23.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/32


РЕШЕНИЕ 2010/800/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 декември 2010 година

относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Обща позиция 2006/795/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейски съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 ноември 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (1) („КНДР“) в изпълнение на Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации („СС на ООН“).

(2)

На 27 юли 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/573/ОВППС (2), с която беше изменена Обща позиция 2006/795/ОВППС и беше изпълнена Резолюция 1874 (2009) на СС на ООН.

(3)

На 22 декември 2009 г. Съветът прие Решение 2009/1002/ОВППС (3), с което беше изменена Обща позиция 2006/795/ОВППС.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Обща позиция 2006/795/ОВППС Съветът преразгледа изцяло списъците на лицата и образуванията, съдържащи се в приложение II и приложение III от тази обща позиция, за които се прилагат член 3, параграф 1, букви б) и в) и член 4, параграф 1, букви б) и в) от същата обща позиция. Съветът стигна до заключението, че ограничителните мерки срещу лицата и образуванията в списъците следва да продължат.

(5)

Съветът установи допълнителни лица и образувания, на които следва да бъдат наложени ограничителни мерки.

(6)

Процедурата за изменение на приложения I и II към настоящото решение следва да предвижда на посочените лица и образувания да бъдат предоставени основанията за включването им в списъка, за да им се даде възможност да представят възражения. Когато бъдат представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си в светлината на тези възражения и да информира съответно засегнатото лице или образувание.

(7)

Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, най-вече правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на собственост и правото на защита на личните данни. Настоящото решение следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(8)

Освен това настоящото решение зачита в пълна степен задълженията на държавите-членки съгласно Устава на ООН и правно обвързващото естество на резолюциите на Съвета за сигурност.

(9)

Обща позиция 2006/795/ОВППС следва да бъде отменена и заменена с настоящото решение.

(10)

Мерките на Съюза за прилагане са предвидени в Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея (4).

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забранени са пряката или непряката доставка, продажба или трансфер за КНДР на следните изделия и технологии, включително софтуер, от граждани на държави-членки, или през или от териториите на държавите-членки, или ползвайки плавателни и въздухоплавателни средства под флага на държава-членка, независимо от това дали те произхождат или не от териториите на държавите-членки:

а)

въоръжение и свързани с него материали от всякакъв вид, включително оръжия и муниции, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за гореспоменатите, с изключение на небойни превозни средства, които са произведени или снабдени с материали за осигуряване на балистична защита, предназначени единствено за осигуряване на защита на персонал на Съюза и неговите държави-членки в КНДР;

б)

всички изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени от Съвета за сигурност или от Комитета, създаден съгласно параграф 12 от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН ( „Комитетът по санкциите“), в съответствие с параграф 8, буква а), подточка ii) от Резолюция 1718 (2006), които могат да допринесат за програмите на КНДР, свързани с ядрена енергия, с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение;

в)

някои други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да представляват принос към програмите на КНДР, свързани с ядрена енергия, с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или към военните действия на КНДР, като това включва всички изделия и технологии с двойна употреба, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (5). Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, които да бъдат обхванати от настоящата разпоредба.

2.   Забранява се също:

а)

предоставянето на техническо обучение, консултации, услуги, помощ или посреднически услуги, свързани с изделия и технологии, посочени в параграф 1, или с предоставянето, изработката, поддръжката и употребата на тези изделия, пряко или непряко за което и да е лице, образувание или орган в КНДР или за употреба в КНДР;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с изделия и технологии, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортен кредит, за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на тези изделия и технологии, или за предоставянето на свързано с това техническо обучение, консултации, услуги, помощ или посреднически услуги, пряко или непряко на което и да е лице, образувание или орган в КНДР или за употреба в КНДР;

в)

да се участвува съзнателно или преднамерено в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) и б).

3.   Придобиването от страна на граждани на държавите-членки — или използването за тази цел на плавателни или въздухоплавателни средства под флаг на държава-членка — на посочените в параграф 1 изделия и технологии от КНДР, както и предоставянето на граждани на държавите-членки на посочените в параграф 2 техническо обучение, консултации, услуги, подпомагане, финансиране и финансово подпомагане от страна КНДР също се забраняват, независимо дали произхождат или не от територията на КНДР.

Член 2

1.   Държавите-членки не поемат нови ангажименти към КНДР за безвъзмездна помощ, финансово подпомагане или заеми при благоприятни условия, включително чрез участието си в международни финансови институции, освен с хуманитарна цел и за цели на развитието, които се отнасят пряко до нуждите на цивилното население или до насърчаването на премахването на ядреното оръжие. Държавите-членки проявяват бдителност с оглед да намалят съществуващите ангажименти и при възможност да ги прекратят.

2.   Държавите-членки не предоставят публична финансова подкрепа за търговията с КНДР, включително експортно кредитиране, гаранции или застраховане, на техни граждани или образувания, участващи в тази търговия, когато такава финансова подкрепа би могла да представлява принос към програми или дейности на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение.

Член 3

Забраняват се пряката или непряката доставка, продажба или трансфер на луксозни стоки за КНДР от граждани на държави-членки, или през или от територии на държави-членки, или ползвайки плавателни или въздухоплавателни средства под флага на държава-членка, независимо дали те произхождат или не от териториите на държавите-членки.

Член 4

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а)

лицата, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност като отговорни — включително поради оказване на подкрепа или насърчаване — за политиките на КНДР, отнасящи се до нейни програми, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, както и членовете на техните семейства, в съответствие със списъка от приложение I;

б)

лицата извън списъка от приложение I, отговорни — включително поради оказване на подкрепа или насърчаване — за програми на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, в съответствие със списъка от приложение II;

в)

лицата извън списъка от приложение I или приложение II, извършващи финансови услуги или трансфер към, през или от територията на държавите-членки, или в който участват граждани на държавите-членки или образувания, организирани съгласно техните законодателства, или лица или финансови институции на техните територии, на финансови или други активи или ресурси, които биха могли да представляват принос към програми на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, в съответствие със списъка от приложение III.

2.   Параграф 1, буква а) не се прилага, когато Комитетът по санкциите установи за всеки случай поотделно, че подобно пътуване е оправдано поради хуманитарни нужди, включително поради задължения от религиозен характер, или когато Комитетът по санкциите прецени, че прилагането на изключение би улеснило осъществяването на целите на Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН или Резолюция 1874(2009) на СС на ООН.

3.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват на техни собствени граждани да влизат на териториите им.

4.   Параграф 1 не засяга случаите, когато дадена държава-членка е обвързана със задължения от международноправен характер, а именно:

а)

като страна домакин на международна междуправителствена организация;

б)

като страна домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на Организацията на обединените нации;

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети;

г)

по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

5.   Параграф 4 се смята за приложим и в случаите, когато държава-членка е страна домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

6.   Съветът бива надлежно информиран във всички случаи, когато държава-членка разрешава изключение в съответствие с параграфи 4 или 5.

7.   Държавите-членки могат да разрешават изключения от мерките, наложени с параграф 1, букви б) и в), когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или на които е домакин държава-членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, чрез който пряко се насърчават демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в КНДР.

8.   Държава-членка, която желае да разреши посочените в параграф 7 изключения, уведомява Съвета за това писмено. Изключенията се считат за разрешени, освен ако един или повече от членовете на Съвета не възрази писмено в рамките на два работни дни след получаване на уведомлението за предложеното изключение. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

9.   В случаите, когато по силата на параграфи 4, 5 и 7, държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през нейна територия на лица, включени в приложения I, II или III, разрешението се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 5

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на или са собственост на, или са във владение на, или се контролират, пряко или непряко, от:

а)

лица и образувания, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност като участващи или оказващи подкрепа, включително с незаконни средства, за програми на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, в съответствие със списъка от приложение I;

б)

лица и образувания извън списъка от приложение I, отговорни за програми на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или от лица или образувания, действащи от тяхно име или по техни инструкции, или от образувания, притежавани или контролирани от тях, в съответствие със списъка от приложение II;

в)

лица и образувания извън списъка от приложение I или приложение II, извършващи финансови услуги или трансфер към, през или от територията на държавите-членки, или в който участват граждани на държавите-членки или образувания, организирани съгласно техните законодателства, или лица или финансови институции на техните територии, на финансови или други активи или ресурси, които биха могли да представляват принос към програми на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение или от лица или образувания, действащи от тяхно име или по техни инструкции, или от образувания, притежавани или контролирани от тях, в съответствие със списъка от приложение III,

се замразяват.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на или в полза на лица и образувания, посочени в параграф 1.

3.   Изключения могат да се правят за финансови средства и икономически ресурси, които са:

а)

необходими за задоволяване на основни нужди, включително плащане за хранителни продукти, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

в)

предназначени изцяло за плащане на такси или разходи за услуги в съответствие с националното законодателство за съхранение или текущо управление на замразени финансови средства или икономически ресурси;

след уведомяване от съответната държава-членка на Комитета по санкциите, във връзка с лица и образувания, изброени в приложение I, за намерението да разреши, където е уместно, достъпа до такива фондове и икономически ресурси и при липсата на отрицателно решение от Комитета по санкциите, в рамките на пет работни дни от уведомяването.

4.   Изключения може да се правят също за финансови средства и икономически ресурси, които са:

а)

необходими за извънредни разходи, след уведомление от съответната държава-членка и одобрение от Комитета по санкциите, във връзка с лица и образувания, изброени в приложение I; или

б)

предмет на съдебно, административно или арбитражно обезпечение или решение, в който случай финансовите средства и икономическите ресурси могат да се ползват за удовлетворяването на обезпечените претенции или за изпълнение на решението, при условие че обезпечението или решението е постановено преди датата, на която посоченото в параграф 1 лице или образувание е било посочено от Комитета по санкциите, от Съвета за сигурност или от Съвета, и не е в полза на посочено в параграф 1 лице или образувание, след уведомяване на Комитета по санкциите от съответната държава-членка, за лица и образувания, включени в списъка от приложение I.

5.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи от тези сметки; или

б)

дължими плащания по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди 14 октомври 2006 г.,

при условие че такива лихви, други доходи или плащания продължават да подлежат на действието на параграф 1.

Член 6

1.   С цел предотвратяване предоставянето на финансови услуги или трансфер към, през или от територията на държавите-членки, или за или от граждани на държавите-членки или образувания, организирани съгласно техните законодателства, или лица или финансови институции под тяхна юрисдикция, на финансови или други активи или ресурси, които биха могли да представляват принос към програмите или дейностите на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, държавите-членки упражняват засилен мониторинг по отношение на дейностите на финансови институции под тяхна юрисдикция със:

а)

банки, установени в КНДР;

б)

клонове и дъщерни дружества под юрисдикцията на държавите-членки на банки, установени в КНДР, както са изброени в приложение IV;

в)

клонове и дъщерни дружества извън юрисдикцията на държавите-членки на банки, установени в КНДР, както са изброени в приложение V; и

г)

финансови образувания, които нито са установени в КНДР, нито са под юрисдикцията на държавите-членки, но се контролират от лица или образувания, установени в КНДР, както са изброени в приложение V;

за да се избегнат такива дейности, представляващи принос към програми или дейности на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение.

2.   С оглед на посочената по-горе цел от финансовите институции се изисква при взаимоотношения с банките и финансовите образувания, посочени в параграф 1:

а)

да осъществяват непрекъснато наблюдение на движението по сметките, включително посредством своите механизми за дължима грижа спрямо клиентите, и по силата на задълженията си във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б)

да изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до инициатора или до бенефициента на трансакцията; а ако тази информация не е предоставена, да откажат трансакцията;

в)

да поддържат всички регистри на трансакции за срок от пет години и да ги предоставят на компетентните национални органи при поискване;

г)

ако подозират или имат разумни основания да се съмняват, че средствата биха могли да представляват принос към програми или дейности на КНДР, свързани с ядрена енергия или с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, незабавно да уведомят за своите подозрения звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или друг компетентен орган, определен от съответната държава-членка. На ЗФР или на този друг компетентен орган се осигурява пряк или непряк своевременен достъп до финансова, административна информация и информация, свързана с правоприлагането, която му е необходима за пълноценно изпълнение на неговите функции, включително до анализа на данните за съмнителни трансакции.

Член 7

1.   Държавите-членки извършват проверки, в зависимост от националните си органи и законодателства и в съответствие с международното право, на всички товари към и от КНДР на техните територии, включително на техните летища и морски пристанища, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение.

2.   Държавите-членки, със съгласието на държавата на знамето, правят проверки на кораби в открито море, ако имат информация, която им дава достатъчно основания да смятат, че товарът на такива кораби съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение.

3.   Държавите-членки, в съответствие с националното си законодателство, оказват съдействие при проверките съгласно параграфи 1 и 2.

4.   За въздухоплавателни средства и кораби, превозващи товари от и към КНДР, се прилага изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, внесени или изнесени от дадена държава-членка.

5.   В случаи на предприемане на посочената в параграфи 1 и 2 проверка, държавите-членки конфискуват и се разпореждат с изделията, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение в съответствие с параграф 14 от Резолюция 1874 (2009) на СС на ООН.

6.   Предоставянето от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки на услуги, свързани със зареждане с гориво или доставки на корабите, или друг вид обработка на кораби, се забранява за кораби от КНДР, ако има информация, която дава достатъчно основания да се смята, че корабите превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел или докато товарът бъде проверен — и конфискуван и поставен под разпореждане, ако е необходимо — в съответствие с параграфи 1, 2 и 4.

Член 8

Държавите-членки предприемат мерките, необходими за проявяване на бдителност и недопускане на специализирано преподаване или обучение на граждани на КНДР на техните територии или от техни граждани по дисциплини, които биха могли да допринесат за чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности на КНДР и за разработването на системи носители на ядрени оръжия.

Член 9

1.   Съветът приема промени в приложение I въз основа на решенията, взети от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

2.   Съветът, с решение, прието с единодушие по предложение на държавите-членки или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, изготвя списъците в приложения II и III и приема изменения по тях.

Член 10

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включва в списъка лице или образувание, Съветът включва това лице или образувание в приложение I.

2.   Когато Съветът реши да подложи лице или образувание на мерките, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) и в член 5, параграф 1, букви б) и в), той изменя съответно приложение II.

3.   Съветът уведомява лицето или образуванието, посочено в параграфи 1 и 2, за своето решение, включително за основанията за включване в списъка, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на обявление, за да се предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.

4.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява лицето или образуванието.

Член 11

1.   Приложения I и II включват основанията за включване в списъка на вписаните лица и образувания, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите по отношение на приложение I.

2.   Приложения I и II също включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните лица или образувания, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите за приложение I. По отношение на лицата подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията подобна информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. В приложение I се включва също датата на посочване от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

Член 12

1.   Настоящото решение се преразглежда и, ако е необходимо, изменя, по-специално по отношение на категориите лица, образувания или изделия или допълнителни лица, образувания или изделия, които да бъдат обхванати от ограничителните мерки, или като се вземат предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност.

2.   Предвидените в член 6 мерки се преразглеждат в рамките на шест месеца след приемането на настоящото решение.

3.   Мерките, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) и в член 5, параграф 1, букви б) и в), се преразглеждат редовно и най-малко на всеки 12 месеца. Те престават да се прилагат спрямо съответните лица и образувания, ако Съветът реши съгласно процедурата, посочена в член 9, параграф 2, че условията за прилагането им вече не са налице.

Член 13

Обща позиция 2006/795/ОВППС се отменя.

Член 14

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 322, 22.11.2006 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 111.

(3)  ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 47

(4)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   Списък на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква а) и в член 5, параграф 1, буква а)

 

Име

Псевдоним

Дата на раждане

Дата на посочване

Друга информация

1.

Yun Ho-jin

известно също като Yun Ho-chin

13.10.1944 г.

16.7.2009 г.

Директор на Namchongang Trading Corporation; ръководи вноса на изделия, необходими за програмата за обогатяване на уран.

2.

Ri Je-son

известно също като Ri Che-son

1938 г.

16.7.2009 г.

Директор на Генералното бюро за атомна енергия (GBAE), главната агенция, която ръководи ядрената програма на Корейската народнодемократична република; съдейства на няколко ядрени начинания, вкл. управлението от GBAE на Центъра за ядрени изследвания Yongbyon и Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009 г.

Директор в Генералното бюро за атомна енергия (GBAE); участва в ядрената програма на Корейската народнодемократична република; в качеството на ръководител на Бюрото за научно ръководство в GBAE е бил член на Научния комитет към Съвместния институт за ядрени изследвания.

4.

Ri Hong-sop

 

1940 г.

16.7.2009 г.

Бивш директор, Център за ядрени изследвания Yongbyon, наблюдавал е три основни съоръжения, които подпомагат производството на плутониеви проби за оръжейни цели: инсталацията за производство на гориво, ядрения реактор и съоръжението за преработка.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009 г.

Директор на Korea Ryongaksan General Trading Corporation; участва в програмата на Корейската народнодемократична република за балистични ракети


Б.   Списък на образуванията, посочени в член 5, параграф 1, буква а)

 

Наименование

Друго наименование

Местоположение

Дата на посочване

Друга информация

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

известно също като CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID“

Централна област, Пхенян, КНДР.

24.4.2009 г.

Основен търговец на оръжия и главен износител на стоки и оборудване, свързани с балистични ракети и конвенционални оръжия.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

известно също като KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; по-рано известно като LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

област Pot’onggang, Пхенян, КНДР; Rakwon-dong, област Pothonggang, Пхенян, КНДР.

24.4.2009 г.

Конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

3.

Tanchon Commercial Bank

по-рано известно като CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA HANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong, област Pyongchon, Пхенян, КНДР.

24.4.2009 г.

главен финансов орган на КНДР за продажби на конвенционално въоръжение, балистични ракети и на стоки, свързани със сглобяването и производството на такива оръжия.

4.

Namchongang Trading Corporation

известно също като NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Пхенян, КНДР.

16.7.2009 г.

Namchongang е търговско дружество от КНДР, подчинено на Генералното бюро за атомна енергия (GBAE). Namchongang участва в доставката на вакуумни помпи с произход от Япония, открити в ядрено съоръжение в КНДР, както и в ядрени доставки, свързани с германски гражданин. От края на деветдесетте години на миналия век насам то също така е участвало в покупката на алуминиеви тръби и друго оборудване, специално адаптирано за обогатяване на уран. Представител на дружеството е бивш дипломат, който е представлявал КНДР по време на проверката на ядрените съоръжения Yongbyon от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 2007 г. Дейностите на Namchongang в областта на разпространението на оръжия пораждат сериозно безпокойство, като се имат предвид дейностите на КНДР в тази област в миналото.

5.

Hong Kong Electronics

известно също като HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Иран.

16.7.2009 г.

Собственост е на Tanchon Commercial Bank и KOMID или се контролира от тях, или действа или претендира, че действа за или от името на Tanchon Commercial Bank и KOMID. От 2007 г. насам Hong Kong Electronics е прехвърлила средства, свързани с дейности по разпространението на оръжия, в размер на милиони долари от името на Tanchon Commercial Bank и KOMID (и двете образувания са посочени от Комитета през април 2009 г.). Hong Kong Electronics съдейства за прехвърлянето на средства от Иран в КНДР от името на KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

известно също като KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, област Pothonggang, Пхенян, КНДР.

16.7.2009 г.

Дружество от КНДР със седалище в Пхенян, което е подчинено на Korea Ryonbong General Corporation (посочено от Комитета през април 2009 г.) и участва в разработването на оръжия за масово унищожение.

7.

Генерално бюро за атомна енергия (GBAE)

известно също като Генерален отдел за атомна енергия (GDAE)

Haeudong, област Pyongchen, Пхенян, КНДР.

16.7.2009 г.

GBAE отговаря за ядрената програма на КНДР, в която са включени Центърът за ядрени изследвания Yongbyon и неговият изследователски реактор с мощност 5 MWe (25 MWt) за производство на плутоний, както и съоръженията му за производство и преработка на гориво. GBAE е провеждала свързани с ядрените дейности срещи и преговори с Международната агенция за атомна енергия. GBAE е основната правителствена агенция на КНДР, която наблюдава ядрените програми, вкл. дейността на Центъра за ядрени изследвания Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Пхенян, КНДР.

16.7.2009 г.

Korea Tangun Trading Corporation е дружество, подчинено на Втората академия за естествени науки на КНДР, и е основното образувание, отговарящо за доставката на суровини и технологии за програмите на КНДР за изследователска и развойна дейност в областта на отбраната, включително, но не само, програми и доставки, свързани с оръжия за масово унищожение и системи носители, в т.ч. материали, които подлежат на контрол или са забранени съгласно съответните многостранни режими за контрол.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Списък на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и член в 5, параграф 1, буква б)

#

Име

(и евентуални други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

CHANG Song-taek (известен още като JANG Song-Taek)

Дата на раждане: 2.2.1946 г. или 6.2.1946 г. или 23.2.1946 г. (провинция Северен Hamgyong)

Номер на паспорта (от 2006 г.): PS 736420617

Член на Националната комисия по отбрана. Директор на административния отдел на Корейската трудова партия.

2.

CHON Chi Bu

 

Член на Генералното бюро за атомна енергия, бивш технически директор на Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (известен още като JU Kyu-Chang)

Дата на раждане: между 1928 г. и 1933 г.

Първи заместник-директор на отдела за отбранителна промишленост (балистична програма) на Корейската трудова партия, член на Националната комисия по отбрана.

4.

HYON Chol-hae

Година на раждане: 1934 г. (Манджурия, Китай)

Заместник-директор на отдела по обща политика на народните въоръжени сили (военен съветник на Ким Чен Ир).

5.

JON Pyong-ho

Година на раждане: 1926

Секретар на Централния комитет на Корейската трудова партия, началник на отдела по промишлеността за военни доставки към Централния комитет, отговаря за втория икономически комитет към Централния комитет, член на Националната комисия по отбрана.

6.

KIM Yong-chun (известен още като Young-chun)

Дата на раждане:

04.03.1935

Номер на паспорта: 554410660

Заместник-председател на Националната комисия по отбрана, Министър на народните въоръжени сили, специален съветник на Ким Чен Ир по въпросите на ядрената стратегия.

7.

O Kuk-Ryol

Година на раждане: 1931

(провинция Дзилин, Китай)

Заместник-председател на Националната комисия по отбрана, наблюдава придобиването в чужбина на високи технологии за ядрените и балистичните програми.

8.

PAEK Se-bong

Година на раждане: 1946

Председател на втория икономически комитет (отговаря за балистичната програма) към Централния комитет на Корейската трудова партия. Член на Националната комисия по отбрана.

9.

PAK Jae-gyong (известен още като Chae-Kyong)

Година на раждане: 1933

Номер на паспорта: 554410661

Заместник-директор на отдела по обща политика на народните въоръжени сили и заместник-директор на бюрото по материално-техническо осигуряване на народните въоръжени сили (военен съветник на Ким Чен Ир).

10.

PYON Yong Rip (известен още като Yong-Nip)

Дата на раждане:

20.09.1929

Номер на паспорта: 645310121 (издаден на 13.9.2005 г.)

Председател на Академията на науките, която участва в научните изследвания в областта на бактериологичните ОМУ.

11.

RYOM Yong

 

Директор на Генералното бюро за атомна енергия (орган, посочен от Организацията на обединените нации), отговаря за международните отношения.

12.

SO Sang-kuk

Дата на раждане: между 1932 г. и 1938 г.

Ръководител на катедра „Ядрена физика“, университет „Ким Ир Сен“.


Б.   Списък на образуванията по член 5, параграф 1, буква б)

#

Име

(и евентуални други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Green Pine Associated Corporation (известна още като: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Пхенян / Nungrado, Пхенян

Ch’o’ngsong Yo’nhap е обект на санкции заради износ на оръжия или свързани материали за Северна Корея. Green Pine специализира в производството на военноморски плавателни съдове и въоръжения от рода на подводници, военни катери и ракетни системи, изнасяла е също торпеда и е предоставяла техническа помощ на дружества, свързани с отбраната на Иран. Green Pine отговаря приблизително за половината оръжия и свързани материали, изнасяни от Северна Корея, и е поела много от дейностите на севернокорейската външнотърговска корпорация за развитие на минното дело (KOMID), след посочването на KOMID от ССООН.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Местоположение: Пхенян

Образувание, базирано в Пхенян, използвано за търговски цели от Севернокорейската външнотърговска корпорация за развитие на минното дело (KOMID)(KOMID е посочена от ООН на 24.4.2009 г.) Има подозрения също, че Korea Heungjin Trading Company е участвала в доставката на стоки, свързани с балистични ракети, за иранската Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Дъщерно дружество на Korea Ryongbong General Corporation (образувание, посочено от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); управлява заводи за производство на алуминиев прах, който може да се използва в областта на ракетите.

4.

Korea Taesong Trading Company

Местоположение: Пхенян

Образувание, базирано в Пхенян, използвано за търговски цели от Севернокорейската външнотърговска корпорация за развитие на минното дело (KOMID)(KOMID е посочена от ООН на 24.4.2009 г.) Korea Taesong Trading Company е действала от името на KOMID в отношенията със Сирия.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Област Pothonggang, Пхенян, Северна Корея

Дъщерно дружество на Korea Ryongbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.).

6.

Втори икономически комитет и Втора академия на естествените науки

 

Вторият икономически комитет участва в ключови области на севернокорейската ракетна програма. Вторият икономически комитет е отговорен за надзора над производството на севернокорейските балистични ракети. Той напътства и дейностите на KOMID (KOMID е посочена от Обединените нации на 24.4.2009 г.). Това е организация на национално равнище, която отговаря за научните изследвания и разработването на съвременни оръжейни системи в Северна Корея, в т.ч. ракети и вероятно ядрено оръжие. Използва редица подчинени организации, за да получи технологии, оборудване и информация от други държави, вкл. Korea Tangun Trading Corporation, които се използват за ракетната програма и вероятно за програмата за ядрено оръжие на Северна Корея.

7.

Sobaeku United Corp. (известна още като Sobaeksu United Corp.)

 

Държавно дружество; участва в изследванията или закупуването на чувствителни материали или оборудване. Притежава редица находища на естествен графит, които захранват със суровина два преработвателни завода, произвеждащи по-специално графитни блокове с потенциална употреба в балистичната област.

8.

Център за ядрени изследвания Yongbyon

 

Център за научни изследвания, участвал в производството на плутоний за военни цели. Центърът е на подчинение на Генералното бюро за атомна енергия (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 16.7.2009 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

A.   Списък на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква в) и в член 5, параграф 1, буква в)

#

Име

(и евентуални други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

JON Il-chun

Дата на раждане:

24.08.1941

През февруари 2010 г. KIM Tong-un е освободен от поста директор на „Бюро 39“, което участва във финансиране на разпространението на оръжия и което, наред с останалото, отговаря за закупуването на стоки от дипломатическите представителства на КНР, заобикаляйки санкциите. На негово място е назначен JON Il-chun. Твърди се, че JON Il-chun е и от водещите фигури в Държавната банка за развитие.

2.

KIM Tong-un

 

Бивш директор на „Бюро 39“ към Централния комитет на Корейската трудова партия, което се занимава с финансиране на разпространението на оръжие.


Б.   Списък на образуванията, посочени в член 5, параграф 1, буква в)

#

Име

(и евентуални други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Korea Daesong Bank

(известна още като: Choson Taesong Unhaeng, Taesong Bank)

Адрес:

Segori-dong, ул. „Gyongheung“, област Potonggang, Пхенян

Тел.: 850 2 381 8221

Тел.: 850 2 18111 вътр. 8221

Факс: 850 2 381 4576

Севернокорейска финансова институция на пряко подчинение на „Бюро 39“, участваща в улесняването на проектите на Северна Корея за финансиране на разпространението на оръжие.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(известна още като: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Адрес:

Pulgan Gori Dong 1, област Potonggang, Пхенян

Тел.: 850 2 18111 вътр. 8204/8208

Тел.: 850 2 381 8208/4188

Факс: 850 2 381 4431/4432

Дружество, подчинено на „Бюро 39“ и използвано за улесняване на международните транзакции от името на „Бюро 39“.

Директорът на бюрото „Бюро 39“ Kim Tong-un е включен в списъка в Приложение V към Регламент (ЕС) № 1283/2009 на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на клоновете и дъщерните дружества, посочени в член 6, параграф 1, буква б)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на клоновете, дъщерните дружества и финансовите образувания, посочени в член 6, параграф 1, букви в) и г)