6.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 301/3


A Bíróság (első tanács) 2010. szeptember 16-i ítélete (a Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zoi Chatzi kontra Ypourgos Oikonomikon

(C-149/10. sz. ügy) (1)

(Szociálpolitika - 96/34/EK irányelv - A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás - A keretmegállapodás 2. szakasza 1. pontjának értelmezése - A szülői szabadsághoz való jog jogosultja - Szülői szabadság ikrek születése esetén - A „születés” fogalma - A megszületett gyermekek számának figyelembevétele - Az egyenlő bánásmód elve)

2010/C 301/04

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Az alapeljárás felei

Felperes: Zoi Chatzi

Alperes: Ypourgos Oikonomikon

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv (HL L 145., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 285. o.) 2.1. pontjának értelmezése az Európai Unió Alapjogi Chartájának (HL C 83., 389. o.) 24. cikkével összefüggésben — Ikrek születése esetén biztosított szülői szabadság — Egy szülői szabadság biztosítása ikrek születése esetén — Az Alapjogi Charta 21. cikkének megsértése a születés tényén alapuló megkülönböztetés okán és az ikertestvérek jogainak az arányosság elve által meg nem engedett korlátozása okán?

Rendelkező rész

1.

Az 1997. december 15-i 97/75/EK tanácsi irányelvvel módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, a szülői szabadságról 1995. december 14-én kötött keretmegállapodás 2. szakaszának 1. pontját nem lehet akként értelmezni, hogy egyéni jogot biztosít a gyermek számára a szülői szabadság igénybevételére.

2.

Az említett keretmegállapodás 2. szakaszának 1. pontját nem lehet akként értelmezni, hogy az ikrek születése jogot keletkeztet a született gyermekek számával megegyező számú szülői szabadságra. Mindazonáltal — az egyenlő bánásmód elvére figyelemmel — e szakasz arra kötelezi a nemzeti jogalkotót, hogy a szülői szabadság olyan rendszerét vezesse be, amely az érintett tagállamban fennálló helyzettől függően olyan bánásmódot biztosít az ikrek szüleinek, amely kellőképpen figyelembe veszi sajátos igényeiket. A nemzeti bíróságra hárul annak vizsgálata, hogy a nemzeti szabályozás megfelel-e ennek a követelménynek, és az ő feladata, hogy adott esetben az említett nemzeti szabályozást — amennyire lehetséges — az uniós joggal összhangban értelmezze.


(1)  HL C 148., 2010.6.5.