27.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 283/2


Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2011/635/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 356/2010, prováděném prováděcím nařízením Rady (EU) č. 956/2011

2011/C 283/02

RADA EVROPSKÉ UNIE,

Osobám a subjektům uvedeným v příloze rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2011/635/SZBP (1) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 356/2010 prováděném prováděcím nařízením Rady (EU) č. 956/2011 (2) se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Výbor pro sankce zřízený v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 751 (1992) o Somálsku přijal dne 12. dubna 2010 seznam osob a subjektů, na něž se vztahují ustanovení bodů 1, 3 a 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1844 (2008).

Dotčené osoby a subjekty mohou Výboru OSN pro sankce kdykoli předložit žádost společně s veškerými podpůrnými dokumenty, aby rozhodnutí o jejich zařazení na seznam OSN bylo znovu zváženo. Žádost se zasílá na tuto adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Více informací naleznete na: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

V návaznosti na rozhodnutí OSN stanovila Rada Evropské unie, že osoby a subjekty uvedené ve výše zmiňovaných přílohách by měly být zařazeny na seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP a v nařízení (EU) č. 356/2010.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení (EU) č. 356/2010 o povolení použít zmrazené finanční prostředky pro základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 5 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou požádat o odůvodnění jejich zařazení na seznam ze strany Výboru OSN pro sankce na této adrese:

Council of the European Union

DG K Coordination

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby a subjekty mohou na výše uvedenou adresu zaslat Radě žádost společně s podpůrnými dokumenty, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedené seznamy bylo znovu zváženo.

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 249, 27.9.2011.

(2)  Úř. věst. L 249, 27.9.2011, s. 1.