2014R0224 — LV — 01.09.2016 — 009.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 224/2014

(2014. gada 10. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

(OV L 070, 11.3.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 691/2014 (2014. gada 23. jūnijs),

  L 183

6

24.6.2014

►M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1276/2014 (2014. gada 1. decembris),

  L 346

19

2.12.2014

►M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/324 (2015. gada 2. marts),

  L 58

39

3.3.2015

►M4

PADOMES REGULA (ES) 2015/734 (2015. gada 7. maijs),

  L 117

11

8.5.2015

►M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1485 (2015. gada 2. septembris),

  L 229

1

3.9.2015

►M6

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2454 (2015. gada 23. decembris),

  L 339

36

24.12.2015

►M7

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/354 (2016. gada 11. marts),

  L 67

18

12.3.2016

►M8

PADOMES REGULA (ES) 2016/555 (2016. gada 11. aprīlis),

  L 96

1

12.4.2016

►M9

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1442 (2016. gada 31. augusts),

  L 235

1

1.9.2016
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 224/2014

(2014. gada 10. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “starpniecības pakalpojumi” ir:

i) darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iepirkumus, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti, vai

ii) trešās valstīs esošu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu tirdzniecība vai iepirkumi, lai tos nodotu citai trešai valstij;

b) “prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i) prasību izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu,

ii) prasību pagarināt vai izpildīt jebkura veida galvojuma vai finansiālās garantijas saistības vai samaksāt jebkura veida apdrošināšanas atlīdzību vai to pagarināt,

iii) prasību par atlīdzības saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu,

iv) pretprasību,

v) prasību atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

c) “līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas vai galvojumus un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

d) “kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

e) “saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

f) “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

g) “līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums jebkādai līdzekļu pārvietošanai, pārvešanai, grozīšanai, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras iznākumā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, iedaba, saņēmējs vai arī varētu notikt kādas citas izmaiņas, kuras varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

h) “līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi,

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības,

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi,

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības,

v) kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības,

vi) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes un

vii) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

i) “Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar 57. punktu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 2127 (2013);

j) “tehniska palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts saistībā ar remontiem, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, tehnisko apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un šāda palīdzība var būt instrukcijas, padomi, apmācība, darba gaitā gūto zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā;

k) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1. Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt:

a) tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā ( 1 ) (“Kopējais militāro preču saraksts”) minētajām precēm un tehnoloģijām vai saistībā ar minētajā sarakstā ietverto preču nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā;

b) finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu šādu preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkāda veida saistītas tehniskas palīdzības vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā;

c) tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai transporta pakalpojumus saistībā ar bruņotu algotņu nodrošināšanu Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā.

▼M4

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta, šajā pantā izklāstītos aizliegumus nepiemēro tehniskās palīdzības, finansējuma vai finansiāla atbalsta sniegšanai vai starpnieku pakalpojumiem:

a) ja tie paredzēti vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA), Āfrikas Savienības Reģionālās operatīvās grupas (AU-RTF) un Centrālāfrikas Republikā izvietoto Savienības misiju un Francijas spēku atbalstam un lietošanai;

b) ja tie saistīti ar aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārām aizsargķiverēm, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības atbalsta darbinieki un saistītais personāls uz laiku ieved Centrālāfrikas Republikā tikai personiskai lietošanai;

▼M8

c) ja tie saistīti ar tāda ekipējuma piegādēm, kas nav nāvējošs, un ar palīdzības sniegšanu, tostarp Centrālāfrikas drošības spēku operatīvām mācībām un mācībām, kas nav saistītas ar operatīvu darbību, kuri paredzēti vienīgi tam, lai ar tiem atbalstītu vai tos lietotu Centrālāfrikas drošības sektora reformas procesā, koordinācijā ar MINUSCA, ja vien par tiem iepriekš paziņots Sankciju komitejai.

▼B

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, ar noteikumu, ka šādu tehniskās palīdzības vai starpniecības pakalpojumu, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanu iepriekš ir apstiprinājusi Sankciju komiteja, minētajā pantā noteikto aizliegumu nepiemēro:

a) tādas tehniskas palīdzības vai starpnieku pakalpojumu sniegšanai, kuri saistīti ar militāru ekipējumu, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humāniem vai aizsardzības mērķiem;

b) tādas tehniskas palīdzības, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas saistīta ar Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, vai jebkāda veida saistītas tehniskas palīdzības vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai.

5. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru I pielikumā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.

2.  Tiek liegta tieša vai netieša pieeja līdzekļiem un saimnieciskiem resursiem I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

▼M8

3.  I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības un struktūras, par kurām Sankciju komiteja ir norādījusi, ka tās:

a) iesaistās vai atbalsta darbības, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu vai stabilizācijas un samierināšanās procesu, vai kuras uzkurina vardarbību;

b) rīkojas, pārkāpjot ANO DPR 2127 (2013) 54. pantā noteikto ieroču embargo, vai arī ir tieši vai netieši pārdevušas, piegādājušas vai nosūtījušas bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem Centrālāfrikas Republikā, vai saņēmušas bruņojumu un ar to saistītus materiālus vai tehniskas konsultācijas, mācības vai palīdzību, tostarp finansējumu un finansiālu palīdzību, saistībā ar bruņotu grupējumu vai noziedznieku tīklu vardarbīgām darbībām Centrālāfrikas Republikā;

c) ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana;

d) iesaista vai izmanto bērnus bruņotos konfliktos Centrālāfrikas Republikā, pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības;

e) sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā vai no Centrālāfrikas Republikas;

f) kavē humānās palīdzības sniegšanu Centrālāfrikas Republikā vai piekļuvi humānai palīdzībai, vai tās sadali Centrālāfrikas Republikā;

g) ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret Apvienoto Nāciju Organizācijas misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta;

h) ir Sankciju komitejas norādītas vienības vadītāji vai ir atbalstījušas vai darbojušās tādas personas, vienības vai struktūras interesēs, vārdā vai vadībā, kuru ir norādījusi Sankciju komiteja, vai tādas vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kura ir Sankciju komitejas norādītas personas, vienības vai struktūras īpašumā vai kontrolē.

▼B

6. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i) vajadzīgi, lai segtu I pielikumā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus,

ii) paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem, vai

iii) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību un

b) attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par a) punktā minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

7. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, un ja attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un Sankciju komiteja to ir apstiprinājusi.

8. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz konkrētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 5. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrejtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b) konkrētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c) apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras minētas I pielikumā;

d) apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; un

e) dalībvalsts ir ziņojusi par apgrūtinājumu vai spriedumu Sankciju komitejai.

9. pants

Atkāpjoties no 5. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru ir norādījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

b) maksājums nav pretrunā 5. panta 2. punktam un

c) attiecīgā dalībvalsts par nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi Sankciju komitejai 10 darbdienas iepriekš.

10. pants

1.  Šīs regulas 5. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā minētu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus, ar nosacījumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.  Šīs regulas 5. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a) procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 5. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā, vai

c) maksājumiem, kuri paredzēti saskaņā ar tiesas, administratīvu vai šķīrējtiesas noteiktu apgrūtinājumu vai spriedumu, kā minēts 8. pantā, un

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu.

11. pants

1.  Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 5. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šīs dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai un

b) sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.

2.  Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.  Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

12. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. un 5. pantā minēto pasākumu neievērošana.

13. pants

1.  Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.  Pasākumi, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto aizliegumu pārkāpums.

14. pants

1.  Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

a) norādītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b) jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.  Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa šīs prasības izpildi.

3.  Šis pants neierobežo 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

15. pants

1.  Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un dalās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

a) līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 5. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6., 7. un 8. pantu;

b) pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

16. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

17. pants

1.  Ja ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un ir sniegusi iemeslu pamatojumu šādai iekļaušanai, Padome pieņem lēmumu iekļaut šādu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru I pielikumā. Padome savu lēmumu un iemeslu pamatojumu paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

2.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu, vienību vai struktūru.

3.  Ja ANO nolemj no saraksta svītrot personu, vienību vai struktūru, vai grozīt datus par sarakstā esošu personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

18. pants

Regulas I pielikumā iekļauj, ja iespējams, Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai atpazītu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskajām personām šāda informācija var ietvert uzvārdus un vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, pilsonību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu. I pielikumā ietver arī Drošības padomes vai Sankciju komitejas paziņošanas datumu.

19. pants

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem to turpmākiem grozījumiem.

20. pants

1.  Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.  Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.  Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

21. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, arī tās gaisa telpā;

b) visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

22. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2
PIELIKUMS

TO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 5. PANTĀ

A.   Personas

1.    François Yangouvonda BOZIZÉ (jeb: a) Bozize Yangouvonda)

Dzimšanas datums: 1946. gada 14. oktobris.

Dzimšanas vieta: Mouila, Gabona.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika.

Adrese: Uganda.

Cita informācija: mātes vārds ir Martine Kofio.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Bozizé tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas “iesaistās darbībās, ar kurām apdraud Centrālāfrikas Republikas (CĀR) mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās”.

Papildu informācija

Bozizé sadarbībā ar saviem atbalstītājiem mudināja veikt 2013. gada 5. decembrī notikušo uzbrukumu Bangui. Kopš tā laika viņš turpina veikt destabilizēšanas operācijas, lai CĀR galvaspilsētā saglabātu spriedzi. Uzskata, ka Bozizé izveidoja anti-Balaka kaujinieku grupu, pirms viņš 2013. gada 24. martā aizbēga no CĀR. Paziņojumā Bozizé aicināja savus kaujiniekus veikt nežēlīgus noziegumus pret pašreizējo režīmu un islāmistiem. Uzskata, ka Bozizé ir sniedzis finansiālu un materiālu atbalstu kaujiniekiem, kuri cenšas destabilizēt notiekošo pāreju un panākt Bozizé atgriešanos pie varas. Lielākā daļa anti-Balaka kaujinieku ir no Centrālāfrikas bruņotajiem spēkiem, kuri pēc valsts apvērsuma bija izklīduši lauku rajonos un kurus Bozizé pēc tam reorganizēja. Bozizé un viņa atbalstītāji kontrolē vairāk nekā pusi no anti-Balaka kaujinieku vienībām.

Bozizé lojāli spēki bija apbruņoti ar triecienšautenēm, mīnmetējiem un reaktīvām prettanku šautenēm, un tie aizvien vairāk iesaistījās atriebības uzbrukumos CĀR musulmaņu iedzīvotājiem. Situācija CĀR strauji pasliktinājās pēc anti-Balaka spēku uzbrukuma 2013. gada 5. decembrīBangui, kur bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku.

2.    Nourredine ADAM (jeb: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Amats: a) ģenerālis; b) drošības ministrs; c) ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Dzimšanas datums: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1970. gada 1. janvāris.

Dzimšanas vieta: Ndele, Centrālāfrikas Republika.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika. Pases Nr.: D00001184

Adrese: Birao, Centrālāfrikas Republika.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas ir “iesaistījusies darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību CĀR, vai atbalsta tās”.

Papildu informācija

Noureddine ir viens no sākotnējiem Séléka vadītājiem. Viņš ir identificēts gan kā ģenerālis, gan kā priekšsēdētājs vienā no Séléka bruņotajām nemiernieku grupām Central PJCC – oficiāli šī grupa ir zināma kā Patriotu konvents taisnīgumam un mieram (Convention of Patriots for Justice and Peace), un tās nosaukuma saīsinājums ir zināms arī kā CPJP. Kā bijušais Patriotu konventa taisnīgumam un mieram (CPJP/F) Fundamental šķelšanās grupas vadītājs viņš bija ex-Séléka militārais koordinators uzbrukumos iepriekšējos nemieros Centrālāfrikas Republikā laikposmā no 2012. gada decembra sākuma līdz 2013. gada martam. Bez Noureddine palīdzības un ciešajām attiecībām ar Čadas Īpašajiem spēkiem Séléka, visticamāk, nebūtu spējis izraut varu no iepriekšējā CĀR prezidenta François Bozizé rokām.

Kopš Catherine Samba-Panza iecelšanas pagaidu prezidentes amatā 2014. gada 20. janvārī viņš bija viens no galvenajiem ex-Séléka taktiskās atkāpšanās autoriem Sibut, lai īstenotu savu plānu nostiprināt musulmaņu pozīcijas valsts ziemeļos. Viņš skaidri aicināja savus spēkus pretoties Āfrikas valstu vadītās starptautiskās atbalsta misijas Centrālāfrikas Republikā (MISCA) pārejas posma valdības un militāro līderu rīkojumiem. Noureddine aktīvi virza ex-Séléka – bijušos Séléka spēkus, ko Djotodia (kā ziņots) 2013. gada septembrī bija izklīdinājis,– un vada operācijas pret kristiešu apkaimi, un turpina sniegt būtisku atbalstu un vadību ex-Séléka, kas darbojas CĀR.

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 37. punkta b) apakšpunktu, kā persona, kas “attiecīgi iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas ir pretrunā ar starptautiskajām cilvēktiesībām vai starptautiskajām humanitārajām tiesībām”.

Papildu informācija

Pēc tam, kad Séléka2013. gada 24. martā pārņēma kontroli pār Bangui, Nourredine Adam tika iecelts par drošības ministru, toreiz – ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD, pašreiz tas ir neaktīvs CĀR izlūkošanas dienests). Nourredine Adam izmantoja CEDAD kā personīgo politisko policiju, veicot daudzus patvaļīgus arestus, spīdzināšanu un nāvessodus bez tiesas sprieduma. Turklāt Noureddine bija viena no galvenajām atbildīgajām personām Boy Rabe notikušajās asiņainajās darbībās. 2013. gada augustā Séléka spēki uzbruka Boy Rabe, CĀR apkaimei, ko uzskata par François Bozizé atbalstītāju un viņa etniskās grupas bastionu. Kā ziņots, aizbildinoties ar ieroču krājumu meklēšanu, Séléka karaspēks ir nogalinājis daudzus civiliedzīvotājus un ir veicis postošas laupīšanas. Kad šie uzbrukumi izplatījās uz citiem rajoniem, tūkstošiem iedzīvotāju ieņēma starptautisko lidostu, ko Francijas karaspēka klātbūtnes dēļ uzskatīja par drošu vietu, un ieņēma tās skrejceļu.

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 37. punkta d) apakšpunktu, kā persona, kas “nelegāli izmantojot dabas resursus, sniedz atbalstu bruņotām grupām vai noziedzīgiem tīkliem”.

Papildu informācija

2013. gada sākumā Nourredine Adam bija svarīga loma ex-Séléka finansēšanas tīklos. Viņš devās uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai vāktu līdzekļus iepriekšējiem nemieriem. Viņš darbojās arī kā koordinators Čadas dimantu kontrabandas grupējumā, kas darbojas starp Centrālāfrikas Republiku un Čadu.

▼M3 —————

▼M5

4.    Alfred YEKATOM (jeb: a) Alfred Yekatom Saragba b) Aifred Ekatom c) Alfred Saragba d) pulkvedis Rombhot e) pulkvedis Rambo f) pulkvedis Rambot g) pulkvedis Rombot h) pulkvedis Romboh)

Amats: Centrālāfrikas bruņoto spēku (Forces Armées Centrafricaines – FACA) galvenais kaprālis

Dzimšanas datums: 1976. gada 23. jūnijs

Dzimšanas vieta: Centrālāfrikas Republika

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika

Adrese: a) Mbaiki, Lobaye Province, Centrālāfrikas Republika (Tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpoko province, Centrālāfrikas Republika (iepriekšējā vieta)

Cita informācija: Viņš pārvaldīja un komandēja lielu bruņotu kaujinieku grupu. Tēva (adoptētāja) vārds ir Ekatom Saragba (raksta arī Yekatom Saragba). Viņš ir Yves Saragba brālis, kurš ir “Antibalaka” kaujinieku komandieris Batalimo, Lobajes (Lobaye) provincē un bijušais FACA karavīrs. Ārējā izskata apraksts: acis – melnas, mati –noskūti, sejas krāsa – melna, augums – 170 cm, svars – 100 kg. Fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Alfred Yekatom sarakstā tika iekļauts 2015. gada 20. augustā saskaņā ar Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu kā tāds, “kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, tostarp pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kas uzkurina vardarbību”.

Papildu informācija:

Alfred Yekatom, ko dēvē arī par pulkvedi Rombhot, ir “Antibalaka” kustības frakcijas vadītājs, kuru dēvē par “Antibalaka no dienvidiem”. Viņš ir ieņēmis Centrālāfrikas bruņoto spēku (Forces Armées Centrafricaines – FACA) galvenā kaprāļa amatu.

Yekatom iesaistījās un atbalstīja tādas darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu. Viņš pārvaldīja un komandēja lielu bruņotu kaujinieku grupu, kura atradās PK9 apkaimē Bangi (Bangui) un pilsētās – Bimbo (Ombela-Mpoko (Ombella-Mpoko) provincē), Cekijā (Cekia),Pissā (Pissa) un Mbaiki (Mbaïki – Lobaje provinces galvaspilsētā), un savu štābu bija izveidojis mežu koncesijā Batalimo.

No Bimbo un Bangi galvenā tilta līdz Mbaiki (Lobajes provincē) un no Pissas līdz Batalimo (pie robežas ar Kongo Republiku) Yekatom tiešā pārvaldībā bija desmitiem kontrolpunktu ar vidēji desmit tādiem bruņotiem kaujiniekiem armijas formas tērpos un ar ieročiem, tostarp militārām triecienšautenēm, kuri iekasēja neatļautus nodokļus ne tikai no privātiem transportlīdzekļiem un motocikliem, pasažieru mikroautobusiem un kravas automobiļiem, kas eksportēja mežu resursus uz Kamerūnu un Čadu, bet arī no kuģiem, kas peldēja pa Ubangi (Oubangui) upi. Tika novērots, kā Yekatom pats personiski iekasē daļu no šiem neatļautajiem nodokļiem. Ziņo, ka Yekatom un viņa kaujinieki esot arī nonāvējuši civiliedzīvotājus.

5.    Habib SOUSSOU (jeb: Soussou Abib)

Amats: a) “Antibalaka” koordinators Lobajes (Lobaye) provincē b) Centrālāfrikas bruņoto spēku (Forces Armées Centrafricaines – FACA) kaprālis

Dzimšanas datums: 1980. gada 13. marts

Dzimšanas vieta: Boda, Centrālāfrikas Republika.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika Adrese: Boda, Centrālāfrikas Republika (Tel. +236 72198628)

Cita informācija: 2014. gada 11. aprīlī iecelts par Bodas zonas komandieri (COMZONE) un 2014. gada 28. jūnijā – par visas Lobajes provinces komandieri. Pēc viņa komandas turpinājās mērķtiecīgas slepkavības, sadursmes un uzbrukumi humānās palīdzības organizācijām un palīdzības sniedzējiem. Ārējā izskata apraksts: acis – brūnas, mati –melni, augums – 160 cm, svars – 60 kg. Fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Habib Soussou sarakstā tika iekļauts 2015. gada 20. augustā saskaņā ar Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta b) un e) apakšpunktu kā tāds, “kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, tostarp pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kas uzkurina vardarbību”, “ir iesaistīt[..]s tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana” un kas “kavē humānās palīdzības sniegšanu Centrālāfrikas Republikā vai piekļuvi humānajai palīdzībai, vai tās sadali Centrālāfrikas Republikā”.

Papildu informācija:

2014. gada 11. aprīlīHabib Soussou tika iecelts par Bodas “Antibalaka” zonas komandieri (COMZONE), un tādēļ viņš apgalvoja, ka ir atbildīgs par drošības stāvokli apakšprefektūrā (sous- préfecture). 2014. gada 28. jūnijā“Antibalaka” vispārējais koordinators Patrice Edouard Ngaïssona iecēla Habib Soussou par reģionālo koordinatoru Bodas pilsētā no 2014. gada 11. jūnija un no 2014. gada 28. jūnija – par visas Lobajes provinces koordinatoru. Apvidos, kuros Soussou bija “Antibalaka” komandieris vai koordinators, Bodā katru nedēļu notika “Antibalaka” veiktas mērķtiecīgas slepkavības, sadursmes un uzbrukumi humānās palīdzības organizācijām un palīdzības sniedzējiem. Soussou vadītie un “Antibalaka” spēki šajos apgabalos arī vērsa un draudēja vērst vardarbību pret civiliedzīvotājiem.

▼M6

6.    Oumar YOUNOUS ABDOULAY (jeb: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui)

Amats: bijušais Séléka ģenerālis

Dzimšanas datums: 1970. gada 2. aprīlis

Valstspiederība: Sudāna, Centrālāfrikas Republikas diplomātiskā pase Nr. D00000898, izdošanas datums: 2013. gada 11. aprīlis (derīga līdz 2018. gada 10. aprīlim)

Adrese: a) Bria, Centrālāfrikas Republika (tālr. +236 75507560); b) Birao, Centrālāfrikas Republika; c) Tullus, southern Darfur, Sudāna (iepriekšējā vieta)

Cita informācija: viņš ir dimantu kontrabandists un Séléka trīszvaigžņu ģenerālis, kā arī tuva uzticības persona bijušajam Centrālāfrikas Republikas pagaidu prezidentam Michel Djotodia. Ārējā izskata apraksts: mati – melni, augums – 180 cm, pieder pie fulani tautības. Fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā. ►M9  Tiek ziņots, ka miris 2015. gada 11. oktobrī. ◄

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2015. gada 20. augusts (grozīts 2015. gada 20. oktobrī)

Informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Oumar Younous sarakstā tika iekļauts 2015. gada 20. augustā saskaņā ar Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta d) apakšpunktu kā tāds, kurš “iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, tostarp pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kas uzkurina vardarbību”; un kas “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā”.

Papildu informācija:

Oumar Younous kā bijušās alianses Séléka ģenerālis un dimantu kontrabandists ir sniedzis atbalstu bruņotam grupējumam ar nelikumīgu dabas resursu, tostarp dimantu, izmantošanu un tirdzniecību Centrālāfrikas Republikā.

Bijušais dimantu uzpirkšanas sabiedrības SODIAM vadītājs Oumar Younous 2008. gada oktobrī pievienojās nemiernieku grupējumam Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013. gada decembrī Oumar Younous tika identificēts kā Séléka trīszvaigžņu ģenerālis un tuva uzticības persona pagaidu prezidentam Michel Djotodia.

Younous ir iesaistīts dimantu tirdzniecībā no Brias (Bria) un Sam Uandjas (Sam Ouandja) uz Sudānu. No informācijas avotiem saņemti ziņojumi, ka Oumar Younous ir iesaistījies Briā apslēpto dimantu sūtījumu savākšanā nu nogādāšanā Sudānā pārdošanas nolūkiem.

▼M6

7.    Haroun GAYE (jeb: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Amats: Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) politiskās koordinācijas referents

Dzimšanas datums: a) 1968. gada 30. janvāris; b) 1969. gada 30. janvāris

Pases Nr.: Centrālāfrikas Republikas numurs O00065772 (burts “O”, kam seko trīs nulles), derīga līdz 2019. gada 30. decembrim

Adrese: Bangui, Centrālāfrikas Republika

Sarakstā iekļaušanas datums: 2015. gada 17. decembris

Informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Haroun Gaye tika iekļauts sarakstā 2015. gada 17. decembrī, ievērojot Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta b) un f) apakšpunktu, kā tāds, “kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”; “ir iesaistīt[..]s tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana”; un “ir iesaistīt[..]s tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Eiropas Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta”.

Papildu informācija:

HAROUN GAYE kopš 2014. gada sākuma ir bijis viens no līderiem bruņotam grupējumam, kas darbojas Bangui pilsētas PK5 apkaimē. PK5 apkaimes pilsoniskās sabiedrības pārstāvji norāda, ka Gaye un viņa bruņotais grupējums uzkurina konfliktu Bangui, vēršoties pret samierināšanos un nepieļaujot iedzīvotāju kustību uz Bangui trešo rajonu un no tā. 2015. gada 11. maijāGaye un 300 demonstranti bloķēja piekļuvi Nacionālajai pārejas padomei, lai traucētu Bangui foruma pēdējās dienas norisei. Tiek ziņots, ka GAYE ir sadarbojies ar Antibalaka amatpersonām, lai koordinētu traucējumus.

2015. gada 26. jūnijāGaye un neliels skaits līdzgaitnieku izjauca vēlētāju reģistrācijas kampaņas atklāšanu Bangui pilsētas PK5 apkaimē, kā rezultātā reģistrācijas kampaņa tika slēgta.

MINUSCA2015. gada 2. augustā mēģināja Gaye aizturēt saskaņā ar Drošības padomes Rezolūcijas 2217 (2015) 32. punkta f) apakšpunkta i) punktu. Gaye, kurš, kā ziņo, bija iepriekš informēts par aizturēšanas mēģinājumu, tam bija gatavs, un viņa atbalstītāji bija bruņoti ar smagajiem ieročiem. Gaye spēki atklāja uguni uz MINUSCA apvienoto operatīvo grupu. Septiņas stundas ilgajā apšaudē Gaye cilvēki pret MINUSCA karavīriem izmantoja šaujamieročus, granātmetējus un rokas granātas un nogalināja vienu miera uzturētāju, bet ievainoja astoņus. Gaye bija iesaistīts vardarbīgu protestu un sadursmju kūdīšanā 2015. gada septembra beigās, kas, kā izskatās, bija puča mēģinājums nolūkā gāzt pārejas valdību. Puča mēģinājumu visdrīzāk vadīja bijušā prezidenta Bozize atbalstītāji oportūnistiskā aliansē ar Gaye un citiem FPRC līderiem. Izskatās, ka Gaye mērķis bija radīt atriebības uzbrukumu ciklu, kas apdraudētu gaidāmās vēlēšanas. Gaye bija atbildīgs par koordināciju ar Antibalaka marginalizētajiem elementiem.

2015. gada 1. oktobrīPK5 apkaimē notika Eugène Barret Ngaïkosset, marginalizēta Antibalaka grupējuma locekļa, un Gaye tikšanās, kuras nolūks bija plānot kopīgu uzbrukumu Bangui sestdien, 3. oktobrī. Gaye grupējums neļāva cilvēkiem, kas atradās PK5 apkaimē, to pamest nolūkā stiprināt musulmaņu iedzīvotāju kopienas identitāti, lai saasinātu starpetnisko saspīlējumu un nepieļautu samierināšanos. 2015. gada 26. oktobrīGaye un viņa grupējums iztraucēja tikšanos starp Bangui arhibīskapu un Bangui Galvenās mošejas imamu un draudēja delegācijai, kurai bija jādodas prom no Galvenās mošejas un jābēg no PK5 apkaimes.

8.    Eugène BARRET NGAÏKOSSET (jeb: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; mazāk uzticami alias: f) “The Butcher of Paoua”; g) Ngakosset

Amats: a) bijušais kapteinis, Centrālāfrikas Republikas Prezidenta gvarde; b) bijušais kapteinis, Centrālāfrikas Republikas Jūras spēki

Valsts identifikācijas Nr.: Centrālāfrikas Republikas Bruņoto spēku (FACA) militārais identifikācijas numurs 911-10-77

Adrese: a) Bangui, Centrālāfrikas Republika

Sarakstā iekļaušanas datums: 2015. gada 17. decembris

Cita informācija: kapteinis Eugène Barret Ngaïkosset ir bijušā prezidenta François Bozizé (CFi.001) Prezidenta gvardes bijušais loceklis un ir saistīts ar kustību Antibalaka. Pēc izdošanas no Brazavilas viņš 2015. gada 17. maijā izbēga no cietuma un izveidoja pats savu Antibalaka atzaru, kurā iekļauti bijušie FACA cīnītāji.

Informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET tika iekļauts sarakstā 2015. gada 17. decembrī, ievērojot Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta b) un f) apakšpunktu, kā tāds, “kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”; “ir iesaistīt[..]s tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana”; un “ir iesaistīt[..]s tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Eiropas Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta”.

Papildu informācija:

Ngaïkosset ir viena no galvenajām personām, kas vainojamas vardarbības uzliesmojumā Bangui 2015. gada septembra beigās. Ngaïkosset un citi Antibalaka kaujinieki darbojās kopā ar marginalizētiem ex-Séléka locekļiem, lai destabilizētu Centrālāfrikas Republikas pagaidu valdību. Naktī no 2015. gada 27. septembra uz 28. septembriNgaïkosset un citas personas mēģināja iebrukt Izamo žandarmērijā, lai nolaupītu ieročus un munīciju; šis mēģinājums iebrukt neizdevās. 28. septembrī grupa aplenca Centrālāfrikas Republikas valsts radio birojus.

2015. gada 1. oktobrīPK5 apkārtnē notika Ngaïkosset un Centrālāfrikas atdzimšanas tautas frontes (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique – FPRC) līdera Haroun Gaye tikšanās, kuras nolūks bija plānot kopīgu uzbrukumu Bangui sestdien, 3. oktobrī.

2015. gada 8. oktobrī Centrālāfrikas Republikas tieslietu ministrs paziņoja, ka tiek plānots veikt izmeklēšanu par Ngaïkosset un citu personu lomu 2015. gada septembrī Bangui notikušajos vardarbības aktos. Ngaïkosset un pārējie tika identificēti kā personas, kas iesaistītas “brutālā uzvedībā, kas sastāv no valsts iekšējās drošības pārkāpšanas, sazvērestības, kūdīšanas uz pilsoņu karu, pilsoniskas nepakļaušanās, naida un līdzdalības noziegumos”. Centrālāfrikas Republikas tiesu iestādēm tika dots norādījums sākt izmeklēšanu, lai meklētu un arestētu vainīgos un to līdzvainīgos.

Tiek uzskatīts, ka 2015. gada 11. oktobrīNgaïkosset viņa pakļautībā esošajiem Antibalaka kaujiniekiem prasīja veikt nolaupīšanas, īpaši koncentrējoties uz Francijas valstspiederīgajiem, bet arī Centrālāfrikas Republikas politiķiem un ANO amatpersonām, ar mērķi piespiedu kārtā panākt pagaidu prezidentes Catherine Samba-Panza aiziešanu no amata.

▼M7

9.    Joseph KONY (jeb: a) Kony, b) Joseph Rao Kony, c) Josef Kony, d) Le Messie sanglant)

Amats: “Tā Kunga pretošanās armijas” komandieris

Dzimšanas datums: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 1964. gada 18. septembris; f) 1965; g) (1961. gada augusts); h) (1961. gada jūlijs); i) 1961. gada 1. janvāris; j) (1963. gada aprīlis)

Dzimšanas vieta: a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda

Valstspiederība: Ugandas pase

Adrese: a) Vakaga, Centrālāfrikas Republika; b) Haute-Kotto, Centrālāfrikas Republika; c) Basse-Kotto, Centrālāfrikas Republika; d) Haut-Mbomou, Centrālāfrikas Republika; e) Mbomou, Centrālāfrikas Republika; f) Haut-Uolo, Kongo Demokrātiskā Republika; g) Bas-Uolo, Kongo Demokrātiskā Republika; h) (paziņotā adrese: Kafia Kingi (teritorija uz Sudānas un Dienvidsudānas robežas, kuras galīgais statuss vēl jānosaka). Kopš 2015. gada janvāra ir ziņas par 500 Tā Kunga pretošanās armijai piederošu personu izraidīšanu no Sudānas.)

Sarakstā iekļaušanas datums: 2016. gada 7. marts.

Papildu informācija:

Kony ir Tā Kunga pretošanās armijas (LRA) dibinātājs un līderis (CFe.002). Viņa vadībā LRA Centrālāfrikas teritorijā ir nolaupījusi, nogalinājusi un sakropļojusi tūkstošiem civiliedzīvotāju. LRA ir bijusi atbildīga par simtiem personu nolaupīšanu, pārvietošanu CĀR teritorijā, seksuālās vardarbības aktiem pret tām un to nogalināšanu, un ir izlaupījusi un iznīcinājusi civiliedzīvotāju īpašumus. Viņa tēva vārds ir Luizi Obol. Viņa mātes vārds ir Nora Obol.

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:

Joseph Kony sarakstā tika iekļauts 2016. gada 7. martā, ievērojot Rezolūcijas 2262 (2016) 12. punktu un 13. punkta b), c) un d) apakšpunktu, kā persona, kas “iesaistās vai atbalsta darbības, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”; “iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana”; “vervē vai izmanto bērnus bruņotos konfliktos Centrālāfrikas Republikā, pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības,” un “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus CĀR vai no CĀR, vai arī nodarbojoties ar to nelikumīgu tirdzniecību.”

Papildu informācija:

Kony ir dibinājis Tā Kunga pretošanās armiju (LRA) un tiek raksturots kā šīs grupas dibinātājs, reliģiskais līderis, priekšsēdētājs un armijas virspavēlnieks. LRA, kas Ugandas ziemeļu daļā sāka izplatīties 20. gadsimta astoņdesmitajos gados, ir bijusi iesaistīta tūkstošiem civiliedzīvotāju nolaupīšanā, nogalināšanā un sakropļošanā Centrālāfrikas teritorijā. Palielinoties militārajam spiedienam, Kony izdeva pavēli par LRA atvilkšanu no Ugandas 2005. un 2006. gadā. Kopš tā laika LRA ir darbojusies Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), Centrālāfrikas Republikā, Dienvidsudānā un – saskaņā ar avotiem – Sudānā.

KonyLRA līderis izstrādā un īsteno LRA stratēģiju, tostarp pastāvīgi izdod pavēles uzbrukt civiliedzīvotājiem un vērsties pret tiem ar vardarbības aktiem. Kopš 2013. decembra LRA Joseph Kony vadībā ir nolaupījusi, pārvietojusi simtiem personu visā CĀR, veikusi seksuālās vardarbības aktus pret tām un tās nogalinājusi, un ir izlaupījusi un iznīcinājusi civiliedzīvotāju īpašumu. LRA, kas koncentrējas CĀR austrumu daļā un saskaņā ar avotiem Kafia Kingi – teritorijā uz Sudānas un Dienvidsudānas robežas, kuras galīgais statuss vēl jānosaka, bet kura atrodas Sudānas militārā kontrolē –, siro pa ciematiem, lai salaupītu pārtiku un nodrošinājumu. Kaujinieki ierīko slēpņus, lai uzbruktu drošības spēkiem un nozagtu to aprīkojumu tad, kad tie reaģē uz LRA uzbrukumiem, un LRA kaujinieki arī iebrūk un nodarbojas ar laupīšanu ciematos, kuros nav militāro spēku klātbūtnes. LRA ir pastiprinājusi uzbrukumus arī dimantu un zelta ieguves vietām.

Starptautiskā Krimināltiesa attiecībā uz Kony ir izdevusi apcietināšanas orderi. Starptautiskā Krimināltiesa viņam ir izvirzījusi apsūdzības divpadsmit punktos par noziegumiem pret cilvēci, tostarp slepkavību, paverdzināšanu, seksuālu paverdzināšanu, izvarošanu, necilvēcīgu apiešanos, radot smagus miesas bojājumus un ciešanas, un divdesmit vienā punktā par kara noziegumiem, tostarp slepkavību, nežēlīgu izturēšanos pret civiliedzīvotājiem, tīši uzbrūkot civiliedzīvotāju kopienām, marodēšanu, pamudināšanu uz izvarošanu un bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem, iesaistīšanu, viņus nolaupot.

Kony ir nemiernieku kaujiniekiem devis pastāvīgu uzdevumu nolaupīt dimantus un zeltu mazapjoma izrakteņu ieguvējiem Centrālāfrikas Republikas austrumu daļā. Tiek ziņots, ka daļu minerālu Kony grupa pēc tam nogādā Sudānā vai arī ar tiem tirgojas ar vietējiem civiliedzīvotājiem un bijušās Séléka locekļiem.

Kony arī saviem kaujiniekiem ir devis rīkojumu veikt ziloņu malumedniecību Garamba nacionālajā parkā Kongo Demokrātiskajā Republikā, no kurienes ziloņu ilkņi caur Centrālāfrikas Republikas austrumu daļu tiekot nogādāti Sudānā, kur LRA vecākās amatpersonas tos pārdodot un tirgojoties ar tiem ar Sudānas tirgotājiem un vietējām amatpersonām. Tirgošanās ar ziloņkaulu ir būtisks Kony grupas ienākumu avots. Tiek ziņots, ka kopš 2015. gada janvāra no Sudānas ir izraidītas 500 Tā Kunga pretošanās armijai piederošas personas.

▼M9

10.    Ali KONY (jeb: a) Ali Lalobo, b) Ali Mohammad Labolo, c) Ali Mohammed, d) Ali Mohammed Lalobo, e) Ali Mohammed Kony, f) Ali Mohammed Labola, g) Ali Mohammed Salongo, h) Ali Bashir Lalobo, i) Ali Lalobo Bashir, j) Otim Kapere, k) “Bashir”, l) “Caesar”, m) “One-P”, n) “1-P

Amats: vietnieks, “Tā Kunga pretošanās armija” (Lord's Resistance Army)

Dzimšanas datums: a) 1994. gads, b) 1993. gads, c) 1995. gads, d) 1992. gads

Adrese: Kafia Kingi (teritorija uz Sudānas un Dienvidsudānas robežas, kuras galīgais statuss vēl jānosaka).

Sarakstā iekļaušanas datums:2016. gada 23. augusts

Cita informācija:

Ali Kony ir vietnieks “Tā Kunga pretošanās armijā” (Lord's Resistance Army (LRA)) (CFe.002) – sarakstā iekļautā vienībā – un LRA vadītāja Joseph Kony (CFi.009) – sarakstā iekļautas personas – dēls. Ali 2010. gadā tika iekļauts LRA vadības hierarhijā. Viņš pieder pie to LRA vecāko virsnieku grupas, kuri ir bāzēti kopā ar Joseph Kony.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Kony tika iekļauts sarakstā 2016. gada 23. augustā, ievērojot Rezolūcijas 2262 (2016) 12. punktu un 13. punkta d) un g) apakšpunktu, kā persona, kas “iesaistās darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, vai atbalsta tās”; “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā vai no Centrālāfrikas Republikas;”“vada vienību, ko Komiteja ir iekļāvusi sarakstā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. vai 37. punktu vai šo rezolūciju, vai atbalsta vai darbojas tādas personas vai vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kuru Komiteja ir iekļāvusi sarakstā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. vai 37. punktu vai šo rezolūciju, vai tādas vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kura ir sarakstā iekļautas personas vai vienības īpašumā vai kontrolē.”

Ali Kony tiek uzskatīts par iespējamo nākamo LRA vadītāju pēc Joseph Kony. Ali tiek arvien vairāk iesaistīts LRA operāciju plānošanā, un viņu uzskata par starpnieku saziņai ar Joseph Kony. Ali ir arī LRA izlūkošanas virsnieks, kura pakļautībā ir līdz pat 10 personas.

Ali un viņa brālis Salim Kony abi ir bijuši atbildīgi par disciplīnas nodrošināšanu LRA iekšienē. Ir atzīts, ka abi brāļi pieder Joseph Kony personīgajam vadības lokam, kas atbild par Kony pavēļu izpildi. Abi ir pieņēmuši disciplinārus lēmumus, lai sodītu vai nogalinātu LRA locekļus, kuri ir pārkāpuši LRA noteikumus. Pamatojoties uz Joseph Kony pavēlēm, Salim un Ali ir iesaistīti ziloņkaula kontrabandā no Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) ziemeļos esošā Garamba nacionālā parka cauri Centrālāfrikas Republikai (CĀR) uz apstrīdēto Kafia Kingi reģionu, lai to pārdotu vai ar to veiktu apmaiņu ar vietējiem tirgotājiem.

Ali Kony ir atbildīgs par ziloņkaula cenu sarunāšanu un ziloņkaula barteru ar tirgotājiem. Ali reizi vai divreiz mēnesī tiekas ar tirgotājiem, lai pārrunātu LRA ziloņkaula cenu ASV dolāros vai Sudānas mārciņās vai lai to iemainītu pret ieročiem, munīciju un pārtiku. Joseph Kony deva Ali rīkojumu izmantot vislielākos ziloņu ilkņus, lai par tiem iegādātos kājnieku mīnas, ko izvietot ap Kony nometni. 2014. gada jūlijā Ali Kony pārraudzīja operāciju, kurā tika pārvietoti 52 ziloņkaula gabali piegādei Joseph Kony un galīgai pārdošanai.

2015. gada aprīlī Salim devās prom no Kafia Kingi, lai saņemtu kravu ar ziloņu ilkņiem. Maijā Salim piedalījās divdesmit ziloņkaula gabalu transportēšanā no Kongo Demokrātiskās Republikas uz Kafia Kingi. Aptuveni tajā pašā laikā Ali tikās ar tirgotājiem, lai iegādātos nodrošinājumus un plānotu nākamo tikšanos, kurā veiktu papildu darījumus un LRA vārdā vienotos par noteikumiem attiecībā uz pirkumu, par ko lēš, ka tas bijis Salim eskortētais ziloņkauls.

Saistītās sarakstā iekļautās personas un vienības:

Joseph Kony, sarakstā iekļauts 2016. gada 7. martā

Salim Kony, sarakstā iekļauts 2016. gada 23. augustā

“Tā Kunga pretošanās armija” (LRA), sarakstā iekļauta 2016. gada 7. martā

11.    Salim KONY (jeb: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol)

Amats: vietnieks, “Tā Kunga pretošanās armija” (Lord's Resistance Army)

Dzimšanas datums: a) 1992; b) 1991; c) 1993

Adrese: a) Kafia Kingi (teritorija uz Sudānas un Dienvidsudānas robežas, kuras galīgais statuss vēl jānosaka); b) Centrālāfrikas Republika

Sarakstā iekļaušanas datums:2016. gada 23. augusts

Cita informācija:

Salim Kony ir vietnieks “Tā Kunga pretošanās armijā” (Lord's Resistance Army (LRA)) (CFe.002) – sarakstā iekļautā vienībā – un LRA līdera Joseph Kony (CFi.009) – sarakstā iekļautas personas – dēls. Salim 2010. gadā tika iekļauts LRA vadības hierarhijā. Viņš pieder pie to LRA vecāko virsnieku grupas, kuri ir bāzēti kopā ar Joseph Kony.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Salim Kony tika iekļauts sarakstā 2016. gada 23. augustā, ievērojot Rezolūcijas 2262 (2016) 12. punktu un 13. punkta d) un g) apakšpunktu, kā persona, kas ir “iesaistījusies darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību CĀR, vai atbalsta tās”; “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā vai no Centrālāfrikas Republikas”; “vada vienību, ko Komiteja ir iekļāvusi sarakstā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. vai 37. punktu vai šo rezolūciju, vai atbalsta vai darbojas tādas personas vai vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kuru Komiteja ir iekļāvusi sarakstā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. vai 37. punktu vai šo rezolūciju, vai tādas vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kura ir sarakstā iekļautas personas vai vienības īpašumā vai kontrolē.”

Salim Kony ir LRA“lauka štāba” galvenais komandieris un kopš agrīna vecuma ir kopīgi plānojis LRA uzbrukumus un aizsardzības pasākumus ar Joseph Kony. Iepriekš Salim vadīja grupu, kura nodrošina drošību Joseph Kony. Nesenākā pagātnē Joseph Kony ir uzticējis Salim LRA finansiālo un loģistikas tīklu pārvaldību.

Salim un viņa brālis Ali Kony ir abi bijuši atbildīgi par disciplīnas nodrošināšanu LRA iekšienē. Ir atzīts, ka abi brāļi pieder Joseph Kony personīgajam vadības lokam, kas atbild par Joseph Kony pavēļu izpildi. Viņi abi ir pieņēmuši disciplinārus lēmumus, ar ko soda vai nogalina LRA locekļus, kuri ir pārkāpuši LRA noteikumus. Ir informācija, ka Salim ir nogalinājis LRA locekļus, kuri bija iecerējuši dezertēt, un ir ziņojis par LRA grupas un locekļu darbībām Joseph Kony.

Pamatojoties uz Joseph Kony pavēlēm, Salim un Ali ir iesaistīti ziloņkaula kontrabandā no Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) ziemeļos esošā Garamba nacionālā parka cauri Centrālāfrikas Republikai (CĀR) uz apstrīdēto Kafia Kingi reģionu, lai to pārdotu vai ar to veiktu apmaiņu ar vietējiem tirgotājiem.

Salim bieži dodas uz CĀR robežu ar aptuveni duci kaujinieku, lai tur satiktu un pavadītu citas LRA grupas, kas no Garamba transportē ziloņkaulu uz ziemeļiem. 2015. gada aprīlī Salim devās prom no Kafia Kingi, lai savāktu ilkņu kravu. Maijā Salim piedalījās divdesmit ziloņkaula gabalu transportēšanā no Kongo Demokrātiskās Republikas uz Kafia Kingi.

Iepriekš, 2014. gada jūnijā, Salim ieceļoja KDR ar grupu LRA kaujinieku, lai nelegāli medītu ziloņus Garamba. Joseph Kony arī bija uzdevis Salim pavadīt divus LRA komandierus uz Garamba, lai atklātu ziloņkaula krājumus, kas bija paslēpti trīs gadus agrāk. 2014. gada jūlijā Salim satikās ar vēl vienu LRA grupu, lai transportētu ziloņkaulu – kopā 52 gabalus – uz Kafia Kingi. Salim bija atbildīgs par to, ka tiek nodrošināta atskaitīšanās par ziloņkaulu Joseph Kony, un par informācijas nodošanu LRA grupām par ziloņkaula darījumiem.

Saistītās sarakstā iekļautās personas un vienības:

Joseph Kony, sarakstā iekļauts 2016. gada 7. martā

Ali Kony, sarakstā iekļauts 2016. gada 23. augustā

“Tā Kunga pretošanās armija” (LRA), sarakstā iekļauta 2016. gada 7. martā

▼M2

B.   Vienības

▼M5

1.    BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(jeb: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Adrese: a) BP 333, Bangui, Centrālāfrikas Republika (Tel. +32 3 2310521, Fakss +32 3 2331839, e-pasts: kardiam.bvba@skvnet·be, tīmekļa vietne: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerp, Beļģija

Cita informācija: Kopš 1986. gada 12. decembra ir Abdoul-Karim Dan-Azoumi vadībā, un kopš 2005. gada 1. janvāra – Aboubaliasr Mahamat vadībā. Pie filiālēm pieder MINAiR un SOFIA TP (Duala (Douala), Kamerūna).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

The Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM sarakstā tika iekļauts 2015. gada 20. augustā saskaņā ar Rezolūcijas 2196 (2015) 12. punkta d) apakšpunktu kā tāds, kas “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā”.

Papildu informācija:

BADICA/KARDIAM sniedza atbalstu bruņotiem grupējumiem Centrālāfrikas Republikā, proti, bijušajai aliansei “Séléka” un “Antibalaka”, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus un zeltu.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) 2014. gadā turpināja iepirkt dimantus no Brias (Bria) un Sam Uandjas (Sam Ouandja) Augškoto (Haute Kotto) provincē Centrālāfrikas Republikas austrumos, kur bijušās alianses “Séléka” spēki uzliek nodokļus gaisa kuģiem, kas transportē dimantus, un saņem drošības maksājumus no dimantu ieguvējiem. Vairāki ieguvēji, kas Briā un Sam Uandjā piegādā BADICA, ir cieši saistīti ar bijušās alianses “Séléka” komandieriem.

2014. gada maijā Beļģijas iestādes konfiscēja divus dimantu sūtījumus BADICA pārstāvniecībai Antverpenē, kura Beļģijā ir oficiāli reģistrēta kā KARDIAM. Dimantu eksperti atzina: pastāv liela iespēja, ka konfiscēto dimantu izcelsme ir Centrālāfrikas Republikā, un tiem ir iezīmes, kas ir tipiskas dimantiem no Sam Uandjas un Brias, kā arī no Nolas Sanga-Mbaere (Sangha Mbaéré) provincē valsts dienvidrietumos.

Tirgotāji, kas iepirka no Centrālāfrikas Republikas, tostarp no valsts rietumiem, uz ārvalstu tirgiem nelegāli pārvestus dimantus, Kamerūnā darbojās BADICA vārdā.

2014. gada maijā BADICA eksportēja arī zeltu, kas ražots Jalokē (Yaloké), (Ombela-Mpoko provincē), kur amatnieku zelta raktuves līdz 2014. gada februāra sākumam atradās “Séléka” kontrolē, līdz kontroli pārņēma “Antibalaka”.

▼M7

2.   TĀ KUNGA PRETOŠANĀS ARMIJA (jeb: a) LRA; b) Tā Kunga pretošanās kustība (LRM); c) Tā Kunga pretošanās kustība/armija (LRM/A)

Adrese: a) Vakaga, Centrālāfrikas Republika; b) Haute-Kotto, Centrālāfrikas Republika; c) Basse-Kotto, Centrālāfrikas Republika; d) Haut-Mbomou, Centrālāfrikas Republika; e) Mbomou, Centrālāfrikas Republika; f) HautUolo, Kongo Demokrātiskā Republika; g) Bas-Uolo, Kongo Demokrātiskā Republika; h) (paziņotā adrese: Kafia Kingi (teritorija uz Sudānas un Dienvidsudānas robežas, kuras galīgais statuss vēl jānosaka). Tiek ziņots, ka kopš 2015. gada janvāra no Sudānas ir izraidītas 500 Tā Kunga pretošanās armijai piederošas personas.)

Sarakstā iekļaušanas datums: 2016. gada 7. marts.

Cita informācija: Izveidojusies Ugandas ziemeļos 20. gadsimta 80. gados. Ir iesaistīta tūkstošiem civiliedzīvotāju Centrālāfrikā, tostarp simtiem Centrālāfrikas Republikā, nolaupīšanā, nogalināšanā un sakropļošanā. Tās vadītājs ir Joseph Kony.

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:

Tā Kunga pretošanās armija sarakstā tika iekļauta 2016. gada 7. martā, ievērojot Rezolūcijas 2262 (2016) 12. punktu un 13. punkta b), c) un d) apakšpunktu, jo tā “iesaistās vai atbalsta darbības, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”; “ir iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana”; “vervē vai izmanto bērnus bruņotos konfliktos Centrālāfrikas Republikā, pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības” un “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā vai no Centrālāfrikas Republikas, vai arī nodarbojoties ar to nelikumīgu tirdzniecību.”

Papildu informācija:

LRA, kas 20. gadsimta 80. gados izveidojās Ugandas ziemeļu daļā, ir bijusi iesaistīta tūkstošiem civiliedzīvotāju Centrālāfrikā nolaupīšanā, nogalināšanā un sakropļošanā. Palielinoties militārajam spiedienam, LRA vadītājs Joseph Kony 2005. un 2006. gadā pavēlēja LRA atvilkt spēkus no Ugandas. Kopš tā laika LRA ir darbojusies Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), Centrālāfrikas Republikā, Dienvidsudānā un – kā tiek ziņots – Sudānā.

Kopš 2013. gada decembra LRA ir nolaupījusi, pārvietojusi simtiem personu visā CĀR, veikusi seksuālās vardarbības aktus pret tām un tās nogalinājusi, un ir izlaupījusi un iznīcinājusi civiliedzīvotāju īpašumu. LRA, kas koncentrējas CĀR austrumu daļā un, kā ziņots, Kafia Kingi – teritorijā uz Sudānas un Dienvidsudānas robežas, kuras galīgais statuss vēl jānosaka, bet kura atrodas Sudānas militārā kontrolē, siro pa ciematiem, lai salaupītu pārtiku un nodrošinājumu. Kaujinieki ierīko slēpņus, lai uzbruktu drošības spēkiem un nozagtu to aprīkojumu tad, kad tie reaģē uz LRA uzbrukumiem, un LRA kaujinieki arī iebrūk un nodarbojas ar laupīšanu ciematos, kuros nav militāro spēku klātbūtnes. LRA ir pastiprinājusi uzbrukumus arī dimantu un zelta ieguves vietām.

LRA vienības bieži vien pavada gūstekņi, kurus spiež strādāt par nesējiem un pavāriem un kurus seksuāli paverdzina. LRA iesaistās ar dzimumu saistītā vardarbībā, tostarp sieviešu un jaunu meiteņu izvarošanā.

2013. gada decembrī LRA nolaupīja desmitiem cilvēku Haute-Kotto. Ir ziņots, ka kopš 2014. gada sākuma LRA ir iesaistījusies simtiem civiliedzīvotāju nolaupīšanā CĀR.

2014. gada sākumā LRA kaujinieki vairākkārt uzbruka Obo, CĀR austrumu daļas Haut-Mbomou prefektūrā.

Laikā no 2014. gada maija līdz jūlijam LRA turpināja uzbrukumus Obo un citām vietām CĀR dienvidaustrumu daļā, tostarp acīmredzami koordinētus uzbrukumus un personu nolaupīšanu Mbomou prefektūrā jūnija sākumā.

Vismaz kopš 2014. gada LRA ir iesaistījusies ziloņu malumedībās un nelikumīgā ziloņu tirdzniecībā nolūkā gūt ienākumus. Ir ziņots, ka LRA nogādā ziloņkaulu no Garamba nacionālā parka, kas atrodas Kongo Demokrātiskās Republikas ziemeļu daļā, uz Dārfūru nelegālai tirdzniecībai ar mērķi iegādāties ieročus un produktus. Ir ziņots, ka LRA pārvadā malumedībās nomedītu ziloņu ilkņus caur CĀR uz Dārfūru Sudānā pārdošanai. Turklāt ir ziņots, ka Kony kopš 2014. gada sākuma ir pavēlējis LRA kaujiniekiem nolaupīt dimantus un zeltu izrakteņu ieguvējiem CĀR austrumu daļā, lai salaupīto vestu uz Sudānu. Kopš 2015. gada janvāra ir ziņots par 500 Tā Kunga pretošanās armijai piederošu personu izraidīšanu no Sudānas.

2015. gada februāra sākumā ar smagiem ieročiem bruņoti LRA kaujinieki nolaupīja civiliedzīvotājus Kpangbayanga, Haut-Mbomou, un nozaga pārtikas produktus.

2015. gada 20. aprīlī, kad notika LRA īstenots uzbrukums un bērnu nolaupīšana no Ndambissoua CĀR dienvidaustrumu daļā, vairums ciemata iedzīvotāju nācās bēgt. Turklāt 2015. gada jūlija sākumā LRA uzbruka vairākiem ciematiem Haute-Kotto prefektūras dienvidos; uzbrukumu laikā notika laupīšana, vardarbība pret civiliedzīvotājiem, māju dedzināšana un personu nolaupīšana.

Kopš 2016. gada janvāra LRA piedēvētie uzbrukumi ir kļuvuši biežāki Mbomou, Haut-Mbomou un Haute-Kotto, jo īpaši skarot izrakteņu ieguves vietas Haute-Kotto. Minēto uzbrukumu laikā notika laupīšana, vardarbība pret civiliedzīvotājiem, īpašuma iznīcināšana un personu nolaupīšana. Tā rezultātā iedzīvotāji ir bijuši spiesti pārvietoties, tostarp ap 700 cilvēku, kuri meklējuši patvērumu Bria.

▼B
II PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OV C 69, 18.3.2010., 19. lpp.