2009L0042 — PL — 01.01.2012 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/42/WE

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(wersja przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 141, 6.6.2009, p.29)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 kwietnia 2010 r.

  L 94

33

15.4.2010

►M2

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1090/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

  L 325

1

9.12.2010

►M3

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 3 lutego 2012 r.

  L 101

5

11.4.2012
▼B

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/42/WE

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(wersja przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( 1 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską ( 2 ) została kilkakrotnie znacząco zmieniona ( 3 ). Ponieważ mają być do niej wprowadzone kolejne zmiany, należy ją przeredagować w celu zapewnienia jasności.

(2)

Aby wypełnić powierzone jej zadania w kontekście wspólnej polityki transportu morskiego, Komisja (Eurostat) powinna mieć do swojej dyspozycji porównywalne, rzetelne, jednoczesne i regularne dane statystyczne dotyczące skali i rozwoju przewozu rzeczy i osób drogą morską do i ze Wspólnoty, między państwami członkowskimi oraz krajowego transportu morskiego.

(3)

Posiadanie dobrej wiedzy o rynku transportu morskiego jest również ważne dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych.

(4)

Gromadzenie wspólnotowych danych statystycznych opartych na porównywalnych lub jednolitych podstawach sprawi, że możliwe stanie się ustanowienie zintegrowanego systemu dostarczającego rzetelnych, zgodnych i aktualnych informacji.

(5)

Dane dotyczące transportu rzeczy i osób drogą morską muszą stać się porównywalne między państwami członkowskimi oraz między różnymi środkami transportu.

(6)

Zgodnie z zasadą pomocniczości, tworzenie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających wytworzenie jednolitej informacji może być efektywnie rozpoczęte jedynie na poziomie wspólnotowym. Dane będą zbierane w każdym państwie członkowskim przez upoważnione organy i instytucje, odpowiedzialne za opracowywanie oficjalnych statystyk.

(7)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 4 ).

(8)

W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienie do przyjęcia pewnych szczegółowych zasad w celu wykonania niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi innymi niż istotne elementami, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(9)

Nowe elementy wprowadzone do niniejszej dyrektywy dotyczą wyłącznie procedury komitetowej. Nie wymagają one zatem transpozycji przez państwa członkowskie.

(10)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektywy określonej w załączniku IX, część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1

Gromadzenie danych statystycznych

Państwa członkowskie gromadzą statystyki wspólnotowe dotyczące przewozu rzeczy i osób statkami pełnomorskimi zawijającymi do portów na ich terytoriach.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) „przewóz rzeczy i osób drogą morską” oznacza przepływ rzeczy i osób przy użyciu statków pełnomorskich, w podróżach, które podejmowane są drogą morską w całości lub częściowo.

Zakres niniejszej dyrektywy obejmuje również towary:

(i) wysłane do instalacji morskich;

(ii) odzyskane z dna morskiego i wyładowane w portach.

Zbiorniki i zapasy dostarczane do statków są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy;

b) „statki pełnomorskie” oznaczają statki inne niż te, które pływają wyłącznie po wodach śródlądowych lub ich częściach, lub przylegających do nich wodach chronionych lub obszarach, gdzie stosuje się przepisy portowe.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do połowowych statków rybackich, statków-przetwórni, statków służących do wierceń i poszukiwań, holowników, statków-pchaczy, statków badawczych i pomiarowych, pogłębiarek, okrętów wojennych lub statków wykorzystywanych jedynie do celów niehandlowych;

c) „port” oznacza miejsce posiadające urządzenia dla statków handlowych, do cumowania oraz ładowania lub rozładowywania ładunku albo do wysadzenia lub zabrania pasażerów na lub ze statków;

d) „przynależność państwowa przewoźnika morskiego” oznacza tę, która odpowiada krajowi, w którym skupia się rzeczywista działalność handlowa przewoźnika;

e) „przewoźnik morski” oznacza każdą osobę, która zawiera lub w imieniu której jest zawierana z załadowcą lub pasażerem umowa o przewóz morski rzeczy lub osób.

Artykuł 3

Właściwości gromadzenia danych

1.  Państwa członkowskie gromadzą dane dotyczące:

a) informacji o pasażerach i ładunku;

b) informacji dotyczących statków.

Statki o tonażu brutto mniejszym niż 100 mogą być wyłączone z gromadzenia danych.

2.  Właściwości gromadzenia danych, a mianowicie zmienne statystyczne w każdej dziedzinie oraz nazewnictwa do ich klasyfikacji, jak również powtarzalność okresowa obserwacji, wymienione są w załącznikach I do VIII.

3.  Gromadzenie danych opiera się tak dalece, jak jest to możliwe, na dostępnych źródłach, ograniczając obciążenie respondentów.

4.  Komisja dostosowuje właściwości gromadzonych danych oraz treści załączników I do VIII do rozwoju technicznego i gospodarczego, w zakresie, w jakim takie dostosowanie nie pociąga za sobą znaczącego wzrostu kosztu dla państw członkowskich lub obciążenia dla respondentów.

▼M2

Komisja może przyjąć te środki w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 10a oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 10b i 10c.

▼B

Artykuł 4

Porty

1.  Do celów niniejszej dyrektywy, Komisja sporządza wykaz portów oznaczonych kodem i sklasyfikowanych według krajów i morskich obszarów przybrzeżnych.

▼M2

Komisja może przyjąć te środki w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 10a oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 10b i 10c.

▼B

2.  Każde państwo członkowskie wybiera z wykazu określonego w ust. 1 jakikolwiek port obsługujący więcej niż jeden milion ton towarów lub rejestrujący przepływ więcej niż 200 000 pasażerów rocznie.

Dla każdego wybranego portu dostarcza się szczegółowe dane, zgodnie z załącznikiem VIII, dla dziedzin (rzeczy i osoby), w których port spełnia kryterium selekcyjne, oraz z danymi podsumowującymi, jeżeli ma to zastosowanie, w innych dziedzinach.

3.  W przypadku portów, które nie zostały wybrane z wykazu, dostarczane są dane podsumowujące zgodnie z załącznikiem VIII, zbiór danych A3.

Artykuł 5

Dokładność statystyk

Metody gromadzenia danych są takie, że Wspólnotowe statystyki transportu morskiego przedstawiają precyzję wymaganą dla zbiorów danych statystycznych, opisaną w załączniku VIII.

Komisja ustanawia standardy dokładności.

▼M2

Komisja może przyjąć te środki w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 10a oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 10b i 10c.

▼B

Artykuł 6

Przetwarzanie wyników gromadzenia danych

Państwa członkowskie przetwarzają informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 3 w celu otrzymania porównywalnych statystyk, ze standardem dokładności określonym w art. 5.

Artykuł 7

Przekazywanie wyników gromadzenia danych

1.  Państwa członkowskie przekazują wyniki gromadzenia danych, o których mowa w art. 3, Komisji (Eurostat), włączając dane zgłaszane przez państwo członkowskie jako tajne zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką dotyczącą poufności informacji statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej ( 5 ).

2.  Wyniki są przekazywane zgodnie ze strukturą zbiorów danych statystycznych, określoną w załączniku VIII. Szczegóły techniczne przekazywania wyników określa się zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.

3.  Przekazanie wyników odbywa się w ciągu pięciu miesięcy od ukończenia okresu obserwacji dla danych o kwartalnej powtarzalności okresowej oraz w ciągu ośmiu miesięcy dla danych o rocznej powtarzalności okresowej.

Pierwszy przekaz obejmuje pierwszy kwartał 1997 r.

Artykuł 8

Sprawozdania

Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) wszystkie istotne informacje dotyczące metod użytych przy opracowywaniu danych. Wysyłają one również szczegóły istotnych zmian metod użytych do gromadzenia danych.

Artykuł 9

Rozpowszechnianie danych statystycznych

Komisja (Eurostat) rozpowszechnia właściwe dane statystyczne z powtarzalnością okresową porównywalną do tej, z jaką są przekazywane wyniki.

Ustalenia dotyczące publikacji lub rozpowszechniania danych statystycznych przez Komisję (Eurostat) są podejmowane zgodnie z procedurą zarządzania, określoną w art. 10 ust. 2.

Artykuł 10

Procedura komitetu

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, powołany Rozporządzeniem (WE) nr 223/2009.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

▼M2 —————

▼M2

Artykuł 10a

Przekazanie uprawnień

1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 akapit trzeci, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia 29 grudnia 2010 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 10b.

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 10b i 10c.

Artykuł 10b

Odwołanie przekazania uprawnień

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 akapit trzeci.

2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o uchyleniu przekazania uprawnień, stara się poinformować o tym drugą instytucję oraz Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając delegowane uprawnienia, które mogą być przedmiotem uchylenia, a także możliwe powody uchylenia.

3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Wchodzi ona w życie natychmiastowo lub w późniejszym terminie, który jest w niej określony. Decyzja ta nie wpływa na ważność obowiązujących już aktów delegowanych. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 10c

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

2.  Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w terminie w nim określonym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję o zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzi on w życie. Zgodnie z art. 293 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje jego uzasadnienie;

▼B

Artykuł 11

Przekazanie przepisów krajowych

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 12

Uchylenie

Dyrektywa 95/64/WE, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku IX, część A zostaje uchylona, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektywy określonej w załączniku IX, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 14

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

▼M3
ZAŁĄCZNIK I

ZMIENNE I DEFINICJE

1.    Zmienne statystyczne

a)    Informacje dotyczące ładunków i pasażerów

 waga towarów brutto w tonach,

 rodzaj ładunku, zgodnie z nomenklaturą podaną w załączniku II,

 opis towarów przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku III,

 port sprawozdawczy,

 kierunek ruchu, przychodzący lub wychodzący,

 port/strefa partnerska dla ładunków przychodzących: port załadunku (to jest port, w którym ładunek został załadowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

 port/strefa partnerska dla ładunków wychodzących: port wyładunku (to jest port, w którym ładunek ma być wyładowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

 liczba pasażerów rozpoczynających lub kończących podróż oraz liczba pasażerów wycieczkowców na wycieczce,

 port/strefa partnerska dla pasażera przyjeżdżającego: port zaokrętowania (to jest port, w którym pasażer został zaokrętowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

 port/strefa partnerska dla pasażera wyjeżdżającego: port wyokrętowania (to jest port, w którym pasażer jest wyokrętowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV.

Dla towarów przewożonych w kontenerach lub jednostkach typu ro-ro dostarcza się następujących dodatkowych danych szczegółowych:

 liczba kontenerów ogółem (z ładunkiem i bez),

 liczba kontenerów bez ładunku,

 liczba tocznych jednostek typu ro-ro ogółem z ładunkiem i bez,

 liczba tocznych jednostek typu ro-ro bez ładunku.

b)    Informacja na temat statków

 liczba statków,

 nośność statków lub pojemność brutto,

 kraj lub terytorium rejestracji statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku V,

 typy statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VI,

 wielkość statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VII.

2.    Definicje

a) „Kontener ładunkowy” oznacza przedmiot wyposażenia transportowego:

1. o trwałym charakterze i odpowiednio dostatecznie wytrzymały, aby stosować go wielokrotnie;

2. specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia transportu towarów, jednym lub większą liczbą środków transportu, bez przeładunku;

3. wyposażony w urządzenia pozwalające na jego łatwe przenoszenie, w szczególności przenoszenie z jednego środka transportu na inny;

4. tak zaprojektowany, aby łatwo go było załadować i rozładować;

5. mający długość 20 stóp lub więcej.

b) „Jednostka typu ro-ro” oznacza sprzęt na kołach do przewozu ładunku, taki jak samochód ciężarowy, przyczepa lub naczepa, który może wjechać lub może być zaholowany na statek. Definicja ta obejmuje przyczepy portowe lub statkowe. Klasyfikacja idzie w ślad za zaleceniem EKG ONZ nr 21 „Kody dla typów ładunku, opakowań oraz materiałów do pakowania”.

c) „Ładunek skonteneryzowany” oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są podnoszone na statki lub ze statków, które przewożą je drogą morską.

d) „Ładunek typu ro-ro” oznacza towary w kontenerach lub bez nich, na jednostkach typu ro-ro oraz jednostki typu ro-ro, które są wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską.

e) „Waga towarów brutto” oznacza tonaż przewożonych ładunków, włączając ich opakowanie, ale wyłączając wagę kontenera lub jednostki typu ro-ro.

f) „Nośność (DWT)” oznacza różnicę w tonach między wypornością statku przy letniej linii ładunkowej w wodzie o ciężarze właściwym 1,025 i całkowitym ciężarem statku, to jest wypornością w tonach statku bez ładunku, paliwa, oleju smarowego, wody balastowej, świeżej wody i wody pitnej w zbiornikach, używalnych zapasów, jak również pasażerów, załogi i ich własności.

g) „Pojemność brutto” oznacza pomiar całkowitej wielkości statku określony zgodnie z przepisami Międzynarodowej konwencji o mierzeniu pojemności statków z 1969 r.

h) „Pasażer statku wycieczkowego” oznacza pasażera podróżującego drogą morską na wycieczkowcu. Pasażerowie na wycieczkach jednodniowych są wyłączeni.

i) „Wycieczkowiec” oznacza statek pasażerski zapewniający pasażerom pełny zakres usług turystycznych. Wszyscy pasażerowie mają zapewnione kabiny. Na pokładzie znajdują się urządzenia służące rozrywce. Wyłącza się statki prowadzące zwykłe usługi promowe, nawet jeżeli niektórzy pasażerowie uważają te usługi za wycieczkę. Ponadto statki do przewozu ładunku zdolne do przewozu niewielkiej liczby pasażerów, którzy mają zapewnione kabiny, są również wyłączone. Wyłącza się również statki przeznaczone jedynie do odbywania jednodniowych wycieczek.

j) „Wycieczka pasażera wycieczkowcem” oznacza krótką wizytę pasażera statku wycieczkowego w miejscu atrakcji turystycznej związanej z portem, podczas której pasażer posiada kabinę na pokładzie statku.

k) „Ładunek skonteneryzowany typu ro-ro” oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są załadowane na jednostki typu ro-ro, które są następnie wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską.

l) „Przyczepa pokładowa” oznacza przyczepę przeznaczoną do przewozu ładunku (łącznie z kontenerami) pomiędzy dwoma portami na statkach typu ro-ro. Jest ona przeznaczone głównie do pracy na pokładzie statków typu ro-ro lub na obszarach na lądzie podlegających kontroli władz portowych.

m) „Statek typu ro-ro” oznacza statek przeznaczony do przewozu jednostek typu ro-ro.
ZAŁĄCZNIK IIKlasyfikacja typów ładunków

Kategoria (1)

Kod

1-cyfrowy

Kod

2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba jednostek

Masowe ciekłe

1

1X

Towary masowe ciekłe (niezjednostkowane)

X

 

11

Gaz skroplony

X

 

12

Ropa naftowa

X

 

13

Produkty z ropy naftowej

X

 

19

Inne towary masowe ciekłe

X

 

Masowe suche

2

2X

Towary masowe suche (niezjednostkowane)

X

 

21

Rudy

X

 

22

Węgiel

X

 

23

Produkty rolne (np. zboże, soja, tapioka)

X

 

29

Inne towary masowe suche

X

 

Kontenery

3

3X

Duże kontenery

(2)

X

31

Jednostki ładunkowe – 20’

(2)

X

32

Jednostki ładunkowe – 40’

(2)

X

33

Jednostki ładunkowe > 20’ i < 40’

(2)

X

34

Jednostki ładunkowe > 40’

(2)

X

Ładunki toczne ro-ro

(samobieżne)

5

5X

Jednostki toczne samobieżne

X

X

51

Drogowe pojazdy ciężarowe i towarzyszące im przyczepy

(2)

X

52

Samochody osobowe, motocykle oraz towarzyszące przyczepy/przyczepy kempingowe

 

(3)

53

Autobusy i autokary

 

(3)

54

Pojazdy będące przedmiotem handlu (łącznie z pojazdami silnikowymi będącymi przedmiotem wwozu/wywozu)

X

(3)

56

Żywe zwierzęta wchodzące na statek (lub wychodzące) „na własnych nogach” (ang. on the hoof)

X

(3)

59

Inne jednostki toczne samobieżne

X

X

Ładunki toczne ro-ro

(niesamobieżne)

6

6X

Jednostki toczne niesamobieżne

X

X

61

Przyczepy i naczepy towarowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

(2)

X

62

Przyczepy kempingowe i inne pojazdy drogowe, rolnicze i przemysłowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

X

(3)

64

Wagony kolejowe używane do transportu towarów

(2)

X

65

Przyczepy pokładowe używane do transportu towarów

(2)

X

66

Barki pokładowe używane do transportu towarów

(2)

X

69

Inne jednostki toczne niesamobieżne

X

X

Inne ładunki drobnicowe

(w tym małe kontenery)

9

9X

Inne ładunki, gdzie indziej niewymienione

X

 

91

Produkty leśne

X

 

92

Wyroby żelazne i stalowe

X

 

99

Inne ładunki drobnicowe

X

 Uzupełnienie do klasyfikacji typów ładunków dla kontenerów typu ro-ro

Kategoria (1)

Kod

1-cyfrowy

Kod

2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba jednostek

Duże kontenery typu ro-ro

R

RX

Duże kontenery typu ro-ro

 

X

R1

Jednostki ładunkowe – 20’

 

X

R2

Jednostki ładunkowe – 40’

 

X

R3

Jednostki ładunkowe > 20’ i < 40’

 

X

R4

Jednostki ładunkowe > 40’

 

X

(1)   Kategorie te są zgodne z zaleceniem EKG ONZ nr 21.

(2)   Ilość zapisana stanowi wagę towarów brutto, wraz z opakowaniem, ale bez tary kontenerów i jednostek typu ro-ro.

(3)   Jedynie liczba jednostek ogółem.

▼B
ZAŁĄCZNIK IIINST 2007

Sekcja

Opis

01

Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa

02

Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny

03

Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i torf

04

Produkty spożywcze, napoje i tytoń

05

Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty

06

Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji

07

Koks i produkty rafinacji ropy naftowej

08

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe

09

Inne niemetaliczne wyroby mineralne

10

Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia

11

Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary

12

Sprzęt transportowy

13

Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady

15

Listy, paczki

16

Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów

17

Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż transportowany oddzielnie od pasażera; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane

18

Towary pogrupowane; zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem

19

Towary, których nie można zdefiniować; towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01-16

20

Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane.

▼M3
ZAŁĄCZNIK IV

MORSKIE OBSZARY PRZYBRZEŻNE

Należy stosować Geonomenklaturę (nomenklatura krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi) ( 9 ) obowiązującą w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: standardowego kodu ISO alfa-2 dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, a następnie dwóch zer (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, które są podzielone na dwa lub więcej morskich obszarów przybrzeżnych, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera (są to cyfry z przedziału 1–7), jak poniżej:Kod

Morskie obszary przybrzeżne

FR01

Francja: Atlantyk i Morze Północne

FR02

Francja: Morze Śródziemne

FR03

Francuskie departamenty zamorskie: Gujana Francuska

FR04

Francuskie departamenty zamorskie: Martynika i Gwadelupa

FR05

Francuskie departamenty zamorskie: Reunion

DE01

Niemcy: Morze Północne

DE02

Niemcy: Morze Bałtyckie

DE03

Niemcy: wody śródlądowe

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

ES01

Hiszpania: Atlantyk (północ)

ES02

Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), włącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi

SE01

Szwecja: Morze Bałtyckie

SE02

Szwecja: Morze Północne

TR01

Turcja: Morze Czarne

TR02

Turcja: Morze Śródziemne

RU01

Rosja: Morze Czarne

RU03

Rosja: Azja

RU04

Rosja: Morze Barentsa i Morze Białe

RU05

Rosja: Morze Bałtyckie, tylko Zatoka Fińska

RU06

Rosja: Morze Bałtyckie, z wyłączeniem Zatoki Fińskiej

RU07

Rosja: europejskie wody śródlądowe, włącznie z Morzem Kaspijskim

MA01

Maroko: Morze Śródziemne

MA02

Maroko: Afryka Zachodnia

EG01

Egipt: Morze Śródziemne

EG02

Egipt: Morze Czerwone

IL01

Izrael: Morze Śródziemne

IL02

Izrael: Morze Czerwone

SA01

Arabia Saudyjska: Morze Czerwone

SA02

Arabia Saudyjska: Zatoka Perska

US01

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (północ)

US02

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (południe)

US03

Stany Zjednoczone Ameryki: Zatoka Meksykańska

US04

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (południe)

US05

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (północ)

US06

Stany Zjednoczone Ameryki: Wielkie Jeziora

US07

Portoryko

CA01

Kanada: Atlantyk

CA02

Kanada: Wielkie Jeziora oraz górny bieg rzeki Świętego Wawrzyńca

CA03

Kanada: wybrzeże zachodnie

CO01

Kolumbia: wybrzeże północne

CO02

Kolumbia: wybrzeże zachodnie

MX01

Meksyk: Atlantyk

MX02

Meksyk: Pacyfik

Z dodatkowymi kodami

ZZ01

Instalacje morskie gdzie indziej niewymienione

ZZ02

Połączone lub gdzie indziej niewymienione

▼M1
ZAŁĄCZNIK V

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKU WEDŁUG REJESTRACJI

Należy stosować Geonomenklaturę (nomenklatura krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi) ( 10 ) obowiązującą w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: standardowego kodu ISO alfa-2 dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, a następnie dwóch zer (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, w których istnieje więcej niż jeden rejestr, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera, jak poniżej:FR01

Francja

FR02

Francuskie Terytorium Antarktyczne (w tym Wyspy Kerguelena) [z końcem 2007 r. zaprzestano prowadzenia rejestru]

FR03

Francja (RIF) [nowy rejestr wprowadzony w maju 2007 r.]

IT01

Włochy – pierwszy rejestr

IT02

Włochy – rejestr międzynarodowy

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

GB04

Gibraltar

DK01

Dania

DK02

Dania (DIS)

PT01

Portugalia

PT02

Portugalia (MAR)

ES01

Hiszpania

ES02

Hiszpania (Rebeca)

NO01

Norwegia

NO02

Norwegia (NIS)

US01

Stany Zjednoczone Ameryki

US02

Portoryko

▼B
ZAŁĄCZNIK VIKLASYFIKACJA TYPÓW STATKÓW (ICST-COM)

 

Typ

Kategorie statków

10

Masowe ciekłe

Zbiornikowiec ropowiec

Chemikaliowiec

Gazowiec na gaz płynny

Barka zbiornikowa

Inny zbiornikowiec

20

Masowe suche

Ropomasowiec

Masowiec

31

Kontenery

Pełnokontenerowiec

32

Specjalistyczne

Barkowiec

Chemikaliowiec

Statek do przewozu materiałów radioatywnych

Statek do przewozu żywego inwentarza

Pojazdowiec

Inne statki specjalistyczne

33

Ładunki drobnicowe, niespecjalistyczne

Chłodniowiec

Statek pasażerski typu ro-ro

Kontenerowiec typu ro-ro

Statek do przewozu innych ładunków tocznych

Statek kombinowany drobnicowo-pasażerski

Statek kombinowany drobnicowo-kontenerowy

Statek jednopokładowy

Statek wielopokładowy

34

Barka do przewozu ładunków suchych

Barka pokładowa

Szalanda

Barka do przewozu w systemie lash-seabee

Barka otwarta do przewozu ładunków suchych

Barka kryta do przewozu ładunków suchych

Inne barki do przewozu ładunków suchych gdzie indziej niewymienione

35

Pasażerowie

Statki pasażerskie (wyłączając wycieczkowce)

36

Pasażerowie rejsów wycieczkowych

Wyłącznie wycieczkowce

41

Rybołóstwo

Statki łowcze (1)

Statki przetwórnie (1)

42

Działalność przybrzeżna

Wiertnicze i badawcze (1)

Przybrzeżne statki pomocnicze (1)

43

Holowanie

Holowniki (1)

Pchacze (1)

49

Różne

Pogłębiarki (1)

Statki badawcze/hydrograficzne (1)

Inne statki gdzie indziej niewymienione (1)

XX

Nieokreślone

Nieokreślone typy statków

(1)   Nieobjęte niniejszą dyrektywą.
ZAŁĄCZNIK VII

KLASY WIELKOŚCI STATKÓW

według nośności całkowitej (DWT) lub tonażu brutto (GT)

Klasyfikacja dotyczy wyłącznie statków o tonażu brutto większym lub równym 100.Klasa

Dolna granica

Górna granica

DWT

GT

DWT

GT

01

100

do 499

do 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

Notabene: Gdyby, zgodnie z dyrektywą, dołączyć statki o tonażu brutto mniejszym niż 100, statki te otrzymałyby kod klasy „99”.

▼M3
ZAŁĄCZNIK VIII

STRUKTURA ZESTAWÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH

Zestawy danych wymienione w niniejszym załączniku określają częstotliwość okresów sprawozdawczych w statystyce transportu morskiego wymaganych przez Wspólnotę. Każdy zestaw danych określa klasyfikację krzyżową ograniczonego zestawu wielkości na różnych poziomach nomenklatury, zebranych razem poprzez wszystkie inne wielkości, dla których wymagane są statystyki dobrej jakości.

ZBIORCZE I SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

 Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów i pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 i F2.

 Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów, ale nie pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 i F2.

 Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie pasażerów, ale nie towarów to A3, D1, F1 i F2.

 Zestaw danych, które mają być dostarczane dla portów, które nie zostały wybrane (albo dla towarów albo dla pasażerów) to A3.

STATUS PRAWNY ZESTAWÓW DANYCH

 Zestawy danych A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 i F2 są obowiązkowe.

 Zestawy danych C2 i F1 są dobrowolne. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

A1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

Dane:  Waga towarów brutto w tonach. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

A2

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie ładunki niezjednostkowane), załącznik II (podkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Dane:  Waga towarów brutto w tonach. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

A3

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wszystkie porty z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Dane:  Waga towarów brutto w tonach.

Liczba pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych).

Liczba pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs.

Liczba pasażerów statków wycieczkowych na wycieczce: kierunek: tylko przychodzący (1) – (opcjonalnie) 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

B1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

Towar

Dwuznakowe alfanumeryczne

Nomenklatura towarów, załącznik III

Dane:  Waga towarów brutto w tonach. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

C1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery typu ro-ro), załącznik II (podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69)

Dane:  Waga towarów brutto w tonach (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69).

Liczba jednostek ogółem (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69).

Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 i 69). 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

C2

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku (opcjonalnie)

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny (opcjonalnie)

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery typu ro-ro) załącznik II (podkategorie RX, R1, R2, R3, R4)

Dane:  Liczba jednostek ogółem (rodzaj ładunku: podkategorie RX, R1, R2, R3, R4).

Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie RX, R1, R2, R3, R4) – (opcjonalnie). 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

D1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port zaokrętowania/wyokrętowania

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Przynależność państwowa statku według rejestracji (opcjonalnie)

Czteroznakowe alfanumeryczne

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane:  Liczba pasażerów z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs oraz pasażerów statków wycieczkowych na wycieczce. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

E1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowe alfanumeryczne

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane:  Waga towarów brutto w tonach. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

F1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Tylko przychodzący (1)

Rodzaj statku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (DWT)

Dwuznakowe alfanumeryczne

Klasy nośności, załącznik VII

Dane:  Liczba statków.

Nośność statków w tonach. 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

F2

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Tylko przychodzący (1)

Rodzaj statku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (GT)

Dwuznakowe alfanumeryczne

Klasy pojemności brutto, załącznik VII

Dane:  Liczba statków.

Pojemność statków brutto.

▼B
ZAŁĄCZNIK IX

CZĘŚĆ AUchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(określone w art. 12)

Dyrektywa Rady 95/64/WE

(Dz.U. L 320 z 30.12.1995, s. 25)

 

Decyzja Komisji 98/385/WE

(Dz.U. L 174 z 18.6.1998, s. 1)

Wyłącznie art. 3

Decyzja Komisji 2000/363/WE

(Dz.U. L 132 z 5.6.2000, s. 1)

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Wyłącznie załącznik II pkt 20

Decyzja Komisji 2005/366/WE

(Dz.U. L 123 z 17.5.2005, s. 1)

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007

(Dz.U. L 290 z 8.11.2007, s. 14)

Wyłącznie art. 1

CZĘŚĆ BTerminy przeniesienia do prawa krajowego

(określone w art. 12)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

95/64/WE

31 grudnia 1996 r.
ZAŁĄCZNIK XTABELA KORELACJI

Dyrektywa 95/64/WE

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2 ust. 1 akapit pierwszy

art. 2 lit. a) akapit pierwszy

art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. a) i b)

art. 2 lit. a) akapit drugi ppkt (i) i (ii)

art. 2 ust. 1 akapit trzeci

art. 2 lit. a) akapit trzeci

art. 2 ust. 2 do 5

art. 2 lit. b) do e)

art. 3

art. 3

art. 4 ust. 1

art. 4 ust. 1

art. 4 ust. 2 akapit pierwszy

art. 4 ust. 2 akapit pierwszy

art. 4 ust. 2 akapit drugi

art. 4 ust. 2 akapit trzeci

art. 4 ust. 2 akapit drugi

art. 4 ust. 3

art. 4 ust. 3

art. 5, 6 i 7

art. 5, 6 i 7

art. 8 ust. 1

art. 8

art. 8 ust. 2

art. 9

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12

art. 13 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 3

art. 13 ust. 3

art. 14 ust. 1

art. 14 ust. 2

art. 11

art. 12

art. 15

art. 13

art. 16

art. 14

Załącznik I do VIII

Załączniki I do VIII

Załącznik IX

Załącznik X( 1 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.

( 2 ) Dz.U. L 320 z 30.12.1995, s. 25.

( 3 ) Zobacz załącznik IX, część A.

( 4 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

( 6 ) Kategorie te są zgodne z zaleceniem EKG ONZ nr 21.

( 7 ) Ilość zapisana stanowi wagę towarów brutto, wraz z opakowaniem, ale bez tary kontenerów i jednostek typu ro-ro.

( 8 ) Jedynie liczba jednostek ogółem.

( 9 ) Obecnie obowiązująca wersja określona jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).

( 10 ) Obecnie obowiązująca wersja określona jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi, Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19.