17.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 146/1


DG DS. DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE KLIMATU

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14)

(Artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

COM/2011/10308

(2011/C 146 A/01)

Reprezentujemy

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu poszukuje osoby na stanowisko głównego doradcy, który przyczyni się do osiągnięcia następujących celów Dyrekcji Generalnej:

utrzymanie średniego wzrostu temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z poziomem przedprzemysłowym,

opracowanie unijnej strategii działań w dziedzinie klimatu na rzecz gospodarki i społeczeństwa niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu, dla celów polityki wewnętrznej, jak i negocjacji w zakresie zmian klimatu na arenie międzynarodowej,

wniesienie wkładu w realizację przez UE zobowiązania dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 % do roku 2020 poprzez skuteczne zastosowanie różnych instrumentów politycznych,

wspieranie integrowania wszystkich aspektów działań politycznych w dziedzinie klimatu, tzn. działań na rzecz redukcji emisji i dostosowania do nieuniknionych zmian klimatu, we wszystkich właściwych obszarach polityki,

wspieranie innowacji, wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez przedstawianie i popularyzowanie technologii niskoemisyjnych oraz technologii adaptacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat powyższych celów można znaleźć na stronie: (http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm)

Oferujemy

Stanowisko głównego doradcy. Podstawowym zadaniem głównego doradcy będzie wsparcie i fachowe doradztwo w międzynarodowych negocjacjach w dziedzinie zmiany klimatu, jak i w odniesieniu do partnerstw w dziedzinie zmiany klimatu zawieranych przez UE z państwami trzecimi.

Główny doradca będzie zajmować się różnymi obszarami polityki wchodzącymi w zakres kompetencji DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, analizą wielu różnorodnych, powiązanych ze sobą zagadnień i kwestii oraz opracowywaniem wniosków w tym zakresie. Ponadto główny doradca wniesie wkład w wewnętrzną koordynację Dyrekcji Generalnej, a także przyczyni się do włączenia priorytetów związanych ze zmianą klimatu do innych polityk wspólnotowych. Będzie musiał także ściśle współpracować z komisarzem i państwami członkowskimi. W tym celu niezbędna będzie między innymi wiedza na temat:

wdrażania właściwego prawodawstwa UE, w szczególności unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS),

zrównoważonych systemów energetycznych, energii odnawialnej, efektywności energetycznej itp.,

mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju itp.,

skutecznego dostosowania do zmian klimatu itp.,

zmiany klimatu i konkurencyjności, na przykład kwestii ekoefektywności, kosztów szkód w środowisku, kompromisu pomiędzy środowiskiem a korzyściami gospodarczymi, związków ze strategią „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia itp.

Poszukujemy (kryteria wyboru)

Idealny kandydat powinien wykazać się następującymi cechami:

gruntowną wiedzą z zakresu negocjacji międzynarodowych w dziedzinie przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym szerokimi kontaktami z głównymi zainteresowanymi stronami oraz znajomością ich stanowiska,

potwierdzonym doświadczeniem w zakresie koordynacji złożonych, wielostronnych negocjacji prowadzonych w środowisku międzynarodowym,

solidną i rozległą wiedzą na temat zagadnień dotyczących polityki przeciwdziałania zmianie klimatu,

gruntowną wiedzą na temat EU ETS i doświadczeniem w tym zakresie,

doświadczeniem na wyższych szczeblach w zakresie włączania polityki przeciwdziałania zmianie klimatu do innych obszarów polityki.

Kandydat powinien również wykazać się:

sprawdzonymi umiejętnościami w zakresie negocjacji,

znakomitymi umiejętnościami komunikacyjnymi,

umiejętnością skutecznej pracy w zespole w ramach koordynacji polityki i negocjacji dotyczących zmiany klimatu,

gruntowną wiedzą z zakresu gospodarki i przedsiębiorczości,

oryginalnością i zdolnością do przedstawiania nowych pomysłów oraz analizowania problemów w nowatorski sposób, tak aby znaleźć sposoby na osiągnięcie celu,

doskonałą znajomością instytucji unijnych oraz polityki UE w zakresie działań w dziedzinie klimatu,

doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych i realnych działań politycznych.

Kandydat musi (kryteria kwalifikacyjne):

1)

posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

2)

posiadać:

(i)

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;

lub

(ii)

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata;

3)

posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno było zostać zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym (1) i w dziedzinie bezpośrednio związanej z powyższym stanowiskiem;

4)

biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znać na odpowiednim poziomie inny język urzędowy;

5)

kandydat nie może jeszcze osiągnąć normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 65 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego).

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Kandydaci mają obowiązek wyrazić gotowość do złożenia oświadczenia, w którym zobowiążą się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na ich niezależności.

Powołanie i warunki zatrudnienia

Główny doradca zostanie wybrany i powołany przez Komisję zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami selekcji i naboru (zob. również Compilation Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla). W ramach procedury selekcji kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z działającym w Komisji Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą wcześniej udział w testach przeprowadzanych metodą assessment centre przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne.

Kandydatów informuje się, że procedury rekrutacyjne będą przeprowadzane wyłącznie w języku angielskim lub francuskim (2).

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia urzędników Unii Europejskiej w grupie zaszeregowania AD 14 określono w regulaminie pracowniczym. Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Polityka równych szans

Unia Europejska stosuje politykę równych szans.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce „Kandydat musi”), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu oraz doświadczenia zawodowego. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury wyboru.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy zarejestrować się w Internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext. Należy zastosować się do podanych tam wskazówek dotyczących poszczególnych etapów procedury.

Kandydaci mają obowiązek dokonania rejestracji w Internecie we wskazanym terminie (3). Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w Internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane pocztą elektroniczną po upływie terminu co do zasady nie będą przyjmowane.

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Będzie on służył do identyfikacji ich zgłoszenia oraz do powiadomienia o wyniku procedury. Należy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania rejestracji należy załadować życiorys w formacie WORD lub PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie on-line (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny muszą być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Po zakończeniu rejestracji na monitorze pojawi się numer identyfikacyjny, który należy zanotować i zapamiętać. Numer ten będzie wykorzystywany jako numer referencyjny we wszystkich sprawach dotyczących zgłoszenia kandydata. Otrzymanie numeru oznacza, że rejestracja została zakończona — numer stanowi potwierdzenie, że wprowadzone przez kandydata dane zostały zarejestrowane. Nieotrzymanie numeru oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w Internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od dyrekcji generalnej prowadzącej rekrutację.

Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje wydrukowane zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) listem poleconym  (4) z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż termin zakończenia rejestracji kandydatów. W takim przypadku wszelka późniejsza korespondencja pomiędzy Komisją a kandydatem odbywać się będzie drogą pocztową. Do zgłoszenia należy w takim przypadku załączyć zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność, wydane przez właściwy organ. Na osobnym arkuszu papieru należy także przedstawić propozycje ewentualnych udogodnień, które zdaniem kandydata mogą ułatwić mu uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 17 czerwca 2011 r. Rejestracja elektroniczna zostanie zakończona o godz. 12.00 w południe czasu brukselskiego.


(1)  Kandydaci powinni w swoim życiorysie wyszczególnić przynajmniej w odniesieniu do wspomnianych 5 lat, podczas których zdobyli doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników znajdujących się pod kierownictwem kandydata w czasie zajmowania przez niego tych stanowisk; 3) wielkość budżetu, którym zarządzali; oraz 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej ich stanowiska oraz liczbę osób na równorzędnych stanowiskach. Kandydaci na stanowisko głównego doradcy powinni wyszczególnić doświadczenie, jakie zdobyli na wyższym stanowisku doradczym.

(2)  Komisje selekcyjne zadbają, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nieuzasadnionej korzyści.

(3)  Termin rejestracji upływa dnia 17 czerwca 2011 r. o godz. 12.00 w południe czasu brukselskiego.

(4)  European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2011/10308, SC11 08/030, B-1049 Brussels.