23.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/32


A TANÁCS 2010/800/KKBP HATÁROZATA

(2010. december 22.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2006/795/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. november 20-án elfogadta a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/795/KKBP közös álláspontot (1), mellyel végrehajtotta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1718 (2006) sz. határozatát.

(2)

A Tanács 2009. július 27-én elfogadta a 2006/795/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2009/573/KKBP közös álláspontot (2) és végrehajtotta az ENSZ BT 1874 (2009) sz. határozatát.

(3)

A Tanács 2009. december 22-én elfogadta a 2006/795/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2009/1002/KKBP határozatot (3).

(4)

A Tanács a 2006/795/KKBP közös álláspont 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégezte a szóban forgó közös álláspont II. és III. mellékletében szereplő, és a közös álláspont 3. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, illetve 4. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékeinek teljes körű felülvizsgálatát. A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy az érintett személyeknek és szervezeteknek továbbra is a korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(5)

A Tanács további olyan személyeket és szervezeteket is azonosított, akiknek és amelyeknek szintén a korlátozó intézkedések hatálya alá kellene tartozniuk.

(6)

Az e határozat I. és II. mellékletének módosítására vonatkozó eljárás során a jegyzékbe vett személyek és szervezetek számára indokolást kell nyújtani annak érdekében, hogy azok észrevételeket tehessenek. Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevétel vagy bizonyíték alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.

(7)

E határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, mindenekelőtt a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. Ezt a határozatot az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(8)

Ez a határozat továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és a Biztonsági Tanács határozatainak jogilag kötelező erejét.

(9)

A 2006/795/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni, és e határozatnak kell a helyébe lépni.

(10)

Az uniós végrehajtási intézkedéseket a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet (4) határozza meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területén keresztül vagy a tagállamok területéről, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén a következő termékeket és technológiákat, a szoftvereket is beleértve, a KNDK-ba közvetlenül vagy közvetve szállítani, értékesíteni vagy átadni, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e:

a)

fegyverek és bármely hasonló felszerelés, beleértve a fegyvereket és a lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket és a fentiek tartalék alkatrészeit is, kivéve a KNDK-ban a kizárólag az Unió és tagállamai személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járműveket;

b)

a Biztonsági Tanács vagy az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: a szankcióbizottság) által az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 8. a) ii. pontjával összhangban meghatározott minden olyan termék, anyag, felszerelés, áru és technológia, amely hozzájárulhat a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz;

c)

bizonyos olyan egyéb termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák, amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz, illetve amelyek hozzájárulhatnak katonai tevékenységeihez, és amelyek kiterjednek a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelet (5) I. mellékletében felsorolt minden kettős felhasználású árura és technológiára is. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

(2)   Tilos továbbá:

a)

közvetlenül vagy közvetetten bármely KNDK-beli személynek, szervezetnek vagy szervnek, illetve a KNDK-ban történő felhasználás céljából olyan technikai képzést, tanácsadást, szolgáltatást, segítséget vagy közvetítői szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben meghatározott termékekkel és technológiákkal, valamint az ezen termékek rendelkezésre bocsátásával, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos;

b)

közvetlenül vagy közvetetten bármely KNDK-beli személynek, szervezetnek vagy szervnek, illetve a KNDK-ban történő felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett termékekkel és technológiákkal kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi segítséget nyújtani, beleértve különösen az ezen termékek és technológiák értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozó, vagy az ezzel összefüggő technikai képzés, tanácsadás, szolgáltatás, segítség vagy közvetítői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást;

c)

olyan tevékenységben tudatosan vagy szándékosan részt venni, amelynek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalmak megkerülése.

(3)   Ezen túlmenően tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén az (1) bekezdésben említett termékeket és technológiákat a KNDK-tól beszerezni, valamint a KNDK részéről a tagállamok állampolgárai számára a (2) bekezdésben említett technikai képzést, tanácsadást, szolgáltatást, segítséget, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, függetlenül attól, hogy annak származási helye a KNDK területén van-e.

2. cikk

(1)   A tagállamok nem vállalnak támogatásra, pénzügyi segítségnyújtásra vagy kedvezményes kölcsönökre vonatkozó újabb kötelezettségeket a KNDK-val szemben – beleértve a nemzetközi pénzügyi intézményekben való részvételük általi kötelezettségvállalásokat is –, a közvetlenül a polgári lakosság szükségleteit szolgáló vagy a nukleáris leszerelést előmozdító, humanitárius vagy fejlesztési célúak kivételével. A tagállamok továbbá éberséget tanúsítanak a jelenlegi kötelezettségvállalások csökkentése, és amennyiben lehetséges, megszüntetése érdekében.

(2)   A tagállamok nem nyújtanak állami pénzügyi támogatást a KNDK-val való kereskedelemben érintett állampolgáraik vagy szervezeteik számára az ilyen kereskedelemhez, beleértve az exporthiteleket, garanciákat és biztosításokat, amennyiben ez a pénzügyi támogatás hozzájárulna a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez.

3. cikk

Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területén keresztül vagy a tagállamok területéről, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén luxuscikkeket közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba szállítani, értékesíteni vagy átadni, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e.

4. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiak területükre történő belépését vagy azon való átutazását:

a)

a szankcióbizottság vagy a Biztonsági Tanács által jegyzékbe vett, az I. mellékletben felsorolt olyan személyek és családtagjaik, akik felelősek a KNDK-nak a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaira vonatkozó politikájáért, beleértve annak támogatását vagy előmozdítását is;

b)

az I. mellékletben nem szereplő, de a II. mellékletben felsorolt személyek, akik felelősek a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért, beleértve azok támogatását vagy előmozdítását is;

c)

az I. mellékletben vagy a II. mellékletben nem szereplő, de a III. mellékletben felsorolt személyek, akik a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át a tagállamok területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó szervezetek, vagy a területükön található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni, ha a szankcióbizottság eseti alapon úgy dönt, hogy az ilyen utazás humanitárius okokból – beleértve a vallási kötelezettségeket is – indokolt, vagy ha a szankcióbizottság arra a következtetésre jut, hogy a mentesség megadása máskülönben előmozdítja az 1718 (2006) vagy az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat céljainak megvalósítását.

(3)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(4)   Az (1) bekezdést a tagállam nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek sérelme nélkül kell alkalmazni, nevezetesen:

a)

ha az ország egy nemzetközi kormányközi szervezetnek ad helyet,

b)

ha az ország az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferenciának ad otthont,

c)

kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján,

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(5)   A (4) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) ad helyet.

(6)   A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell valamennyi olyan esetről, amikor egy tagállam a (4) vagy az (5) bekezdés szerint mentességet ad.

(7)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, beleértve az olyan kormányközi üléseket, amelyeket az Unió támogat, vagy amelyeknek az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam ad otthont, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot a KNDK-ban.

(8)   Ha valamely tagállam a (7) bekezdés alapján mentességet kíván adni, arról a Tanácsot írásban értesíti. A mentességet megadottnak kell tekinteni, ha a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(9)   Azokban az esetekben, amikor a (4), (5) és (7) bekezdés szerint valamely tagállam engedélyezi az I., II. vagy III. mellékletben felsorolt személyek részére a területére való belépést vagy a területén történő átutazást, az engedély a kibocsátás céljára és az érintett személyekre korlátozódik.

5. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az alábbiakhoz tartozik, azok közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll:

a)

az I. mellékletben felsorolt, a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jegyzékbe vett olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek támogatást nyújtanak vagy közreműködnek – akár törvénytelen módon is – a KNDK nukleáris fegyverekkel, más tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaiban;

b)

az I. mellékletben nem szereplő, de a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek felelősek a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött szervezetek;

c)

az I. mellékletben vagy a II. mellékletben nem szereplő, de a III. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek, akik vagy amelyek a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át a tagállamok területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó szervezetek, vagy a területükön található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött szervezetek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek és szervezetek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető szükségletek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök és gazdasági erőforrások nemzeti jogszabályoknak megfelelő szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak,

azt követően, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek számára, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(4)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében is, amelyek:

a)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és azt az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek számára a bizottság jóváhagyta; vagy

b)

bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott ítélet tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy az ítélet végrehajtására fel lehet használni, azt követően, hogy az érintett tagállam az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek vonatkozásában erről értesítette a szankcióbizottságot, feltéve hogy a zálogjog vagy az ítélet azon időpontot megelőzően keletkezett, amikor a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett személyt vagy szervezetet jegyzékbe vette, és nem az (1) bekezdésben említett személy vagy szervezet javára szól.

(5)   A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok jóváírására; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján a befagyasztott számlákra esedékes kifizetésekre, amelyeket 2006. október 14-ét megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek,

feltéve, hogy ezek a kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

6. cikk

(1)   A KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatások nyújtásának, illetve ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöknek vagy forrásoknak a tagállamok területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó jogalanyok, vagy a joghatóságuk alá tartozó személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával megvalósuló átutalásának megakadályozása érdekében a tagállamok fokozott felügyeletet gyakorolnak a joghatóságuk alá tartozó alábbi pénzügyi intézmények tevékenységei felett:

a)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankok;

b)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó fiókjai és leányvállalatai, a IV. melléklet jegyzéke alapján;

c)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai, az V. melléklet jegyzéke alapján; és

d)

olyan pénzügyi szervezetek, amelyek nem rendelkeznek székhellyel a KNDK-ban, és a tagállamok joghatósága alá sem tartoznak, de amelyek a KNDK-ban székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek és szervezetek ellenőrzése alatt állnak, az V. melléklet jegyzéke alapján;

a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez hozzájáruló tevékenységek elkerülése érdekében.

(2)   A fenti célból a pénzügyi intézményeknek az (1) bekezdésben meghatározott bankokkal és pénzügyi szervezetekkel folytatott tevékenységeik során:

a)

folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket, többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében;

b)

elő kell írniuk a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott tranzakció megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos; ha nem adják meg ezeket az adatokat, el kell utasítaniuk a tranzakció végrehajtását;

c)

öt éven át meg kell őrizniük a tranzakciók nyilvántartásait, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk;

d)

ha feltételezik, illetve alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy pénzeszközöket a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal és más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez használnak fel, azonnal jelentést kell tenniük e gyanúról a Pénzügyi Hírszerző Egységnek (FIU) vagy az érintett tagállam által kijelölt más illetékes hatóságnak. A FIU-nak vagy az ilyen más illetékes hatóságnak alkalomszerűen, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel kell rendelkeznie a feladatainak megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, beleértve a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos jelentések elemzését is.

7. cikk

(1)   A tagállamok nemzeti hatóságaikkal és jogszabályaikkal összhangban és a nemzetközi jognak megfelelően területükön – a repülőtereket és a tengeri kikötőket is beleértve – ellenőrzik a KNDK-ból induló és oda tartó összes rakományt, amennyiben olyan információval rendelkeznek, amely alapján okkal feltételezhető, hogy a rakomány olyan termékeket tartalmaz, melyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos.

(2)   A tagállamok a lobogó szerinti állam hozzájárulásával ellenőrzik a nyílt tengeren a hajókat, amennyiben olyan információval rendelkeznek, amely alapján okkal feltételezhető, hogy a hajók rakománya olyan termékeket tartalmaz, melyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos.

(3)   A tagállamok – nemzeti jogszabályaikkal összhangban – együttműködnek az (1) és a (2) bekezdés szerinti ellenőrzésekkel kapcsolatban.

(4)   A KNDK-ból induló és oda tartó rakományt szállító légi járműveknek és hajóknak meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

(5)   Amennyiben az (1) és a (2) bekezdésben említett ellenőrzésekre kerül sor, a tagállamok lefoglalják és megsemmisítik az olyan termékeket, amelyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat 14. pontjának megfelelően e határozat értelmében tilos.

(6)   Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről a KNDK-beli hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy más módon történő kiszolgálása, amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján okkal feltételezhető, hogy a hajók olyan termékeket szállítanak, amelyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos – kivéve, ha a szolgáltatásnyújtás humanitárius okokból szükséges –, illetve ameddig a rakományt az (1), a (2) és a (4) bekezdésnek megfelelően még nem ellenőrizték, és szükség esetén nem foglalták le és nem semmisítették meg.

8. cikk

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy éberséget tanúsítsanak, és megakadályozzák, hogy területükön vagy állampolgáraiktól a KNDK-beli állampolgárok olyan tudományágakkal kapcsolatos speciális oktatásban vagy képzésben részesüljenek, amelyek elősegítenék a KNDK-nak a nukleáris fegyverek elterjedése veszélyével járó tevékenységeit és a nukleáris fegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését.

9. cikk

(1)   A Tanács az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság meghatározásai alapján az I. mellékleten módosításokat fogad el.

(2)   A Tanács a tagállamoknak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján egyhangúlag állítja össze a II. és a III. mellékletben szereplő jegyzéket és fogadja el azok módosításait.

10. cikk

(1)   Ha a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság egy személyt vagy szervezetet jegyzékbe vesz, ezt a személyt vagy szervezetet a Tanács is felveszi az I. mellékletbe.

(2)   Ha a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet a 4. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet.

(3)   A Tanács közli döntését és a jegyzékbe vétel okait – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – az (1) és (2) bekezdésben említett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve az adott személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.

(4)   Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.

11. cikk

(1)   Az I. és a II. mellékletnek tartalmaznia kell az adott személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait; az I. melléklet vonatkozásában ezen okokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg.

(2)   Az I. és a II. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

12. cikk

(1)   Ezt a határozatot – különösen a korlátozó intézkedések további személyekre, szervezetekre vagy termékekre, illetve személyek, szervezetek vagy termékek kategóriáira történő kiterjesztése tekintetében, vagy a vonatkozó ENSZ BT-határozatok figyelembevétele érdekében – felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell.

(2)   A 6. cikkben előírt intézkedéseket e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül felül kell vizsgálni.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 9. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem teljesülnek, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.

13. cikk

A 2006/795/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

14. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  HL L 322., 2006.11.22., 32. o.

(2)  HL L 197., 2009.7.29., 111. o.

(3)  HL L 346., 2009.12.23., 47. o.

(4)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

(5)  HL L 134., 2009.5.29., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Név

Egyéb ismert név

Születési idő

A jegyzékbe vétel dátuma

Egyéb információk

1.

Yun Ho-jin

más néven: Yun Ho-chin

1944.10.13.

2009.7.16.

A Namchongang Trading Corporation igazgatója; az urándúsítási programhoz szükséges felszerelések importját felügyeli.

2.

Ri Je-son

más néven: Ri Che-son

1938

2009.7.16.

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE), a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris programját irányító központi ügynökség igazgatója; a nukleáris programhoz kapcsolódó számos vállalkozásban vesz részt, beleértve a Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont és a Namchongang Trading Corporation GBAE általi irányítását.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

2009.7.16.

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) igazgatója; részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris programjában; a GBAE Tudományos Orientációs Hivatalának vezetőjeként szolgált a Közös Nukleáris Kutatóintézet Tudományos Bizottságában.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

2009.7.16.

A Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont volt igazgatója, aki felügyelte a fegyverminőségű plutónium előállításában részt vevő három kulcsfontosságú létesítményt: az üzemanyaggyártó üzemet, az atomreaktort és az újrafeldolgozó üzemet.

5.

Han Yu-ro

 

 

2009.7.16.

A Korea Ryongaksan General Trading Corporation igazgatója; részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ballisztikusrakéta-programjában.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szervezetek jegyzéke

 

Név

Egyéb ismert név

Hely

A jegyzékbe vétel dátuma

Egyéb információk

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

más néven: CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; más néven: EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; más néven: DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; más néven: „KOMID”

Központi kerület, Phenjan, KNDK.

2009.4.24.

A legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

más néven: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; más néven: LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang kerület, Phenjan, KNDK; Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK.

2009.4.24.

Védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

3.

Tanchon Commercial Bank

más néven: CHANGGWANG CREDIT BANK; más néven: KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon kerület, Phenjan, KNDK.

2009.4.24.

A KNDK fő pénzügyi intézménye a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, és e fegyverek gyártásával és összeszerelésével kapcsolatok áruk értékesítése terén.

4.

Namchongang Trading Corporation

más néven: NCG; más néven: NAMCHONGANG TRADING; más néven: NAM CHON GANG CORPORATION; más néven: NOMCHONGANG TRADING CO.; más néven: NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A Namchongang a KNDK-nak a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) ellenőrzése alatt álló kereskedelmi vállalata. A Namchongang részt vett a KNDK egyik nukleáris létesítményében azonosított, Japánból származó vákuumszivattyúk beszerzésében, valamint a nukleáris programhoz kapcsolódó felszereléseknek egy német magánszemélyhez kötődő beszerzésében. Az 1990-es évek végétől kezdve részt vett továbbá a kifejezetten az urándúsítási program céljára alkalmas alumíniumcsövek és egyéb eszközök vásárlásában. Képviselője egy volt diplomata, aki a KNDK-t képviselte a jongbjoni nukleáris létesítményeknek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által 2007-ben való ellenőrzése során. A Namchongangnak a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos tevékenységei súlyos aggodalomra adnak okot, tekintettel a KNDK-nak a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos múltbeli tevékenységére.

5.

Hong Kong Electronics

más néven: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Irán.

2009.7.16.

A Tanchon Commercial Bank és a KOMID tulajdonában van vagy azok ellenőrzik, illetve azok nevében jár el vagy szándékozik eljárni. A Hong Kong Electronics a Tanchon Commercial Bank és a KOMID (a szankcióbizottság 2009 áprilisában mindkettőt jegyzékbe vette) nevében 2007 óta több millió dollárnyi, a tömegpusztító fegyverek elterjedéséhez kapcsolódó pénzeszközt utalt át. A Hong Kong Electronics a KOMID nevében elősegítette a pénzeszközöknek Iránból a KNDK-ba való továbbítását.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

más néven: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A Korea Ryonbong General Corporation (amelyet a szankcióbizottság 2009 áprilisában jegyzékbe vett) ellenőrzése alatt álló, phenjani székhelyű KNDK-beli vállalat, amely részt vesz a tömegpusztító fegyverek kifejlesztésében.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

más néven: General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen kerület, Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A GBAE felel a KNDK nukleáris programjáért, amely magában foglalja Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpontot és annak az 5 MWe (25 MWt) teljesítményű, plutóniumot előállító kutatóreaktorát, valamint az üzemanyaggyártó és az újrafeldolgozó létesítményeket. A GBAE részt vett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel folytatott, nukleáris programmal foglalkozó találkozókon és megbeszéléseken. A GBAE a KNDK-nak a nukleáris programokat – beleértve a Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont üzemeltetését is – felügyelő legfőbb kormányügynöksége.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenjan, KNDK.

2009.7.16.

A Korea Tangun Trading Corporation a KNDK Második Természettudományi Akadémiájának az ellenőrzése alatt áll, és elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felel, beleértve többek között a tömegpusztító fegyverekre és azok hordozóeszközeire vonatkozó programokat és beszerzéseket, a vonatkozó többoldalú ellenőrzési rendszerek hatálya alá tartozó vagy azok által tiltott anyagokat is ideértve.


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

CHANG Song-taek (más néven: JANG Song-Taek)

Születési dátum: 1946.2.2. vagy 1946.2.6. vagy 1946.2.23. (Észak-Hamgjong tartomány).

Útlevélszám (2006-tól): PS 736420617

A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. A Koreai Munkáspárt igazgatási osztályának igazgatója.

2.

CHON Chi Bu

 

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója.

3.

CHU Kyu-Chang (más néven: JU Kyu-Chang)

Születési dátum: 1928 és 1933 között.

A Koreai Munkáspárt védelmi ipari osztályának első igazgatóhelyettese (ballisztikai program), a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

4.

HYON Chol-hae

Születési év: 1934 (Mandzsúria, Kína).

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

5.

JON Pyong-ho

Születési év: 1926

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság második gazdasági bizottságát felügyelő, a Központi Bizottság katonai ipari osztályának vezetője, a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

6.

KIM Yong-chun (más néven: Young-chun)

Születési dátum:

1935.3.4.

Útlevélszám: 554410660

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a Népi Fegyveres Erők minisztere, Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója.

7.

O Kuk-Ryol

Születési év: 1931

(Jilin tartomány, Kína).

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a nukleáris és ballisztikai programhoz szükséges csúcstechnológia külföldről történő beszerzését felügyeli.

8.

PAEK Se-bong

Születési év: 1946

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) második gazdasági bizottságának elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

9.

PAK Jae-gyong (más néven: Chae-Kyong)

Születési év: 1933

Útlevélszám: 554410661

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

10.

PYON Yong Rip (más néven: Yong-Nip)

Születési dátum:

1929.9.20.

Útlevélszám: 645310121 (kiállítva 2005.9.13-án).

A Tudományos Akadémia elnöke, részt vesz a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos biológiai kutatásban.

11.

RYOM Yong

 

Az ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.

12.

SO Sang-kuk

Születési dátum: 1932 és 1938 között.

A Kim Ir Szen egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Green Pine Associated Corporation (más néven: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan / Nungrado, Phenjan

A Ch’o’ngsong Yo’nhap azért kerül szankciók hatálya alá, mert fegyvereket vagy azokhoz kapcsolódó felszereléseket exportált Észak-Koreából. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint műszaki támogatást nyújtott iráni védelmi vállalatoknak. A Green Pine felel az Észak-Koreából exportált fegyverek és azokhoz kapcsolódó felszerelések mintegy feléért, és miután a KOMID az ENSZ szankciós listájára került, annak számos tevékenységét átvette.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Hely: Phenjan

Phenjani székhelyű szervezet, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra használ (a KOMID 2009.4.24. óta az ENSZ szankciós listáján szerepel). A Korea Heungjin Trading Company emellett feltehetően rakétákkal kapcsolatos termékeket szállított az iráni Shahid Hemmat Industrial Group-nak.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel), a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemek igazgatásáról gondoskodik.

4.

Korea Taesong Trading Company

Hely: Phenjan

Phenjani székhelyű szervezet, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra használ (a KOMID 2009.4.24. óta az ENSZ szankciós listáján szerepel). A Korea Taesong Trading Company a KOMID nevében járt el egyes, Szíriával kapcsolatos ügyletekben.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK.

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel).

6.

Második Gazdasági Bizottság és a Második Természettudományi Akadémia

 

A Második Gazdasági Bizottság Észak-Korea rakétaprogramjának kulcsfontosságú szereplője. Ez a bizottság felügyeli az észak-koreai ballisztikus rakéták gyártását. A Második Gazdasági Bizottság irányítja a KOMID tevékenységeit is (a KOMID 2009.4.24. óta az ENSZ szankciós listáján szerepel). Ez a nemzeti szintű szervezet felel Észak-Korea fejlett fegyverrendszereivel kapcsolatos kutatásokért és fejlesztésekért, ideértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. A bizottság több kapcsolódó szervezetet is használ Észak-Korea rakétaprogramjaiban és valószínűleg nukleáris programjaiban hasznosított technológia, felszerelések és információk tengeren túlról történő beszerzéséhez, többek között a Korea Tangun Trading Corporation-t.

7.

Sobaeku United Corp. (más néven: Sobaeksu United Corp.)

 

Érzékeny anyagok vagy berendezések kutatásában vagy beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.

8.

Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont

 

Katonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. Az ENSZ szankciós listáján (2009.7.16. óta) szereplő General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ.


III. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett személyek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

JON Il-chun

Születési dátum:

1941.8.24.

KIM Tong-un-t 2010 februárjában felmentették a 39. Hivatal igazgatói állásából; a 39. Hivatal részt vesz a proliferáció finanszírozásában és feladata többek között, hogy a szankciók megkerülésével a KNDK diplomáciai képviseletein keresztül termékeket szerezzen be. Az igazgatói székben JON Il-chun váltotta. Az értesülések szerint JON Il-chun az Állami Fejlesztési Bank egyik vezetője.

2.

KIM Tong-un

 

A Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó „39. Hivatalának” volt igazgatója.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett szervezetek jegyzéke

#

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Korea Daesong Bank

(más néven: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Cím:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang kerület, Phenjan

Tel.: 850 2381 8221

Tel.: 850 2 18111, mellék: 8221

Fax: 850 2381 4576

Közvetlenül a 39. Hivatal alá tartozó észak-koreai pénzügyi intézmény, amely részt vesz a proliferáció finanszírozását célzó észak-koreai projektek támogatásában.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(más néven: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Cím:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang kerület, Phenjan

Tel.: 850 2 18111, mellék: 8204/8208

Tel.: 850 2381 8208/4188

Fax: 850 2381 4431/4432

A 39. Hivatal alá tartozó vállalat, amelyet a 39. Hivatal külföldi tranzakcióinak megkönnyítésére használnak.

Kim Tong-un, a 39. Hivatal igazgatója szerepel az 1283/2009/EU tanácsi rendelet V. mellékletében foglalt jegyzékben.


IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett bankok fiókjainak, leányvállalatainak és a pénzügyi szervezetek jegyzéke


V. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett fiókok pénzügyi szervezetek jegyzéke