17.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 146/1


ILMASTOTOIMIEN PÄÄOSASTO

Ilmoitus avoinna olevasta pääneuvonantajan virasta (palkkaluokka AD 14)

(Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta)

COM/2011/10308

(2011/C 146 A/01)

Keitä olemme

Ilmastotoimien pääosasto etsii pääneuvonantajaa, joka auttaa pääosastoa pääsemään seuraaviin sille asetettuihin tavoitteisiin:

Maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vähän hiilidioksidipäästöjä synnyttävään ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaan talouteen ja yhteiskuntaan tähtäävän EU:n ilmastostrategian kehittäminen sekä sisäistä päätöksentekoa että kansainvälisiä ilmastonmuutosneuvotteluja varten.

Pyrkiminen EU:n sitoumukseen, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä käyttämällä erilaisten ohjauskeinojen tehokasta yhdistelmää.

Ilmastopolitiikan eri näkökohtien eli päästöjen vähentämisen ja väistämättömään ilmastonmuutokseen sopeutumisen valtavirtaistaminen kaikilla asiaan liittyvillä politiikan aloilla.

Innovoinnin, talouskasvun ja uusien työpaikkojen luominen lisäämällä vähähiilisten teknologioiden ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien teknologioiden esittelyä ja käyttöönottoa.

Lisätietoja näistä tavoitteista internetsivustollamme: http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

Mitä tarjoamme

Täytettävänä on pääneuvonantajan virka. Pääneuvonantajan tärkein tehtävä on edistää kansainvälisiä ilmastonmuutosneuvotteluja ja kolmansien maiden kanssa solmittavia ilmastonmuutoskumppanuuksia ja antaa neuvoja niitä varten.

Pääneuvonantaja työskentelee pääosaston eri toimintalohkoilla ja laatii analyysejä ja päätelmiä. Lisäksi hän osallistuu pääosaston sisäiseen koordinointiin ja pyrkii integroimaan ilmastonmuutosasioita muihin unionin politiikkoihin. Pääneuvonantaja työskentelee myös läheisessä yhteistyössä komissaarin ja jäsenvaltioiden kanssa. Häneltä edellytetään tietoja esimerkiksi seuraavista:

ilmastoasioita koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpano, erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmä;

kestävät energiajärjestelmät, uusiutuva energia, energiatehokkuus;

kestävä liikkuminen ja liikenne;

tehokas mukautuminen ilmastonmuutokseen;

ilmastonmuutos ja kilpailukyky esimerkiksi ekotehokkuuden, ympäristövahinkojen kustannusten, ympäristön ja taloudellisten etujen yhteensovittamisen sekä kasvua ja työllisyyttä edistävän Eurooppa 2020 -strategian kannalta.

Ketä etsimme (valintaperusteet)

Etusijalle asetetaan hakijat, joilla on

perusteelliset tiedot kansainvälisistä ilmastonmuutosneuvotteluista, myös laajat yhteydet tärkeimpiin sidosryhmiin ja tiedot niistä

näyttöä kansainvälisestä kokemuksesta vaativien monenvälisten neuvotteluiden koordinoinnissa

perusteellista ja laajaa tietoa ilmastonmuutosasioista

perusteellista tietoa ja kokemusta EU:n päästökauppajärjestelmästä

korkean tason kokemusta ilmastonmuutosasioiden integroimisesta muihin politiikkoihin

näyttöä seuraavista ominaisuuksista:

neuvottelutaidot

erinomaiset viestintätaidot

kyky toimia tuloksellisesti ilmastonmuutospolitiikan ja -neuvotteluiden koordinoijana

vankka talous- ja liike-elämän tuntemus

omaperäisyys ja luovuus, kyky löytää uusia näkökulmia tavoitteiden saavuttamiseksi

erinomaiset tiedot EU:n toimielimistä ja EU:n ilmastopolitiikasta

lisäksi tarvitaan kokemusta toimivien ja tuloksellisten politiikkojen suunnittelusta ja täytäntöönpanosta.

Mitä edellytämme (hakuedellytykset)

1.

Hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

2.

Hakijalla on oltava

i)

joko korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään neljä vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus,

tai

ii)

korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta.

3.

Hakijalla on oltava korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla pätevyystasolla hankittu vähintään 15 vuoden työkokemus. Työkokemuksesta vähintään viisi vuotta on oltava kokemusta ylemmän johdon tehtävistä (1) kyseessä olevaan virkaan suoraan liittyvältä alalta.

4.

Hakijalla on oltava yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen tyydyttävä taito.

5.

Hakija ei saa olla saavuttanut Euroopan unionin henkilöstösääntöjen mukaista eläkeikää. Sääntöjen mukaan unionin virkamies saavuttaa eläkeiän sen kuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta (ks. henkilöstösääntöjen 52 artiklan a alakohta).

Riippumattomuus ja sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus

Hakijan tulee vahvistaa, että hän suostuu antamaan vakuutuksen, jossa hän sitoutuu toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun hyväksi. Hakijan on myös suostuttava antamaan ilmoitus sidonnaisuuksista, joiden voidaan katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan.

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot

Komissio valitsee ja nimittää pääneuvonantajan omien valinta- ja työhönottomenettelyjensä mukaisesti (ks. myös Compilation Document on Senior Officials Policy). Hakijoiden, jotka on hakuprosessissa kutsuttu komission neuvoa-antavan nimityskomitean haastateltaviksi, on sitä ennen läpäistävä ulkopuolisen rekrytointiyrityksen järjestämä arviointi.

Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että valintamenettelyssä käytetään vain englannin ja/tai ranskan kieltä (2).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Euroopan unionin AD 14 -palkkaluokan virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan. Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien virkamiesten on suoritettava hyväksyttävästi yhdeksän kuukauden pituinen koeaika.

Yhtäläiset mahdollisuudet

Euroopan unionin toimielimet noudattavat yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta.

Hakumenettely

Hakijan on ennen hakemuksensa jättämistä varmistettava, että hän täyttää kaikki hakuedellytykset (”Mitä edellytämme”) ja erityisesti tutkinto- ja työkokemusvaatimukset. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, hakemus hylätään automaattisesti.

Hakijoiden on rekisteröidyttävä internetosoitteessa https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext ja noudatettava hakumenettelyn eri vaiheista siellä annettuja ohjeita.

Hakijan on huolehdittava siitä, että hän täyttää sähköisen rekisteröitymislomakkeen ennen määräajan päättymistä (3). Hakemista ei pidä jättää viime tinkaan, sillä rekisteröityminen ei verkkoliikenteen ruuhkien tai internetyhteyden katkosten takia välttämättä onnistu ensi yrittämällä. Tietojen syöttäminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun rekisteröitymisen määräaika on päättynyt. Rekisteröitymisiä, jotka on tehty määräajan päättymisen jälkeen tavallisen sähköpostin välityksellä, ei yleensä oteta huomioon.

Hakijalla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Sitä käytetään sekä rekisteröinnin yksilöintiin että haun tuloksen ilmoittamiseen. Sähköpostiosoitteen muutoksista on siksi ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Hakijan on liitettävä hakemukseen Word- tai pdf-muodossa oleva ansioluettelo ja laadittava verkossa vapaamuotoinen hakukirje (enintään 8 000 merkkiä). Ansioluettelo ja hakukirje on laadittava englanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

Kun hakija on lähettänyt sähköisen rekisteröitymislomakkeen, näyttöruudulle ilmestyy numero, joka hakijan tulee säilyttää. Numeroa käytetään myöhemmin viitteenä kaikissa hakemusta koskevissa asioissa. Numeron vastaanottaminen on merkki siitä, että rekisteröityminen on saatu päätökseen. Se vahvistaa, että syötetyt tiedot ovat tallentuneet. Jos hakija ei saa rekisteröitymisnumeroa, hakemus ei ole rekisteröitynyt!

Hakuprosessin etenemistä ei ole mahdollista seurata verkossa. Palvelukseen ottava pääosasto ottaa suoraan yhteyttä hakijaan hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Hakija, jolla on sähköisen rekisteröitymisen estävä vamma, voi toimittaa hakemuksensa (ansioluettelon ja vapaamuotoisen hakemuskirjeen) kirjattuna kirjeenä  (4). Kirjeen on oltava postileimattu viimeistään rekisteröitymisen päättymispäivänä. Tämän jälkeen kaikki komission ja hakijan välinen kirjeenvaihto käydään postitse. Hakemukseen on tällaisessa tapauksessa liitettävä virallisesti hyväksytyn tahon antama todistus vammasta. Lisäksi hakijan tulee esittää erillisellä lehdellä mahdolliset erityisjärjestelyt, jotka hän katsoo tarpeellisiksi valintaan osallistumisen helpottamiseksi.

Lisätietoja ja/tai apua teknisiin ongelmiin saa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Rekisteröitymisen määräaika

Viimeinen rekisteröitymispäivä on 17. kesäkuuta 2011. Internetrekisteröityminen päättyy kyseisenä päivänä klo 12.00 Brysselin aikaa.


(1)  Hakijan on ilmoitettava ansioluettelossaan ainakin niiden viiden vuoden osalta, jotka hän on toiminut ylemmissä johtotehtävissä: 1) johtotehtävien nimike ja tehtävänkuvaus, 2) alaisten määrä, 3) tehtävässä hallinnoitujen varojen suuruusluokka ja 4) ylempien ja alempien organisaatiotasojen määrä sekä samantasoisessa tehtävässä toimineiden henkilöiden määrä. Jos kyseessä on pääneuvonantajan virka, hakijoiden on ilmoitettava ”kokemuksensa korkean tason neuvonantotehtävistä”.

(2)  Valintalautakunnat varmistavat, etteivät näitä kieliä äidinkielenään puhuvat saa aiheetonta etua.

(3)  Viimeistään 17. kesäkuuta 2011 klo 12.00 Brysselin aikaa.

(4)  European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2011/10308, SC11 08/030, 1049 Brussels.