17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 146/1


KLIMATA POLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Sludinājums par vakanto galvenā padomnieka amatu (AD 14 pakāpe)

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts)

COM/2011/10308

(2011/C 146 A/01)

Par mums

Klimata politikas ģenerāldirektorāts meklē galveno padomnieku, kas palīdzēs sasniegt šādus ģenerāldirektorāta mērķus:

saglabāt globālās temperatūras vidējo paaugstinājumu mazāk par 2 oC salīdzinājumā ar pirmsindustrializācijas laikmeta līmeni,

izstrādāt ES klimata stratēģiju, kas paredzēta klimata ziņā noturīgai zemas oglekļa koncentrācijas ekonomikai un sabiedrībai gan vietējā politikas veidošanas procesā, gan starptautiskajās sarunās par klimata pārmaiņām,

veicināt ES apņemšanos samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāžu emisijas vismaz par 20 % līdz 2020. gadam, piemērojot dažādus efektīvus politikas instrumentus,

veicināt visu ar klimata pārmaiņu politiku saistīto aspektu integrēšanu, tostarp samazinot emisijas un veicot pielāgojumus neizbēgamajām klimata pārmaiņām visās attiecīgajās politikas jomās,

veicināt inovāciju, ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu veidošanu, sekmējot zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju, kā arī pielāgošanās tehnoloģiju demonstrēšanu un izplatīšanu.

Papildu informācija par šiem mērķiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm).

Piedāvātais amats

Mēs piedāvājam galvenā padomnieka amata vietu. Galvenā padomnieka pamatuzdevums ir stiprināt starptautiskās sarunas par klimata pārmaiņām un ES klimata pārmaiņu partnerību ar trešām valstīm un sniegt attiecīgas konsultācijas.

Sekmīgajam kandidātam būs jāstrādā dažādās ģenerāldirektorāta kompetencē esošās politikas jomās un jāapkopo pētījumu rezultāti un secinājumi attiecībā uz vairākām savstarpēji saistītām problēmām un jautājumiem. Turklāt galvenais padomnieks veicinās ģenerāldirektorāta iekšējo koordināciju un klimata pārmaiņu prioritāšu integrāciju citās ES politikas jomās. Sekmīgajam kandidātam būs arī jāstrādā ciešā sadarbībā ar komisāri un dalībvalstīm. Sekmīgajam kandidātam ir jābūt zināšanām, piemēram, par:

attiecīgu ES tiesību aktu ieviešanu, jo īpaši par ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS),

ilgtspējīgas enerģētikas sistēmām, atjaunojamiem energoresursiem, energoefektivitāti u. tml.,

ilgtspējīgu mobilitāti un transportu u. tml.,

efektīvu pielāgošanos klimata pārmaiņām u. tml.,

klimata pārmaiņām un konkurētspēju, piemēram, ekoloģisko efektivitāti, videi nodarītā kaitējuma izmaksām, vides un ekonomikas labumu mijiedarbību, saikni ar izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju Eiropa 2020 u. tml.

Atlases kritēriji

Priekšroka tiks dota kandidātiem, kuri atbilst šiem kritērijiem:

lieliskas zināšanas un izpratne par starptautiskajām sarunām klimata pārmaiņu jomā, tostarp plašas zināšanas par galvenajām ieinteresētajām personām un cieši sakari ar tām,

pierādīta starptautiska pieredze sarežģītu daudzpusēju sarunu koordinēšanā,

lieliskas un plašas zināšanas par klimata pārmaiņu politikas problēmām,

lieliskas zināšanas un pieredze saistībā ar ES ETS,

augsta līmeņa pieredze, integrējot klimata pārmaiņu politiku citu veidu politikā;

kandidātam jāspēj pierādīt:

atzītas prasmes sarunu risināšanā,

teicamas saziņas prasmes,

spēju efektīvi strādāt komandā, koordinējot klimata pārmaiņu politiku un sarunas,

lielisku izpratni par ekonomiku un uzņēmējdarbību,

oriģinalitāti un spēju attīstīt jaunas idejas un saskatīt jaunus veidus mērķu sasniegšanai,

lieliskas zināšanas par ES iestādēm un ES klimata politiku,

ir vajadzīga pieredze efektīvas politikas izstrādē un īstenošanā.

Atbilstības kritēriji

1.

Kandidātam jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.

2.

Kandidātam nepieciešama:

i)

izglītība, kas atbilst pabeigtām studijām augstākajā mācību iestādē, ko apliecina ar diplomu, ja parastais studiju ilgums augstākajā mācību iestādē ir četri gadi vai vairāk;

vai

ii)

izglītība, kas atbilst pabeigtām studijām augstākajā mācību iestādē, ko apliecina ar diplomu, un vismaz viena gada atbilstoša darba pieredze, ja parastais studiju ilgums augstākajā mācību iestādē ir vismaz trīs gadi.

3.

Kandidātam jābūt vismaz 15 gadu ilgai pēcdiploma darba pieredzei, kas atbilst iepriekš minētajai kvalifikācijai. Kandidātam jābūt vismaz 5 gadu ilgai darba pieredzei augsta līmeņa vadošā amatā (1) ar šo vakanci tieši saistītā jomā.

4.

Kandidātam jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām un pietiekamām citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām.

5.

Kandidāts nedrīkst būt sasniedzis parasto pensijas vecumu, kas Eiropas Savienības ierēdņiem ir noteikts kā tā mēneša pēdējā diena, kurā ierēdnis sasniedz 65 gadu vecumu (skatīt Civildienesta noteikumu 52. panta a) punktu).

Neatkarība un interešu deklarācija

Kandidātiem jāapliecina gatavība darboties neatkarīgi sabiedrības labā un deklarēt visas intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību.

Iecelšana amatā un nodarbināšanas kārtība

Galvenā padomnieka atlasi un iecelšanu amatā veiks Komisija saskaņā ar tās noteiktajām atlases un darbā pieņemšanas procedūrām (skatīt arī pārskatu par politiku attiecībā uz vecākajiem ierēdņiem). Šīs atlases procedūras gaitā kandidātiem, kurus Komisijas Padomdevēja komiteja darbā iecelšanas jautājumos uzaicinājusi uz pārrunām, pirms tam būs jāapmeklē novērtēšanas centrs, kuru vada neatkarīgi personāla atlases konsultanti.

Kandidātiem jāņem vērā, ka atlases procedūras notiks tikai angļu un/vai franču valodā (2).

Atalgojums un nodarbināšanas kārtība ir noteikti Civildienesta noteikumos Eiropas Savienības AD 14 pakāpes ierēdņiem. Kandidātiem jāņem vērā Civildienesta noteikumos ietvertā prasība, ka visiem jaunajiem darbiniekiem ir sekmīgi jāiztur deviņu mēnešu pārbaudes laiks.

Iespēju vienlīdzība

Eiropas Savienība piemēro iespēju vienlīdzības politiku.

Pieteikšanās kārtība

Pirms iesniegt pieteikumu, rūpīgi apsveriet, vai atbilstat visiem noteiktajiem kritērijiem (skatīt nodaļu “Atbilstības kritēriji”), jo īpaši attiecībā uz universitātes diplomu veidiem un nepieciešamo profesionālo pieredzi. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādai no norādītajām prasībām, kandidāta pieteikums automātiski tiek izslēgts no atlases procedūras.

Ja vēlaties pieteikties, jāreģistrējas internetā tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext un jāievēro tur minētie norādījumi par procedūras dažādajiem posmiem.

Jūs esat atbildīgs par savlaicīgu reģistrēšanos tiešsaistē (3). Iesakām neatlikt pieteikuma nosūtīšanu līdz pēdējām iesniegšanas dienām, jo interneta pārslodze vai problēmas ar interneta pieslēgumu var pārtraukt reģistrāciju tiešsaistē, pirms būsiet to pabeidzis, un jums nāksies atkārtot visas darbības. Kad reģistrācijas termiņš būs beidzies, jūs vairs nevarēsiet ievadīt pieteikumā informāciju. Novēlota reģistrācija, kas veikta, izmantojot parastu e-pastu, netiks pieņemta.

Jums ir jābūt derīgai e-pasta adresei. Tā tiks izmantota, lai identificētu jūsu reģistrāciju un informētu jūs par procedūras rezultātiem. Tāpēc būs jāinformē Eiropas Komisija par jebkurām jūsu e-pasta adreses izmaiņām.

Lai iesniegtu pieteikumu, jāveic CV augšupielāde WORD vai PDF formātā un tiešsaistē jāaizpilda motivācijas vēstule (ne vairāk kā 8 000 rakstzīmju). Gan CV, gan motivācijas vēstulei jābūt angļu, franču vai vācu valodā.

Kad reģistrēšanās tiešsaistē ir pabeigta, datora ekrānā tiks parādīts reģistrācijas numurs, kas ir jāpieraksta vai jāiegaumē, jo šis būs jūsu atsauces numurs visos jautājumos saistībā ar pieteikumu. Kad saņemsiet šo numuru, reģistrēšanās būs pabeigta, jo šis numurs ir apstiprinājums tam, ka esam reģistrējuši jūsu sniegtos datus. Ja nesaņemat numuru, jūsu pieteikums nav reģistrēts!

Lūdzam ņemt vērā, ka tiešsaistē nav iespējams sekot līdzi pieteikuma virzībai. Lai ziņotu par pieteikuma statusu, ar jums tieši sazināsies konkrētais ģenerāldirektorāts, kas pieņem darbā.

Ja invaliditātes dēļ nevarat reģistrēties tiešsaistē, varat nosūtīt savu pieteikumu (CV un motivācijas vēstuli) papīra formātā ierakstīta pasta sūtījuma veidā  (4) ar pasta zīmoga datumu ne vēlāk kā reģistrācijas beigu datums. Visa turpmākā sarakste starp jums un Komisiju notiks vēstuļu veidā. Šajā gadījumā, nosūtot pieteikumu, jums jāpievieno invaliditātes apliecība, ko izsniegusi atzīta iestāde. Turklāt uz atsevišķas papīra lapas jānorāda visi īpašie pielāgojumi, kas, pēc jūsu domām, ir vajadzīgi, lai jums būtu vieglāk piedalīties atlasē.

Ja nepieciešama papildu informācija vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pasta ziņojumu uz adresi to HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Reģistrācijas beigu datums

Reģistrācijas beigu datums ir 2011. gada 17. jūnijs. Tiešsaistē būs iespējams reģistrēties tikai līdz pulksten 12.00 dienā pēc Briseles laika.


(1)  Kandidātiem dzīves aprakstā (CV) vismaz par šiem pieciem gadiem, kuru laikā viņi ir guvuši pieredzi augsta līmeņa vadītāja amatā, jānorāda šāda informācija: 1) vadošā amata nosaukums un pienākumi, 2) to darbinieku skaits, kuru darbība ir pārraudzīta, ieņemot šo amatu, 3) pārvaldītā budžeta apjoms un 4) hierarhisko līmeņu skaits virs amata un zem tā, kā arī attiecīgā līmeņa darbinieku skaits. Galvenā padomnieka amata vakances gadījumā kandidātiem jānorāda sava augstā līmenī iegūtā konsultatīvā pieredze.

(2)  Atlases žūrijas nodrošinās, ka kandidātiem, kuriem kāda no šīm valodām ir dzimtā valoda, netiks sniegta nepamatota priekšrocība.

(3)  Ne vēlāk kā 2011. gada 17. jūnijā pulksten 12.00 dienā pēc Briseles laika.

(4)  European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2011/10308, SC11 08/030, 1049 Brussels, Belgium.