12.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 138/37


Žaloba podaná 14. marca 2012 — ZZ/BEREC

(Vec F-35/12)

2012/C 138/87

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia uplatňovať na žalobcu od jeho nástupu do funkcie ustanovenie o zdravotnej neschopnosti v nadväznosti na nástupnú lekársku prehliadku a rozhodnutia zamietnuť sťažnosť žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti žalobcu proti rozhodnutiu o uplatnení ustanovenia o zdravotnej neschopnosti voči nemu od jeho nástupu do funkcie,

v rozsahu v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie uplatňovať na žalobcu od jeho nástupu do funkcie ustanovenie o zdravotnej neschopnosti,

zaviazať BEREC na náhradu trov konania.