 

Nazwisko

Pseudonim

Data urodzenia

Data wskazania

Inne informacje

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Dyrektor Namchongang Trading Corporation; osoba nadzorująca import produktów wykorzystywanych w programie wzbogacania uranu.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Dyrektor Generalnego Urzędu Energii Atomowej – głównej agencji prowadzącej program jądrowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; osoba ułatwiająca działania związane z energią jądrową, poprzez między innymi zarządzanie w ramach Generalnego Biura Energii Atomowej Ośrodkiem Badań Jądrowych w Jongbjon oraz Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Dyrektor w Generalnym Urzędzie Energii Atomowej (GBAE); bierze udział w programie jądrowym Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; jako szef biura doradztwa naukowego w Urzędzie był członkiem komisji naukowej we Wspólnym Instytucie Badań Jądrowych.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Były dyrektor Centrum Badań nad Energią Jądrową w Yongbyon; nadzorował trzy główne obiekty wspomagające produkcję plutonu nadającego się do wykorzystania w broni: obiekt produkujący paliwo, reaktor jądrowy oraz zakład powtórnego przetwarzania.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Dyrektor Korea Ryongaksan General Trading Corporation; bierze udział w programie rakiet balistycznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.


B.   Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a)

 

Nazwa

Inna nazwa

Miejsce

Data wskazania

Inne informacje

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID”

Centrum, Phenian, KRLD

24.4.2009

Główny podmiot handlujący bronią i główny eksporter towarów i sprzętu związanego z rakietami balistycznymi oraz bronią konwencjonalną.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang, Phenian, KRLD; Rakwon-dong, Pothonggang, Phenian, KRLD

24.4.2009

Konglomerat z branży obronnej specjalizujący się w zakupach dla przemysłu obronnego KRLD i wsparciu dla prowadzonej przez nią sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon, Phenian, KRLD

24.4.2009

Główny podmiot finansowy w KRLD zajmujący się sprzedażą broni konwencjonalnej, rakiet balistycznych oraz towarów związanych ze składaniem i produkcją takiej broni.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Phenian, KRLD

16.7.2009

Namchongang jest przedsiębiorstwem handlowym KRLD podlegającym Generalnemu Urzędowi Energii Atomowej. Namchongang brał udział w zamówieniu pochodzących z Japonii pomp próżniowych, które rozpoznano w obiekcie jądrowym w KRLD, a także w związanych z dziedziną jądrową zamówieniach z udziałem obywatela Niemiec. Ponadto od drugiej połowy lat 90 przedsiębiorstwo to miało udział w zakupie rur aluminiowych i innego sprzętu szczególnie nadającego się do wykorzystania w programie wzbogacania uranu. Przedstawicielem spółki jest były dyplomata, który reprezentował KRLD w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie inspekcji obiektów jądrowych w Jongbjon w 2007 r. Działania przedsiębiorstwa Namchongang z zakresu proliferacji są przedmiotem poważnych obaw, biorąc pod uwagę działania KRLD w tej dziedzinie w przeszłości.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., wyspa Kish, Iran.

16.7.2009

Jest własnością banku Tanchon Commercial i firmy KOMID, lub jest przez nie kontrolowana lub (rzekomo) działa w ich imieniu. Firma Hong Kong Electronics przekazała wynoszące miliony dolarów fundusze związane z proliferacją w imieniu banku Tanchon Commercial i firmy KOMID (oba podmioty zostały wytypowane przez Komitet w kwietniu 2009 roku). W imieniu KOMID firma Hong Kong Electronics pośredniczyła w przekazywaniu pieniędzy z Iranu do KRLD.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang, Phenian, KRLD

16.7.2009

Północnokoreańska spółka z siedzibą w Phenianie, która podlega spółce Korea Ryonbong General Corporation (wskazanej przez Komitet w kwietniu 2009 roku) i która jest zaangażowana w rozwój broni masowego rażenia.

7.

Generalny Urząd Energii Atomowej (GBAE)

Generalny Departament Energii Atomowej (GDAE)

Haeudong, Pyongchen, Phenian, KRLD

16.7.2009

Generalny Urząd Energii Atomowej jest odpowiedzialny za program jądrowy KRLD, który obejmuje Centrum Badań nad Energią Jądrową w Yongbyon i jego reaktor do badań produkcji plutonu o mocy 5 MWe mocy elektrycznej (25 MW mocy cieplnej), jak również obiekty produkujące paliwo i zakłady powtórnego przetwarzania. Urząd ten prowadził posiedzenia i rozmowy dotyczące kwestii jądrowych z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Urząd jest główną agencją rządu KRLD nadzorującą programy jądrowe, w tym działalność Centrum Badań nad Energią Jądrową w Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenian, KRLD

16.7.2009

Spółka Korea Tangun Trading Corporation jest spółką podległą Drugiej Akademii Nauk Przyrodniczych KRLD i jest odpowiedzialna głównie za zamawianie towarów i technologii wspierających programy badawczo-rozwojowe KRLD z dziedziny obronności, m.in. programów i zamówień dotyczących broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia, w tym materiałów kontrolowanych lub zakazanych na mocy stosownych wielostronnych systemów kontroli.


ZAŁĄCZNIK II

A.   Wykaz osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b)

#

Nazwisko

(i możliwe inne nazwiska)

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

CHANG Song-taek (vel JANG Song-Taek)

Data urodzenia: 2.2.1946 lub 6.2.1946 lub 23.2.1946 (prowincja Hamgyong Północny)

Numer paszportu (dane z 2006 r.): PS 736420617

Członek Narodowego Komitetu Obrony. Dyrektor Departamentu Administracji Partii Robotniczej Korei.

2.

CHON Chi Bu

 

Członek Generalnego Urzędu Energii Atomowej, były dyrektor ds. technicznych ośrodka w Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (vel JU Kyu-Chang)

Data urodzenia: między 1928 a 1933

Pierwszy wicedyrektor Departamentu Przemysłu Obronnego (program balistyczny), Partia Robotnicza Korei, członek Narodowego Komitetu Obrony.

4.

HYON Chol-hae

Rok urodzenia: 1934 (Mandżuria, Chiny)

Wicedyrektor Departamentu Ogólnej Polityki Ludowych Sił Zbrojnych (doradca wojskowy Kim Dzong-ila).

5.

JON Pyong-ho

Rok urodzenia: 1926

Sekretarz Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei, szef Departamentu Zaopatrzenia Wojskowego przy Komitecie Centralnym kontrolującego Drugi Komitet Ekonomiczny Komitetu Centralnego, członek Narodowego Komitetu Obrony.

6.

KIM Yong-chun (vel Young-chun)

Data urodzenia:

04.03.1935

Numer paszportu: 554410660

Wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Obrony, minister ds. Ludowych Sił Zbrojnych, specjalny doradca Kim Dzong-ila ds. strategii jądrowej.

7.

O Kuk-Ryol

Rok urodzenia: 1931

(prowincja Jilin, Chiny)

Wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Obrony nadzorujący nabywanie za granicą nowoczesnej technologii na potrzeby programu jądrowego i balistycznego.

8.

PAEK Se-bong

Rok urodzenia: 1946

Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (odpowiedzialnego za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei. Członek Narodowego Komitetu Obrony.

9.

PAK Jae-gyong (vel Chae-Kyong)

Rok urodzenia: 1933

Numer paszportu: 554410661

Wicedyrektor Departamentu Ogólnej Polityki Ludowych Sił Zbrojnych i wicedyrektor Biura Logistyki Ludowych Sił Zbrojnych (doradca wojskowy Kim Dzong-ila).

10.

PYON Yong Rip (vel Yong-Nip)

Data urodzenia:

20.09.1929

Numer paszportu: 645310121 (wydany 13.9.2005)

Prezes Akademii Nauk, która bierze udział w badaniach biologicznych związanych z bronią masowego rażenia.

11.

RYOM Yong

 

Dyrektor Generalnego Urzędu Energii Atomowej (podmiot, na który ONZ nałożył sankcje), odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe.

12.

SO Sang-kuk

Data urodzenia: między 1932 a 1938

Szef Wydziału Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Kim Il Sunga.


B.   Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b)

#

Nazwa

(i możliwe inne nazwy)

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Green Pine Associated Corporation (lub: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang/ Nungrado, Pjongjang

Na Ch’o’ngsong Yo’nhap nałożono sankcje za eksport broni lub materiałów pokrewnych z Korei Północnej. Green Pine specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla marynarki wojennej, np. łodzi podwodnych, łodzi wojskowych i systemów rakietowych; eksportowało torpedy i pomoc techniczną do irańskich przedsiębiorstw związanych z obronnością. Green Pine odpowiada za mniej więcej połowę uzbrojenia i materiałów pokrewnych eksportowanych przez Koreę Północną i przejęło wiele działań KOMID-u, po tym jak RB ONZ nałożyła na niego sankcje.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Miejsce: Pjongjang

Zlokalizowany w Pjongjang podmiot wykorzystywany przez Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) do celów handlowych (ONZ nałożył sankcje na KOMID 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company jest także podejrzewane o zaangażowanie w dostawy towarów związanych z pociskami rakietowymi do irańskiego Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Jednostka zależna Korea Ryongbong General Corporation (ONZ nałożył na niego sankcje 24.4.2009); zarządza fabrykami proszku aluminiowego, który można wykorzystywać w pociskach.

4.

Korea Taesong Trading Company

Miejsce: Pjongjang

Zlokalizowany w Pjongjang podmiot wykorzystywany przez Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) do celów handlowych (ONZ nałożył sankcje na KOMID 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company działało w imieniu KOMID-u w relacjach z Syrią.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Korea Północna

Jednostka zależna Korea Ryongbong General Corporation (ONZ nałożył sankcje na ten podmiot 24.4.2009).

6.

Drugi Komitet Ekonomiczny i Druga Akademia Nauk Przyrodniczych.

 

Drugi Komitet Ekonomiczny jest zaangażowany w główne aspekty programu rakietowego Korei Północnej. Drugi Komitet Ekonomiczny jest odpowiedzialny za nadzorowanie produkcji rakietowych pocisków balistycznych w Korei Północnej. Kieruje również działaniami KOMID-u (ONZ nałożyła sankcje na KOMID 24.4.2009). Jest to struktura na szczeblu krajowym odpowiedzialna za badania i rozwój zaawansowanych systemów uzbrojenia Korei Północnej, w tym pocisków rakietowych i prawdopodobnie broni jądrowej. Wykorzystuje wiele podległych struktur, by zdobywać z zagranicy technologie, sprzęt i informacje; jedną z tych struktur jest Korea Tangun Trading Corporation, dla potrzeb programów Korei Północnej dotyczących pocisków rakietowych i prawdopodobnie broni jądrowej.

7.

Sobaeku United Corp. (lub Sobaeksu United Corp.)

 

Przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się badaniami dotyczącymi produktów i sprzętu szczególnej wagi oraz ich nabywaniem. W jej posiadaniu znajdują się liczne złoża grafitu naturalnego zaopatrujące w surowiec dwie fabryki wytwarzające między innymi bloki grafitowe, które można wykorzystywać w pociskach rakietowych.

8.

Ośrodek Badań Jądrowych w Yongbyon

 

Ośrodek badawczy, który brał udział w produkcji plutonu do celów wojskowych. Ośrodek podlega Generalnemu Urzędowi Energii Atomowej (ONZ nałożył sankcje na ten podmiot 16.7.2009).


ZAŁĄCZNIK III

A.   Wykaz osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) i art. 5 ust. 1 lit. c)

#

Nazwisko

(i możliwe inne nazwiska)

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

JON Il-chun

Data urodzenia:

24.8.1941

W lutym 2010 roku KIM Tong-un został zwolniony ze stanowiska dyrektora Biura 39, które jest między innymi zaangażowane w finansowanie proliferacji i które jest odpowiedzialne za, między innymi, nabywanie towarów poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne KRLD, w sposób pozwalający na obejście sankcji. Na stanowisku zastąpił go JON Il-chun. JON Il-chun jest także uważany za jedną z głównych postaci Państwowego Banku Rozwoju.

2.

KIM Tong-un

 

Były dyrektor Biura 39 Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei uczestniczącego w finansowaniu proliferacji.


B.   Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c)

#

Nazwa

(i możliwe inne nazwy)

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Korea Daesong Bank

(lub: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adres: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pjongjang.

Telefon: 850 2 381 8221

Telefon: 850 2 18111 wewn.: 8221

Faks: 850 2 381 4576

Instytucja finansowa Korei Północnej bezpośrednio podporządkowana Biuru 39 i zaangażowana w ułatwianie Korei Północnej prowadzenia projektów związanych z finansowaniem proliferacji.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(lub: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adres: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang.

Telefon: 850 2 18111 wewn.: 8204/8208

Telefon: 850 2 381 8208/4188

Faks: 850 2 381 4431/4432

Przedsiębiorstwo podporządkowane Biuru 39 i wykorzystywane do ułatwiania transakcji zagranicznych w imieniu Biura 39.

Dyrektor Biura 39: Kim Tong-un został umieszczony w wykazie w załączniku V do rozporządzenia Rady nr 1283/2009.


ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz oddziałów i filii, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b)


ZAŁĄCZNIK V

Wykaz oddziałów, filii i podmiotów finansowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) i d)