20.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 222/47


Avaliku Teenistuse Kohtu 4. mai 2016. aasta määrus – Jimenez Krause versus komisjon

(Kohtuasi F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 336, 16.11.2013, lk 32.