2014R0224 — SV — 01.09.2016 — 009.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 224/2014

av den 10 mars 2014

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

(EGT L 070 11.3.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 691/2014 av den 23 juni 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1276/2014 av den 1 december 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/324 av den 2 mars 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/734 av den 7 maj 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1485 av den 2 september 2015

  L 229

1

3.9.2015

►M6

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2454 av den 23 december 2015

  L 339

36

24.12.2015

►M7

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/354 av den 11 mars 2016

  L 67

18

12.3.2016

►M8

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/555 av den 11 april 2016

  L 96

1

12.4.2016

►M9

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1442 av den 31 augusti 2016

  L 235

1

1.9.2016
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 224/2014

av den 10 mars 2014

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republikenArtikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

förmedlingsverksamhet: :

i) förhandlingar om eller anordnande av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster, från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii) försäljning eller inköp av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster som finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

b)

krav : krav, oavsett om de är föremål för rättslig tvist eller inte, som har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) ett motkrav,

v) ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

c)

avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

d)

behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

e)

ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

f)

frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

g)

frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet aktieförvaltning.

h)

penningmedel : finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar, och

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel.

i)

sanktionskommittén : den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 57 i Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 2127 (2013).

j)

tekniskt bistånd : allt tekniskt stöd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster; även muntliga former av bistånd.

k)

unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt

(a) tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ( 1 ) (nedan kallad den gemensamma militära förteckningen) eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i den förteckningen till personer, enheter eller organ i Centralafrikanska republiken eller för användning i Centralafrikanska republiken,

(b) tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring eller återförsäkring för alla former av försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet till personer, enheter eller organ i Centralafrikanska republiken eller för användning i Centralafrikanska republiken,

(c) tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd, förmedlingsverksamhet eller transporttjänster i samband med tillhandahållande av beväpnade legosoldater i Centralafrikanska republiken eller för användning i Centralafrikanska republiken.

▼M4

Artikel 3

Med avvikelse från artikel 2 ska de förbud som anges i den artikeln inte tillämpas på tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd eller förmedlingsverksamhet

a) som endast är avsett för stöd till eller användning av Förenta nationernas integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (Minusca), Afrikanska unionens regionala insatsstyrka (AU-RTF) samt unionens uppdrag och de franska styrkor som satts in i Centralafrikanska republiken,

b) som avser skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Centralafrikanska republiken för Förenta nationernas personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal, enbart för deras personliga bruk,

▼M8

c) i samband med leverans av icke-dödande utrustning och tillhandahållande av bistånd, inklusive operativ och icke-operativ utbildning till Centralafrikanska republikens säkerhetsstyrkor, som endast är avsedd för användning i Centralafrikanska republikens process för reform av säkerhetssektorn i samarbete med Minusca och som i förväg anmälts till sanktionskommittén.

▼B

Artikel 4

Med avvikelse från artikel 2, och förutsatt att tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd eller sådan förmedlingsverksamhet, sådan finansiering eller sådant finansiellt bistånd på förhand har godkänts av sanktionskommittén, ska de förbud som anges i den artikeln inte tillämpas på tillhandahållande

(a) av tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet som rör icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd,

(b) av tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd till försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik som anges i den gemensamma militära förteckningen eller tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet.

Artikel 5

1.  Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.  Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.

▼M8

3.  Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som enligt sanktionskommittén

a) utför eller lämnar stöd till handlingar som undergräver fred, stabilitet eller säkerhet i Centralafrikanska republiken, inbegripet handlingar som hotar eller hindrar den politiska övergångsprocessen, eller en stabiliserings- och försoningsprocess, eller som främjar våld,

b) bryter det vapenembargo som fastställts i punkt 54 i FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) eller som till väpnade grupper eller kriminella nätverk i Centralafrikanska republiken direkt eller indirekt har sålt, levererat eller överfört, eller som varit mottagare av, vapen eller tillhörande materiel eller teknisk rådgivning, utbildning eller bistånd, inklusive finansiering och ekonomiskt bistånd, med anknytning till den våldsamma verksamheten inom väpnade grupper eller kriminella nätverk i Centralafrikanska republiken,

c) deltar i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning,

d) värvar eller använder barn i väpnade konflikter i Centralafrikanska republiken i strid mot tillämplig internationell rätt,

e) tillhandahåller stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter i eller från Centralafrikanska republiken,

f) hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Centralafrikanska republiken, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Centralafrikanska republiken,

g) deltar i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot Förenta nationernas uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa,

h) är ledare för en enhet som förts upp på förteckningen av sanktionskommittén, eller ha tillhandahållit stöd till eller agerat för eller på vägnar av eller på uppdrag av en person, en enhet eller ett organ som förts upp på förteckningen av sanktionskommittén, eller en enhet som ägs eller kontrolleras av en person, en enhet eller ett organ som förts upp på förteckningen.

▼B

Artikel 6

Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna

i) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii) endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

iii) endast är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser.

b) Den berörda medlemsstaten har anmält det fastställande som avses i a och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén får inte ha gjort några invändningar inom fem arbetsdagar efter anmälan.

Artikel 7

Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, om den berörda behöriga myndigheten har fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, och förutsatt att den berörda medlemsstaten har anmält detta fastställande till sanktionskommittén och sanktionskommittén har godkänt det.

Artikel 8

Med avvikelse från artikel 5 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna ifråga är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, som fattades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 förtecknades i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelades före den dagen.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d) Erkännandet av en kvarstad eller en dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

e) Medlemsstaten har anmält kvarstaden eller domen till sanktionskommittén.

Artikel 9

Med avvikelse från artikel 5 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga I har uppkommit i samband med ett avtal eller enligt en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den behöriga myndigheten har fastställt att

a) en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning,

b) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2, och

c) den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

Artikel 10

1.  Artikel 5.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.  Artikel 5.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 upptogs i bilaga I, eller

c) betalningar som ska verkställas enligt sådana rättsliga eller administrativa domar eller skiljedomar som avses i artikel 8, och

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 5.1.

Artikel 11

1.  Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 5, till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.  Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artiklarna 2 och 5.

Artikel 13

1.  Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.  Åtgärder av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de förbud som fastställs i denna förordning.

Artikel 14

1.  Inga krav får beviljas i samband med ett kontrakt eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b) alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i a eller för deras räkning.

2.  I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.  Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 15

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a) penningmedel som frysts enligt artikel 5 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 6, 7 och 8,

b) överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.  Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 16

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 17

1.  När Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ på förteckningen och har motiverat upptagandet ska rådet ta med den fysiska eller juridiska personen, den enheten eller det organet i bilaga I. Rådet ska meddela sitt beslut och motiveringen till den berörda fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, den enheten eller det organet ges tillfälle att inge kommentarer.

2.  Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera den berörda personen, enheten eller organet i enlighet med detta.

3.  Om Förenta nationerna beslutar att avföra en person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, en enhet eller ett organ som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta

Artikel 18

Bilaga I ska i förekommande fall innehålla de uppgifter som tillhandahålls av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera de berörda fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även datum för upptagande av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén tas upp

Artikel 19

1.  Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar av dem.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av de webbplatser de uppgett i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.  I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 21

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 5

A.   Personer

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Födelsedatum: den 14 oktober 1946.

Födelseort: Mouila, Gabon.

Nationalitet: centralafrikansk.

Adress: Uganda.

Övriga upplysningar: moderns namn är Martine Kofio.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bozize fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”.

Övrig information

Tillsammans med sina anhängare uppmuntrade Bozize attacken mot Bangui den 5 december 2013. Han har därefter fortsatt sina försök att genomföra destabiliserande operationer för att hålla spänningarna i landets huvudstad vid liv. Enligt uppgift skapade Bozize milisgruppen inom anti-balaka innan han flydde från Centralafrikanska republiken den 24 mars 2013. I ett meddelande har han uppmanat sin milis att begå grymheter riktade mot den nuvarande regimen och islamisterna. Enligt uppgift har Bozize finansiellt och materiellt understött den milis som försöker destabilisera den pågående övergången och återge honom makten. En stor del av anti-balaka kommer från den centralafrikanska försvarsmakten, som efter statskuppen har skingrats och nu finns på landsbygden, omorganiserad av Bozize. Bozize och hans anhängare kontrollerar över hälften av enheterna inom anti-balaka.

Trupper som är lojala mot Bozize har beväpnats med automatkarbiner, granatkastare och raketgevär och har i allt högre grad deltagit i vedergällningsattacker mot den muslimska befolkningsgruppen i Centralafrikanska republiken. Situationen i Centralafrikanska republiken försämrades snabbt efter den attack som utfördes av anti-balakastyrkor den 5 december 2013 och där mer än 700 personer dödades.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam, b) Nourreldine Adam, c) Nourreddine Adam, d) Mahamat Nouradine Adam)

Befattning: a) general, b) säkerhetsminister, c) generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Födelsedatum: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) den 1 januari 1970.

Födelseort: Ndele, Centralafrikanska republiken.

Nationalitet: centralafrikansk. Passnr: D00001184.

Adress: Birao, Centralafrikanska republiken.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nourredine fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”.

Övrig information

Noureddine är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, tidigare kallad Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine ledde tidigare en ”fundamentalistisk” utbrytargrupp från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddines hjälp och nära förbindelser med tchadiska specialstyrkor skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozize.

Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna i det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som enligt uppgift upplöstes av Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 b i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförande av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt”.

Övrig information

Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till säkerhetsminister, och därefter generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare till Bozize och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 d i resolution 2134 (2014) för ”tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser”.

Övrig information

I början av 2013 spelade Nourredine en viktig roll inom det nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till det tidigare upproret. Han ingick också i en tchadisk liga som smugglar diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Befattning: Chief Corporal i Centralafrikanska republikens försvarsmakt

Födelsedatum: den 23 juni 1976

Födelseort: Centralafrikanska republiken

Nationalitet: Centralafrikanska republiken

Adress: a) Mbaiki, provinsen Lobaye, Centralafrikanska republiken (tfn + 236 72 15 47 07/+ 236 75 09 43 41) b) Bimbo, provinsen Ombella-Mpoko, Centralafrikanska republiken (tidigare adress)

Övriga upplysningar: Har kontrollerat och fört befälet över en stor grupp beväpnade milismän. Faderns namn (adoptivfar) är Ekatom Saragba (stavas även Yekatom Saragba). Bror till Yves Saragba, som är befälhavare över anti-balakastyrkor i Batalimo, provinsen Lobaye, och före detta soldat i Centralafrikanska republikens försvarsmakt. Fysisk beskrivning: ögonfärg: svart; hårfärg: skallig; hudfärg: svart; längd: 170 cm; vikt:100 kg. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Alfred Yekatom fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkt 11 i resolution 2196 (2015) för att ha ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld”.

Ytterligare information:

Alfred Yekatom, även känd som Colonel Rombhot, är milisledare för en falang inom anti-balakarörelsen som går under namnet anti-Balaka from the South. Han har innehaft graden Chief Corporal i Centralafrikanska republikens försvarsmakt.

Yekatom har varit delaktig i och stött handlingar som undergräver freden, stabiliteten och säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot övergångsavtal, och som hotar den politiska övergångsprocessen. Yekatom har kontrollerat och fört befälet över en stor grupp beväpnade milismän med närvaro i området PK9 i Bangui, och i städerna Bimbo (provinsen Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa och Mbaïki (huvudstad i provinsen Lobaye), och har upprättat sitt högkvarter i ett skogsbrukskoncessionsområde i Batalimo.

Yekatom har haft direkt kontroll över ett dussin vägspärrar bemannade med i genomsnitt tio arméuniformsklädda milismän beväpnade bl.a. med militära automatkarbiner – från den viktigaste bron mellan Bimbo och Bangui till Mbaïki (provinsen Lobaye) och från Pissa till Batalimo (intill gränsen till Republiken Kongo) – vilka uppburit otillåtna skatter från personbilar och motorcyklar, minibussar och lastbilar som exporterat skogsbruksresurser till Kamerun och Tchad samt från fartyg som trafikerar Oubanguifloden. Yekatom har setts personligen uppbära en del av dessa otillåtna skatter. Yekatom och hans milis uppges också ha dödat civila.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Befattning: a) Samordnare för anti-balakastyrkor i provinsen Lobaye, b) Corporal i Centralafrikanska republikens försvarsmakt

Födelsedatum: den 13 mars 1980

Födelseort: Boda, Centralafrikanska republiken

Nationalitet: Centralafrikanska republiken Adress: Boda, Centralafrikanska republiken (tfn +236 72 19 86 28)

Övriga upplysningar: Utnämnd till zone commander (COMZONE) över Boda den 11 april 2014 och för hela provinsen Lobaye den 28 juni 2014. Under hans befäl har riktat dödande, sammandrabbningar och attacker mot humanitära organisationer och biståndsarbetare fortsatt att äga rum. Fysisk beskrivning: ögonfärg: brun; hårfärg: svart; längd: 160 cm; vikt: 60 kg. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Habib Soussou fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 enligt punkterna 11, 12 b och 12 e i resolution 2196 (2015) för att han ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld,” för att han ”deltagit i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning” samt för att han ”hindrat leveranser av humanitärt bistånd till Centralafrikanska republiken, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

Habib Soussou utnämndes till anti-balakastyrkornas zone commander (COMZONE) över Boda den 11 april 2014, och han har hävdat att han därför var ansvarig för säkerhetsläget i denna sous-préfecture. Den 28 juni 2014 utnämnde den allmänna samordnaren för anti-balakastyrkorna, Patrice Edouard Ngaïssona, Habib Soussou till provinssamordnare för staden Boda sedan den 11 april 2014 och för hela provinsen Lobaye från och med den 28 juni 2014. Riktat dödande, sammandrabbningar och attacker av anti-balakastyrkor i Boda mot humanitära organisationer och hjälparbetare har förekommit på veckobasis i områden där Soussou är anti-balakastyrkornas befälhavare eller samordnare. Soussous och anti-balakastyrkorna i dessa områden har också angripit och hotat att angripa civila.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui)

Befattning: F.d. general inom Séléka

Födelsedatum: den 2 april 1970

Nationalitet: Sudan, diplomatpass nr D 00000898, utfärdat den 11 april 2013 (giltigt till den 10 april 2018)

Adress: a) Bria, Centralafrikanska republiken (tfn + 236 75 50 75 60) b) Birao, Centralafrikanska republiken c) Tullus, södra Darfur, Sudan (tidigare adress)

Övriga uppgifter: Är diamantsmugglare och trestjärnig general inom Séléka och Centralafrikanska republikens f.d. interimspresident Michel Djotodias nära förtrogne. Fysisk beskrivning: hårfärg: svart; längd: 180 cm; tillhör den etniska gruppen Fulani. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. ►M9  Uppges ha avlidit den 11 oktober 2015. ◄

Uppförd på FN-förteckningen: den 20 augusti 2015 (ändrad den 20 oktober 2015)

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Oumar Younous fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 d i resolution 2196 (2015) för att han ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld” och för att han ”tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter, i Centralafrikanska republiken”.

Övrig information:

Oumar Younous har som general inom f.d. Séléka och diamantsmugglare stött en väpnad grupp genom olagligt utnyttjande av och handel med naturresurser, bland annat diamanter, i Centralafrikanska republiken.

I oktober 2008 anslöt sig Oumar Younous – en f.d. chaufför för diamanthandlarhuset SODIAM – till rebellgruppen Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). I december 2013, identifierades Oumar Younous som trestjärnig general inom Séléka och interimspresident Michel Djotodias nära förtrogne.

Younous deltar i handeln med diamanter från Bria och Sam Ouandja till Sudan. Källor har uppgett att Oumar Younous har varit delaktig i insamlandet av diamantpaket som gömts i Bria och transporten av dem till Sudan för försäljning.

▼M6

7.   Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Befattning: Rapportör för den politiska samordningen för Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Födelsedatum: a) den 30 januari 1968 b) den 30 januari 1969

Passnr: Centralafrikanska republiken nummer O00065772 (bokstaven O följd av 3 nollor), upphör att gälla den 30 december 2019)

Adress: Bangui, Centralafrikanska republiken

Datum för uppförande: den 17 december 2015

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haroun Gaye fördes upp på förteckningen den 17 december 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 b och f i resolution 2196 (2015) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”; ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning”; och ”deltagande i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, Europeiska unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa.”

Övrig information:

HAROUN GAYE har sedan början av 2014 varit en av ledarna för en väpnad grupp verksam i området PK5 i Bangui. Företrädare för det civila samhället i PK5-området har uppgett att Gaye och hans väpnade grupp underblåser konflikten i Bangui, motsätter sig försoning och hindrar befolkningsförflyttningar till och från tredje distriktet i Bangui. Den 11 maj 2015 blockerade Gaye och 300 demonstranter tillträdet till det nationella övergångsrådet för att avbryta den sista dagen av forumet i Bangui. GAYE rapporteras ha samarbetat med anti-balakatjänstemän för att samordna detta.

Den 26 juni 2015 störde Gaye och en liten grupp anhängare öppnandet av en sammankomst för väljarregistrering i området PK5 i Bangui, vilket ledde till att sammankomsten måste inställas.

Minusca försökte arrestera Gaye den 2 augusti 2015, i enlighet med bestämmelserna i punkt 32 f i i säkerhetsrådets resolution 2217 (2015). Gaye, som enligt uppgift hade informerats om arresteringsförsöket i förväg, hade samlat tungt beväpnade anhängare kring sig. Gayes styrkor öppnade eld mot Minuscas gemensamma insatsstyrka. I en sju timmar lång eldstrid använde Gayes män skjutvapen, granatgevär och handgranater mot Minuscas trupper och dödade en fredsbevarare och skadade åtta. Gaye var inblandad i att uppmuntra våldsamma protester och sammandrabbningar i slutet av september 2015 i vad som verkar ha varit ett kuppförsök för att störta övergångsregeringen. Kuppförsöket leddes sannolikt av före detta president Bozizes anhängare i en bekvämlighetsallians med Gaye och andra ledare inom FPRC. Gaye verkar ha haft som målsättning att skapa en kretsgång av vedergällningsangrepp som skulle hota de kommande valen. Gaye ansvarade för samordningen med marginaliserade delar av anti-balaka.

Den 1 oktober 2015 ägde ett möte rum i PK5-området mellan Gaye och Eugène Barret Ngaïkosset, en medlem av en marginaliserad anti-balakagrupp, i syfte att planera en gemensam attack mot Bangui lördagen den 3 oktober. Gayes grupp hindrade människor från att lämna PK5-området för att stärka gruppidentiteten hos den muslimska befolkningen och på så sätt förvärra spänningarna mellan folkgrupperna och förhindra försoning. Den 26 oktober 2015 avbröt Gaye och hans grupp ett möte mellan ärkebiskopen i Bangui och imamen vid den centrala moskén i Bangui samt hotade delegationen, som var tvungen att dra sig tillbaka från den centrala moskén och fly från PK5-området.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; alias (ej säkerställt): f) ”The Butcher of Paoua” g) Ngakosset)

Befattning: a) f.d. kapten, Centralafrikanska republikens presidentgarde b) f.d. kapten, Centralafrikanska republikens sjöstridskrafter

Nationellt id-nummer: Militärt id-nummer 911-10-77 vid Centralafrikanska republikens försvarsmakt

Adress: a) Bangui, Centralafrikanska republiken

Datum för uppförande: den 17 december 2015.

Övriga uppgifter: Kapten Eugène Barret Ngaïkosset är en före detta medlem av den tidigare presidenten François Bozizés (CFI. 001) garde och har samröre med anti-Balakarörelsen. Han rymde från fängelset den 17 maj 2015 efter att ha blivit utlämnad från Brazzaville och skapade en egen anti-Balakafaktion med f.d. kombattanter från centralafrikanska försvarsmakten.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET fördes upp på förteckningen den 17 december 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 b och f i resolution 2196 (2015) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”; ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning”; och ”deltagande i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, Europeiska unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa.”

Övrig information:

Ngaïkosset är en av de främsta förövarna av det våld som utbröt i Bangui i slutet av september 2015. Ngaïkosset och andra anti-Balakagrupper arbetade tillsammans med marginaliserade medlemmar av f.d. Séléka i ett försök att destabilisera Centralafrikanska republikens övergångsregering. Natten mellan den 27 och 28 september 2015, gjorde Ngaïkosset m.fl. ett misslyckat försök att storma gendarmerilägret ”Izamo” i syfte att stjäla vapen och ammunition. Den 28 september omringade gruppen de kontor som används av Centralafrikanska republikens nationella radio.

Den 1 oktober 2015 ägde ett möte rum i PK5-området mellan Ngaïkosset och Haroun Gaye, ledare för Front populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), i syfte att planera en gemensam attack mot Bangui lördagen den 3 oktober.

Den 8 oktober 2015 tillkännagav Centralafrikanska republikens justitieminister planer på att inleda utredningar om Ngaïkosset och andra personer med avseende på deras roll i våldet i september 2015 i Bangui. Ngaikosset och andra namngavs såsom delaktiga i ”avskyvärt beteende som utgör en överträdelse mot den inre säkerheten, sammansvärjning, uppvigling till inbördeskrig, civil olydnad, hat och medhjälp.” De rättsliga myndigheterna i Centralafrikanska republiken uppmanades att inleda en undersökning för att hitta och gripa förövarna och deras medbrottslingar.

Den 11 oktober 2015 tros Ngaïkosset ha begärt att anti-Balakamilisgrupper under hans ledning skulle utföra kidnappningar, med särskild inriktning på franska medborgare, men även Centralafrikanska politiker och FN-tjänstemän, med syftet att tvinga fram den tillfälliga presidenten Catherine Samba-Panzas avgång.

▼M7

9.   Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Befattning: Befälhavare för Herrens motståndsarmé

Födelsedatum: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 september 1964 f) 1965 g) (augusti 1961) h) (juli 1961) i) 1 januari 1961 j) (april 1963)

Födelseplats: a) byn Palaro, Palaro församling, Omorodistriktet, Guluområdet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Nationalitet: Ugandiskt pass

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken e) Mbomou, Centralafrikanska republiken f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo h) (Känd adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé sedan januari 2015 varit föremål för utvisningar.

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga uppgifter:

Kony är grundare till Herrens motståndsarmé (CFe.002). Under hans ledarskap har Herrens motståndsarmé utfört bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Herrens motståndsarmé har gjort sig skyldig till kidnappningar, tvångsförflyttningar, begått sexuella övergrepp mot och mördat hundratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Faderns namn är Luizi Obol. Moderns namn är Nora Obol.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Joseph Kony fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”; ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning”; ”värvning eller användning av barn i väpnade konflikter i Centralafrikanska republiken i strid mot tillämplig internationell rätt” och ”tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

Kony grundade Herrens motståndsarmé och har beskrivits som gruppen grundare, religiösa ledare, ordförande och överbefälhavare. Herrens motståndsarmé, som först framträdde i Uganda på 1980-talet, deltog i bortföranden, dödande och stympning av tusentals civila i hela centrala Afrika. På grund av det tilltagande militära trycket beordrade Kony Herrens motståndsarmé att lämna Uganda 2005–2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé varit verksam i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Som ledare för Herrens motståndsarmé planerar och genomför Kony Herrens motståndsarmés strategi, vilket inbegriper tills vidare gällande order om anfall mot civilbefolkningar och om brutal behandling av dem. Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé under Joseph Konys ledning kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella övergrepp mot och dödat hundratals människor i hela Centralafrikanska republiken samt förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förnödenheter. De stridande anfaller säkerhetsstyrkorna ur bakhåll och stjäl deras utrustning, när dessa bemöter Herrens motståndsarmés anfall, och de stridande ur Herrens motståndsarmé inriktar sig på och plundrar byar där det saknas militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder mot Kony. Internationella brottmålsdomstolen har åtalat honom för tolv brott mot mänskligheten, inklusive mord. slaveri, sexuellt slaveri, våldtäkt, omänskliga handlingar som orsakar allvarliga kroppsskador och lidande, samt 21 fall av krigsförbrytelser, inbegripet mord, grym behandling av civila, avsiktliga angrepp mot civilbefolkning, plundring, uppmuntran till våldtäkt och rekrytering av barn som är yngre än 15 år genom bortförande.

Kony har utfärdat en tills vidare gällande order till rebellstyrkorna att plundra den hantverksmässiga gruvsektorn i Centralafrikanska republiken på diamanter och guld. En del av dessa mineraler transporteras sedan enligt uppgift av Konys grupp till Sudan eller blir föremål för handel med den lokala civilbefolkningen och medlemmar av f.d. Séléka.

Kony har även instruerat sina stridande att bedriva tjuvjakt på elefanter i Garambanationalparken i Demokratiska republiken Kongo, varifrån elefantbetar enligt uppgift transporteras genom östra Centralafrikanska republiken till Sudan, där höga företrädare för Herrens motståndsarmé enligt uppgift säljer dessa och bedriver handel med sudanesiska handelsmän och lokala tjänstemän. Handeln med elfenben utgör en betydande inkomstkälla för Konys grupp. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.

▼M9

10.   Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) ”Bashir” l) ”Caesar” m) ”One-P” n) ”1-P”)

Befattning: Ställföreträdande chef för Herrens motståndsarmé

Födelsedatum: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992

Adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen till Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts).

Datum för uppförande: den 23 augusti 2016.

Övriga uppgifter:

Ali Kony är ställföreträdande chef för Herrens motståndsarmé (CFe.002), en enhet som förts upp på förteckningen, och son till ledaren för Herrens motståndsarmé Joseph Kony (CFi.009), en person som förts upp på förteckningen. Ali ingår i ledningen för Herrens motståndsarmé sedan 2010. Han ingår i en grupp högre officerare inom Herrens motståndarmé som är baserade tillsammans med Joseph Kony.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ali Kony fördes upp på förteckningen den 23 augusti 2016 enligt punkterna 12 och 13 d och g i resolution 2262 (2016) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”, för att han ”tillhandahåller stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter i eller från Centralafrikanska republiken”, och för att han ”är ledare för en enhet som förts upp på förteckningen av kommittén enligt punkterna 36 eller 37 i resolution 2134 (2014) eller denna resolution eller har tillhandahållit stöd till eller har agerat för eller som ombud för eller på uppdrag av en person eller enhet som förts upp på förteckningen av kommittén enligt punkterna 36 eller 37 i resolution 2134 (2014) eller denna resolution, eller en institution som ägs eller kontrolleras av en sådan person eller enhet som förts upp på förteckningen”.

Ali Kony ses som en möjlig efterträdare till Joseph Kony som ledare för Herrens motståndsarmé. Ali deltar i allt högre grad i Herrens motståndsarmés operativa planering och ses som en kanal för kontakt med Joseph Kony. Ali är dessutom underrättelseofficer i Herrens motståndsarmé och för befäl över upp till tio underställda personer.

Ali och hans bror Salim Kony har båda varit ansvariga för att verkställa disciplinära åtgärder i Herrens motståndsarmé. Båda bröderna har konstaterats ingå i den inre ledarskapskrets kring Joseph Kony som är ansvarig för att verkställa Konys order. De har båda fattat disciplinära beslut att straffa eller döda medlemmar i Herrens motståndsarmé som inte har följt dess regler. På order av Joseph Kony deltar Salim och Ali i smuggling av elfenben från Garamba National Park i norra Demokratiska republiken Kongo via Centralafrikanska republiken till den omtvistade regionen Kafia Kingi för försäljning eller handel med lokala köpmän.

Ali Kony är ansvarig för förhandlingar om priserna på elfenben och byteshandel med elfenben med köpmännen. Ali träffar köpmännen en eller två gånger i månaden för att förhandla om priset på elfenben från Herrens motståndsarmé i US-dollar eller sudanesiska pund eller för att bedriva handel avseende vapen, ammunition och livsmedel. Joseph Kony har beordrat Ali att använda de största betarna till inköp av antipersonella minor som ska omge Konys läger. I juli 2014 övervakade Ali Kony den operation då 52 elfenbensstycken transporterades för leverans till Joseph Kony och slutlig försäljning.

I april 2015 lämnade Salim Kafia Kingi för att hämta en sändning med betar. I maj deltog Salim i transporten av 20 elfenbensstycken från Demokratiska republiken Kongo till Kafia Kingi. Ungefär samtidigt träffade Ali köpmännen för att köpa förnödenheter och planera ett kommande möte för fler transaktioner och för att komma överens om köpevillkor på Herrens motståndsarmés vägnar när det gäller vad som bedöms vara det elfenben som Salim eskorterade.

Personer och enheter som förts upp på förteckningen i detta sammanhang:

Joseph Kony, uppförd på förteckningen den 7 mars 2016

Salim Kony, uppförd på förteckningen den 23 augusti 2016

Herrens motståndsarmé, uppförd på förteckningen den 7 mars 2016

11.   Salim KONY (Alias: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)

Befattning: Ställföreträdande chef för Herrens motståndsarmé

Födelsedatum: a) 1992 b) 1991 c) 1993

Adress: a) Kafia Kingi (territorium på gränsen till Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts) b) Centralafrikanska republiken

Datum för uppförande: den 23 augusti 2016

Övriga uppgifter:

Salim Kony är ställföreträdande chef i Herrens motståndsarmé (CFe.002), som är en enhet som är uppförd på förteckningen, samt son till dennas ledare Joseph Kony (CFi.009), som är en person som är uppförd på förteckningen. Salim ingår i ledningen för Herrens motståndsarmé sedan 2010. Han ingår i en grupp högre officerare inom Herrens motståndarmé som är baserade tillsammans med Joseph Kony.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Salim Kony fördes upp på förteckningen den 23 augusti 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 d och g i resolution 2262 (2016) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”, för att han ”tillhandahåller stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter i eller från Centralafrikanska republiken” och för att han ”är ledare för en enhet som förts upp på förteckningen av kommittén enligt punkterna 36 eller 37 i resolution 2134(2014) eller denna resolution eller har tillhandahållit stöd till eller har agerat för eller som ombud för eller på uppdrag av en person eller enhet som förts upp på förteckningen av kommittén enligt punkterna 36 eller 37 i resolution 2134(2014) eller denna resolution, eller en institution som ägs eller kontrolleras av en sådan person eller enhet som förts upp på förteckningen”.

Salim Kony är överbefälhavare vid Herrens motståndarmés fälthögkvarter och har sedan unga år planerat arméns attacker och defensiva åtgårder tillsammans med Joseph Kony. Tidigare ledde Salim den grupp som ansvarar för Joseph Konys säkerhet. På senare tid har Joseph Kony låtit Salim ta hand om motståndsarméns ekonomiska och logistiska nätverk.

Salim och hans bror Ali Kony har båda varit ansvariga för att upprätthålla disciplinen inom Herrens motståndsarmé. Båda bröderna har konstaterats ingå i den inre ledarskapskrets kring Joseph Kony som är ansvarig för att verkställa Konys order. De har båda fattat disciplinära beslut att straffa eller döda medlemmar i Herrens motståndsarmé som inte har följt dess regler. Salim uppges ha dödat medlemmar i Herrens motståndarmé som har haft för avsikt att hoppa av och har rapporterat om gruppers och medlemmars förehavanden till Joseph Kony.

På order av Joseph Kony deltar Salim och Ali i den olagliga handeln med elfenben från Garamba National Park i norra Demokratiska republiken Kongo via Centralafrikanska republiken till den omstridda regionen Kafia Kingi för försäljning till eller handel med lokala köpmän.

Salim beger sig ofta till gränsen med Centralafrikanska republiken med ett dussintal stridande för att möta och eskortera andra grupper inom Herrens motståndsarmé som transporterar elfenben norrut från Garamba. I april 2015 lämnade Salim Kafia Kingi för att hämta en sändning med betar. I maj deltog Salim i transporten av 20 elfenbensstycken från Demokratiska republiken Kongo till Kafia Kingi.

Tidigare i juni 2014 gick Salim in i Demokratiska republiken Kongo med en grupp stridande från Herrens motståndarmé för att bedriva tjuvskytte på elefanter i Garamba. Joseph Kony har även gett Salim i uppdrag att eskortera två befälhavare inom Herrens motståndarmé till Garamba för att ta fram gömmor med elfenben som gömts undan där flera år tidigare. I juli 2014 sammanstrålade Salim med en annan grupp från Herrens motståndsarmé för att transportera sammanlagt 52 elfenbensstycken till Kafia Kingi. Salim ansvarade för redovisningen av elfenbenet inför Joseph Kony samt för att informera grupper inom Herrens motståndarmé om transaktionerna med elfenben.

Personer och enheter som förts upp på förteckningen i detta sammanhang:

Joseph Kony, uppförd på förteckningen den 7 mars 2016

Ali Kony, uppförd på förteckningen den 23 augusti 2016

Herrens motståndsarmé, uppförd på förteckningen den 7 mars 2016

▼M2

B.   Enheter

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(Alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Adress: a) BP 333 Bangui, Centralafrikanska republiken (tfn + 32 32 31 05 21, fax + 32 32 33 18 39, e-post: kardiam.bvba@skvnet·be: webbplats: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgien

Övriga upplysningar: Leds sedan den 12 december 1986 av Abdoul-Karim Dan-Azoumi, och sedan den 1 januari 2005 av Aboubaliasr Mahamat. Filialer inbegriper MINAiR, och SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkt 12 d i resolution 2196 (2015) för att den ”tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter, i Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

BADICA/KARDIAM har gett stöd till väpnade grupper i Centralafrikanska republiken, dvs. f.d. Séléka och anti-balakastyrkor, genom olagligt utnyttjande av och handel med naturresurser, inbegripet diamanter och guld.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) fortsatte under 2014 att köpa diamanter från Bria och Sam-Ouandja (provinsen Haute Kotto) i östra delen av Centralafrikanska republiken, där f.d. Sélékastyrkor beskattar luftfartyg som transporterar diamanter och erhåller säkerhetsbetalningar från diamantsamlare. Flera av BADICA:s leverantörer i Bria och Sam-Ouandja har nära kopplingar till f.d. befälhavare inom Séléka.

I maj 2014 beslagtog belgiska myndigheter två diamantpaket som sänts till BADICAs representation i Antwerpen, som är officiellt registrerad i Belgien under namnet KARDIAM. Diamantexperter bedömde att de beslagtagna diamanterna med stor sannolikhet härrör från Centralafrikanska republiken och att de uppvisar kännetecken som är typiska för Sam-Ouandja och Bria samt Nola (provinsen Sangha Mbaéré), i landets sydvästra del.

Handlare som köpt diamanter som smugglats från Centralafrikanska republiken till utländska marknader, inbegripet från landets västra del, har på BADIGAs vägnar varit verksamma i Kamerun.

I maj 2014 exporterade BADICA även guld som producerats i Yaloké (Ombella-Mpoko), där småskaliga guldgruvor hamnade under Sélékas kontroll till och med början av februari 2014, då anti-balakagrupper tog över.

▼M7

2.   HERRENS MOTSTÅNDSARMÉ (LORD'S RESISTANCE ARMY) (Alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken e) Mbomou, Centralafrikanska republiken f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo h) (Uppgiven adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.)

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga upplysningar: Uppstod i norra Uganda under 1980-talet. Har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila i Centralafrika, inbegripet hundratals i Centralafrikanska republiken. Ledare är Joseph Kony.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Herrens motståndsarmé fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”; ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning”; och för att han ”tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken”.

Övrig information:

Herrens motståndsarmé uppstod i norra Uganda under 1980-talet och har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Alltmer militärt pressad beordrade ledaren för Herrens motståndsarmé, Joseph Kony, tillbakadragande från Uganda under 2005 och 2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé varit verksam i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella våldshandlingar mot och mördat hudratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förråd. De stridande lägger sig i bakhåll för att angripa säkerhetsstyrkor och stjäl deras utrustning när de besvarar attackerna från Herrens motståndsarmé. Stridande från Herrens motståndsarmé inriktar sig även på byar utan någon militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Herrens motståndsarmé åtföljs ofta av fångar som tvingas arbeta som bärare, kockar och sexslavar. Herrens motståndsarmé brukar könsrelaterat våld, inbegripet våldtäkter mot kvinnor och unga flickor.

I december 2013 förde Herrens motståndsarmé bort ett dussintal människor i Haute-Kotto. Herrens motståndsarmé uppges ha varit inblandad i bortförandet av hundratals civila i Centralafrikanska republiken sedan början av 2014.

Stridande från Herrens motståndsarmé anföll vid flera tillfällen i början av 2014 Obo i prefekturen Haut-Mbomou i östra Centralafrikanska republiken.

Herrens motståndsarmé fortsatte att genomföra attacker i Obo och andra platser i sydöstra Centralafrikanska republiken mellan maj och juli 2014, inbegripet uppenbart samordnade attacker och bortföranden i prefekturen Mbomou i början av juni.

Herrens motståndsarmé har åtminstone sedan 2014 varit inblandad i tjuvjakt av elefanter och handel olaglig handel med elefantprodukter i vinstsyfte. Herrens motståndsarmé uppges smuggla elfenben från Garamba National Park i norra Demokratiska republiken Kongo till Darfur i utbyte mot vapen och förnödenheter. Herrens motståndsarmé uppges frakta betar från tjuvskjutna elefanter genom Centralafrikanska republiken till Darfur i Sudan för försäljning. Dessutom uppges Kony från och med början av 2014 ha beordrat stridande från Herrens motståndsarmé att plundra diamanter och guld från gruvarbetare i östra Centralafrikanska republiken för transport till Sudan. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.

I början av februari 2015 förde tungt beväpnade stridande från Herrens motståndsarmé bort civila i Kpangbayanga, Haut-Mbomou och stal livsmedel.

Den 20 april 2015 attackerade Herrens motståndsarmé Ndambissoua i sydöstra Centralafrikanska republiken och förde bort barn, varvid merparten av byborna flydde. Tidigt i juli 2015 anföll Herrens motståndsarmé flera byar i södra Haute-Kotto-prefekturen; attackerna inbegrep plundring, våld mot civila, nedbrännande av hus och kidnappningar.

Sedan januari 2016 har attacker kopplade till Herrens motståndsarmé blivit allt vanligare i Mbomou, Haut-Mbomou och Haute-Kotto, och gruvområdena i Haute-Kotto är särskilt drabbade. Dessa attacker har inbegripit plundring, våld mot civila, förstörelse av egendom och bortföranden. De har lett till tvångsförflyttning av befolkningen, inbegripet ca 700 personer som flytt till Bria.

▼B
BILAGA II

Webbplatser för uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.