26.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 986/2012

z 22. októbra 2012,

ktorým sa spresňuje rozsah pôsobnosti konečného antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 383/2009 na dovoz určitých PSC drôtov a splietaných laniek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 383/2009 (2) (ďalej len „konečné nariadenie“) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz PSC drôtov a splietaných laniek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „platné opatrenia“).

2.   Žiadosť o predbežné preskúmanie

(2)

Komisii bola doručená žiadosť od spoločnosti ECN Cable Group S.L., španielskeho výrobcu káblov (ďalej len „žiadateľ“), o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(3)

Žiadateľ požadoval, aby sa z rozsahu pôsobnosti súčasných antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (ďalej len „PSC drôty a splietané lanká“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike vyňali určité drôty a splietané lanká. Výrobkom, ktorého vyňatie sa požaduje, sú splietané lanká pozostávajúce zo siedmich drôtov z nelegovanej ocele, plátované alebo pokovované zinkom, obsahujúce v hmotnosti 0,6 % alebo viac uhlíka, s maximálnym priečnym rozmerom presahujúcim 3 mm, ktoré zodpovedajú medzinárodnej norme IEC 60888 alebo európskej norme/norme Cenelec UNE-EN 50189 (ďalej len „splietané lanká používané ako oceľové jadro pre vodiče“).

(4)

Žiadateľ predložil prima facie dôkazy preukazujúce, že základné fyzikálne a technické vlastnosti výrobku, ktorý sa má vyňať, sa značne líšia od základných fyzikálnych a technických vlastností príslušného výrobku, na ktorý sa vzťahujú platné opatrenia.

3.   Začatie konania

(5)

Po usúdení, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce začatie čiastočného predbežného preskúmania, a po porade s poradným výborom Komisia prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) 4. októbra 2011 informovala o začatí čiastočného predbežného preskúmania v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia obmedzujúceho sa na preskúmanie vymedzenia výrobku.

4.   Revízne prešetrovanie

(6)

Komisia oficiálne informovala o začatí čiastočného predbežného revízneho prešetrovania orgány Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „príslušná krajina“) a všetky ďalšie známe dotknuté strany, t. j. známych vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine, používateľov a dovozcov v Únii a výrobcov v Únii. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požadovať vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(7)

Komisia zaslala dotazníky všetkým známym dotknutým stranám a všetkým ďalším stranám, ktoré sa prihlásili v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(8)

Boli doručené vyplnené dotazníky od žiadateľa, dvoch čínskych vyvážajúcich výrobcov, dvanástich výrobcov v Únii vyrábajúcich PSC drôty a splietané lanká, dvoch výrobcov v Únii vyrábajúcich vodiče elektrického vedenia, šiestich používateľov a dvoch dovozcov v Únii. Nebolo stanovené žiadne obdobie prešetrovania na účely tohto čiastočného preskúmania vzhľadom na rozsah čiastočného preskúmania.

(9)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely posúdenia, či je potrebné zmeniť rozsah pôsobnosti existujúcich antidumpingových opatrení, a vykonala overovanie na mieste v priestoroch týchto spoločností:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Španielsko,

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Španielsko,

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Nemecko,

Nedri Spanstaal, B.V.,Venlo, Holandsko,

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, provincia Henan, Čína,

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugalsko,

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow, Poľsko.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(10)

Príslušným výrobkom je výrobok vymedzený v článku 1 konečného nariadenia, t. j. neplátované alebo nepokovované drôty z nelegovanej ocele, drôty z nelegovanej ocele plátované alebo pokované zinkom a splietané lanká z nelegovanej ocele, tiež plátované alebo pokovované, najviac z 18 drôtov, obsahujúce v hmotnosti 0,6 % alebo viac uhlíka, s maximálnym priečnym rozmerom presahujúcim 3 mm, v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 a ex 7312 10 69, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

C.   VÝSLEDKY REVÍZNEHO PREŠETROVANIA

1.   Chronológia

(11)

Predpínacie alebo dodatočne napínacie drôty a splietané lanká sa vyrábajú z ocele s vysokým obsahom uhlíka a používajú sa väčšinou v odvetví stavebníctva na betónové výstuže, závesné systémy a na visuté mosty. PSC drôty a splietané lanká sa vyrábajú z valcovaných oceľových drôtov.

(12)

Existujú dva hlavné odlišné typy PSC drôtov a splietaných laniek: tie, ktoré sa používajú v negalvanizovaných betónových uplatneniach, a tie, ktoré sa používajú vo visutých mostoch alebo závesných mostoch, ktoré sú galvanizované. Galvanizované splietané lanká používané na závesné mosty predstavujú len približne 1 % celkového trhu Únie s PSC drôtmi a splietanými lankami. Hlavnými užívateľmi PSC drôtov a splietaných laniek sú preto podniky v odvetví stavebníctva.

(13)

Žiadateľom je španielsky výrobca vodičov pre nadzemné elektrické vedenie. Typom výrobku, o ktorého vyňatie z vymedzenia výrobku žiadateľ žiada, je galvanizované splietané lanko zo siedmich drôtov používané ako oceľové jadro vo vodičoch pre nadzemné elektrické vedenie.

2.   Metodika

(14)

Preskúmalo sa, v záujme posúdenia, či by sa na splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch pre nadzemné elektrické vedenie malo vzťahovať vymedzenie výrobku uvedené v článku 1 konečného nariadenia, či splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch a ostatné PSC drôty a splietané lanká majú spoločné rovnaké fyzikálne a technické vlastnosti a konečné použitia. V tejto súvislosti sa tiež posúdila vzájomná zameniteľnosť splietaných laniek používaných ako oceľové jadro vo vodičoch pre nadzemné elektrické vedenie a ostatných PSC drôtov a splietaných laniek, na ktoré sa vzťahujú príslušné opatrenia v Únii.

(15)

Žiadateľ navrhol rozlišovať tieto dva výrobky prostredníctvom použitia noriem. Podľa žiadateľa PSC drôty a splietané lanká používané v odvetví stavebníctva nespĺňajú požiadavky medzinárodnej normy IEC 60888 ani európskej normy/normy Cenelec UNE-EN 50189. Obe tieto normy sa vzťahujú na zinkom pokované drôty z ocele určené na použitie vo vodičoch elektrickej energie zo splietaných laniek.

3.   Zistenia

3.1.   Fyzikálne a technické vlastnosti

(16)

Normy, na ktoré odkazuje žiadosť a ktoré sú uvedené v odôvodnení 15, sa používajú len v súvislosti s vodičmi pre elektrické vedenie. Výrobcom v Únii vyrábajúcim PSC drôty a splietané lanká určené na použitie v odvetví stavebníctva teda tieto normy neboli známe a následne ich vyplnené dotazníky obsahovali odlišné stanoviská, pokiaľ ide o splnenie týchto noriem v súvislosti s galvanizovanými splietanými lankami zo siedmich drôtov, ktoré sa používajú na závesné mosty.

(17)

Prešetrovanie odhalilo, že väčšina fyzikálnych vlastností/v normách uvedených špecifikácií predmetných dvoch výrobkov je aspoň čiastočne porovnateľná, zistilo sa však tiež, že existuje jeden identifikovateľný osobitný fyzikálny rozdiel, ktorý umožňuje jasné odlíšenie predmetných dvoch výrobkov, pri porovnaní noriem používaných na vodiče pre nadzemné vedenie s normou pre predpínaciu oceľ používanú v stavebníctve.

(18)

Podľa normy EN 10337 pre predpínaciu oceľ, ktorá sa používa v odvetví stavebníctva, „priemer stredového drôtu musí byť najmenej o 3 % väčší ako priemer vonkajších špirálových drôtov“ (bod 7.1.3 uvedenej normy), zatiaľ čo podľa normy pre nadzemné vedenie (EN 50182) majú všetky drôty v galvanizovanom splietanom lanku zo siedmich drôtov, ktoré sa používa ako oceľové jadro vo vodičoch, ten istý priemer.

(19)

Rozdiely v hrúbke stredového drôtu možno overiť použitím zariadenia schopného merať hrúbku drôtov. Tento typ výrobku teda možno odlíšiť od iných typov výrobku patriacich do vymedzenia príslušného výrobku.

(20)

So zainteresovanými stranami sa konzultovalo a tieto strany sa celkovo zhodli na tom, že uvedené dva typy výrobkov možno odlíšiť.

3.2.   Základné konečné použitia a vzájomná zameniteľnosť

(21)

Prešetrovanie tiež ukázalo, že predmetné dva typy výrobku majú rozdielne, odlišné uplatnenia a používajú sa v dvoch odlišných odvetviach. PSC drôty a splietané lanká sa používajú v odvetví stavebníctva, zatiaľ čo splietané lanká, ktorých vyňatie sa požaduje, sa používajú v odvetví výroby káblov ako podporné jadro vo vodičoch pre nadzemné elektrické vedenie.

(22)

Navyše v dôsledku odlišných špecifikácií každého typu výrobku nie je možná vzájomná zameniteľnosť uplatnenia PSC drôtov a splietaných laniek a uplatnenia splietaných laniek používaných ako oceľové jadro vo vodičoch.

(23)

Na tomto základe sa usudzuje, že existujú významné a identifikovateľné základné fyzikálne a technické rozdiely medzi PSC drôtmi a splietanými lankami na jednej strane a splietanými lankami používanými ako oceľové jadro vo vodičoch pre nadzemné elektrické vedenie na strane druhej.

3.3.   Výrobok, ktorý bol predmetom pôvodného prešetrovania

(24)

Žiadna zo spoločností, ktoré spolupracovali v pôvodnom prešetrovaní (sedem výrobcov v Únii, sedem vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike, štyria neprepojení dovozcovia v EÚ a sedem používateľov), sa nepodieľala na výrobe a/ani obchodovaní so splietanými lankami používanými ako oceľové jadro vo vodičoch. Z pôvodného prešetrovania je evidentné, že príslušné informácie získavané v danom období sa netýkali splietaných laniek používaných ako oceľové jadro vo vodičoch.

(25)

Preto sa zdá, že hoci splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch neboli výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti opatrení, v danom období sa nezamýšľalo, aby boli zahrnuté ako príslušný výrobok do prešetrovania.

4.   Tvrdenia o možnom obchádzaní platných opatrení

(26)

Niektoré zainteresované strany vyjadrili obavy týkajúce sa možného obchádzania opatrení, ak by boli splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch vyňaté z rozsahu pôsobnosti opatrení.

(27)

Galvanizované splietané lanká zo siedmich drôtov používané vo vodičoch pre nadzemné elektrické vedenie sa však predávajú bez pokrytia ďalšou vrstvou, zatiaľ čo galvanizované splietané lanká zo siedmich drôtov používané pri stavbe mostov, závesných systémov a veterných generátorov sa väčšinou ďalej pokrývajú vrstvou polyetylénu a navoskujú sa alebo namažú tak, aby mali dĺžku používania 50 a viac rokov.

(28)

Počas prešetrovania bolo zistené len jedno uplatnenie galvanizovaných PSC drôtov a splietaných laniek, pri ktorom sa nevykonáva ich pokrytie ďalšou vrstvou – ako dočasná podpora mostov počas ich výstavby. Toto uplatnenie však predstavuje len malý zlomok už aj tak malého trhu so všetkými uplatneniami galvanizovaných PSC drôtov a splietaných laniek (pozri odôvodnenie 12).

(29)

Preto sa vo veľkej väčšine prípadov dajú rôzne typy splietaných laniek ľahko rozlíšiť na galvanizované a negalvanizované a v rámci skupiny galvanizovaných na tie, ktoré sa pokrývajú ďalšou vrstvou, a tie, pri ktorých sa ďalšie pokrytie nevykonáva – tým je možné vykonanie kontroly.

(30)

Okrem toho veľká väčšina členských štátov EÚ požaduje pri štandardných/tradičných „PSC uplatneniach“ vnútroštátnu homologáciu na účely používania PSC drôtov a splietaných laniek s cieľom zabezpečiť kvalitu výrobku. Proces homologácie je veľmi podrobný, pričom je povinnosťou uviesť údaje o kvalite valcovaného drôtu a dodávateľovi, výrobných zariadeniach, používanom strojovom zariadení, laboratórnych testoch atď.

(31)

V niektorých prípadoch možno vnútroštátny proces homologácie – v súlade s platnými postupmi vo väčšine členských štátov EÚ – nahradiť „prijatím kvality“ alebo „homologácou týkajúcou sa konkrétneho projektu“.

(32)

V obidvoch prípadoch však nezávislý technický odborník potvrdzuje, že výrobky určené na použitie sú v súlade so špecifikáciami obsiahnutými v normách týkajúcich sa PSC drôtov a splietaných laniek. Tieto postupy poskytujú dodatočnú zábezpeku, pokiaľ ide o možné pokusy obchádzať opatrenia.

(33)

Navyše v prípadoch, keď by galvanizované splietané lanká bez pokrytia ďalšou vrstvou mali byť colne vybavené a prepustené do voľného obehu, možno rozdielne typy výrobku, ak je to potrebné, rozlíšiť prostredníctvom použitia špeciálnych meracích nástrojov/zariadení.

(34)

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že riziko obchádzania je minimálne.

D.   ZÁVERY TÝKAJÚCE SA VYMEDZENIA VÝROBKU

(35)

Z uvedených zistení vyplýva, že splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch a ostatné PSC drôty a splietané lanká podliehajúce príslušným opatreniam nemajú rovnaké základné fyzikálne ani technické vlastnosti a konečné použitia. Tieto dva výrobky majú odlišné konečné použitia, zameriavajú sa na odlišné trhy a nie sú vzájomne zameniteľné. Okrem toho splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch neboli predmetom prešetrovania v rámci pôvodného prešetrovania. Na tomto základe sa dospelo k záveru, že splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch a ostatné PSC drôty a splietané lanká sú dva odlišné výrobky.

(36)

Vzhľadom na uvedené, a keďže bolo možné stanoviť, že splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch možno odlíšiť od príslušného výrobku, by splietané lanká mali byť vyňaté z vymedzenia výrobku podľa platných opatrení.

(37)

Všetky zainteresované strany boli informované o dôležitých skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa dospelo k uvedeným záverom. Stranám sa poskytla lehota, v rámci ktorej sa mohli po tomto zverejnení vyjadriť. Neboli doručené žiadne podania, ktoré by viedli k odlišnému záveru.

E.   UPLATŇOVANIE SO SPÄTNOU ÚČINNOSŤOU

(38)

Keďže sa súčasné konanie obmedzuje na spresnenie vymedzenia výrobku a keďže sa na splietané lanká používané ako oceľové jadro vo vodičoch nevzťahovalo pôvodné prešetrovanie ani následné antidumpingové opatrenia, považuje sa za vhodné, aby sa zistenia uplatňovali odo dňa nadobudnutia účinnosti konečného nariadenia, a to aj pokiaľ ide o každý dovoz podliehajúci dočasnému clu v období od 16. novembra 2008 do 13. mája 2009. Komisia nezistila žiadny závažný dôvod, ktorý by bránil takémuto retroaktívnemu uplatňovaniu.

(39)

Z tohto dôvodu by v prípade tovaru, na ktorý sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 383/2009 zmeneného a doplneného týmto nariadením, malo byť vrátené alebo odpustené konečné antidumpingové clo, ktoré bolo zaplatené alebo zaúčtované podľa článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 383/2009, a dočasné antidumpingové clo vybrané s konečnou platnosťou podľa článku 2 toho istého nariadenia. O vrátenie alebo odpustenie je potrebné požiadať vnútroštátne colné orgány v súlade s platnými colnými právnymi predpismi. Ak lehoty stanovené v článku 236 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), uplynuli pred uverejnením tohto nariadenia alebo 26. októbra 2012, resp. ak uplynú do šiestich mesiacov odo dňa jeho uverejnenia, týmto sa tieto lehoty predlžujú tak, aby sa ich plynutie skončilo šesť mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 383/2009 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz neplátovaných alebo nepokovovaných drôtov z nelegovanej ocele, drôtov z nelegovanej ocele plátovaných alebo pokovaných zinkom a splietaných laniek z nelegovanej ocele, tiež plátovaných alebo pokovovaných, najviac z 18 drôtov, obsahujúcich v hmotnosti 0,6 % alebo viac uhlíka, s maximálnym priečnym rozmerom presahujúcim 3 mm, v súčasnosti zaradených pod číselné znaky KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 a ex 7312 10 69 (kódy TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 a 7312106991), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Na galvanizované splietané lanká zo siedmich drôtov (avšak nepokryté žiadnym ďalším materiálom), v ktorých priemer stredového drôtu je najviac o 3 % väčší ako priemer ktoréhokoľvek zo šiestich ostatných drôtov, sa konečné antidumpingové clo nevzťahuje.“

Článok 2

Za tovar, na ktorý sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 383/2009 zmeneného a doplneného týmto nariadením, sa vráti alebo odpustí konečné antidumpingové clo, ktoré bolo podľa článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 383/2009 v pôvodnom znení zaplatené alebo zapísané do účtovnej evidencie, a dočasné antidumpingové clo vybrané s konečnou platnosťou podľa článku 2 toho istého nariadenia. O vrátenie alebo odpustenie cla treba požiadať vnútroštátne colné orgány v súlade s platnými colnými právnymi predpismi. Ak lehoty stanovené v článku 236 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92 uplynuli pred 26. októbrom 2012 alebo 26. októbra 2012, resp. ak uplynú do šiestich mesiacov od uvedeného dátumu, týmto sa tieto lehoty predlžujú tak, aby sa ich plynutie skončilo šesť mesiacov od 26. októbra 2012.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 22. októbra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 118, 13.5.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 291, 4.10.2011, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.